MUHAMMED ÖLDÜRÜLMÜŞ MÜYDÜ?

İSLAM PEYGAMBERİNİN ÖLÜM NEDENİ:

Muhammed’in ölüm nedeni olarak humma hastalığı gösterilir.
Bir de aşağıdaki hadisleri inceleyelim. Hayber muharebesi sonunda Zeynep bint el-Hâris adında bir kadın, rasulullah’a zehirli bir koyun ikram etti. Rasulullah ondan bir parça aldı, ancak tamamını yutmadan koyunun zehirli olduğunu bildirdi. Kadın çağırıldı, suçunu itiraf etti ve bunu neden yaptığı sorulunca şöyle dedi:“Gerçekten Peygamber isen, sana bundan haber verilir, eğer hükümdar isen senden kurtulmuş oluruz.” Ancak Bişr b. Berâ bundan aldığı lokma ile zehirlenerek öldü. Bunun üzerine kadın Bişr’e kısas olarak öldürüldü. Rasulullah son hastalığında dahi Hayber’de aldığı bu lokmanın tesirini hissettiğini beyan buyurmuştur. (İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, II, 222)

Hadis No: 4961
Tanım: Yahudilerden bir kadın Resulullah (sav)’a zehir katılmış bir koyun hediye etti, Resulullah (sav), (bidayette) kadına dokunmadı.”

Hadis No: 5388
Tanım: Resulullah (sav), kendisini ölüme götüren hastalığa yakalandığı zaman derdi ki: “Ey Aişe! Ben Hayber’de yediğim (zehirli) yemeğin elemini hep hissediyordum. İşte şimdi kalp damarımın kesildiğini hissettiğim anlar geldi.”

Hadis No: 5567
Tanım: Hayber fethedildiği zaman, Resulullah (sav)’a zehir katılmış bir koyun (kızartması) hediye edildi. Aleyhissalatu vesselam: “Yahudilerden burada olanları bana toplayın!” emrettiler ve derhal toplanıp getirildiler. “Size bir şey sorsam doğru söyleyecek misiniz?” buyurdu. Onlar: “Evet!” deyince: “Babanız kimdir?” buyurdu. “Falancadır!” dediler. “Yalan söylediniz, bilakis babanız falandır!” buyurdu. “Doğru söyledin!” dediler. “Önceki gibi bana doğru söyleyecek misiniz?” diye tekrar sordu. “Evet! Zaten biz sana yalan söylesek sen onu anlayacaksın, tıpkı babamız hakkındakini anladığın gibi” dediler. “Cehennem ehli kimdir?” dedi. “Biz orada az kalacağız. Orada bize siz halef olacaksınız!” dediler. “Defolun! Vallahi biz ebediyen size cehennemde halef olmayacağız!” buyurdu. Sonra da: “Size bir şey sorsam bana doğru söyleyecek misiniz?” buyurdu. “Evet!” dediler. “Bu koyuna zehir koydunuz mu, koymadınız mı?”dedi. “Evet, koyduk!” dediler. “Pekiyi bunu niye yaptınız?” buyurdu. “Yalancı (bir peygamber) isen, senden kurtulmayı arzu ettik. Hakiki bir peygamber isen, bu zehir sana asla zarar vermez!” dediler.

