KUR’AN’DA MUCİZE YOKTUR

mucizeyok EVRENİN GENİŞLEMESİ

Zariyat-47, Evrenin Genişlediğini Yazmaz!

Önce konuyla ilgili olarak Kitab-ı Mukaddes’ten bir örnek vereyim:

Yeşeya 51:13
Sizi yaratan, gökleri geren, Dünyanın temellerini atan RAB`bi Nasıl olur da unutursunuz? Sizi yok etmeye hazırlanan zalimin öfkesinden Neden gün boyu yılıp duruyorsunuz? Hani nerede zalimin gazabı?

Buradaki “geren” sözcüğünün anlamı çekerek genişletmektir.
Aslında ayetin doğru çevirisi germekte olandır. Yani ayet şöylede çevrilebilir:

Sizi yaratan, gökleri germekte, genişletmekte olan, dünyanın temellerini atan Rabbi nasıl olur da unutursunuz? (…)

Benzer ayet de Yeşeya 40:22’dir:

Gökkubbenin üstünde oturan RAB`dir, Yeryüzünde yaşayanlarsa çekirge gibidir. Gökleri perde gibi geren, Oturmak için çadır gibi kuran O`dur.

Buradan yola çıkarak Kur’an’dan 1400 yıl önce, günümüzden 2800 yıl önce evrenin genişletildiği mucizesini Eski Ahid’de görmekteyiz.

Demek ki istendiği takdirde “geren” sözcüğü “genişletmekte olan” a çevrilebilir, asıl mucizenin Tevrat’ta olduğu söylenebilirmiş. Ve bir mucizeden söz etmek gerekiyorsa taklidine değil, aslına bakmak gerekir. Kur’an’dan en az 1000 sene önce yazılmış çünkü. Ama doğrusu, Tevrat’ta da kastedilmiş olanın evrenin genişlemesi değil, daha önce yerle gök bitişikken göğün ayrılması, gerilip yükseltilmesidir ve bu bilim dışı bir iddiadır.

Şimdi gelelim Zariyat-47’ye..

“Musiun” sözcüğünün Kur’an’da başka bir örneği yoktur.
Dolayısıyla kıyas imkanı da yoktur.
Tahminle hareket edilir.
“Vus’a” yani geniş anlamına gelen sözcüğün “vasiun”‘a yani kuşatan, kapsayan, genişlik veren halinin çoğulu olarak tahmin edilir.
Ne demektir vasiun’un çoğulu?
Genişleten değil de genişletenler mi?
Allah’ın mütevaziliği yani..
Bazı ayetlerde “Biz” der ya mütevaziliğinden.

Musiun’un Vasiun’un çoğulu olduğunun kanıtı yoktur.
Arapça’da ise Allah’ın sıfatlarından biri olarak rızk veren anlamında kullanılır.
Yine Arapça’da kötülük yapan anlamına da geldiği söylenir.

Bu tahmini kabul edelim. Hiçbir kanıtı olmamasına rağmen farzedelim ki musiun kelimesi vasiun’un çoğulu olsun.

Musiun kelimesinden önce gelen le takısı “daha çok”, “çok fazla”, “daha fazlasına da” “daha da” anlamlarına gelir.

Musiun fiili if’al babındandır.
Genişleten, genişletmekte olan, genişletici anlamına gelmesi için istifal babından olması gerekirdi.
İf’al babından olduğu için “Biz daha fazlasına da kurabilirdik” “İstesek daha büyüğünü, daha genişini de yapardık” anlamı oluşturacak şekilde “Biz çok vus’a malikiz” , “Biz herşeye kaadiriz”, “Daha büyüğüne de gücümüz yeter” şeklinde meallendirilmiş.

Tabi mucizeciler, kelimelerden, sayılardan medet umanlar ve bilim yeni bir şey ortaya attığında hemen “Kur’an’da bunu nereye uydurabiliriz” çabasında olanlar ayeti çarpıtıp “genişletmekteyiz” haline getirmişler.

Genişletmekteyiz, genişleticiyiz anlamında olması için;
“ve nahnu lehu mustevziun” denmesi gerekirdi.

Demek ki;

1- Kur’an’dan 1400 sene önce Eski Ahid’de göğün gerildiği, genişletildiği yazıyormuş zaten.
2- Musiun kelimesinin vasiun’un çoğulu olduğuna dair hiçbir kanıt yokmuş. Kur’an’da başka musiun’da yokmuş. Dolayısıyla geniş kökünden türediği bir tahminden ibaretmiş.
3- Tahminin doğru olduğunu varsaysak dahi fiil if’al babından olduğu için genişleten, genişletmekte olan anlamına gelmezmiş. “Genişlik sahibi” , kudretli” ,
“Daha genişine de kaadir” anlamına gelirmiş.

Gelelim 48. ayetle bağlantısına:

47- Ves semae beneynaha bi eydiv ve inna le musiun
48- Vel erda feraşnaha fe nı’mel mahidun

Göğü ellerimizle biz kurduk, daha fazlasına da kaadiriz.
Yeri de biz yayıp-döşedik, ne kadar becerikliyiz.

Bu iki ayet birbiriyle bağlantılıdır. Birçok yer-gök ayetinde olduğu gibi.
Birbirinden kopuk ele alındığı takdirde yanlış meale sebep olur.

48. ayeti “Biz ne güzel döşeriz” “Biz ne güzel döşeyiciyiz” ya da “Biz ne güzel düzenleyiciyiz” şeklinde de çevirebilirsiniz ama Türkçesine en uygun olanı yukardaki gibidir.

47. ayetten göğün genişletilmeye devam edildiği anlamını çıkarıyorlarsa eğer, 48’den de yerin döşetilmeye devam edildiği anlamını çıkarman lazım.

Aslında bu iki ayette bir mucize yok. Tersine çelişki var. Ayetin dünyayı uzayda bir gök cismi olarak algılamadığı, uçsuz bucaksız dümdüz bir yer ve üzerinde de gök olarak algıladığı belli oluyor. Dünya-yer ile ile ilgili diğer ayetlere bakıldığında da bu görülecektir. Yeri gökle eşdeğer ölçülerde gören bir Kur’an vardır karşımızda. Yaratılışları dahi aynı sürede gerçekleşmiştir. 2 günde yer yaratılmış, 2 günde gök. Hatta 2 günde yerin yayılıp-döşenmesine harcanmıştır. Yani evrenin 2 misli zamanı dünyanın yaratılması almıştır. “Ol” demek varken! Bunun hiç akılla, mantıkla ilgisi var mıdır? Milyarlarca galaksiyi, Katrilyonlarca güneşi, ketrilyonlarca gezegeni 2 günde yaratacaksın ama basit bir gezegeni de 2 günde yaratacaksın. Yani okyanusu 2 günde yaratacaksın, bir çakıl tanesini de 2 günde yaratacaksın.
Tabi Kur’an, dünyayı okyanusta bir çakıl tanesi olarak görmediği için, dünyayı da gök kadar geniş, büyük gördüğü için her ikisini de aynı zamanda yaratmış oluyor.

Zariyat-47’den evrenin genişlemesi ile ilgili zorlama mucize çıkarmakla uğraşmak yerine, Fussilet 10-12’deki çelişkileri halletmeye çalışsınlar. Mucize mealcileri kelimelerle oynayıp, tahrif etmeye alıştı nasıl olsa, önce göze batan bilime ters ayetleri düzeltmeye çalışsınlar da düzenbazlıktaki ustalıklarını görelim. Ama kolay değil..

Ayette geçen “bieydin” kelimesini kudretimizle diye çevirip el’in mecazi anlamda kullanıldığını el diyerek kudret denmek istendiğini yazarlar. Yanlış.

Kur’an’ın hiçbir yerinde Allah’ın elinin, yüzünün, gözünün mecazi olduğu söylenmemiştir. Allah’ın eli de, yüzü de, gözleri de, ayakları da, baldırları da vardır.

Tevrat’ta insanın Allah’ın suretinde yaratıldığını yazar.
Kur’an’da Tevrat’ı tasdikler, bunu reddetmez.
Allah’ın uzuvlarından, duygu ve düşüncelerinden bahseder ki hepsi insan biçimlidir.

Yeri 2 günde, göğü 2 günde yaratan Allah, isterse bir eline yeri, bir eline göğü alabilir. Bu dahi gökle yerin aynı ölçülerde görüldüğünün kanıtıdır.

Zümer-67. Allah’ı gereği gibi bilemediler. Halbuki kıyamet günü yer, tamamen O’nun avucu içindedir, gökler de sağ elinde dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.

Allah’ın sağ eliyle bürüp dürdüğü gökler, sol elinin avucunda ise dünya. Tasvir müthiş!
Bu arada cennet-cehennem de dürülüyor tabi.
“Evreni bürüp dürmeye ne gerek var, sadece dünyada kıyamet olup yaşamı sona erdirse ya!” diyebilirsiniz.
Ama dünyadan başka bir mekan düşünülmemiş ki!
herşey dünya için. Güneş, ay ve kandiller (yıldızlar)
Milyarlarca Galaksiyi, güneşin bir yıldız olduğunu, evrende güneş gibi 70 sextilyon yıldız olduğunu nereden bilsin Muhammed Hazretleri?

Son olarak ne İslam’ın, ne Kur’an’ın ne de Muhammed’in hiçbir mucizeye sahip olmadığını bizzat Kur’an ayetiyle kanıtlayalım:

İsra-59. Bizi, mucizeler göstermekten alıkoyan, daha öncekilerin onları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir.

İKİ DENİZİN BİRBİRİNE KAVUŞMASI
En büyük mucize evren ve yaşamdır.
Peygamber mucizeleri ise sadece rivayettir.
Kur’an’da bir mucize olmadığı ise çoğu İslam alimince dahi açıklanmıştır. Kur’an’ın kendisinin bir mucize olduğuna inanılır. İçeriği içinde mucize iddiasında bulunulmaz. Mucizeci İslam propagandacıları ise her ayeti çarpıtarak mucize kaşifliğine soyunur ve çarpıtılmış, tahrif edilmiş ayet yorumlarını mucize olarak sunarlar. Bunun en bariz örneği 7 kat gök tabiriyle atmosferin 7 tabakasının anlatıldığı mucizesi iddiasıdır. Halbuki Kur’an, en yakın göğün yıldızlarla donatıldığını yazar. Bunu bile bile bu iddialarını sürdürürler.

Rahman suresi 19-22 ayetleri ile Furkan suresi 53. ayetinde geçen iki denizin birbirine salındığı-karıştırıldığı ama aralarında bir engel, bir sınır çizgisi olduğu ifadelerinde de kesinlikle mucize yoktur.
Bu ayetler tamamen mecazidir. Eğer bu ayetleri mecazi anlamıyla alınmayıp, okunulan anlamıyla alınması halinde mucize değil çelişki ortaya çıkar.
Çünkü ayetlerde biri tatlı, biri tuzlu olan iki derya ifadesiyle bir nehirle bir denizin birleşmesi kastedilmektedir. Örneğin Nil nehrinin Akdeniz’e dökülmesi gibi. Nil’de bir deniz gibidir.

Furkan-53. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O’dur.

Rahman-19-22. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir.
Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.
İkisinden de inci ve mercan çıkar.

Ayetlerde tatlı suyu olan denizle, hararetlerin giderildiği yazılıdır. Tuzlu suyu olan denizin ise acı olduğu. Ama her ikisinde de inci ve mercanların olduğu.
İnci ve mercanlar tuzlu su ürünleridir. Eğer ayetler bu anlamıyla alındığında tatlı suda da inci ve mercan olması bir çelişkidir. Hadi tatlı suda inci yetiştirildiğini çıkalım ama mercan kesinlikle tatlı suda yetişmez.
Öte yandan ayetlerin 2-3 türde mecazi açıklamaları mevcuttur. Bunlar gök denizi ile arz denizi şeklindeki açıklamalar, maddi alemle ruhani alem, iman sahipleri ile iman etmeyenler şeklindeki açıklamalardır.
İmanlılar denizi ile imansızlar denizi birbirine salınmış ve karıştırılmıştır. İmanlılar denizi tatlıdır. O, yüreklerinize serinlik verir.
İmansızlar denizi ise acıdır. Onda zulüm ve adaletsizlik vardır. Birbiri içinde yaşarlar ama aralarında görünmez bir sınır, bir engel vardır, onları birbirinden farklı kılan.
Her ikisi içinde de inci ve mercan vardır. Yani imansızlar içinde de, imanlılar içinde de çok büyük değerler, cevherler bulunur.

Ayetlerin Cebelitarıkla, Akdeniz ve Atlas okyanusuyla kesinlikle ilgisi yoktur. Öyle olsa birisi çok tuzlu, diğeri daha az tuzlu iki deniz denilirdi. Halbuki birinin içilmesinden, harareti söndürmesinden bahsediliyor. Bu durumda iki deniz değil, bir nehir ile bir denizin birbirine karışması ele alınmalıdır. Bu yapıldığında ise inci ve mercan çelişki oluşturur.
Kaptan Cousto’nun bu ayetler sayesinde Müslüman olduğu ise büyük bir yalandır. Hristiyan olarak yaşamış, Hristiyan töreni ile gömülmüştür.

Ayrıca tatlı su ile tuzlu suyun birbirine karışmaması ilk kez Kur’an’da belirtilen bir bilgi değildir. Muhammed’den yaklaşık 500 yıl önce yaşamış Gaius Plinius Secundus bu konuya yazdığı “Naturalis Historia” adlı eserde yer vermiştir.

DEMİRİN İNDİRİLMESİ
Mucizeciler, demirin dünyada oluşan bir element değil, göktaşlarıyla uzaydan dünyaya transfer edilen bir maden olduğunu iddia ederler. Hadid suresindeki “demirin indirilmesi”ni bu konuda mucize olarak nitelerler.
Bilimsel olarak ne kadar izah edilirse edilsin amaç “müslümana müslümanlık propagandası” olduğundan iddialarından vazgeçmezler.
Şimdi bu konudaki şarlatanlığı kanıtlayalım:

Hadid/ 25. Lekad erselna rusulena bilbeyyinati ve enzelna me’ahumulkitabe velmiyzane liyekumennasu bilkıstı ve enzelnelhadiyde fiyhi be’sun şediydun ve menafi’u linnasi ve liya’lemallahu men yensuruhu ve rusulehu bilğaybi innallahe kaviyyun ‘aziyzun.

Andolsun biz peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve insanların adaleti yerine getirmeleri için beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik. Biz demiri de indirdik ki onda büyük bir kuvvet ve insanlar için faydalar vardır. Bu, Allah’ın, dinine ve peygamberlerine gayba inanarak yardım edenleri belirlemesi içindir. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür.

“Enzelna” nın indirmek olduğu, “verdik” ya da “yarattık” değil de “indirdik” ibaresinin mucize olduğu, çünkü demirin dünya dışı bir oluşum olduğu iddia edilir.

Aşağıdaki ayette de enzelna yani “indirdik” der.

Araf/ 26. Ya benı ademe kad enzelna aleyküm libasey yüvarı sev’atiküm ve rışev ve libasüt takva zalike hayr zalike min ayatillahi leallehüm yezzekkerun

Ama burada indirilen giysidir.

“Ey Âdem’in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise, takvâ elbisesidir.İşte bunlar Allah’ın âyetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar”.

Bu da giysi mucizesi herhalde!
Ayetin sonunda “ders alırlar” diyorsa da bunlar ders almaz, sıkılmadan hala mucize diye tutturup giderler..

SAYISAL MUCİZE İDDİALARI

Kur’an’da “gün” sözcüğünün 365 kez, “günler” sözcüğünün 30 kez, ay sözcüğünün ise 12 kez geçtiği iddia edilerek bunun büyük bir mucize olduğu söylenir. Varsayalım ki bu iddia doğrudur, bu mucize olabilir mi? Bunun mucize olabilmesi için Kur’an’ın yazıldığı dönemde bu takvim bilgisine sahip olunmaması gerekir. Halbuki bu dönemden 7 yüzyıl önce Jülien takvimi biliniyordu.M.Ö. 45 yılında İmparator  Sezar mevsimlere uygun düşen iyi bir takvimi İskenderiyeli gök bilimci “Sosigenes” e hazırlattı. Sosigenes, ay takvimini bırakarak yerine 365.25 gün uzunluğundaki güneş yılını temel aldı. Hazırladığı takvimde yıl 365 gün ve 12 aydı.

Bu takvim bilindiğine göre,bir kitapta 365 gün ve 12 ay sözcüğüne yer verilmesi pek de zor olmasa gerek. Üstelik bol miktarda cümle tekrarlarının olduğu bir kitapta bu iş çok daha basittir. Ama Kameri takvimin kullanıldığı bir toplumda böyle bir sayısal oyunun neden  miladi takvim üzerinden yapıldığını sormak gerekir. Fakat ortada böyle bir durum yoktur.  İddia edildiği gibi gün sözcüğü 365 kez değil çok daha fazla geçer.