Hicret’in yedinci yılında Muhammed Medîne’ye yüz mil mesafede bulunan Hayber Yahudi’leri üzerine yürür. Hayber arazisi verimli, sulak, ve hurmalıklarla dolu çok zengin bir yerdir. Hayber’i ele geçirmekle hem bir yandan oradaki zenginliklere sahip olmak, hem muhtemelen Yahudi’leri müslüman yapmak, ve hem de bu bölgeleri Islâm toprağı haline getirip kendi ümmetini yabancı unsurlardan arındırmak olanağını sağlayabilecektir.On dört gün süren bir kuşatma’dan sonra Kamus kalesini ele geçirip Yahudi’leri esir alır. Onlardan edindiği bol miktar ganimet mallarını ve esirleri daha henüz paylaştırmaya girişmeden önce Dihye adında bir asker gelip kendisinden: “Bana bir câriye ver” şeklinde dilekte bulunur. Ganimet malları henüz tasnif edilmediği ve paylaşılmaya hazır duruma getirilmediği, yâni herkesin payına ne düşecegi belli olmadığı halde Muhammed, muhtemelen onun pek yararlı bir asker olduğunu düşünerek: “Git, esirler arasindan dilediğin kadını kendine cariye olarak al” der. Bu izin üzerine Dihye, esir kadınlar arasından en güzelini seçer. Bu aldığı kadın, Hayber’e sığınmış olan Benî Nadîr Yahudi’lerinin reislerinden Huyey b. Ahtab’ın kızı Safiyye adında, genç güzel bir kadın’dır. Henüz 17 yaşında olup Yahudi’lerin ileri gelenlerinden biri olan Kinâne b. Ebi’l-Hukayk ile yeni evlidir. Böylesine güzel ve asâlet sahibi bir kadın’in kendisinden başkasına lâyık olamayacağını düşünen Muhammed, Dihye’ye baska bir cariye hediye ederek onun elindeki Safiyye’yi kendisine alır. Bu arada Safiyye’nin babasını ve kocasını, Yahudi kavmine âit hazine’nin nerede olduğunu bildirmediler diye, kafalarını kestirterek öldürtür.
Kocası, babası, kardeşi, kayınbiraderi o gün öldürülen Safiyye ile evlenir ve düğün yemeği verir. Ama zifafa giren peygamber amacına ulaşamaz. Ertesi günü yolda verilen molada zifaf gerçekleşir.Peygamber Safiyye ile zifafa girdiklerinde; ashabtan, bu hanımın Peygamber’e bir kötülük yapabileceğini düşünenler oluyor ve hatta Ebû Eyyûb el-Ensarî (Ö.H.50) daha da ileri giderek kılıcını kuşanmak suretiyle pür silah zifaf çadırın kenarında sabaha kadar nöbet tutuyor! (Ayrıntılı bilgi için bkz. Doç. Dr. Bünyamin Erul, Sahabenin Sünnet Anlayışı, s. 84, TDV. Yayını, Ankara, 2007)

Hayber’deki bu düğün yemeğinde ikram edilen zehirli koyun etinin Safiyye ve öldürülen yakınları ile ilgisi büyüktür.
Peygamber’e zehirli et yemeği ikram eden kadın, Zeyneb bintu’l-Hâris adını taşımaktaydı ve Merhab adlı Yahudinin yeğeni olup Sellâm ubn Mişkem’in zevcesiydi ki her iki adam da Yahudilerin ileri gelen başkanlarındandı. Bu kadının kocası, erkek kardeşi, babası ve amcası, Müslümanlarla girişilen savaşlarda ölmüşlerdi.” (bkz. M.Hamidullah, age, s. 1101)

Peygamber’in bilinen ilk hastalığı çocuk yaşta geçirmiş olduğu bir göz hastalığıdır. İslam Âlemi’nin en büyük âlimlerden olan Prof. Dr. Muhammed Hamidullah bu konuda ıbn Ebî Usaybi’a’dan da alıntı yaparak şöyle der:

“O devirde, Tâ’if yakınında yaşayan bir Hıristiyan Rahip vardı. Bu papaz, Rasûlullah’ın küçük yaşta iken yakalandığı bir göz hastalığını (muhtemelen çapak –rams- veya göz iltihabı –Remd-) tedâvi etmişti, bu hususta Halebî’nin ınsân ul-Uyûn adlı eserinde malumat vardır”(bkz. Prof. Dr. Muhammed Hamidullah, ıslam Peygamberi, s. 802, Çev. Prof. Dr. Salin Tuğ, ırfan Yayıncılık, ıstanbul, 2003).

Dikkat edileceği gibi, Peygamber’in çocuk yaşta yakalandığı göz hastalığı bir Hıristiyan Rahip tarafından tedavi ediliyor ve Hz. Peygamber bu tedaviden sonra şifa buluyor ve hayatının sonuna kadar bu hastalığa bir daha yakalanmıyor. Zira kaynaklarda bu yönde başka bir bilgi bulunmuyor. M. Hamidullah devamla der ki;

Doğu Arabistan’ın Teym’ur-Rebâb kabilesine mensup olan Ebû Rimset’ut-Teymî’nin başından geçenler daha da alâka çekicidir: O ıslâmı kabul etmek üzere Medine’ye gelmişti. Hekim olması dolayısıyla duyduğu merak Allah’ın Rasûlünü ayırt etmede bir işâret olarak bilinen meşhur mührü; “Rasûlullah’ın omzunda bulunan şey, hekimlik yönünden güvercin yumurtası iriliğinde bir tümördür” diyerek tetkik etmeye ve cerrâhi bir ameliyatla bunu olduğu yerden çıkarmaya kendisini sevk ve teşvik etmişti. Ahmed b. Hanbel ve ıbn Sa’d naklettikleri bir hadiste bize bildirmektedirler ki; Ebû Rimse, Rasûlullah’a bu münasebetle şu sözü söylemişti: “Ben tabipler ailesine mensup bir doktorum ve benim babam da çok meşhur bir hekimdi. Vallahi insan vücudunda bulunan ne bir kan damarı ve ne de bir kemik bizim için meçhûldür. Omzunda bulunan şu rahatsızlığı bana bir göster, şayet çıkıntılı bir yumru şeklindeyse onu keser, yerinden çıkarır ve ilaçla tedavi ederim”. Hadise göre Muhammed bu ameliyata razı olmamıştır. Fakat Arabistan’da tıp ilminin seviyesini göstermesi bakımından hadiste geçen bu olay önemlidir. (Bkz. Hamidullah, age, s. 803). M. Hamidullah, meşhur tarihçi Taberi’nin “Tarih” kitabını kaynak göstermek suretiyle sözlerine şöyle devam eder: “Beni Amir kabilesinden olan ve “Etabb’ul-Arab” lâkabıyla anılan diğer tabibin dahi aynı yumru ile ( sözde mühür) ilgilendiğini görmekteyiz.” (Bkz. Hamidullah, age, s. 803).

Görüldüğü gibi, Peygamberin omuzunda veya iki kürek kemiği arasında var olduğu söylenen ve “Nübüvvet Mührü” veya Kur’an-ı Kerim’in Ahzap Sûresi’nde geçen “Hâtemen Nebiyyîne” tabirinden hareketle “Hâtemül Enbiyâ” olarak da isimlendirilip hakkında bir sürü rivayet ve menkıbe üretilen et kütlesi, tıp ve tabiplik açısından hastalık belirtisi bir ur, yani tümör olarak görülmektedir! Peygamber’in cerrahi müdahaleye rıza göstermemesinin sebebi, bu tümörün kesildiğinde daha büyük rahatsızlıklara dönüşeceğini tahmin etmesi midir, yoksa onun gerçekten de bir Nübüvvet nişânesi, yani peygamberlik alâmeti olduğunu biliyor olması mıdır bilmiyoruz.

Bunun dışında herhangi bir rahatsızlığı ise bilinmiyor.
Zehirlenme meselesine tekrar dönersek;
Peygamber’e Hayber’in fethi sırasında ikram edilen yemekte kullanılan zehir, yutulması halinde derhal öldüren, ağza alınması halinde ise uzun süre vücutta kalabilen ve öldürücü etkisi zaman içinde nükseden türden bir zehirdi. Bilindiği gibi tarihte Baldıran bitkisinden elde edilen zehirle öldürülen bir çok ünlü şahsiyet vardır ve bunların en başında ünlü düşünür Sokrates gelmektedir.

Peygamber erken denilebilecek bir yaşta vefat etmiştir. Öldüğünde henüz 63 yaşında idi.

Konumuza yine M. Hamidullah’a bağlı kalarak devam edecek olursak:

Hayatının son senelerinde, Muhammed A.S.S. ekseriye muzdaripti. Elden geldiği kadar kendisine ihtimam gösteriliyordu. Altmış üç yaşında idi. 11. Hicrî senenin ikinci ayının son haftasında, bir gece kalktı, yatağını terketti, şehrin mezarlığına (ki; bu mezarlık Cennet’ül Bâki olarak bilinmektedir)gitti. Orada mevtalar, yani ilâhi vazifesinin başarıya ulaştırılmasında kendisi ile birlik olup, ömürlerini vakfedenler için uzun müddet duâ etti. Sonra evine döndü ve Ayşe’nin baş ağrısından şikayet ettiğini işittiğinde ona şöyle dedi: “Fakat asıl başı ağrıyan benim!”. Ertesi günü durumu ağırlaştı. Hastalık artmakta berdevamdı. Bir gün ailesine, şehrin yedi ayrı kuyusundan çekilen yedi ayrı su getirmelerini ve başına dökmelerini söyledi. O zaman âdet olan bu şekil bir tedavi, kendisini o kadar teselli etti ki yatağı terkedip, câmiye gidebildi ve sahâbileri arasında yerini alarak onlara…hutbe îrad edebildi.(Bkz. M. Hamidullah, age, s. 1095-6)