Kur’an’da gün sözcüğünün karşılığı “yevm”, günler “eyyam” ve ay ise “şehr” olarak geçer. Böyle bir sayısal oyuna girişenin   yevm sözcüğüne 365 kez, eyyam sözcüğüne 30 kez, şehr sözcüğüne ise tam 12 kez yer vermesi gerekirdi. Gelgelelim yevm sözcüğü 448 kez, eyyam sözcüğü 27 kez ve şehr sözcüğü ise 14 kez geçmektedir.

448 adeti 365’e, 27 adeti 30’a ve 14 adeti 12’ye denk düşürmek için kolları sıvayanlar şu mantıkla hareket ederler:

Yevm sözcüğünün ek içermeyen yalın hallerini aldıkları gerekçesiyle hareket ederler. Ama aynı ayette bugün anlamına gelen “felyevme” sözcüğünü alırken, yine bugün anlamına gelen “yevmihim” sözcüğünü almazlar. (Bkz. Araf-51) Benzer şekilde “o gün” anlamındaki “yevmeizin” ve gününüz anlamındaki yevmiküm, yavmahum gibi sözcükler de alınmayarak 365 tutturulmaya çalışılır. Bir başka tezat ise Bakara 259. Ayette gün kelimesi 2 kez geçer. Biri birgün anlamındaki “yevmen”, diğeri “günün bir kısmı anlamındaki “badayevm”. İkisi de listeye alınıyor. Halbuki bu mantıkla tam günler alınmalıydı. Eğer 1 sözcük fazlalığı olsaydı; bu mantıkla “günün bir kısmı” anlamındaki sözcük tam gün değil diyerek çıkarılırdı herhalde.

30 günü tutturabilmek için ise “2 gün” anlamındaki “yevmeyni” sözcükleri çoğul kabul edilir. Halbuki Arapça’da 2’den sonraki sayılar çoğul kabul edilir.  Ayrıca 27 +3’deki 27’nin kameri aya tekabül eden gün sayısı olduğu iddia edilerek farklı bir mucizeye işaret edilmek istenir ki bu da yanlıştır. Ay takviminde yıl 354 gündür ve bir ay 29-30 güne tekabül eder.

12 ay konusunda ise tekil sözcüklerin alındığı mantığıyla “iki ay” anlamındaki “şehreyni” ve “3 ay” anlamındaki “eşhur” sözcükleri listeye alınmaz. Buna karşın Kadir suresinde geçen “bin ay” sözcüğünün, Tevbe suresi 36. ayetindeki “12 ay”ın ve Ahkaf suresi 15. ayetindeki “30 ay”ın tekil kabul edilerek listeye alınması büyük bir tutarsızlıktır.

Muhammed’in bir mucize gösteremediğini İsra-59 ayeti ile ortaya koymuştuk. Mucize ısrarları devam edince bu defa mucize verilmeyeceği şöyle ifade edilir:

Enam-35. Eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldi ise, yapabilirsen yerin içine inebileceğin bir tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi, o halde sakın cahillerden olma!

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

821 Responses to KUR’AN’DA MUCİZE YOKTUR

 1. hannibal dedi ki:

  çevirilerin yanlış. dolayısıyla kuranı da yanlış yorumluyorsun.

  • Ferda Yamanoğlu dedi ki:

   Kuranda mucize yoktur,”diyorlar ama evrenin yoktan yaratıldığını(big-bang) yazan ayet(Enam-101) karşısında tek kelime etmiyorlar.

   • toro dedi ki:

    Sayın Ferda Yamanoğlu,

    Sanırım aşağıdaki ayetten bahsediyordunuz;

    ”O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.”Enam,101-Diyanet

    Öncelikle big-bang olduğu kesin olarak bilinen bir GERÇEKLİK değil evrenin ilk anına yönelik ortaya atılan TEORİLER arasında en çok rağbet edilen TEORİDİR! Yani bir öngürüyü gerçek olduğu vurgusuyla kutsal kitabınıza angaje edip üstünden yorum devşirmek mantıklı değildir.

    Bu arada sanırım kitabın tanrısının ayette big-bang diyemediğini düşünerek, siz big-bang diyerek ona yardımcı oldunuz! Yani kitabın mucizesi sizsiniz, 1400 yıl önce yaşayanlara hitap eden ve onların big-bang i anlamadıkları bir metinden 1400 sene sonra big-bangi çıkaran siz! Sayın Yamanoğlu, o insanlar bu metinden o gün, big-bangi anlamadılarsa neyi anladı, neye iman ettiler?

    Neyse, madem yaradılıştan bahseden her metni sizin tanrınızın gerçekliğine bağlamaya ve içinde o tanrının doğrudan söylemediklerini sanki söylüyormuş gibi anlamaya heveslisiniz o halde aşağıdaki metinleri okuyunca ne düşüneceksiniz bilmek isterim!

    nâsadâsînno sadâsîttadânîm
    nâsîdraco no vyomâ paro yat
    kimâvarîvah kuha’kasya şarmann
    ambhah kimâsîdgahanam gabhîranı 1

    O zaman ne yokluk, ne de varlık vardı,
    Ötede ne bir cennet ne de bir gökyüzü vardı.
    O neyi kapsadı? Nerede? Kimin korumasında?
    Kavranılmaz ve engin olan su muydu? 1

    na mrtyurâsîdamrtam na tarhi
    na râtryâ ahna âsîtpraketah
    ânidavâtam svadhayâ tadekam
    tasmâddhânyanna parah kimçanâsa 2

    O zaman ne ölüm vardı ne de ölümsüzlük,
    Ne gündüz belli idi ne de gece.
    O, rüzgârsız olarak, kendi gücüyle soludu,
    Orada O’ndan başka kimse yoktu. 2

    tama âsittamasâ gülbamagre
    praketam salilam sarvamâ idam
    tuçhyenâbh vapihitam yadâsît
    tapasastanmahinâcâyatikam 3

    Başlangıçta karanlık, karanlık tarafından saklanmıştı,
    Bütün bu görülemeyen şey Su idi.
    O var olmaya başlarken boşlukla kaplandı,
    “Bir Olan” sıcaklığın kuvvetiyle doğdu 3

    kâmastadagr e samavartatâdhi
    manaso retah prathama m yadâsît
    sato bandhumasati nıravindan
    hrdi pratîshyâ kavayo manîshâ 4

    Başlangıçta İstek ortaya çıktı,
    O istek ki aklın ilk tohumudur.
    Varlıkların var olmayana bağlı olduklarını
    Azizler kalplerini araştırarak anladılar 4

    tiraşçîno vitato raşmireshâm
    adhah svidâsî 3 dupari svidâsî 3 t
    retodhâ âsanmahimâna asan
    svadhâ avastâtprayatih parastâ t 5

    Bunların ipleri iki yana yayıldı
    Aşağıda mı yoksa yukarıda mı diye,
    Orada doğurtanlar, orada güçler vardı
    Aşağıda enerji, yukarıda ise etki vardı. 5

    ko addhâ veda ? ka İha pravoçat
    kut a âcâtâ, kut a iyam visrshtih?
    arvâgdevâ asya visarcanena
    athâ ko veda yat a âbabhüv a 6

    K i m tamamen bilir? Kim burada açıklar
    Bu yaratılışın nereden geldiğini ?
    Bunun (Evrenin) yaratılmasıyla tanrılar sonradan ortaya
    çıktılar. O halde onun var oluşunu kim bilebilir? 6

    iyam visrshtiryata âbabhüv a
    yadi vâ dadhe yadi vâ na
    yo asyâdhyakshah parame vyoman
    so anga veda, yadi vâ na veda 7

    Bu yaratılış nereden doğdu?
    Onu o kurdu mu yoksa onu o kurmadı mı?
    Yaratılışın en uzak gökyüzündeki gözleyicisi,
    Bunu sadece o bilir, ya da belki o da bilmez. 7

    Yaratılış İlahîsi (Veda,X, 129)

    Sanırım atalarınızın size doğumuzundan itibaren ÖĞRETEREK miras bıraktığı bu inancın dünyadaki tek inanç olduğunu sizin gibi olmayanların ise şaşkın ördek gibi birbirlerine çarparak yaşadığını sanıyorsunuz!

    Eğer böyle düşünüyorsanız izninizle yine sorayım;

    Size öğretilen inanç tek ve en doğru inanç ise size aynı şekilde öğretilen DİL de tek ve en doğru dil olmalı ve sizden olmayanların konuşacak başka bir dili olmamalı, kaldırın başınızı bakın bakalım dünya öyle bir dünyamı?

    Yani siz şuan bana, bize, benim anadilim en iyi, en doğru, en kolay, en mantıklı dil DEĞİLDİR aslında en iyi, en doğru, en mantıklı dil ZULU dilidir diyemeyeceğinize göre (eşyanın tabiatı gereği) benim dinim en doğru din DEĞİLDİR en doğru din ZULU dinidir de diyemezsiniz!

    Peki sizin diyemedikleriniz midir doğru olan ya da doğru olması gereken?

   • Ahmet dedi ki:

    Birçok ayeti yanlış anlamışsınız yazık gerçekten ! Kuranda birçok mucize var ama görene.

   • Ahmet dedi ki:

    O zamanki insanlar peygamber mucizelerini görüpte imam etmişlerdir tabi araştırmayınca bilemezsiniz.Öncelikle bing bang içeren tek ayet o değil.İnkar edenler bilmezler mi ki göklerle yer bitişik idi. Biz onları ayırdık” (Enbiya, 30).Bing banga göre herşey birleşikken patlamayla ayrıldı ve bu ayet onu açıklıyor. Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz. ayetinden uzayın srekli genişlediğini öğrenebilir ve bilime görede bu böyledir.

    http://www.ilmedavet.com/category/kuran-i-kerim/bilimsel-mucizeler

    http://kuranmucizeleri.com/

    bu iki sitede tonla mucize var bakmanı tavsiye ederim.

   • toro dedi ki:

    Sayın Ahmet,

    İki kişiyiz! Bir metne bakıyoruz! Sonra ikimiz de ayrı ayrı ne anladığımızı söylüyoruz! Sonra siz bana dönüp ”yanlış anlamışsınız” diye sitem edip doğrusu benim anladığımdır (aslında benim inandığımdır demenin başka bir hali) diyerek beni ”okuduğunu anlamamakla” itham ediyorsunuz!

    Bu cüreti hangi TASDİK e ya da benim itiraz edemeyeceğim hangi ŞAHİT e sırtını dayıyor bilmek isterim?

    Öyle tezahürat cümleleri kurup, sırf siz inandınız diye durumları ”aslında şöyledir, siz yanlış anlamışsınız, siz bilemezsiniz, anlayamazsınız” şeklinde kategorize ederek kendinizi mutlak doğrunun yansıması olarak gösteremezsiniz!

    Dünyada binlerce inanç var, dünyadan gelip geçenler var ve hepsininde kendi içinde bir yaratılış hikayesi var! Bu nasıl bir bencilliktir ki sırf siz inanıyorsunuz diye diğer bütün inanışlar ve anlayışlar yanlış oluyor!

    Herkes haddini bilsin! Elinde hiç kimsenin itiraz edemeyeceği kanıtı ya da hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şahiti olmayanlar kendi inandıkları üzerinden diğerlerini yaftalayamaz,eleştiremez, suçlayamaz!

    Yüzlere defa belirttiğim üzere, inandığına inanma halinin kaynağı içine doğduğu aile ve toplum olan insanlar sırf içine doğdukları aile ve toplum inanıyor ve kendisinide inanması için eğitiyor diye diğerlerine siz yanlışın içindesiniz diyemezler! Sanki Zulu kabilesinde doğsanız Zulu inancını reddedip başka bir inanca yönelecektiniz! Çıkarın dilinizin altındaki baklayı. Ne yani inandığınız tanrınız sizi şuan inandığınız toplumun bir parçası olmanızı sağlayacak bir ailenin çocuğu olarak doğmanızı temin ederek size TORPİL yaptı ise diğerlerine NE yaptı?

    Zulu doğduğu için zulu dinine, budist doğduğu için budizme, şintoist doğduğu için şintoizme, zerdüşt doğduğu için zerdüşlüğe, hristiyan doğdu için hristiyanlığına, yahudi doğduğu için yahudiliğe, vb. inananlara, tanrı sizi daha doğmadan şaşırtı beni ise dosduğru yola soktu diyerek cakamı satıyorsunuz?

    Bu anlamsız tezahüratlara cevap vermekten gına geldi artık!

 2. coşkun dedi ki:

  ben şahsen böle aptal bir yaklaşım görmedim rabbin dağları altına çevirseydi bu bir mucize mi olurdu Rabbinin en büyük mucizesi Kuran değil mi ? senin var olman değil mi bir damla sudan aratılman değil mi tekrar dirilecek olman mucize değil mi peygamber efendimize geçmişteki olaylar bildiriliyor bunlar mucize değil mi çok saçma sen kuranı kendine göre yorumlamışsın

 3. hasan dedi ki:

  mucize görmek istiyorsan geç aynanın karşısına nasıl tasarlandığına bak .üzerindeki tasarıyı göremediysen şayet evindeki çamaşır makinasına bak ve o makinada bir tasarı olup olmadığını gözlemle kendi kendine tasarlanmış olabilirmi? bunları bir düşün o çamaşır makinasındaki tasarıyıda göremediysen şayet bunu kim yapmış olabilir diye bir sor bakalım.bir çamaşır makinasını bile tasarlamak planlayıp hizmete sunmak için bir insanın kaç yıl mühendislik okuması gerekir bunun için bir akıl gerekmezmi yani bir çamaşır makinasının yapılmasında bir akıla ihtiyaç varda ?muhteşem bir şekilde tasarlanan insanın bir planlayıcısı olmazmı ?çokça söylenen bir şey var.”insanı tabiat yarattı”diye bu cansız akılsız atomlarmı ? şimdide putları kaldırıp yerine atomlarıımı koydunuz. bu akılsız atomların kendine bile hayırı yok.dahada anlamadıysan … ozaman çamaşır makinasınıda tabiat yaratmıştır .yağmur yağmış, şimşek çakmış, rüzgarlar esmiş nasıl olmuşsa olmuş bir çamaşır makinası fabrikası kurulmuş kendi kendine tesadüfen ve kendikendine o fabrika çamaşır makinaları üretmiş işe bak birde elektikli olmsınıda düşünüvermiş bu arada … putçu müşrikler bile böylesi bir safsataya inanmazdı herhalde…

  • Abdullahabdal dedi ki:

   Evet Aynaya geç bak ve Allahın seni hatalı tasarımladığını düşün:)
   Meme uçlarına bak ve Bunları bana neden koydun Allahım de:)
   Allah erkeklerin doğum yapmasından ve çocuk emzirmesinden sonradan vazgeçmiş mi?

   • ALLAH DOSTU dedi ki:

    binlerce mükemmel örnekler varken siz takılmışsınız bir meme ucuna.artık açın gözünüzü .erke ile kadın arasında bir sürü fark var .kadın doğurabilir erkek doğuramaz,kadında vajina var erkekte penis ve bir çok farklılık…Allah bunların hepsini ayırdı.ürememiz için müthiş bir denge oluşturdu ama meme ucunu farklı yaratamadı mı?bir kaç sene sonra belki siz bile kendinize güleceksiniz yazık.

 4. RoNaLdo...! dedi ki:

  aganın simdi yanlış düşünclere kapılblürsnüz 😉 mucize bzm yaratlmamızdır. aklınızı başınıza alıp iiiice bi düşnn aklı oln bir insn her şyin en doğrusunu bilen kuran-ı kerim-e başvurur. kuranda bildiğinz üzere aytler hadsler vardır bu ayt ve hdisler en doğru şeyi açıklar. o yzden sizin tartışmamnız aptllktır…

 5. deist dedi ki:

  kardeşimiz çok doğru yazmış. ayna önüne geçip baktığınızda insanın yaratılışı ve ya yaranması mucize ola bilir ama bunun muhammet ve kuranla hiç alakası yok, adam bunu izah etmiş ve çok güzel etmiş,eline diline sağlık!

 6. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın deist madem biliyorsun ,şu sorularıda cevapla?Big-bangın ispatladığı yoktan varolmayı Kuran o devirde nasıl bildi?(Enam-101)Yerin ve göğün katlar halinde yaratılması,arının programalanması(Nahl 68-69),Göğün bizi koruyan bir tavan olarak yaratılması(Enbiya-32),Güneşin dürülmesi(Tekvir-1) (Kara delikler bu yüzyılda ispatlandı).Bunlarında cevabını verki ben senin bilgili olduğunu anlıyayım.İki denizin karışmasına gelince.Furkan suresinde inci,mercandan bahsetmiyor.Amazon nehrinde yoğunlukları , renkleri ve tatlar farklı ırmaklar ,birleştikten sonra karışmadan kilometrelerce akmaktadırlar.Rahman 19-22 ayetlerse tuzlu iki denizden bahsediyor.İnci ve mercanlar bu denizlerden çıkıyor.(Golfistrim)Baltayı yine taşa çarptınız.