Peki başından aşağı soğuk su döküldüğünde ateşi düşen ve hastayı ferahlatıp ayağa kaldıran bu hastalık ne idi!? Kaynaklarda bu konuda fazla bir malumat olmamakla birlikte M.Zekâi Konrapa, şu bilgileri aktarmaktadır:“…İlahi vahyin tesirleri, başlangıçtan beri çeşitli düşmanlarından gördüğü çeşitli kötülükler, Peygamberlik vazifesinin ağırlığı gibi türlü sebeplerle pek sağlam olan vücudu sarsılmış bulunuyordu… Resûl-i Ekrem, hicretin onbirinci yılının Safer ayında hastalanmıştı. Sancağı, kendi eliyle Üsâme’ye teslim ettiği günün ertesi sabahı bir baş ağrısıyla uyandı. Buna bir de baş dönmesi eklendi. Hastalık bazen şiddetleniyor, bazen de hafifliyordu. Bu suretle tam 13 gün sürdü… Resûl-i Ekrem’in hastalığı -HUMMÂ-idi. Kendisini soğuk su ile tedavi ederek hafifletiyordu”(Bkz. M.Zekâi Konrapa, age, s.83-85.)Sözlükler Humma’yı, bir tür ateşli hastalık, “sıtma” olarak tarif ediyorlar. Ama sıtma çok bulaşıcı bir hastalık ve bulaşma tehlikesi o dönemin Araplarında pek bilinmiyor. Humma olsaydı çevresine de bulaşmaz mıydı? Peki yüksek ateş ve baş dönmesi başka bir hastalığın, meselâ bir zehirlenme olayının belirtisi olamaz mı? Peygamber M.632 yılında vefat ediyor. Yani Hayber’in fethinden yaklaşık 3,5- 4 yıl sonra. Hayber’in fethi sırasında kendisine zehirli koyun eti yedirildiği de kesin olduğuna göre, acaba o zehirden Hz. Peygamberin vücudunda kalan artıklar, 3,5-4 yıl sonra öldürücü etkisini göstermiş olamaz mı?! Bu soruların kesin cevabını vermek herhalde zehir konusunda uzman toksikoloji uzmanlarına düşmektedir. Ancak biz yine de bu sorunun cevabı konusunda bazı ip uçları yakalamak için yine Muhammed Hamidullah’ın eserine dönelim ve son noktayı koyalım. şöyle diyor M.Hamidullah:Bazı hadisçiler son günlerini Rasûlullah’ın: “Hayber fethinde bir kadının kendisine ikrâm ettiği zehirli bir yemek sebebiyle ölmek üzere olduğunu” söylediğini naklediyorlar. Olayı, Rasûlullah’ın fark ettiğini ve çiğnemekte olduğu eti ağzından çıkarıp attığını ve aynı etin diğer bir parçasını yemiş ve yutmuş olan başka bir Müslüman’ın oracıkta derhal öldüğünü bu arada hatırlatalım. Muhammed A.A.S. hastalığında şöyle diyordu: “Zaman zaman bu zehirden muzdarip oldum ve şimdi beni şah damarımdan vurdu!” (Bkz. M.Hamidullah, age, s.1101)

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

15 Responses to MUHAMMED ÖLDÜRÜLMÜŞ MÜYDÜ?

 1. Emre Koc dedi ki:

  dost onu olduren 3 sene oncesı zehır nasıl olur.onu zehırleyenler ebubekir ve ömerdi hukumetı devralmak için

 2. abdullah dedi ki:

  bir peygamberin zehirlnerek 3-4 sene sonra vefat etmesi onun peygamberliğine halel getirirmi ? anlatılmak istenilenin ne olduğunu pek anlayamadım .

  şehit edilen peygamberlerin olduğunu bize bizzat kuranı kerimde cenabı Allah bildiriyor . rasulününde cihat sonrası zehirlenmek suretiyle şehitlerden olmasını dilemiş olması muhtemeldir.

  bence asıl düşünülmesi gereken hz. muhammed s.a.v. in ölümü zamansızmı olmuştu ? tebliğ davetini yapmıştı din kemale ermişti zira kuranı kerimde bildirilen maide suresinin 3. ayeti gayet açıklayıcı .