  • Abdullahabdal dedi ki:

   Kuranda yerçekimini anlatan ayeti bana söyleyebilirmisiniz?
   Yerçekimini Hangi İslam alimi Buldu onuda açıklayınız Lütfen..
   Yerçekimi var diyen Peygamberi ve ayetini de alalım bu arada..

   Ayrıca Kuran gece ve Gündüzü neden eşit zannediyor?
   yazları gündüzün, Kışları gecenin uzun olduğunu çocuklar bile biliyor ..
   Gece gündüz eşit değildir diyen ayet varsa alalım sizden lütfen..

   Ben gece gündüzü eşit zanneden ayeti vereyim..
   Kuran da gece ve gündüz eşittir yazar.
   Güneş ve Ayın aynı yörüngede peş peşe gittiğini ve birbirlerine yetişemediğini yazar.

   Dünyanın bir yörüngesi olduğunu yazmayan…… Güneşe yörünge yazan İslam ….
   bilimle uyuşabilir mi?

   Dünyanın merkez olmadığını Galileo , Kepler ve kopernikten önce söyleyen ayeti alalım.. Aya gittiler ay da yarılmamış ..Uzaya uydu gönderip Allah ı ve kitabını mı yalanlayacaktır?

   ENBİYA-33.O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.
   YASİN-40.Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.

   • SECKIN ŞENOCAK dedi ki:

    ENBİYA-33.O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biraz gok bilim okursaniz son dönemlerde gunesin hareket ettigi ve uzayda yuzmekte ve yer değiştirmekte oldugunu anlarsiniz. Ayetin kasti zannimca odur. Kaldi ki sorduğunuz her bilimsel sorunun cevabi Kur’anda olmak zorunda değildir. Bu cok komik bir beklentlden öte bir şey degildir. Zaten kuran bir hayat bilgisi dersi kitabı degil, inanc temeli oturturken bunu bilgi ile destekleyen bir mesajdir. Siz olmayan sorular uzerinden lafi guzaf yapmaktansa anne karnında embriyo oluşumunun Kuranda nasil bir detayla anlatıldığına , su döngüsü ile ilgili ayetlere bakın. Kuran in %80 i bilim ile birebir ortusmektedr ve %20 ise “ambiguous” tabir edilen ne dorulanabilir ne yalanlanabilir icerige sahiptir. Bu da matematiksel olarak %100 dogru demektir. Ilk entrydeki ilk ayetise Kuran’a değil dunyaya gonderilen mucizeden bahseilmektedir. Komik bir yorumdan oteye gidilmemiştir kuranda mucize yok derken. O erkekte meme ucu var sonradan mi vazgemis allah diyen kimse o da beni çooook güldürdü Allah da onu guldursun. Çünkü erkek kadindan önce yaratilmistir ve o mantık fabrikasi arkadasin mantığına gore sanirim kadinlara da adem elmasi koymayi unutmus Allah 😁😁😁. Ama gel gor ki et parcasi kan pompalamakta, ve o kani vucudun en ucra noktasindaki kilcal damarları unutmamis. Uc uca eklenince burdan aya kadar uzunabilin mesafedeki o damarlari unutmamis. 😃😃. Beyler kendinizi kandirmayin. Allaha inanin namaz kilmayin, oruc tutmayin zina bile edin ama inkar etmeyin. Islami uygulamak zor diye kulli inkar etmeyin gerek yok. Sadece inansaniz bile Allah sizi affedebilir merak etmeyin. Harama helal, helale haram demeyin, islamin naslarina dokunmayın ve inanin sadece bu kadar kolay. Unutmayin allahin varlığını inkar etmek için önce inanmis olmaniz gerekir 😊.

   • toro dedi ki:

    Sayın SECKIN ŞENOCAK,

    Yazınızı ilgiyle okudum, özellikle son cümlenizi!

    ”Unutmayin allahin varlığını inkar etmek için önce inanmis olmaniz gerekir .” sizden alıntı

    Peki tersinde ne olur? Yani tarih boyunca adları insanların ağzında dolaşan ve hepsinin evreni ve tüm canlıları yarattığına İNANILAN onlarca tanrı figüründen hangisinin GERÇEK tanrı olduğunun anlaşılmasını sağlayan o muhteşem özelleğimiz hangisidir?

    Soru açık! Size göre binlerce tanrı içerisinden hangisinin GERÇEK tanrı olduğunu ortaya çıkaran eylem o tanrıya inanıyor olmanız mıdır? Yani olası tanrının GERÇEKLİĞİ sizin ona inanmanıza bağlıdır, öyle mi?

    Bende buna gülüyorum! Tarih boyunca inanılan ve doğduğu zaman diliminde de var olan binlerce tanrı figürü arasından hangisinin doğru olduğuna ailesi karar vermiş biri (çinli bir ailenin çocuğu olduğunuzda hangi forumda hangi tanrının gerçekliğini savunuyor olacaktınız?) başkalarına gülüyor!

    Önce yukarıdaki temel sorunu çözüverin ki arkasından mucize ve vesair konulara geçebilesiniz!

    Durumunuzun kendisine hiç söylenmediği için ÜVEY babasını GERÇEK babası sanan birinden farkı nedir? Bir tanrıya inanma eyleminizin şiddeti verdiğim örnekteki kişinin üvey babasının GERÇEK babası olduğuna inanma eyleminin şiddetinden fazla mıdır?

   • ALLAH DOSTU dedi ki:

    gerçekten şu site sayesinde gerçeği buldum.ALLAH hepinizden razı olsun.O kadar saçma sapan,klişe,klasik şeyler yazıyor ki gülüyorum ve mükemmel Kurana dahada bağlanıyorum.Teşekkurler.

   • toro dedi ki:

    Sayın ALLAH DOSTU,

    Size, siz olmanızda benim de katkım(!) olduysa ne mutlu bana.

  • HASAN dedi ki:

   FERDA KARDEŞ,
   EN AM 101 EVRENİN YOKTAN VAR EDİLDİĞİ TANRIYA İNANAN TÜM TOPLUMLAR BUNA İNANIR.
   YERİN VE GÖGÜN KATLAR HALİNDE YARATILMASI TEVRATTA VAR
   YİNE ENBİYA 32 GÖGÜN BİZİ KORUYAN TAVAN OLARAK YARATILMASI KORUYAN DEĞİL KORUNAN OLACAK BU ARADA. NEDENİDE ŞEYANTANLARDAN KORUNMUŞ OLMASIDIR, BUDA ZERDÜŞTLÜKTE OLAN BİR İNANIŞTIR ZATEN ONLARDA GÖKLERDEKİ ATEŞLERİN KÖTÜ RUHLARI KAÇIRDIKLARINA İNANIRLAR.
   TEKVİR-1 NİN BENZERİ OLAN TEVRAT AYETLERİ…
   Göklerde ve yeryüzünde, kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rab’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce Güneş kararacak, Ay kan rengine dönecek… (Yoel, 2:30-31)

   Yeryüzü önlerinde sarsılıyor, gökyüzü titriyor; Güneş ve Ay kararıyor, yıldızların parıltısı görünmez oluyor. Rab’bin o büyük günü ne korkunçtur! O güne kim dayanabilir? (Yoel, 2:10-11)
   Ölüleri dışarı atılacak… Bütün gök cisimleri küçülecek, gökler bir tomar gibi dürülecek; gök cisimleri, asma yaprağı, incir yaprağı gibi dökülecek. (Yeşaya, 34:3-4)
   GERİ KALANDA VARDIR BİR YERLERDEN KAYNAĞI ONUDA SEN ARAŞTIR ARTIK…

  • itilafveittifak dedi ki:

   BELLİ Kİ SEN ZIR CAHİLSİN. ENBİYA 32 KORUYAN DEĞİL KORUNAN BİR SEMADAN BAHSEDİYOR. YA KİMDEN DİYECEKSİN. SAFFAT SURESİ 6,7,8 VE 9 BUNU AÇIKLIYOR.

   • bir kul dedi ki:

    itilafveittifak dedi ki:
    04/07/2015, 21:40 BU TARİHLİ YAZINA İSTİNADEN

    ENBİYA 32 DEKİ MEALİN YANİ AYETN YANLIŞ OLMA OLASILIGI ASLA VE ASLA YOKTUR VAR DİYORSAN SEN KENDİN YANLIŞ YAPIYOORSUN ŞARTLANMIŞLIKTAN KURTULMADAN DOGRUYU GÖRMEN İMKANSIZ

    NOT KURANDAN BİR KONUYU ANLAMAKİSTİYORSAN O KONU İLE İLGİLİ TÜM AYETLERİ BİR ARAYA GETİRİP OKYUP KAFA YORRAK DEGERLENDİRİRSİN
    İLMİN ANLATIMINIDA OKUR ONDAN SONRA KARARINI VERİRSİN

    YANİ KORUYA BİLMESİ KORUYUCU OLA BİLMESİ İÇİN KORUNMUŞ OLMASI LAZIM

    BİR ÇELİŞKİ GÖRÜRSEK BU NE DİNDEDİR NE DE İLİMDE İNSANIN KENDİNDEDİR

    KAİNATTA VAR OLAN HER NE İSE ONDA ASLA CELİŞKİ YOKTUR O ŞEYDE AYNI ANDA BİR BİLGİ VE BİR BİLİMDİR BİLİM ADAMLARINI BİLİM ADAMI YAPAN BİLGİNİN TUTARLI OLMASIDIR BİR KİŞİ TUTARLI OLAN BİR ŞEYİ TUTARSIZ VE YANLIŞ GÖRÜYOR VE YANLIŞ ANLIYORSA MUTLAKA YA KENDİSİNDE YADA O KONUYU ANLATAN YADA CEVİRENİN KENDİSİNDEDİR ASLA VE ASLA BİLGİNİN KENDİSİNDE YANLIŞ OLMAZ HELE HELE BU AYETTE İSE VE BUDA ALLAHTANSA ASLA VE VE ASLA OLAMAZ KENDİNİ VEDE CEVİRİYİ HEMDE SİSTEMİ COK İYİ BİLMEN GEREKİRKİ BU KONUN YANLIŞ OLDUUGUNU SÖYLE YE BİLESİN İŞTE CAHİLLİK HEMDE ZIR CAHİLLİK BU NOKTALARDADIR BİR KONUYU CÜRÜTMEK İÇİN İŞE KOYULURSA ELBETTEKİ O KONU DOGRU OLMASINA RAGMEN YANLIŞTIR TABİKİDE ÇÜNKÜ KİŞİ İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE BU KONUDAKİ HÜKMÜNÜ ÖNCEDEN VERDİGİ İÇİN ASLA VE ASLA 2+2 = 4 YAPMAZ YAPMASI MÜMKÜN DEGİLDİR ONDAN O KİŞİLER İÇİN NEKADARDA GERCEK 4 ETSEDE ONLAR İÇİN MÜMKİNATI YOKTUR 4 ETMEZ

    Allah kâinattaki cansız varlıkların, bitkilerin, hayvanların hayat sürme ve hayatta kalma şartlarını bir yasaya bağlamıştır. Bazıları buna evrenin yasası diyor. Ama değişmez çelişmez bir yasa olduğu bir gerçektir, deniz yüzme bilmeyen bütün insanları boğar. Bu evrenin yasasıdır. Bunun kâfir veya Müslüman olmasına bakmaz .

    NOT BU DENİZİ KORUYAN NE ALLAH IN VARLIGI DENİZ GÖREVİNİ NEREDEN ALIR TABİKİDE YARATICISINDAN DENİZE VERİLEN GÖREV İSTİSNASIZ ŞAŞMADAN YERİNE GELİR GETİRİR FAKAT BU ŞU DEMEKTİR ASIL GERCEK BU PERDENİN ARKASIDAKİ GÜC NE İŞTE O YÜCE YARATICIMIZ OLAN YÜCELER YÜCESİ ALLAH TIR BAKARIZ ARI NE GÜZEL BAL YAPAR FAKA ONUN ARKASINDAKİ GÜC ALLAH TIR YANİ ASIL YARATICIDIR O BALI VAR EDEN HERHAN Gİ BİR CANLIYA VERİLEN GÖREV YARATICININ O CANLIYA VERDİGİ BİR GÖREVDİR İŞTE BUNU GÖREBİLMEKTİR AKILLILIK GÖREMEYENLER AYETLERİ ANLAYAMAYANLAR HEMEN KENDİLERİNİ ANLAMIŞ VE AKILLI SANMAK İÇİN KARŞIYI YAFTALARLAR
    KENDİNÇE HESAPTA FARKINDA DEGİLKİ YAFTALADIGI SÖYLEDİGİ SÖS KENDİSİİNİ İŞARET EDİYOR OLMASIN
    1- KUR’ANDA ÇELİŞKİ YOK

    4/82: “ Onlar Kur’an’ı hala düşünmüyorlar ki eğer o Allah’tan başkası katından olsaydı kuşkusuz içinde bir çok aykırılıklar bulacaklardı “

    38/28: “Çarpıklığı olmayan Arapça bir Kur’an dır umulur ki sakınırlar.”
    Kur’ an hakkında yorum yaparken Kur’an’ın hiçbir zaman bütünlüğüne ters düşmemelidir.

    2- KÂİNATTA ÇELİŞKİ YOK

    67/3: “O biri diğeri ile tam bir uyum içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahmanın yaratmasında hiç bir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin işte gözü çevirip gezdir herhangi bir çatlaklık görüyor musun?”

    67/4:“Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir o göz umudunu kesmiş bir halde sana dönecektir.

    Öyleyse kâinat Allah’ın gönderdiği edebi bir sanatıdır. Yani bunlar kendi içerisinde çelişmiyorlarsa birbirleri arasında da çelişmezler.

    3- KÂİNATLA KUR’AN ÇELİŞMEZ

    30/30: “Öyleyse sen yüzünü Allah’ı birleyen bir hanif olarak dine Allah’ın o fıtratına çevir ki insanları bunun üzerine yaratmıştır. Allah’ın yaratışı için hiçbir değiştirme yoktur işte dimdik ayakta duran din budur ancak insanların çoğu bilmezler.”

    BİR ÖRNEK BEN KURANDAN BİR KONUYU ÖRNEKLEDİM

    Kısas Ayetinde Çelişki İddiasına Cevap

    Ayetler
    Bakara/178
    Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi (öldürülenin vârisi, velisi) tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.
    Bakara/179
    Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki (bu hükme uyarak) korunursunuz.

    Ayetin bağlamı dikkate alınmadan, sözcük anlamı ile çeviri yapıldığında, yukarıda verilen anlam doğru bir anlamdır. Ancak bağlam dikkate alındığında söylenen şey farklı bir anlam kazanmaktadır. Eğer yalın olarak sözcük anlamına bağlı kalınırsa; ya hürü hür değil de köle öldürdüyse veya kadını kadın değil de erkek öldürdüyse o zaman ne olacak gibi soruların cevabını vermemiz mümkün olamaz.

    Ama bağlam dikkate alındığında hiçbir sorun kalmamaktadır. Zira ayet, sözcük anlamıyla “hüre hür, köleye köle, kadına kadın” demiş olsa da, bağlam dikkate alındığında anlam; “hürse hür, köleyse köle, kadınsa kadın; kim öldürmüşse o öldürülür” olur. Diğer bir deyimle, öldürenin yerine başka bir kimse öldürülemez.

    Zira Cahiliye döneminde kimi cinayetlerde, öldüren kimsenin yerine diyet olarak bir başkası öldürülebiliyordu. Örneğin, öldüren güçlü bir kabiledense onun yerine o kabilenin sahip olduğu herhangi bir köle diyet olarak öldürülüyordu.

    (Kısas hükümleri kasten ve haksız yere işlenen suçlar için geçerli. Yanlışlıkla adam öldürmenin yaptırımı Nisa/92’de düzenlenir.)

    İsra/33
    Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.

    Şura/40
    Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükâfatı Allah’a aittir.

    Nahl/126
    Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.

    Maide/45
    Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir.

    Bakara/85
    Ayetlerimizi geçersiz kılmak için çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.
    Ayete göre gök koruyucu değil KORUNMUŞ bir tavandır. EVET KORUNMADAN KORUYUCULUK GÖREVİNİ YAPAMAZ KENDİSİ KORUNMADAN KORUYUCULUK GÖREVİNİ YAPABİLMESİ OLANAKSIZDIR DA ONDAN
    SEN BİR SİSTEM KURDUN BU KURDUGUN SİSTEMİ N GÖREVİNİ TAM VE YERİNDE YAPA BİLMESİ İÇİN SENİN O SİSTEMİ ÇALIŞIR VAZİYETİNE GETİRMEN GEREKİR OYETMEZ ONU DEVAMLI TAKİP EDİP DEVAMLI ŞALIŞIR VAZİYETTE OLMASINI SAGLARSIN YANİ KORURSUN YÜKLEDİGİN GÖREVİ YERİNE GETİRE BİLSİN BUNU ANLAYAMAYACAK KADAR AKILDAN YOKSUN BİRİMİ SİNKİ HALBUKİ AKILLI OLDUGUN BELLİ FAKAT HERHALDE AKIL VE MANTIGININ YERİNE NEFSİNİ KONUŞTURUYOR OLMADAN KAYNAKLANIYOR

    NOT KORUNMUŞ BİR TAVAN OLMADAN KORUYAN BİR TAVAN OLMAZ OLAMAZ CÖKER DE ONDAN
    KORUYACAKSIN Kİ O DA KORUYUCU GÖREVİNİ İFA EDEBİLSİN HEPSİ İÇİÇEDİR ANLAYANLAR GÖRÜR

    İYİ DÜŞÜNCELER

   • itilafveittifak dedi ki:

    belgelerlecevap.wordpress.com da son yazımı oku
    tam da bunun ile ilgil

  • Tahsin dedi ki:

   Bu nasıl oluyor nasıl olcaktıya tatlı su ile tuzlu su denizlerin birbirine karışma ması

 7. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın Editör görüyorumki yazdıklarıma bir cevabınız yok.Ama hiç olmazsa nasıl olupta Kuranın yıldızlarında dürüleceğini yazdığını izah edin?Ama cevabınız Hz Muhammedin bunu Yunanlılardan duyduğu yada tahmin ettiği gibi saçma bir cevap olmasın.

  • pante dedi ki:

   Sayın Ferda, Ben her mesaja yanıt vermiyorum. Hele böylesi zırva iddialarla hiç uğraşmıyorum. Burayı bir tartışma alanı olarak kullanmaya kalkışırsam herkese yanıt yetiştiremem. Ama bilginize-fikrinize güveniyorsunuz, gelir forumlarda örneğin Ateistforumda tartışırsınız.

   Yazmışken yanıt vereyim: Kur’an’ın bildiği birşey yok. “Kur’an bildi” dediğiniz yoktan varedilme en eski pagan dinlerde bile mevcut. Tahrif edildiğini iddia ettiğiniz Tevrat’ta da mevcut. Ayrıca yoktan hiç birşey varolmaz. Bilimsel kanundur bu. Bir varlık kesinlikle ancak başka bir varlıktan oluşabilir. Yoktan varolmuş hiçbir örnek gösteremezsiniz. Muhakkak o başka birşeyden türemiş, oluşmuştur. Zaten Kur’an’da “yoktan yarattı” denmez.

   Yerin ve göğün katları diye birşey yok. Atmosfer tabakaları ve yer tabakaları var. Bu 7 gök, 7 yer uydurmaları da çok tanrıcı dinlerden gelmedir ve bilime uymaz. Örneğin Kur’an’da en yakın gökte yıldızların olduğunu yazar. Atmosferde yıldız olur mu? HY gibi mucizeciler bunu anlamaktan acizler mi? Atmosferin en üst tabakasının yere uzaklığı yaklaşık 10 bin kilometre iken, en yakın yıldız olan güneşin dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometredir. Bu açık gerçeğe rağmen evreni, güneşi, yıldızları bilmeyen insanları göz göre göre aldatmaya devam ediyorlar.

   Arının programlanması falan hikaye. Arıcılık Muhammed’den binlerce yıl öncesinden beri yapılmaktaydı. Arının dişisi de, erkeği de, kraliçesi de bilinmekteydi. Tevrat’ta bile yazar.
   Karadelikler iddiası ise çok komik. Yıldızları göktaşı zanneden ve dünyaya düşmesi gibi bilimdışı bir saçmalıktan sözeden dinler karadeliği nereden bilecek?

   Dünyayı ve evreni benzer büyüklükte zanneden, yeri uçsuz bucaksız bir döşek olarak, göğü ise yerin üzerinde bir tavan sanan dinlerin en büyük açığı bunlardır. Ama bunu görebilmek için biraz olsun astronomi bilmek gerekir. Gök bir tavan değil, dünya gökte çok küçük bir zerre gibidir. Yıldızlardan binlerce misli küçüktür. O yüzden yıldızların yere düşmesinden bahsetmek ancak bir cehaletin ürünü olabilir. Yerden göğe bakan cahil bir insan ne görüp anlamışsa Kur’an’da da onlar yazılmıştır.
   Yıldızların dürülmesi de öyle. Kilim toplar gibi ayın-güneşin yıldızların dürüp toplanmasından bahsedilemez. Dünyaya en fazla bir kuyruklu yıldız çarpabilir ya da genişleyen evren milyarlarca yıl sonra çökebilir. Bu da “kıyamet yakın” iddialarının aksine bir öngörüdür.
   Siz koca dünyayı şeytan taşlamak için yaratılmış bir taş gibi düşünebilir misiniz? Yıldızların en küçüğü bile dünyadan binlerce misli büyüktür ama Kur’an, yıldızların şeytan taşlamak için yaratıldığını yazmaktadır. Bunu okuyan bir insanın Kur’an’ın bir insan uydurması olduğunu derhal anlaması gerekir. Ki bunun gibi onlarca bilimdışı, akıldışı, mantıkdışı bilgiler, çelişkiler mevcuttur.

   “Muhammed’den önce” adlı yazımı okursanız göreceksiniz ki Muhammed’den 1000 yıl önce Muhammed’in bilmediği neler varmış. Örneğin “beyin” Kur’an’dan çok önce bilinir ama Kur’an’ın yazarları beyini bilmez. Beyin fonksiyonlarını kalbe malederler. Bu işleri kalp yapıyor sanmışlardır. Kur’an’ın neden açıkça dünyanın evrende diğer gezegenler gibi bir gök cismi olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü yazamadığını sorduğumuzda, senin gibi inananlar o devirde insanların bundan anlamayacakları zırvasını öne sürerler. Halbuki Muhammed’den asırlarca öncesinden beri bunlar bilinen ilimlerdi. Ama Araplar cahildi ve duymamışlardı. Ayrıca bu mazeret hiç geçerli değil, çünkü Kur’an’da insanların o zaman anlayamayacakları hatta bugün bile anlamadıkları çok şey var.

   • yasir dedi ki:

    MÜLK-5-Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik. Ve onları, şeytanlar için (atılacak) taşlar kıldık. Ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.

    MÜLK-5-Ve lekad zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liş şeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).
    ============================================================

    Pante yanılğında hala ısrarcısın…Hatayı kabullenmek bir erdemdir ister aklınla ister kalbinle hareket et farketmez… Mülk süresinde Şeytanlara atış taneleri olarak Açıkca yıldız diye geçmez…Arapça yıldız NECM ya da BURÇ olarak geçer yada Yıldız Anlamına gelen NECM süresine bakacaksın Oradada Şİra yıldızında’da bahsede Günümüzde sirus Yıldızı olduğu söylenir ki en iyisini ALLAH bilir…

    NECM-1-Ven necmi izâ hevâ.
    NECM-1-Battığı zaman yıldıza andolsun ki;

    Necm Yıldız anlamındadır Yukardaki NECM süresi zaten yıldız süresidir…Aşşağıdaki ayetlerde de Şira yıdızından bahseder…hem türkçe hem latin yazımlı arapçaları var…

    NECM-49-Ve ennehu huve rabbuş şı’râ.
    NECM-49-Doğrusu Şi’râ yıldızının Rabbi de O’dur.
    ===========================================

    VÂKIA – 75–Fe lâ uksimu bi mevâkiin nucûm(nucûmi).
    VÂKIA – 75–Hayır! Yıldızların yerlerine yemin ederim ki,

    Vakıa-75 ayetinde… yıldızlardan bahseder orda ”NUCUMİ” çoğul olarak geçer…
    ==========================================

    TÂRIK – 3–En necmus sâkıb(sâkıbu).
    TÂRIK – 3–O, (ışığıyla karanlığı) delen yıldızdır.

    Tarık süresi’nde ise ”NUCMUS” olarak yıldız dan bahsederki hepsi ”NECM” kökünden türer…
    =======================================

    BURÛC – 1–Ves semâi zâtil burûc(burûci).
    BURÛC – 1–Burçlarla dolu göğe andolsun,

    HİCR – 16 –Ve le kad cealnâ fis semâi burûcen ve zeyyennâhâ lin nâzırîn(nâzırîne).
    HİCR – 16 –Andolsun, biz gökte burçlar yaptık ve onu, bakanlar için süsledik.

    HİCR – 117 –Ve hafıznâhâ min kulli şeytânin recîm(recîmin).
    HİCR – 17–Onu kovulmuş her şeytandan koruduk.

    HİCR – 18 –İllâ menisterakas sem’a fe etbeahu şihâbun mubîn(mubînun).
    HİCR – 18 –Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

    Olayın yanılgıdan ibaret olduğunu ve Pante’nin her zamankki gibi karıştırdığını nasıl ki Kuranda 6 evrede Yeryüzü ve atmosferin yaratıması ile Evreni karıştırdığı gibi Buradada bütün gök çisimlerini aynı kategoriye koyup büyük bir çelişki ve yanlışın içine düşmüştür…Hicr 16-17-18’de Gökteki burç’larda bahsederki bunlar ‘da yıldızlar veya daha farklı da olabilir gök yüzünün bunlarla süslendiğini bunların bütün şeytanlardan korunduğunu ve kulak hırsızlığı yapanları bir alev-ateş anlamında yine ”SİHABUN” diye çişimlerin takip ettiğinden bahseder yani MÜLK süresindeki ”MESABİHA’ ile aynı kökten türeyen bir kelime ki bu kelime açık bir şekilde Yıldız anlamına gelmemektedir…Şeytanalrı takip edenlerin NECM veya BURÇ olduğu yazmaz bu bu tam bir yanılğıdır….
    Ayrıca şeytanlardan kaşıt her türlü şeytan denilmekte İNSANİ veya CİNNİ farketmez…Lut kavmi’nin gök taşları ile helak edildiği bilimsel olarakta kesindir…

    Ayrıca Kulak hırsızlığı yapan her türlü şeytanlar bunlara bu gün insan şeytanlar da katılmıştır uzaya çıkılıp uydular yerleştirildiğinden beri bütün iletişim artık gökyüzüne yerleştirilen uydular araçılığı ile olmakta,,,bu ayrı bir husus ayrıca tartışılır…

 8. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın Pante malesef bilimin ve gerçeğin peşinde değilsiniz.Üstelik birde Big-bangı inkar ediyorsunuz.Ama bilmeden ALLAHIN varlığını ispatlamışınız.İşte cümleniz.(Bir varlık kesinlikle başka bir varlıktan oluşabilir)Big-bang ALLAHIN ol emriyle meydana gelmiştir.Ama kara deliklerle ilgili hala bir cevabınız yok.Vereceğinizide tahmin etmiyorum.Demokratlığınız içinde teşekkür ederim.Ateistlerin bizlerinde fikirlerine yer vermelerinede şaşırıyorum.Saygılarımla.

  • pante dedi ki:

   Yakıştırma yapmaya, bana ait olmayan fikirleri bana maletmeye çalışıyorsunuz.
   Big bang’i inkar etmiş değilim. Yazımda öyle bir ifade yok.
   Karadeliklere ise cevabımı yazmıştım. Kur’an’da karadelik, akdelik yoktur. Tümü şarlatanların uydurmasıdır. Zeytine, dağa yemin ettirtilen Allah, yıldızların yerine de yemin ettirilmiştir. Yıldızların yeri karadelik anlamına gelmez.
   Yıldızları göktaşı zanneden, şeytanları taşlamak için yaratılmış sanan, karadeliği nerden bilsin? 🙂

   Allah’ın değil, tanrının varlığı için bir tezdir o yazdığım. Ama ispat değildir. Tanrı bir inançtır, ne varlığı ne de yokluğu kanıtlanamaz.
   Elbette varlık varlıktan çıkar ve ilk varlık Tanrı’dır bana göre. Sen beni herhalde ateist sanmaktasın.
   Ulu manitu seni affetsin. 🙂

 9. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın Pante ateist olmadığınıza göre gerçeğin yarısını yakalamışınız.Demekki tamamen mantıksız biri değilsiniz.Yoktan varolmanın Kurandan önce Tevratta yazdığını belirtmişsiniz.Hangi ayette yazıyor?Tekvir suresi 1. ayeti (Güneş dürüldüğü zaman )der.Kara delikler bulunmadan önce birçok kişi bu ayetede saçma demişti.Yıldızların dürülebileceği kimsenin aklına gelmiyordu.Ama kara delikler eşittir dürülen yıldızlardır.Peki bunlar hangi yazılı kaynakta geçiyor?Şeytanların taşlanmasına gelince.Enerjiden yaratılan ve cinlerden olan şeytanlar Kurandan önce ışık hızıyla göğe yükselerek geleceğe ait bazı bilgiler alabiliyorlardı.Bildiğiniz gibi zaman izafidir.Işık hızına yakın süratlerde zamanın ötesine geçilebilir.Cinler enerjiden yaratıldıkları için ışık hızına yakın süratlerde yolculuk yapabilirler.Bu hünerlerini kullanarak geleceğe ait bilgiler alıyorlardı.Bunlara atılanlarsa yıldız değil ,göktaşlarının oluşturduğu kuyruklu yıldızlardır.Tevratta yazan yoktan varolmayı ayet numarasıyla beraber bekliyorum.Saygılarımla.

  • Abdullahabdal dedi ki:

   Güneş Dürüldüğü = kara delik demek olduğunu söyleyen beyin..
   Güneş Yarıldığı= ne demek anlatında
   Ay ‘ ın Nur olduğunu yani..Işık kaynağı olduğunu yazan.Kuranın.( oy sa ay sadece güneşin ışığını yansıtır..ışık kaynağı falan değildir)
   bilimselliğiyle insanlık aydınlansın:)

 10. Mehmetnm dedi ki:

  Sayin Ferda Hanim. Sizin yogun cabalarinizin farkindayim. Ama gercek olan bir sey var ki o da insanlarin asla onyargilarina yikamayacak olmalaridir. Kaldiki dinden bahsediyoruz. Islamdan bahsediyoruz. “Inanci olmayan insanlar” aslinda inanclilardir. Hicbirseye inanmamak da bir inanc meselesi. Ateizm. Ferda hanim, siz ne yaparsaniz yapin yaptiklariniza inanmak istemedikten sonra yazdiginiz herseye kulp bulacaklardir. Biz Allaha inananlar biliriz ki ancak ve ancak hidayet Allahtandir. Ve inanmayanlarin gozleri kordur kulaklari sagirdir. Ben yurtdisinda yasiyorum ve multi kulturun en cok oldugu bir ulkedeyim. Onca farkli din ve ateizm var. Gercek su ki herkes inanmak istedigi sekilde inaniyor. Kimse kimseyi ikna edemez. Bizler de ateizme inanan insanlari ikna edemeyiz nasil ki onlar bizi ikna edemeyecekleri gibi. Birde su varki Kurani kerimi elestirmek ve ona tamamen inanmamak insani dinden cikarir. Bu konuda hassas olmayan insanlar farkinda olmalidir ki iman etmiyorlardir.
  Gercek su ki sayin editor size saygi duymadan cevap yazmaktadir. zirlavadaginizi dusunuyor ve iman ettigimiz peygamerimizi sokak arkadasi gibi tanimliyor ve sarlatanlar die tarif ediyor.

  Ben islami, Kurani aciklama geregi duymuyorum. Cunku onyargili olan ve saygi duymayan insanlara ne anlatsaniz kulp bulurlar ve sizi rahatsiz ederler. Anlamiorum bu sitenin amaci insanlari kendinelerince dogruya mi yoneltmek yoksa ateizme yeni uyeler mi saglamak?
  Insanlarin kafalarini bulandirmaya calisiyorlar.
  Kuran da mucize aramaya gerek yok. Evet Peygamerimizden sonra mucize sona ermistir. Ama sunu unutmamak gerekirki, Kuran da gercek, hakikat yazmaktadir. Bunlara mucize denmez. Bunlar hakikattir. Bilim ancak son yillarda embriyonun ilk 6 safhasini cok gelismis mikroskoplarla acilklayabilmistir ki Kuran da Allah bunu muazzam bir sekilde 1450 yil once belirtmistir.

  Ferda hanim zahmetlernizden dolayi size tesekkur ederim. Cok guzel yorumlar yapiyorsunuz. lakin size nacizane tavsiyem, saygi duymuyorlarsa size siz muhattam bile olmayin. Biz muslumanlar dogruyu hakikati soylemek ile gorevliyiz. gorevimizi yapip gerisini onlara birakmak gerekir.

  Eger Kuranin kusursuz oldugundan ve hic bir sekilde bozulmadigindan ve ancak ve ancak Allah, tek kudret tarafindan yazildigindan emin olmak ve ikna olmak isterlerse bu konuda sanirim ferda hanimin da paylasacagi ve benim de paylasacagim cok fazla kaynak,hakikat vardir.

  saygilar dilerim.

 11. Mehmetnm dedi ki:

 12. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Selamünaleyküm.Dostum ben bayan değilim.Yazınızı biraz önce okudum.Gördüğün gibi bunlar aynı zamanda yalancı.Yoktan varolmanın Kurandan önce bilindiğini söylüyorlar,ama yazılı kaynak gösteremiyorlar.Ama benim asıl korkum kar payı ortaklığ adı altında insanlar dolandıran din fetvacıları.Aynı zamanda tefecilikde yapıyorlar.Biliyorsunki (Tefecilik yapanlar ALLAH ve Resuluyle savaşmış gibidir.)diyor ,bakara suresi.Saygılarımla.