 3. abdullah dedi ki:

  kuranı kerimin Allah kelamının olduğunun bir ispatıda peygamberliğinin mükemmel bir süreçten geçmesi zaman içinde indirilen ayetlerin birbiriyle mükemmel ahengi ve bağlılığı ve Allahın onu muzaffer kılmasıdır . zira mekkeli müşrikler ve yahudi toplumu çok fırsat kollamışlarsada her sferinde başarısız olmuşlardır . tarihte bunun gibi bi örnek daha varmıdır ?

  ashabı kiramın (r.anhum) hz . muhmmet s.a.v. e bağlılığı gibi bir başka ümmetin bu şekilde bağlılığı olmuşmudur . bütün bunlar onun peygamberliğinin ispatıdır . sahabide bunu yaşayarak görmüş bilmiş ve idrak ettiği için tam bir teslimiyet sergilemişlerdi .

 4. Samet dedi ki:

  Pek intrnt.usulünü bilmyrm ama umarım cevap muhatabına ve onun gibi düşünenlere gider. Bir zat ta diyor ki: peygamberimizi Hz.ömer ve bir halifeyi daha söylüyor,bunlar öldürmüş, sen neye dayanarak konuşuyorsun, sen başı boş mu olduğunu zannediyorsun yoksa sen iş olsun bir yorum olsun diye mi yazdın, yoksa aklına ne gelse hemen süzgeçten geçirmeden hemen söylermisin! Allah’ın emri dışında bir yaprağın düşemeyeceğini bilmezmisin! Ainstain miş frankaninstain miş, bunların mı hayata yön verdiğini zannedersin, Ömer,Ebubeir, Osman,Ali O sancağı,iktidar olma,şöhret için mi aldılar, Allahu taala nın,en ince,mmeterik olarak bilmediğini mi her şeyin rastgele olduğunu mu zannedersiniz.

  • toro dedi ki:

   Sayın Samet,

   Sizin ki gibi sadece hisse dayalı, bilgiyle desteklenmeyen fantastik yorumları okuduğumda kendimi tutamıyorum. İnsanların kendilerini bu denli dogma suyuna kaptırmalarına, hiç kulaç atmadan sürüklenmelerine tahammül edemiyorum!

   Arkadaşım tamam inanıyorsun, saygı duyarım, tercihindir ama bunu saçma sapan yorumlarla bizim gözümüze sokmaya çalışmayın! Sizin birşeye inanma hakkınız olduğu gibi bizimde bir şeye inanmama hatta bize göre saçma deme hakkımız olduğunuda artık idrak edin!

   Diyorsunuz ki;

   ”Allah’ın emri dışında bir yaprağın düşemeyeceğini bilmezmisin!”

   ”Ömer,Ebubeir, Osman,Ali O sancağı,iktidar olma,şöhret için mi aldılar, Allahu taala nın,en ince,mmeterik olarak bilmediğini mi her şeyin rastgele olduğunu mu zannedersiniz.”

   Demek ki olanların hepsi ”Allah’ın emri ile düşen yapraklar” misalinde olduğu gibidir.

   O halde sevgili dostum bana İslamın en büyük savaşçısı Hamza’nın öldürülüşünün ve sonrasında cesedine yapılan hunharca tecavüzün istemezse yaprak düşmeyecek tanrının ne işine yaradığını anlatın! Ya da milimetrik seçimlerle (Tanrınızın) Halife yapılan Osmanın o şekilde (umarım ne şekilde olduğunu biliyorsunuzdur) öldürülüşüne ve cesedinin günlerce foseptikte bekletilmesine izin veren tanrınızın bu fecaatten ne beklediğini yazın!

   Ya da milimetrik hesaplarla çölde katledilmeleri sağlanan (size göre tanrınızın işi) peygamber torunlarının durumunu yazın!

   Ya da gidin kendi kendinize inanın, abuk çıkışlarla yer tutmaya çalışmayın!

   Adamlar birbirleriyle alenen koltuk kavgaları yapmış, 2 numaralı müslüman ile bizzat peygamberinizin hanımı birbirlerine kılıç sallamış buna rağmen milimetreden, santimetreden bahsedebilecek kadar vurdumduymaz ya da düz olabiliyorsunuz!