 13. Mehmetnm dedi ki:

  Aleykumselam. Oncelikle hakkinizi helal edin.Sizden Ozur dilerim yanlis anlamamdan dolayi.. Solediklerinizde cok haklisiniz. Ne diyelim Bizlerden dogrulari soylemek gerekir. Gerisi Ilahi takdir.

  Saygilar dilerim.

 14. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Selamünaleyküm.Bende bir hakkınız yokki helal edeyim.Saygılarımla.

 15. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın Editör, şimdi sen verdiğin sitede kaynakmı gösterdin?Enam-101’de yazan yoktan varolma Tevratın hangi ayetinde yazıyor?Pagan dinlerin hangi yazılı kaynağında var?Yine sen kendi,kendini yalanlamışın.

  • pante dedi ki:

   Enam-101’de yoktan yaratma yoktur. Yaratma vardır. “Yoktan varetme” şeklindeki mealler yanlıştır. Ayette “yoktan” kelimesi geçmez, mealcilerin uydurmasıdır. Geçseydi saçma olurdu zaten. Hiçbirşey yoktan varedilmez. Herşey bir başka şeyden oluşur. Var mı kaynağı olmayan, kökeni olmayan bir örnek? Bulamazsın çünkü bilime terstir.
   Ayrıca varsayalım ki yoktan varetme olsun. Ne farkeder? Verdiğim linkteki yaratma senaryoları yoktan varetme değil mi? Onlar da yarattıklarını söylüyor işte. Daha ne olsun..İlave olarak belirteyim. Kur’an’ın da, Tevrat’ın da yaratılış hikayelerinde büyük çelişki vardır. Evreni yaratmadan önce heryerin sularla kaplı olduğu yazılıdır. Kur’an’a göre Allah’ın arşı sular üzerindedir.

   Hud-11. Gökleri ve yeri altı günde (evrede) yaratan O’dur. (Bunları yaratırken) Arş (kudret tahtı) su üzerinde idi. (Kainatta sudan baska birşey yoktu. Allah bu kainatı yarattı) ki hanginizin daha güzel iş yaptığınızı denesin…

   Halbuki bilmekteyiz ki su atomlardan-moleküllerden oluşmuştur. Evrenden, big bangten önce atomların varolması olanaksızdır. Siz hala “yoktan varetme” diye sayıklayın.

 16. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın Editör google’dan Kuran meallerini kıyaslaya bir bakın.Bediu kelimesi yoktan varetmedir.Ben yoktan varetme derken atom ve atom altı parçacıkların yaratılmasını kasdediyorum.Elbette büyük patlamadan önce ona neden olan o büyük güç,yani ALLAH vardı.Zaten ateistlerde bunu çok iyi bildiği için bir çoğu big-banga dahi karşı çıkıyor.Çoklu Evren gibi ipe,sapa gelmez uydurma teorilerle big-bangı saptırmaya çalışıyorlar.Big-bangın ispatladığı başka bir şeyde bilimin sınırlarıdır.Bilim big-bang öncesine geçemiyor.Kuranda size verilen bilgi sınırlıdır,der.Rabbinin arşı su üzerindeyki,derken Kuran big-bang sonrasını kasteder.Bildiğiniz gibi göktaşlarında bol miktarda su vardır.Dünyadaki sularda gök taşlarıyla oluşmuştur.Demekki uzayda bol miktarda su vardı.Ama sizin niyetiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğu için yine itiraz edeceksiniz.

 17. pante dedi ki:

  Bediu kelimesi yaratmadır. Yoktan yaratma uydurmadır ama öyle bile olsa farketmez.
  Ayrıca ayeti iyi oku. “Gökleri yaratırken arşı sular üzerindeydi” der. Sen kalkmış göktaşlarından bahsediyorsun. Komik olma! Tevrat’ın 2. ayetinde de yeri-göğü yaratmadan önce ” Tanrı`nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu.” der. Ne tesadüf değil mi? İyisi mi sen big bange inanma. Efendinin yazdığıyla hiç uyuşmuyor. 🙂

 18. crow dedi ki:

  senin tabirin ile yoktan var olmayan birşey varken yok olur mu?
  senin bilmin ne diyor buna?

 19. pante dedi ki:

  Termodinamiğin 1. Kanunu: “Enerji yoktan varedilemez ve yokedilemez”.

 20. crow dedi ki:

  ozaman dünya sonsuzdur.ve hiç yok olmayacaktır.
  güldürme beni

 21. crow dedi ki:

  ayrıca senin enerji diye tabirin ettiğin şeyi biz herşeyi yaratan allah diyoruz.
  ben sana şunu söyleyeyim hala fırsatın var.
  Yazdıkların herşeyde hep inanmamak için yola çıkmışşın bire kere de inamak için yola çık
  gel sen mantığını kullanan biri olarak herşeyi sorgulayan biri olarak
  sana verilecek bu ömrü sonsuzluğa değişme bence
  yine mantık kullanarak diyorum.
  eğer sen haklıysan benim ölümden sonra kaybedeğim hiç birşey yok
  eğer ben haklıysam senin ölümden sonra kaybedeceğin çok şey var.

  ( maide 44 ) Âyetlerimi az bir menfaat karşılığında satmayın.

  Eğer mantığını kullanan biri isen bence bunu düşünürsün.

  mantık asla yanılmaz mantık sigara nın zararlı oluğunu bilir ama nefis içmek o zevki tatmak ister.
  bunun seçimi sana kalmıştır.

 22. crow dedi ki:

  senin termo dinamiğin de allahın varlığını bilmeden kabul etmiş allah yoktan var olmamıştır yok da edilemez

 23. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Bu sayfada site kurucularının gerçekleri nasıl saptırdıklarını açık ve net olarak gördük.Önce Enam-101’deki yoktan varolmanın daha önce bilindiğini söylediler.Ama verdikleri sitede böyle bir şey yazmıyordu.Yani açıkça kıvırdılar.Burdan ekmek yiyemeyeceklerini anlayıncada ayetin mealine itiraz ettiler.Beyler şimdi okuyucu sizin diğer yazdıklarınıza nasıl inansın?Siz en iyisi bu sitenin kapısına kilit vurun.Saygılarımla.

 24. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Yazımı bir kaç cümle eksik bırakmışım.Sayın Pante hala enerjinin yoktan var edilemeyeceğini söylüyorsun.Ama enerjinin yani atom altı parçacıkların big-bang sonrasında yaratıldığını söylüyor,bilim.Sonunda bunuda yaptınız.Bilimide inkar ettiniz.Mevlana diyorki,zıt çiftler aslında aynı işi yapıyor. İkimizde aynı işi yapıyoruz.Sizin negatif enerji yayan görüşleriniz sayesinde gerçek ortaya çıktı.

 25. devart dedi ki:

  Sayın Ferda;
  Enam 101’de geçen Bedîu’s-Semâvâti ve’l-Ard ifadesi(http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/DiniBilgilerDetay.aspx?ID=446), Enam suresindeki 100 ve 101. ayet ile düşünüldüğünde, yoktan var etme değil de eşsiz ve benzeri olmayan şekilde yaratmayı anlatıyor şeklinde düşünmeliyiz. Şöyle ki;

  Diyanet Meali
  Enam 100:
  Bir de cinleri Allah’a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı. Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir.
  Enam 101:
  O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.

  Bu iki ayetin anlamının birbirini tamamlaması ve anlam bütünlüğü açısından Bedî’ kelimesini;
  “Allah’ın çocukları olduğunu söylüyorlar. Fakat Allah, gökleri ve yeri eşi benzeri görülmemiş şekilde yarattı. Dolayısıyla ona denk kimse yok ve çocukları olamaz”
  şeklinde düşünürsek, anlam gayet güzel oturuyor. Fakat;
  “Allah’ın çocukları olduğunu söylüyorlar. Fakat Allah, gökleri ve yeri yoktan var etti. Dolayısıyla ona denk kimse yok ve çocukları olamaz”
  şeklinde alırsak sanki biraz anlam bozukluğu oluyor. Yani Allah’ın çocuklarının olup olmamasıyla, gökleri yoktan var etmesinin ne alakası var değil mi?

  Bedîu’s-Semâvâti ve’l-Ard ifadesi Kur’anda iki surede geçiyor. Birincisi, yukarıdaki Enam 101. Diğeri ise Bakara 117

  Diyanet Meali
  Bakara 116:
  “Allah, çocuk edindi” dediler. O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Hepsi O’na boyun eğmiştir.
  Bakara 117:
  O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.

  görebileceğiniz gibi Bakara’da da tamamen aynı durum söz konusu. Bu konudaki düşünceleriniz nedir?

 26. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın Devart ayet gayet mantıklı.Açık ve net olarak big-bangı yazıyor.Big-bang’ta yoktan var olmayı ıspatlamadımı?O ‘nun çocuklarının olduğunu söyleyenler(Hrıstiyanlar gibi) büyüklüğünü anlamayanlardır,diyor ayet.Ama big-bangın kendi,kendine olduğunu söylemeniz çok mantıksız.Üstelik diğer yazılarınızda yoktan var olmayı zıt çiftlerin gerçekleştirdiğini söylüyorsunuz.Haklısınız zıt çiftler Evrenin enerjisini sıfırlıyorlar.Mevlanada aynı şeyi söylüyor,Mesnevide.Biraz daha düşünürseniz big-banga ALLAHIN neden olduğunu anlarsınız.Saygılarımla.

 27. devart dedi ki:

  Sayın Ferda;
  Her iki surenin her iki ayetinin de neresinin Big-Bang ile ile ilgili olduğunu anlamadım. Lütfen daha açıklayıcı olun. Ben fikrimi, yeterince açık olarak ifade ettiğimi düşünüyorum. Aynı özeni sizden de bekliyor olmam sanırım çok abes bir istek olmaz. Ayetler nasıl açık ve net olarak big-bang’ten bahsediyor lütfen açıklar mısınız?

  Mevlana’nın ontolojik görüşü hakkında çok fazla bilgi sahibi değilim. Fakat Mevlana, zıt çiftlerin birbirini sıfırladığı görüşüne, tasavvuf felsefesi yoluyla varmış olabilir. Fakat tamamen farklı birşey de söylüyor olabilir. Bu konuda herhangi bir iddiam yok. Fakat Aristoteles’in atomun varlığına ait görüşlerini, yaptığı doğal gözlemler sonucu ortaya koyması, ayrıca MÖ 1. yüzyılda, Marcus Terentius Varro diye birinin, mikro organizmalar hakkında fikir üretmesi gibi örnekler, antik Yunan tanrılarının varlığını ve doğruluğunu kanıtlamaz. Aynı şekilde Mevlana’nın zıt çiftler görüşü, Mevlana’nın açık fikirli, ileri görüşlü ve çok zeki birisi olması dışında herhangi bir tanrıyı kanıtlamaz.

  Maddenin kaynağını zıt çiftlerden oluşan, mutlak hiçlik olarak kabul edersek ve doğada bir şeyin nedensiz ve kendiliğinden hareketini gözlemlersek, varacağımız sonuç maddenin kendi kendine nedensiz olarak var olabileceğidir. Ayrıca ben kesin olarak madde kendi kendine oluşmuştur demiyorum. Maddenin nasıl oluştuğunu ve karakteristiğini henüz bilmiyoruz. Fakat bilim, bu oluşum için bir tanrıya ihtiyaç yoktur diyor. Siz ihtiyaç vardır diyorsunuz ve bunu inançlarınıza ve sezgilerinize bağlıyorsunuz, ben ise ihtiyaç yoktur diyorum ve bunu bilimsel düşünceye bağlıyorum. Siz kendi görüşünüzü, doğruluğu kanıtlanmamış, asla kanıtlanamayacak ve doğruluğu çok tartışmalı olan Kutsal Kitaba dayandırırken ben, görüşümü kuantum mekaniğine dayandırıyorum. Burada mantıksız olan görüş sizce benimki, bence ise sizinki.
  Saygılarımla

  PS:
  Ayetlerdeki Bedî’ kelimesi ile vardığım son görüş; Bedîu’s-Semâvâti kelimesinin, tıpkı Bediüzzaman(http://tr.wikipedia.org/wiki/Bedi%C3%BCzzaman ) kelimesinde olduğu gibi bir anlamı olduğu. Yani herhangi bir yaratma işinden bile söz etmiyor. Fakat bundan emin olamıyorum. Dolayısıyla bu tespit hatalı olabilir. Arapça konusunda daha bilgili birisi bunu doğrular ya da yanlışlarsa çok sevinirim

 28. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın Devart yazmıştım ama anlamamışsınız.Madde ve enerji big-bangla beraber yoktan var edildi.Ayette her şeyin yoktan var olduğunu yazıyor.Sitedeki Mevlanadan seçmeler sayfasını okursanız zıt çiftler hakkında bilgi alabilirsiniz.Bilim big-bang öncesine geçemiyorki ALLAH konusunda bir fikir üretsin

 29. devart dedi ki:

  Sayın Ferda,
  Anlayamadığımı söylüyorsunuz. Anlayamadığım nokta şu:
  Madde ve enerjiyi farklı olarak düşünemeyiz. İzafiyet teorisine göre, E=mc2 formülüne göre aslında ikisi aynı şeydir. Madde, big-bang öncesinde, sizin de kabul ettiğiniz gibi zıt çifti ile beraber bulunuyor. Bunu -1+1=0 şeklinde de düşünebilirsiniz. Yani big bang öncesi madde yok. Buraya kadar hemfikiriz. Ayrıldığımız nokta, maddenin yokluktan oluşabilmesi için siz Allah’ı zorunlu varlık olarak kabul ediyorsunuz. Bilim ise buna gerek olmadığını söylüyor. Bilim, buna gerek olmadığını söylerken kuantum fiziğinin prensipleriyle ilk hareketin oluşmasını açıklamaya çalışıyor(ve ya açıklamaya çalışıyor). Siz ise bunu Kur’an’ın 2 ayetinde geçen ve anlamı tartışmalı olan bir kelimenin anlamından çıkarıyorsunuz. Ben, bunu hiç anlamıyorum işte.

  Mevlana hakkında yazıları müsait bir zamanda okurum teşekkürler.

  Bilim big-bang öncesine geçemiyorki ALLAH konusunda bir fikir üretsin

  Bilim Allah konusunda fikir üretmeye çalışmıyor. Aslında bilim hiçbir konuda fikir üretmeye çalışmıyor. Fikir üretmeye çalışan bizleriz.

  Saygılarımla

 30. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  0=+1-1 ,ateizm var olmasaydı inançda var olamazdı.Saygılarımla.

  • insanlik dedi ki:

   İnsanlik peygamberlikle basladi. İlk insan adem peygamberdir.ateizm sondan uydurulmustur. Biz maymundan geldik diyenler hangi maymunun insana donustugunu ne zaman gormusler. 3 milyon yillik iskelet bulundu. 1998de tamamen insan iskeleti oldugu anlasildi.

 31. devart dedi ki:

  Sayın Ferda;
  Yukarıdaki yazıda ateizm +1 mi yoksa -1 mi? 🙂

 32. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Sayın devart malesef -1.Fakat -1’de düzenin temsilcisi.-1 olmadan yoktan var olma mümkün olmuyor.Ama -1’in yanında yer almanın insanlar için bedeli çok ağır oluyor.Yukardaki yazıda Pantenin nasıl açıkça yalan söylediğine bir bakın.Kıyamet sonrası herkes yaptığıyla yargılanacak.

  • pante dedi ki:

   Ferda, “yalan” diye nitelendirdiğin bölüm-ifade neresiyse net olarak göster ve kanıtla ki kontrol edeyim. Yanlışlık varsa, haklıysan düzeltirim.
   Ama amacın çamur atmaksa, senin gibileri çok gördük. Asıl yalancıların da senin gibiler arasından çıktığını çok iyi biliriz. İnternet dinci yalanlarıyla, sahtekarlıklarıyla kaynıyor. Mealler tahrifatlarla dolu, mucize yalanları ve şarlatanlıkları ortada. Herkesi kendiniz mi sanıyorsunuz? 🙂

 33. Ferda Yamanoğlu dedi ki:

  Pante ben sana iftira atmıyorum.Artık alay ettiğini düşünüyorum.Verdiğin sitede yoktan var olmayı yazan tek bir cümle yok.Var dediğin kaynaktaki cümleyi şuraya bir yazarmısın?

  • pante dedi ki:

   Alay ettiğim yok! Tabi ki o yaratılış efsanelerinde “yoktan yarattı” diye bir ifade yok. Ama başka bir şeyden yarattığını yazan bir ifade de yok. Dolayısıyla yoktan yaratmanın kastedildiği açık olarak ortada. Ama bir şeyden yaratmışsa onu yazıyor zaten. Örneğin “sudan yarattı” deniyor. Ayrıca Kur’an’da da “yoktan yaratma” ifadesi olmadığını belirtmiştim. “Yoktan” kelimesi mealcilerin uydurmasıdır. Tutturmuşsun bediu kelimesinin yoktan yaratma anlamına geldiğini. “Örneği olmayan yaratma” farklı, “yoktan yaratma” farklı anlamlardır. Yani, “herhangi bir şeyi taklit etmeden, kopya yapmadan, örnek almadan yaratmıştır” anlamında. Ee, sanki verdiğim linkteki efsanelerdeki tanrılar başka şeyleri örnek alarak mı yeri-göğü yaratmışlar?! Takılmışsın bir kelimeye, bir de kalkıp yalanla, alayla suçluyorsun. Kaldı ki haksızsın.

 34. Tarkan dedi ki:

  Bilim (nedense) beğenilmeyen gavur olarak kabül edilen üzerlerine cihad emirleri verilen ve yok edilmek istenen BATI sayesinde doğmuştur, keşfedilmiştir. Islamcılar ise Bilimin zaten kuran da vardolduğunu iddia ederler. Bununlada kalmaz Bilimin her dönemde ürettiğini Islam evlat edinir ama ismini kendi koyar. Adı; “Kuran. Cinsiyeti; Kutsal. Kaynak; Allah vb vb döngülerle sürer gider. Bing-Bang sadece teoridir. Ispatlanmış bir gerçeklik değildir. Bilim bunu teori olarak sunar ve teoriler kanıtlanıncaya kadar hasas kuramlardır. Neden sorusuna yaklaşılan cevaplar tezidir. Ama bir kanun veya reel bir şey değildir. Bunu bile islamcılar yama olarak aldılar sonunda maalesef kocaman yırtıklarında barındırdıkları cevapsızlığı gidermek, cevapsızlığın vermiş olduğu kahrı azaltmak ve inandıklarından bir anlam çıkarmak, bir kurtuluş bulmak için. Ama ne yazık ki Kuran’ın iddia edildiği gibi bilim olduğunun, insanlara rehber olduğunun hiç bir önemi yoktur. Çünkü insan düşünüpte bakınca tarihe bilim kuranda madem vardı da biliniyorduda neden 1400 sene geçmesine rağmen bir arap veya her hangi bir Müslüman şu ana kadar bile bilimle bulunan bir icata bir devrime sahip değildir.? Bulamazsınız. Verilecek isimlerde Mezopotamyada yaşayan müslüman olmayan diğer kategorisine girebilecek kişiler ve isimlerdir. Tek yaptıkları düşünce evrimiydi ki biri çıktı Orta asyada 4000 Sene evvelinde biler olan Allah ismini Kabe ismini ve bilinen Pagan geleneklerini modifiye edip Ben Peygamberim dedi ve talan bolluğu böyle başladı. Neden dünya tarihinde Mucitlerin %70’i yahudi %30’u Hristiyan veya dinsizlerdir? Neden Kuran sadece sembolik kahraman olarak orada cilalanıp durur asırlarca? Action speaks out louder than the word. 😉

 35. insan dedi ki:

  Haddime düşmeyerek birkaç sözde ben söylemek istedim.
  Sürekli ateist diye islama karşı inanç savaşı fikir ve düşünce savaşı ilan etmiş olan homo sapiens arkadaşlarımız. Bugün felsefe, Bilim kanun ve hatta siyasi görüşlerinizin kökeni inançlar sistemidir. Toplumlar en eski tarihden beri tarihçiler tarafından da ıspatlanan inançlar sistemiyle yönetilmiştir. Bugün yunan mitolojisi olmasaydı belki aristo platon sokrates vs. olmaz, Hristiyanlık olmasaydı kant, hegel, kaufman, marx olmaz, aklınıza gelebilecek ne bir felsefe ne bir kitap bugünü aydınlatamazdı yani evrimi savunan bütün homo sapiensler maymun olarak kalmak zorunda olurlardı insani hiç bir olguyu düşünce ve yeti olarak sahiplenemezdi. sizin amacınızı anlamış değilim islam yok diye haykırıp islamın çalıntı olduğunu pagan geleneklerinden çin öğretisinden hristiyanlık ve yahudi alıntılarından olduğunu söyleyip duruyor ve dini yok etmeye çalışıyorsunuz.
  bence bırakın insanlar ahlaki bir toplum olma yolunda yürürken önlerine taş koymayın insani değerler yükselirken düşürüp maymuna çevirmeyin. Devam edelim bu gün bilimle varlığını red ettiğiniz din yok ve bende olmayan birşeye inanmaya devam ediyorum. ve gün aşırı şunları yapıyorum
  * günde 5 kere en az uzuvlarımı yıkıyorum kirli ellerimi temizleyip ayakkabımın içinde havasız olan ayaklarımı serinleterek kan dolaşımını arttırıyorum.
  * Evliyim ve karım hariç hiç kimseye bakmamaya çalışıyorum
  * Peygamberimin yani inandığım fikrin size göre öncüsü uydurukçu haşa ahmedin dişlerinizi misvakla temizleyin emriyle diş sağlığımı fırsat buldukça korumaya gayret ediyorum
  * Yalandan ve yalan söylemekden kaçınıyorum.
  * Hırsızlık yapmamaya kimsenin malına göz dikmemeye çalışıyorum
  * Erkeğim diyip gelen geçen kıza komşumun karısına yan gözle bakmıyorum
  * temizliğime önem veriyorum
  * Hergün namaz kılarak vücudumun sağlığını koruyorum
  * yılda 1 ay miğdemi belli saatlerde yemeyerek periz yapıp rahatlatıyorum
  * zekatımı vererek benden muhtaçlara yardım etmeye çalışıyorum
  daha bir çok örnek sunabilirim başlıcaları bunlar sanırım
  bunların ateistlere marksistlere nasıl bir zararı var dünyaya ve toplumlara nasıl bir zararı var kültür mü tolstoydan tutun jack londona dostoyevskiden tutun steinback e kadar bir çok yazarın kitabını okudum hala okuyorum mesleğim çağın en gelişmiş mesleği grafik tasarım, resim çizmeyi seviyorum ve illa bir ideoloji savunmak biryere kendimi koymak istiyorsam da islamı yaşıyorum sizin hangi felsefeciniz ve ya siyasi önderiniz bilimi sanatı sağlığı bireysel ve toplumsal ahlakı uzayı doğayı aile içi merhameti hepsini içine alan yazan kitap getirdi marksın kapitalindemi yazıyor yoksa aristonun kitabındamı yoksa nichenin böyle buyurdu zerdüşündemi vs ki benim liderim ve önderim bana zararlı tek birşey öğretmiyorki öğretmedide amacım gayem ne olmalı varsayalım dinler yok ne geçecek elinize neyi aydınlatacaksınız sanıyormusunuz ki dinin var olmadığını söyleyince hepiniz evrim geçirmiş olacaksıınız. şimdi ben insan olmak yolunda tüm gayretimle giderken siz tutup dinin olmadığını ve kişisel ahlakın ve toplumsal ahlakın ilahi değil bireysel homo sapiens in kurduğunu söyleyip beni maymun etmek istiyorsunuz. öle farz edersek buyrun ben maymun olarak sizin karınıza cinsel istek duyarak ki hayvanların çoğunda çok eşlilik var ilişki kurmak istiyorum amacımda sadece yemek eşleşmek olan bu dünyada güçlünün ayakta kalması ve hayvansal güdülerimle tüm beşeri kanunlara hayır diyorum ki sosyolojik ve bilimsel olarak bu böyle olmalı sizi öldürüp etinizide yemeliyim ama diyorsunuzki ne saçmalıyor bu adam ben saçmalamıyorum hayvansal iç güdülerimle ahiretin olmadığını düşünerek bir cezada almıyacaksam eşlerinizle ilişki kurmak onları elde etmek için sizi öldürmek etinizi yemek krallığımı kendi bölgemde ilan etmek istiyorum 🙂 bırakın bilimin temellerinden birşey çıkarıp durma çabasını cevap verin bana bu dünyada nasıl olduda hiç birşey yokken birşeyler olu verdi evrimmi güldürmeyin beni darwinin bir ada üstünde kurguladığı ve varsayım olarak sunduğu tezlerimi savunucam kanunlar adlar konuldu milyarlarca yıldır neden hiç bir hayvanın ahlaki kuralları ve düşünce yetileri gelişmedi pardon sizin gelişmişti değilmi :=) size şunu diyeyim ki gerçekten ahiret yoksa ve ben ceza almıyacaksam ki sizde almıyacaksanız neden hala insan olmaya çalışalım ki kaosu yaşamak varken halbuki tüm yasalar kanunlar dinlerden kurulmadır. o zaman dinlerse kanun ve ahlakn temeli kendinizle çelişmeyin teorinizle çelişmeyin ve hayvanca yaşamaya davet ediyorum tekrar ediyorum kanunlar ve ahlak uydurma dinlerin öğretisi ve getirisidir.

 36. furkan dedi ki:

  arkadaşlar islamiyet hiçbir zaman bilime cihat edin demedi üstüne islamiyet yayıldığı dönemde avrupada ortacağ yaşanıyordu skolastik düşünce hakimdi ve ortadoğu müthiş bir gelişim içindeydi…. lakin gel gör ki kimi eller islamiyeti kötü tanıtmaya başladı bunun başında muaviye zihniyetli kişilerdi..islamiyet bilimin faydalı kısmını sadece almak istiyor …ki bilimin aynı zamanda japonyada ne kadar can aldığını herkes biliyor..işte bakara suresi 17.ayet ; Onların (münafıkların) durumu, (karanlık gecede) bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah, hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır; (artık hiçbir şeyi) görmezler…burda allah (cc) ateşten kastı bilimdir çünkü insanlar artık bilime tapar hale gelmişler amad iç çamaşırını giymeyi unutur ama telefonunu asla bir yerde unutmaz günlerimiz pc başlarında geçiyor artık evde sohbet ortamı kalmamış tv izleniyor artık buda insanların bilimi kötüye kullandıklarını gösteriyor bunu yapanların içinde bende varım burda yazılanlar ise felsefe yapmaya çalışan birilerinin sözleri madem felsefe istiyorlar farabiyi araştırlar ne bilim ibni sinayı araştırsınlar…… size birşeyler söylemek istiyorum nuh yaklışık 900 sene yaşadı dini tebliğ ettiği için insanlar onu öyle bir dövüyorlardı ki kessin bu sefer öldü diyorlardı ama nuh yine ayağı kalkar kalkmaz dini tebliğ ediyordu, buna rağmen o allaha dua ederken bunlar bilmiyor allahım sen onları affet diyordu…….kulun dünyada geçirdiği her an o büyük günde muhakeme edildiği zaman ona yalan diyen dil olmayacak allah hidayet nasip etsin………… (furkan suresi 13.) ; Elleri boyunlarına bağlanıp o ateşe atılacakları vakit orada hemen yok olmayı dileyecekler…..

 37. darkness dedi ki:

  hangi dinin yaratıcı tanımı islamiyet kadar akla uygun.?
  yahudinin milliyetçin tanrısı yahova mı?
  incilin oğlu olan hem bir hem üç olan rab mı?
  İslamın Allah inancını hiç inceledin mi….
  Bir insana isnad edilen yüzbinlerce hadis arasında cımbızla 3 veya dört tanesini seçip
  Onunla saldırmak ne derece doğru..

  Ve bu sizin tezatınız…
  Kuranıbaştan aşağı nakil olan birşeyi nakli inkar ediyorsunuz…
  Fakat işinize uygun bir nakil bulunca referans olarak sunuyorsunuz….
  İşte yine işleminizin sonucu sıfır….yani inanmamak.

  insan aklı putlaştırmayla sapıtır.
  Hiçbir felsefeci yatağında rahat ölmedi diyebilirim.
  Akıl bir noktada kendini vahye teslim etmelidir…
  Yoksa sadece akılla yorum yapmak bizi ortaçağ gotik sanatında ifadesini
  Bulan yok bahçeler içinde cennet kanatlı melekler ve soyut nesnelerin tümünü
  Somut çizim şeklinde bir dünyaya götürür..
  Zaten götürmüşte…
  Tanrıyı !!!insan gibi tasavvur etmeseniz tanrıda hata yapar demesiniz…
  İslamda neden resim ve heykeltıraşlık günah anladın mı…
  Şeklin kalıbın son raddesi…
  Benim Allah inancım akılla ihata edilmez.
  Bunun hakikatına tarih boyunca gelen samimi inananların bir bölümü vakıf olmuştur.
  Felsefe değil bilim yolundan gel hadi….
  ………………………………………….

  Evren sürekli genişliyor.”
  Kur’an–ı Kerîm’de Zâriyat sûresi 51. âyet–i kerîmede:
  “Göğü biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.” buyrulmaktadır.Evrenin sürekli genişlediği, 20. yüzyılda yapılan bilimsel çalışmalarda anlaşılmıştır. Evrenin sürekli genişlediğini uzay bilimci Hubble tespit etti. Penzians Wilson ilk patlamadan kalan radyasyonu buldu .istersen sen de bul aç radyoyu sonra bir fizikçiye sor bu cızırtılar neyin cızırtısı…ilk patlamadan kalan sestir o…
  kobe uydusu fırlatıldıktan sekiz dakika sonra kainatın kainatın genişlediğini duyurdu…
  biliyorsun hidrojen yanarak helyuma dönüşür bu yanma kimyasal değil nükleerdir.kainat ezeli olsaydı kainatta hidrojen(en basit atom)kalmazdı…

  Bu saydığım ilk üç adam Nobel aldı..

  Öyle ya bu buluşu da necid çölünde kim yaptı acaba…

  “Zaman izafî bir kavramdır, içinde yaşadığımız dünya günleri sadece bu dünyaya aittir.”
  Kur’an–ı Kerîm’de Secde sûresi 5. âyet–i kerîmede:
  “Allah, gökten yere kadar her işi düzenleyip yönetir. Sonra (bütün bu işler) sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan bir günde O’nun nezdine çıkar.”
  Hakka sûresi 4. âyet–i kerîmede:
  “Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.” buyrulmaktadır.
  Zaman yani günlerimiz izafî bir kavramdır. Bu tespit bilimsel olarak fizikçi Einstein’ın tespitidir. Einstein’ın bu buluşuna “İzafiyet Teorisi” denilmektedir. Zaman her ortamda, her yerde, her hızda farklıdır ve değişkendir. Saatler farklı işlemekte, günler farklı algılanmaktadır. Bu durum her ne kadar 20. yüzyılda bulunmuş olsa da 1400 yıl önce bir ses dünya günlerinden farklı günlerin olduğunu tüm insanlığa haykırıyordu.

  5–Kulak ver bu sese, bak şimdi nereden haber veriyor:
  “Denizler birbirine karışmasın, karışıp da özellikleri bozulmasın diye aralarına perde çekilmiştir.”
  Kur’an–ı Kerîm’de Rahmân sûresi 19 ve 20. âyet–i kerîmelerde:
  “İki denizi birbirine kavuşturmak için salıvermiştik. Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.”
  Furkan sûresi 53. âyet–i kerîmede:
  “Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O’dur.” buyrulmaktadır.
  Belli denizlerin kendine has tuzluluğu ve yoğunluğu bulunmaktadır. Denizlerin farklı özelliklerde olmaları onların farklı canlıları bünyelerinde barındırmalarına sebep olmaktadır. Ünlü deniz bilimci Cousteau: “İki denizin birleştiği noktada, birbirine karışmasını engelleyen harika bir su perdesi ile karşı karşıya kaldık.” diyordu. Bu durum Cebel–i Tarık Boğazı’nda tespit edilmişti. Aynı tezi bir başka bilim adamı Aden Körfezi ile Kızıldeniz’in birleştiği Mendep Boğazı’nda tespit etmişti. Onlar bu tespitlerini 20. yüzyılın modern imkânları ile yapabilmişlerdi. Durum böyleyken, bundan 1400 yıl önce Arap yarımadasından çıkan bir ümmî insan, denizin yüzlerce metre derinliklerinde yaşanan bu olağanüstü plan ve projeleri nereden ve nasıl bilebiliyordu?

  tabi size göre cousto da cahil ve sonradan yobaz olmuştur değil mi ? heee ama sizin turan dursununuz var büyük alim vaiz 🙂

  begendiğim bir alıntıdır sizinde hoşunuza gider sanırım

 38. Hüseyin dedi ki:

  Yazıları baştan sona okuyunca gördümki; Öğüt, kurallar, kıssalar, ve gidilecek sonla ilgili uyarılar vs.lerle ilgili bir kitabı sanki bir fizik, astronomi vs. gibi konulardan bilgiler veren bir kitap olarak görmenin hatalarıyla dolu. Şunu biliyoruz ki Allah resullerine her devirde karşı çıkılmıştır. Toplum ne kadar yobaz, bağnaz, ahlaksızda olsa gelen emirler toplumu düzenleyicide olsa hakim güçler, bu gücü kaybetmemek için karşı koymuşlardır. Ebu Cehil lakablı Ömer bile kibrine yenik düşerek şöyle demiştir: Ben dururken bu çobana kitap gönderilir mi? burdanda anlıyoruzki zoruna giden kendisinin burada ikinci plana düşmesi elindekileri kaybetme korkusudur. Hal böyle olunca güç sahibi bir müddet duruma karşı çıkmış ve kaybedeceğini anlayınca kabullenmiş fakat kibrinden dolayı yine sistemi kendi isteklerine göre düzenlemiştir. Hristiyanlığın Romaya girişi gibi. Roma halkı içinde hristiyanlık inanılmaz derecede katılımcı bulunca Sezar Hristiyanlığı kabul etmek durumunda kalmıştır. Ama Pavlus’a yeni bir incil yazdırtarak kitabına uydurmuştur işi. Sonuç pagan öğretilerle dolu bir İncil.