   Silkinin yahu! Orta doğuya bakın! Ortadoğuda kimler kimleri ne uğruna öldürüyor! Ne uğruna yapılıyor, gerçeklştiriliyor bunca vahşet!Şimdi çıkarın o ”uğruna” olan şeyi ortadoğudan bütün dünyadan,sonra aynı vahşilikte bir öldürüşme bekleyin bakalım olacak mı? Adama bak ya, ne yani filistinde katledilecek çocukları bizzat tanrınızmı seçiyor, RASTGELE olmasın diye? Özellikle kolları bacakları kopsun, kafaları parçalansın mı istiyor?

   Lütfen Milimetrik vahşetinizi başkalarına bulaştırmadan yaşayın!

  • candost neşeci dedi ki:

   Sn samet Allahın emri olmadan bir yaprak düşmezmiş diyorsun Bunu neye dayanarak söylüyorsun kanıtın varmı?

   • Samet dedi ki:

    Ben sizi anlayamıyorum, bu arada yapı-tadilat-dekorasyon işleri yapmaktayız. Bir p.tesi gününe 4 iş vardı, hem de %100 hepsi iptal oldu çok büyük bir hayal kırıkığı,dünyevi,maddi,mantıklı olarak hesaplarım alt üst olmuştu, hiç beklemediğim, hesaplamadığım,mantığın alamadığı benim dışımda,farklı farklı bir yerden güzel bir iş geldi,O Dört yerden bir iş gelseydi o beklemedîğim işe kesin gitmeyecektim. Bunlar gibi yüzlerce hadise yaşadım, insanlar bile o minnacık beyinleriyle hesap-program yapıyorken Allahın bir programı,düzeni yok mudur! Siz hep konu yu savaşlara getireceksiniz, haksızlıklara getireceksiniz; mide ve mücadele olmasaydı hayatın anlamı da olmazdı.en kütü şartlarda bile dengeyi korumaya çalışın yeter bir de sanki hayatta öyle dehşet olaylar yaşanıyor ki bunun için isyan ve ısrar ediyorsunuz sabır ve dengeyi yakalarsanız sıkıntı yok ve bir de insanların acıyı algılama eşiği vardır o eşik aşılınca hiçkimse daha fazlasını hissetmez

 5. Samet dedi ki:

  Galiba yeni yetişn gençlerin kimisi şöyle düşünüyor; işte 2000-3000 lü yıllardyız artık, uzay,internet,digital,sanal alem,bilgi,iletişim,robot çağı, ufolar,bırakın bunları. Tek tuşla yemek bile yiyemesiniz,robotlar karın doyurmaz, ufoların sizi ilginç bir dünyaya götüreceğini bu alet edavatların hayatınızı güzelleştireceğini, beyaz ışık ötesini göreceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz,en doğal yaşam manuel olandır.

 6. Samet dedi ki:

  Belki siz de geçmişte tatsız şeyler yaşamış olmuş olabilirsiniz. İsyanınızı anlıyorum. Allahın ufku, kudreti,… İnsanlara nazaran milyon kat desem de yetersiz kalır. Cesetler ne acıyı ne tatlıyı hisseder,HAMZA, Osman,filistinli,ortadoğulu çocuklara bu eziyeti yaptıranlar, soğuk kanlı kütü insanlardır. ALLAH, onlardan daha soğukkanlıdır, ama haşa kütü anlamında değil. Yani veli şu kütülüğü yaptı, esad bunu yaptı hemen cezasını bulmalı, bazısı yaşayacak bazısı görecek. Ya da kaplan avcısı Hamza veya Osman’ın cesetlerine yapılanlar falan, isterlerse kıyma yapsınlar ister kuşbaşı ne farkeder veya çiçekli bahçe yapsınlar, ben şekil şema üzerinde durmam; müslümanlık; hacı, hoca veya arapların tekelinde de değildir. His konusu, his niyettir(yapma direktifi) icraatın temeli, A veya B nin esası,zeminidir. Çocuğunuza veya bir yakınınıza kızdığınızda kütü bir söz söylediğinizde onun gözlerine bakınız kıpkırmızı olmuştur,nabzı değişmiştir,kanın yapısı tadı bile değişmiş acı ile ekşi arası bir tad almıştır, Hamza’nın şehit edildiği yere git, mis gibi kokudan geçemesin. Koku da moleküllerden falan oluştuğu için lab.ortmnda rahatlıkla analizi yapılır.hayatta hep tüm alanlarda olaylarda 2 rakamı herzaman karşımıza çıkar. Az-çok,beyaz-siyah, acı-tatlı… Dengeyi bizim bulmamız lazım. Zaman diye bir kavram da yoktur.sizce hayat ta 2 ler olmasaydı insanlar hayata ne kadar dayanabilirlerdi, belki hayatın olmasına bile gerek yoktu…