  Şimdi İslamda Kur’an bozulmamıştır ama güç sahibleri bu gücü korumak otoritelerini sağlamlaştırmak için İslama olmadık şeyler sokmuşlardır. Bunu yapmak içinde tekrar kabile asabiyesini getirmiş, insanları sınıflandırmış, Arap diliyle inen kuranın kelimelerine yeni anlamlar katarak dilin yapıını bozmuş, hatta peygamber adına hadisler uydurarak bunada bir kılıf geçirmiştir. İslama karşı çıkan birçok insan Kur’anı okuduğu için değil, müslüman olduğğunu söyleyen insanların yaşam biçimini gördüğü için karşı çıkmaktadır. Aynı durum diğer dinlerdede geçerlidir. Bir amerikalıya 3 tane müslüman ismi sorsanız söyleyeceği isimler usame bin lade, saddam hüseyin, kaddafi vb. gibiler olacaktır. Bu isimlerin yaptıkları ortada Şimdi bu adamlara bakıp islam hakkında bir bilgisi olmayan birinin önyargısına haksız diyebilirmiyiz? İnsanların çoğu, toplum gelenek ve göreneklerine göre yaşar. Bilgiyi topumda kabul edilegeldiği şekilde alır ve içselleştirir. Böylece test edilmeden geçerliliği kabul edilmiş bilgi yıgınlarına inanırız. Bilimdede böyledir. Jüpiterin ilk resimlerine bakıp hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz topu diyen bilim insaları 90’larda bu fikrin yanlış olduğunu farketmişlerdir. Görülen bir gaz toplu fakat sonuç helyum ve hidrojen. Bu bilgileri öğrendiğim belgeseli izlerken şunu düşündüm. Güneştede aynı elementler var neden Jüpiter güneş olmadıda bir gezegen. Ben bunu düşünürken cevabı verdiler. Yeterli basınç olmadığı için güneş olmuyor 🙂 Bilim adamı dediğiniz, kanıtı deney ve gözlemde arayan insanlar bile neler yapıyor görüyorsunuz. Bu örnekler çok fazla neredeyse güneş sistemimizdeki her gezegen için var bunlar.

  Kuranı mezarlık kitabı haline getirip, sadece sevap almak için okunan, duvarlara parçaları asılan (bu anlayışta musevilikteki mezuzadan gelmiş olabilir, musevi inancındada tuvalet dışındaki her kapının yanında içinde tevrat nüshaları bulunan gözler yapılır ve saygı gösterilir.) ama burda ne diyor dediğinde cevap veremeyen bir hale gelinmiş. Bende 3 sene öncesine kadar klasik bir sünni idim. Ama aklımda oturtamadığım bazı şeyler vardı. Araştırmaya başladım ve gördümki aklıma yatmaan şeyler zaten kitap dışı uydurulmuş hadislerle dayatılan şeylerdi. Ayetlerle getirilen delillerde anlamları çarpıtılarak değiştrilmiş ayetlerdi. Bu durumda egemen güçler ve klasik islam anlayışına sahip insanlar yeni bir yola girdi. Bilim. Kur’anı geçerli kılabilmek için bilimsel ayetler icat ettiler. Demedilerki biz şu çarpıttığımız şeyleri düzeltsek bunlara gerek kalmayacak. Dahada çarpıttılar.

  Şonuç; işte şu an burda çarpıklıkların neden olduğu çarpıklıklar üzaerine felsefe yapıyoruz…

  • Müspet dedi ki:

   Hüseyin bey biraz okumuş araştırmışsın ve bazı şeylerin ters gittiğini görmüşsün. Biraz daha okur araştırırsan işin temelinde de bazı terslikler olduğunu görüceksin. Ama görebilmen için tarafsız bir gözlemle bakman gerekir.

 39. Hüseyin dedi ki:

  Taraflı baksaydım zaten karşı çıkmaz gelenekçi yaklaşımla devam ederdim. Ama bir sonuca ulaştıktan sonra herkes bir tarafı secer. Ben yukarıda bahsettiğim gibi düşünüyorum. Burada bence bakış açısı Kur’anın uslubuna uygun olmayan biçimde onu tanımlamak. Eğer bir bilim kitabına bakar gibi bakılırsa beyinden haberi yok bu Tanrının kalp demiş düşünce kalpte sanıyor denmesi normal, ama manevi alana dokunurken herkes kalp mecazıyla bu duyguları ifade etmezmi bu her kültürde vardır. Oysaki durgu merkezi beyinde hipotalamustadır. Şimdi sorarım size Kur’ana karşı çıkan gürüh şunu söylerken, çürümüş kemiklerimizi tekrar bir araya kim getirecek, peki dağların hali ne olacak (kıyametle ilgili ayetleri sorgularken) daha ne ipe sapa gelmez şeylerle yalanamaya çalışırken hipotolamus lafzı kuranda geçse ne derlerdi kim bilir. Arap bir peygamber ama başka dilde bireyler söylüyor derlerdi 🙂 Kaldıkı şöyle ayetler vardır: anlamadığınız birşey mi var? bu kuran arapça bir kitaptır. Demekki bu insanların o günkü kullandığı dil üzere onların anlayacağı şekilde gelmiştir bu kitap. O zamanki dili bilirsek zaten sorun çözülür.

  Bana göre Kur’anın anlaşılamamasının bir sebebide evrensel olarak görülmesidir. Şu nokta çok önemlidir Kur’anın mesajı evrenseldir. İçeriği ise yerel. Örneğin cehennem tasvirlerine bakın arabın en korktuğu şey nedir sıcak. çölde yaşıyor. Bu topluluğu tehditle tabiki ateşle olacaktır. Benim üniversitedeyken Finlandiyalı bir arkadaşım vardı. Kuranı okumak istedi ingilizce bir meal bulduk verdik. Birkaç zaman sonra ya dedi bu cehennem tasvirleri hiç ilginç değil. Sordum nedenini ya biz tatillerimizde Afrikaya Akdeniz ülkelerine gideriz güneş görmeye biz sıcaği severiz dedi 🙂
  Sonra iskandinav mitlerini araştırdım kıyamet efsanelerinde dünyanın zemheri bir soğuğa bürüneceğini anlatıyor hepside.

  Sonuç olarak bu yerel mesajları toplumlara göre içselleştirmek mesajını anlamak için yeterlidir. Bir araba doğayı deveyle anlatırken Karadenizliye hamsiyle anlatmak gibi örneğin.

 40. Serkan dedi ki:

  Serdar Bey tüm yazılarınızı büyük bir ilgi ile takip ediyorum.Eski bir katolik (! )…yani koyu) müslümandım,yıllarca kendimden emin bir şekilde aptalca yaşamışım sorgulamadan,şüphe etmeden..Boşa geçip giden 36 seneme yanıyorum.Nasıl bu kadar aptal olunabiliyormuşu tecrübe etmek başkaları için düşüncemde kritik bir mihenk taşı oluşturcaktır diye düşünüp zararın neresinden dönersek kardır diye düşünüp kendime olan kızgınlığımı bir nebze olsun frenleyebiliyorum.Serdar abi şu 19 kodu ile ilgili ve edip yüksel eleştrilerinide en kısa zamanda bekliyorum zira şu 19 zırvası öyle aldı başını gidiyor ki Edip meydanı boş buldu sallayıp duruyor.İyi ki varsın Serdar abi,selam ve saygılar.

  • pante dedi ki:

   Teşekkür ederim Serkan.

   19 Mucizesi saçmalığı üzerinde durulacak kadar önemli görmediğim için pek ilgilenmiyorum.
   Çünkü 19 mucizesi(!) demek; bir anlamda Kur’an’ın tahrif edildiğini kabul etmek etmek demektir.
   Kur’an’ın Allah’a-tanrıya ait bir kitap olmadığını kabullenmek demektir.
   19 için, tevbe suresinin son 2 ayetini reddetmek gerekiyor. O ayetleri reddettiğinde Hicr-9’u da
   reddetmiş oluyorsun. Bu durumda başka ayetlerin değişmediği, sonradan eklenmediği söylenebilir mi?
   Üstelik bu tür sayı oyunları çok çocukça. Tanrının bu tür numaralara kalkışacağını düşünmek bile saçma.

   Ama Edip Yüksel’le forumlarda bu konuda tartışmalarımız vardı. Onları toparlayıp 1-2 çalışma yapabilirim.

   Sevgiler.

   • Serkan dedi ki:

    Çok iyi olur Serdar abi,en azından bu konudaki varolan çalışmandan da bizleri mahrum etmemiş olursun.Teşekkür ederim,sevgi ve saygılarımla.

 41. fatih dedi ki:

  panteciğim kuranı sadece kendi inanmak istediğin noktadan bakmak isteyerek bakmışsın madem ayetin mealin de bi çelişki var o zaman doğrusunu koy ve öyle inan benim anladığım siz yobaz din bilginlerinin yanlış yorumu ve ateistlik arasında sıkışmıssınız her iki yönde kötü zaten kuran yobazlarla uğraşır allah yok diyenlere önem dahi vermez allah yoktur diyen birinin ayetine örneğine kuranda rastladın mı hiç…. yoktur çünki allah akılını kullanmayanlara önem vermez

 42. T.TAŞPINAR dedi ki:

  http://www.yenimucizeler.com/altin-oranin-kurani-kerimdeki-mucizevi-yansimasi/altin-oranin-kurani-kerimdeki-mucizevi-yansimasi-t80.0.html
  ALTIN ORANIN KURAN-I KERİM’DEKİ MUCİZEVİ YANSIMASI
  ( ALİ İMRAN SURESİ 14.-91. AYETLER )

  Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır.

  Eski Mısırlılar ve Yunanlılar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır.

  Altın Oran; CB / AC = AB / CB = 1,618

  Bir doğru parçasının (AB) Altın Oran’a uygun biçimde iki parçaya bölünmesi gerektiğinde, bu doğru öyle bir noktadan (C) bölünmelidir ki; küçük parçanın (AC) büyük parçaya (CB) oranı, büyük parçanın (CB) bütün doğruya (AB) oranına eşit olsun.

  Altın Oran, pi (π) gibi irrasyonel bir sayıdır ve ondalık sistemde yazılışı; 1,618033988749894…’tür. -noktadan sonraki ilk 15 basamak-Altın Oranın ifade edilmesi için kullanılan sembol, Fi yani Φ’dir.

  Bu oran tüm dünyada “ALTIN ORAN” ismiyle bilindiği için, Kuran-ı Kerim’de altın oran ile ilgili bir işaret araştırırken ALTIN kelimesinin üzerinde durulması gerekecektir.

  Kuran-ı Kerim’de ALTIN kelimesi Arapçası “zeheb” olarak “ilk olarak” Ali İmran suresinde “iki kez ve iki farklı ayette” geçmektedir. Zuhruf suresinde de ALTIN (zeheb) kelimesi iki defa geçse de(53.ve 71.ayetlerde)asıl olarak “altın” kelimesine işaret etmek için geçmez. Zuhruf 53.de “altından bilezik” ve 71.ayette ise “altından tepsi” şeklinde sıfat tamlaması olarak kullanılır. Ali İmran suresindeki ayetlerde ise isim olarak altın kelimesi bulunur. Bu özellikler dikkate alınmasa bile, ALTIN (ZEHEB) kelimelerinin iki defa Kuran’ da geçtiği ilk surenin Ali İmran suresi olması yapacağımız tespitler için bu surenin ayetlerinin esas alınması için yeterli gerekçeyi oluşturmaktadır. Bu ayetler Ali İmran suresinin 14. ve 91. Ayetleridir.

  ALİ İMRAN SURESİ 14.Kadınlar, oğullar, yük yük ALTIN ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.

  ALİ İMRAN SURESİ 91.Muhakkak ki inkâr edenler ve kâfir oldukları halde de ölenler, yeryüzü dolusu ALTIN fidye verseler bile hiç birisinden asla kabul edilmeyecektir. İşte dayanılmaz azab onlar içindir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.

  Yukarıda da bahsedildiği gibi Ali İmran suresinde ALTIN kelimesinin geçtiği ayetler 14.ve 91. ayetlerdi.
  Şimdi bazı basit matematik işlemleri yapalım:

  Bu ayetlerin numaraları arasındaki farkı bulalım:

  91-14=77

  Şimdi bunu Ali İmran suresinin toplam ayet sayısı olan 200 sayısından çıkaralım ve geriye kalan ayet sayısını bulalım.

  200-77=123

  Demek oluyor ki, Ali İmran suresinde ALTIN kelimesinin geçtiği bu iki ayet (14. ve 91.ayetler) 200 ayetten oluşan bu sureyi 77 ve 123 birimden oluşan iki bölüme ayırmaktadır.

  Peki bu 123 sayısı ile 200 sayısı arasında altın oran sayısı olan 1,618 ‘i ilgilendiren bir bağıntı var mıdır?
  200/1,618=123,…

  Ancak bu tarz çıkarımlarda bazı konularda itirazlar olabilmektedir. Örneğin, bu konuda 200 sayısının 123 e bölümünün 1,626… olacağı ve bunun da altın oran sayısı olan 1,618 den farklı olacağı ileri sürülebilecektir. Aslında zaten iki tamsayının oranlamasından 1.618… olan altın oran sayısına ulaşılamaz. Ancak buradaki asıl iddia ayet numaralarının temsil edildiği tam sayıların bölümünün tam olarak altın oran sayısını yani 1,618… i verdiği değildir. Asıl iddia, toplam ayet sayısının altın oran sayısına bölümünün tam sayı olan kısmının (123 sayısının) yani “altın” kelimesinin geçtiği 14.ve 91.ayetlerin 200 ayetlik sureyi bölümlediği iki kısımdan büyük olanının değerini verdiğidir. Sonuçta, tam sayılarla yapılan işlem ve çıkarımlarda iki tam sayının oranının net bir şekilde altın oranı vermesi mümkün değildir. Ancak surelerin sayı değerlerini geometrik şekillerle temsil edersek durum değişir..Hem zaten “altın oran” aritmetik büyüklüklerle değil, aslen geometrik büyüklüklerle ilgilidir.

  Şimdi , yukarıdaki bu matematiksel bağıntıyı pekiştirmek için geometrik şekil ile altın oran özelliklerini görelim:
  Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi,1. ayetten 200. ayete kadar bütün ayetleri temsil etmek üzere her bir bölümün numaralandırıldığı bir çember düşünelim. Bu çember üzerinde 14.ayetten geriye doğru 200/1,618= 123,60…birim ilerlediğimizde 91. ayeti temsil eden bölümün içinde 91,60.. değerini temsil eden noktaya gelinecektir.91 .ayetten ileriye doğru 123,60… birim ilerlediğimizde ise 14.ayeti temsil eden bölümün içinde 14,60.. değerini temsil eden noktaya gelinecektir. Yani sonuçta gelinen noktalar 14. ve 91. ayeti temsil eden bölümlerin dışında olmayacaktır.

  Bu yöntemle altın oranı araştırdığımızda 200/123,60=1,618 değerini yani altın oran sayısı olarak kabul edilen sayıyı net olarak verebilmektedir.
  Önemli Not:Altın oran sayısı tam olarak şöyledir.:1,618033988749894…(aslında “tam olarak” kelimesi de uyumsuz oluyor..çünkü sonsuza kadar devam eden bir sayı) Hiçbir iki tamsayının oranlaması gerçek altın oran sayısını vermez,veremez.. 1,618…’ i verir ancak 1,618033988749894… yı veremez.. örneğin 233/144=1,6180555555…şeklinde bir sonuç çıkar.Fibonacci dizisindeki iki ardışık sayının oranlaması da aynı şekilde 1,618… i verir,ancak 1,618033988749894… yı veremez.

  Şimdi de bahsettiğimiz ayetlerin sure numaraları ve ayet numaralarını bir arada değerlendirerek benzer bir işlem yapalım.

  Ali İmran suresi 3.suredir.14.ayeti sure numarasıyla birlikte 3-14 şeklinde,91 . ayeti ise 3-91 şeklinde gösterilir. Bu aşamada bu sayıları kendi aralarında toplayalım.

  3+1+4=8
  3+9+1=13

  Yukarıda bahsettiğimiz şekilde bu toplamları işleme tabi tutalım.