  • candost neşeci dedi ki:

   samet güzel kardeşim şimdi sen diyorsunki bizler bir sınava tabiyiz bu yaşadıklarımızda bu sınavın sonuçları belki haklısın kendince şimdi sana ve diğer arkadaşlara soruyorum günümüzde sınav yapıldığı zaman misalen ingilizce sınavında kalkıp matematik sorusu soruyorlamı?daha sonra sınava giren kişiler bu sınavı hakeden kişiler yani kalkıpta gerizekalı birini üniversite sınavına sokmuyorlar zaten geri zekalı bir kişinin kazanamayacağı bellidir.Şimdi sana ve diğer arkadaşlara soruyorum allahın yaptığı bu sınava hepimiz eşit şartlardamı giriyoruz sizler sınav diyorsunuz ama şartlar eşit değil sınavın adil olması için şartların eşit olması lazım bugün bir delinin sınavı bellidir bir yahudinin sınavı bellidir bir hristiyanın bellidir sonuçları belli bir şeyin sınavı olmaz eğer buna sınav derseniz bu haksızlık olur.

 7. Samet dedi ki:

  Merhaba, ben çoğu kişinin kullandığı basma kalıp kelimeleri kullanmam çünkü insanlar aşinayı ne anlar,ne de hissederler( ör.kolunuzda bir saat falan varsa bi müddet sonra hissetmezler) size öbüq taraftan bi tüyo vereyim mi, burdaki yaklaşık 100
  yıl, oradakine göre 1-2 saniyeyi geçmez. Eşit şartlarda sınav;acaba maddi durum mu kastettin yoksa farklı inanç mı ama ben ikisine de cevap vereyim kısaca; eğer maddiyat ise, bu mubarek günde) 10 tl.nin 2 lirasını ihtiyaç sahibine vermişsen, yani 10 tl.gibi bir bütçeye sahipsen bunun 10 trilyonu olana göre; 2 trilyon verdin. gibi değil belki de daha fazla. Farklı ortam, inanç vs.ise bir yabancı bu din ile tanışmışsa ister yaşı 40 -50 olsun geçmişteki günah vs.den sorumlu tutulmaz. Yaşadığın ortam şartları elverişsiz ise elinden geldiği kadar yeter ki niyetin o yönde olsun yeterlidir.

  • candost neşeci dedi ki:

   samet kardeşim buraya tartışmaya geliyorsanız doğru düzgün çalışarak gelin sallamayın herkesten sizin gibi düşünmeyi beklemeyin nedir bu zihniyet öbür taraftan tüyo felan sen peygambermisin?Anladığım kadarıyla sizde esnafsınız bir ay iş yapmayın kalıyormu sizde allah peygamber sevdası

   • Samet dedi ki:

    Bakınız, öyle tepki veriyorsunuz ki, ben namaz kılmıyorum, oruç ta tam adabıyla tutmadım, kısaca ben de normal bi vatandaşım. Birisine inanırım güvenirim o da benden başkası değildir. Şimdiye kadar bu konularla ilgili bir sürü tv. Progrmı. Vaiz, vaizciler, ünlü dini konuşmacılar..hepsi sabırlı olun, iyi insan olun,böyle namaz kılın, şu duayı şöyle okuyun sanki Allah tek lisan anlar.. Özetle benim için yeterli şeyler değildi. Kanıt, delil diyorsun, hislerimi değil, senin veya başkasının dokunabileceği kadar somut birşey yazdım (zihin mucizesi) adresi ver ya da kendin al. Böylece zamanın izafi olduğunu, olumsuz düşüncelerin nasıl engellendiğini, en kütü anlarda bile nasıl serin kanlı olunabileceğini, keskin canlı bir hafıza ve daha fazlası..ikincisi ben kitap meraklısı, tartışma meraklısı da değilim.

 8. MaMaLi dedi ki:

  Samet!biraz daha yazarsan,deist olacaksın!boş ver en iyisi,senin,yazmaman)yazdıkca,uçurumlara,yuvarlanmak bu olsa gerek)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s