  13/1,618=8,0…

  Tüm bu işaretler “Altın Oran” ın Kuran-ı Kerim’de Ali İmran suresinin 14. ve 91 .ayetlerinde geçen “altın” kelimeleriyle mucizevi bir şekilde ortaya konulduğunu göstermektedir. Bunun yanında Kabe’nin bulunduğu Mekke’nin Dünyamızın altın oran noktası olduğuna dair iddianın dayanaklarından biri olan ayetin de Ali İmran suresi içinde(96.ayet) olması ayrıca dikkate değerdir.

 43. ŞAHİN dedi ki:

  1). “Hem ey Rasûlüm bilir misin, nedir o sekar. ” (Müddessir, 74/27)
  “Biliyor musun sekar nedir? O, ne geri bırakır ne de azabdan vaz geçer. İnsanın derisini kavurur. Üzerinde on dokuz vardır.” (Müddessir, 74/27-30). 2).mucize yok diyenlere çok güzel ve kısa bir yanıt:: ondokuzu melek olarak yorumlayan alimler olmuş ve böyle de anlatmışlardır.bu yüzden ayet meal de üzerinde ondokuz melek var diye çevrilmiştir.fakat o dönemler bilim çok yetersizdi ve o dönemde böyle kabul gördü.gelelim ondokuza :sayıyla 10 ve 9 yanyana 109 (yüz dokuz eder) ve şimdi sureden birkaç ayet : Müddessir Suresi ;
  “26. Ben onu (ayetlere insan sözü diyeni ) sekara sokacağım.
  27. Sen biliyor musun sekar nedir?
  28. Ne alıkoyar nede bırakır.
  29. İnsanlığa levhalar sunar.
  30. Üzerinde on – dokuz vardır.” ve 31. ayet ile devam: “Biz, ateşin koruyucularını ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkâr edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve mü’minler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler,

  “Allah, örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi” desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır.”peki 10 ve 9 yan yana 109 nedir?neyin rakamı? işte 109 un cevabı: güneşin içine yanyana tam 190 tane dünya sığar. 695.500 X 2 = 1.391.000 (Güneşin Ekv. Çapı)
  6378,14 X 2 = 12756,28 km (Dünya’nın Ekv. Çapı)
  1391000 / 12756,28 = 109,0443
  Güneş ile dünya arasındaki mesafe maksimum seviyede iken dünya ile güneş arasına da 109 adet güneş sığar.
  152.100.000 / 1391000 = 109,3458

  • rammsteinn dedi ki:

   el-ilah istediğini saptırır istediğini doğru yola iletir.bizi saptıran öbür tarafta cezalandıracak. hem saptırıyor hem cezalandırıyor.o zaman hür irade nerde? seçim şansımız yok biz saptırıldık. öbür tarafta bunun için birde cezalandırılacağız.
   rakamlarla oynama konusunda ise başka konuda yazdıklarımı aynen kopyalıyorum.
   size ne kadar bu yazılanlar komik geliyorsa,sizinde yazdıklarınız bana komik geliyor.

   istediğinizi nere isterseniz oraya çekiyorsunuz. aynısını bende yapayım.
   okuma-yazma öğrenmeye başladığımızda şu cümleyi öğrendik.
   “ali topu tut”
   burada ali tek kişi gibi gözüksede dünyada herkesi kastediyor. top ise dünyayı temsil ediyor. tutmak fiili ise,fiziksel olarak değilde bir nevi yaşatmak devam ettirmek korumak anlamında düşünebiliriz. yani dünyadaki insanların dünyayı koruması kollaması düzeni devam ettirmesi olarak düşünebilirz..
   “ali topu tut” toplam 10 harf. mucizeler başlıyor. 10 harf 10luk sayı sistemini gösteriyor bize.
   ilk iki kelimenin harf sayılarını birbirine çarparsak 4*3=12 eder. buda 12 ayı temsil eder. devam edelim. 12 sayısını alıyoruz. tut kelimesi 3 harf şimdi 12 sayısını 3e bölüyüruz. karşımıza 4 sayısı çıkıyor. bize mevsimleri işaret ediyor. mucizelerin ardı kesilmiyor. toplam elimizde 10 harf ve 3 kelime var. 10×3=30 demek oluyorki buda bize bir ayın 30 gün olduğuna işaret ediyor. bu kadar mucize tesadüfi olabilirmi? olamaz burda ilahi bir anlam olabilirmi?
   şaka bir tarafa.
   istediğiniz ayeti sureyi nereye isterseniz oraya çekebilirsiniz. çünkü çekmek istiyorsunuz. benim verdiğim örnek budur. olay inanç meselesidir.

   inanmak yada inanmamak. bütün mesele budur.

 44. nizami dedi ki:

  ya mucize diyip duruyorsunuz matematikte ne kadar mucizeler var belki katematik kitaplarinin hepsi kutsal kitaplardir ha ??? Onlarada inanalim peki matematik hala yaratilmamish olsaydi o mucizeyi nasil bulurdun?? demekki her shey bilimden bashka bir shey deyil…….(((( peki 10 ve 9 yan yana 109 nedir?neyin rakamı? işte 109 un cevabı: güneşin içine yanyana tam 190 tane dünya sığar.)))) burada hem 109 diyorsun sonrada 190 tane dunya sigar diyorsun????? Birde Tanrinin kitaplari neden boyle gizli mesajlar versin ki bize??? bunu acsin acikca bize soylesin gunesin ekv. capinida dunyanin ekv. capinida gizletmeye ne gerek var anlamadim?????

 45. Abdullahabdal dedi ki:

  Kuranda Mucize vardır.
  Allahın miras paylaşımında matematik hatası yapması
  ve Allahın yapamadığı dağıtıma ömer gibi bir ölümlünün Avliye yöntemiyle müdahale etmesi Mucizedir.
  Bir İnsan Müslümanların Allahından daha iyi matematik biliyor.
  Bu mucize değil de nedir?
  🙂
  Müslümanlar kuranda yazan Suyu Tuzlu olmayan denizi bulabicekler mi?
  Vazmı geçtiler bu görünmez denizi aramaktan?
  Hani biri tatlı diğeri Tuzlu deniz ayeti varya:)

 46. nizami dedi ki:

  Tamam. Mucizelere inaniyorsaniz bunu soylemek istiyorum.Kuranda boyle bir mucizenin olduqunu okumusdum. Kuranda gun sozu bir yilin gunleri kadar 365 defa , gunler sozu bir ayin gunleri kadar 30 defa gecmektedir. Sizce o kadar yuce bir Tanri bu kadar matematik hatasi yapmis olabilirmi? Oysaki bir tane bile matematik hatasinin hersheyi alt ust ettiyinin farkindasiniz. Evrenin nasil bir muhtesem duzenle yapildiqinin hepiniz farkindasiniz.Yani burada en kucuk bir matematik hatasi yok .Olsaydi hershey alt-ust olurdu .Peki bu kadar akil almaz muhtesemlikleri yaratan Tanri bir yilin 365 gun olduquunumu dushunuyor ???? Peki bunu tam olarak (5 saat 48 dakika 46 saniye ) 6 saati nerede kalmish? 6 saati yok saymak cok buyuk bir matematik hatasi.Bir ayin 30 gun olduquda onun gibi .

  • rammsteinn dedi ki:

   peki bu gün anlamına gelen yevm kelimesini kuranda saydınız mı acaba? saymadınız. eğer saysaydınız bu kelimenin bazı hallerini alıp bazı hallerini almadıklarını görürdünüz. yani sayıyı 365 e denk getirmek için kurgulanmıştır. aynı şekilde ay.
   bunu tespit etmek 10 dakikanızı alır.
   hayal kırıklığına uğramanın acısı ömür boyu

 47. T.TAŞPINAR dedi ki:

  http://www.yenimucizeler.com/ankebut-suresinde-mucizevi-isaretler-ad-ve-semud/ankebut-suresinde-mucizevi-isaretler-ad-ve-semudile-medyen-kavimleri-t8.0.html ANKEBUT SURESİNDEKİ İNANILMAZ
  ENLEM-BOYLAM MUCİZELERİ

  Ankebut suresinde böylesine açık ve net bir mucizenin olabileceğine inanamayacaksınız.
  Ankebut suresinin sure numarası 29 dur. Bu surenin 38. ayetinde Semud ve
  Ad kavminden bahsedilerek, onların yaşadıkları yerler hakkında beyanda
  bulunulduğu ve açıklama yapıldığı belirtilmektedir. İster istemez tam bu ayette
  bu kavimlerin yaşadığı yerler hakkında açıklama yapıldığının belirtilmesi, bu
  yer belirlemenin bir çeşit navigasyon koordinatıyla gerçekleşebileceğini
  düşündürdü. Dünya üzerinde bildiğiniz üzere ancak paralel ve meridyenlerle
  (enlem-boylam) bir yer belirleme mümkündür. Bunun için iki veri gereklidir:
  Enlem ve boylam değerleri.
  Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin de bir koordinatı bulunur. Bunlar o ayetin Kuran’ın neresinde olduğunu anlamamıza
  yardımcı olur. Tahmin edeceğiniz üzere Ankebut suresi 38. ayetin koordinatı olan
  (29: 38) verilerini enlem –boylam değeri olarak uyarladığımızda ortaya çok
  şaşırtıcı bir mucize çıkmaktadır. Gerçekten de 29. Kuzey paraleli ile 38. doğu
  meridyenin birleştiği nokta, ayette geçen kavimlerin yaşadığı bölgeye isabet
  etmektedir. Semud kavmi, Ad kavminin devamı olan bir toplumdur. Ad kavmi helaka
  uğradıktan sonra ilk yaşadıkları bölge olan Arabistan Yarımadasının güneyinden,
  kuzeye göç etmişler ve Semud kavmini oluşturmuşlardır. Aynı bölge bu bakımdan Ad
  ve Semud’un yaşadığı yerlere karşılık gelmektedir. Aynı şekilde 36. ve 37
  ayetlerde bahsedilen Medyen kavminin yaşadığı bölge de tam olarak 29. paralel
  ile 36. Ve 37. meridyenlerin birleştiği yerlere karşılık gelmektedir. Üstelik
  Semud kavmnin yaşadığı yerle ilgili olarak Medine (Hicaz) ile Şam arasındadır
  deniyor ve Medine ile Şam arasına bir doğru çizdiğimizde tam orta noktası 29.
  kuzey paraleli ile 38. doğu meridyeninin kesiştiği noktaya rastlıyor. Bu coğrafi
  bölgelerin haritaları ve haritalar üzerindeki enlem-boylam gösterimleri ilgili
  çalışmada kaynaklarıyla birlikte mevcuttur.
  Bunlarla da bitmiyor. Lut
  Gölü’nün coğrafi konumu ve Hz. Musa’nın denizi yardığı tahmin edilen bölgelerin
  de koordinatları sure ve ayet numaralarıyla işaretlenmiş.
  Neden kuzey
  paralelleri ve doğu meridyenlerinin esas alınması gerektiğinin de çok basit bir
  açıklaması vardır. Sure ve ayet numaraları doğal olarak pozitif tamsayılardan
  oluşmaktadır. Koordinat düzleminde her iki unsurun da pozitif olduğu bölge (+x,
  +y), dünya haritasına uyarlandığında kuzey paralelleri ile doğu meridyenlerine
  karşılık gelmektedir. (Ekvatoru x- ekseni, 0 derece boylamını da y- ekseni
  olarak varsayıyoruz. )
  Ayrıca neden Ankebut?… Ankebut örümcek anlamına
  gelir. Surenin bir ayetinde örümceğin evinden bahsedilir ve sure adını bu
  ayetten alır. Örümceğin evi, bilindiği üzere örümcek ağındandır. Örümcek ağı
  şekil itibariyle doğadaki yapılar içerisinde paralel ve meridyenlere en çok
  benzeyenidir. Üstelik El-Ankebut kelimesi teknik bir terim olarak, lehva
  üzerindeki şebeke ( ağ, örgü, ızgara) anlamına gelmektedir. Tıpkı bir haritanın
  üzerindeki enlem- boylam çizgileri gibi…
  Daha ne kadar açık bir mucize
  bekleyebiliriz ki…

  Bu konuların dışında yeni
  tespitlerimden biri olan, Hz.Adem ve Havva’nın yeryüzüne indirildiği yerin
  koordinatlarıyla ilgili olan ve National Geografic kurumunun yürüttüğü
  Genografic Project çalışmasına dayanan mucizevi uyumu da incelerseniz çok
  sevinirim.2/Bakara:36 ayetiyle 2:36 koordinatlarının nasıl mucizevi bir şekilde
  uyum gösterdiğine tanık olacaksınız
  http://www.yenimucizeler.com/ademin-dunyaya-indirildigi-koordinat/adem-dunyanin-neresine-indirilmistir-t63.0.html

  • Adrian Veidt dedi ki:

   Sayın Taşpınar,
   Ayetlerden mucize çıkarmaya çalışırken neden iniş sırasını değil de düzenlenme sırasını baz alıyorsunuz?

  • kuantum-agnostik dedi ki:

   kuranın sure numaraları sonradan verilmiştir. ilk ayet -oku- emridir ama kuranın başında başka sure vardır. ayetlerde hz osman ve sonrası düzenlenmiş olduğundan bu mucize tezi çürür..:D

 48. T.TAŞPINAR dedi ki:

  Ankebut suresindeki bu mucizevî işaretlerle ilgili eklenmesi gereken başka bir konu daha vardır. Ankebut suresinin, sure ve ayet numaralarını esas alıp bunları ilahi vahyin geleceğe dönük olarak konulmuş işaretleri olarak belirtilmesi birçok kişiye ters gelebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, Kuran-ı Kerim iniş, yani nüzul sırasına göre düzenlenmiş haliyle bırakılmamış, Yüce Allah’ın emriyle vahiy meleği olan Cebrail tarafından peygamberimize bildirilmesi yoluyla, sure ve ayet sıraları yeniden belirlenmiştir. Diğer bir deyişle sure ve ayetlerin sıralaması da ilahi vahyin bir parçasıdır ve bunların sıra ve numaraları geleceğe dönük, yani gelecekte anlaşılabilecek mucizelere de işaret edecek şekilde, Allah tarafından düzenlenmiş olduğu ortaya çıkmaktadır.
  Hz.Osman döneminde hazırlanan mushaf da Cebrail tarafından peygamberimize bildirilen şekliyle düzenlenmiştir.

  • kuantum-agnostik dedi ki:

   kuranın toplatılma aşamasına iyice bir gözat. cebrailin böyle bir düzenleme bildirisi falan yok 🙂 peygamber öldükten yaklaşık 30-40 yıl sonra kitaplaştırılıyor ve toplama usulü yapılıyor. derleme tasarlama yapılmış. ..allah ise başından beri kitaplaştırın diye hiç bir şey söylememiş zaten…

 49. T.TAŞPINAR dedi ki:

  “Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı, Kur’an’ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bildiriliyor, o da vahiy kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamberin sağlığında Kur’an’ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca Cebrail (A.S.) her Ramazanda gelir, o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri Peygamberimize yeni baştan okurdu.

  Efendimizin vefatından evvelki son Ramazanda Hz. Cibril yine gelmiş, ancak bu sefer Kur’an’ı Peygamberimizle iki sefer okumuşlardı. Birinci sefer Hz. Cibril okumuş, Peygamberimiz dinlemiş; ikinci seferde ise Peygamberimiz okumuş, Hz. Cibril dinlemişti. Böylece Kur’an son şeklini almıştı.”

 50. kuantum-agnostik dedi ki:

  ayetlerde bu söylediğin yok, hadislerden bunu çıkarttığın açık. kaynaksız gidiyoruz nasılsa bende şimdi aramaya çıkmak için uğraşmayayım ki zaten konu o değil. peygamber cebraille tamamını okumuş dahi olsa kitap haline hz osman zamanında gelmiş. tam haliyle değil parça parça toplatabilmiş. herkes aklındakini ve elindekini getirsin diyerek toplatmış. hz osman tayin etmiş sure numaralarını . peygamberdeki son haliyle ulaşamamış. hem zaten rant aracına dönüşmüş din. demekki peygamber o yüzden kitaplaşmasını emretmedi belkide? sadece toplumunu düzeltmek istedi belkide olay büyüdü 🙂

 51. T.TAŞPINAR dedi ki:

  İşinize geldiği zaman ayetlere inanıyormuş ve doğruluğunu kabul ediyormuş gibi konuşuyorsunuz. Hz. Osman kendi kafasına göre değil,peygamberimizden öğrendiği düzene göre kitap haline getirmiştir.Aksi halde bir çok itirazlar gelebilirdi…hem Cebrail ve peygamber sure ve ayet düzenlerine etki etmemiş olsaydı dahi Yüce Allah istediği şekilde düzenlenmesini bir şekilde sağlardı ve sonra da yukarıda anlattığım gibi enlem-boylamlarla uyumu sağlardı…

  • Gencer dedi ki:

   Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz.??
   Ne cebraili kardeşim öyle bir şey yok.Ne oldu 1400 Yıldır Cebrail ortalıkta niye yok.Öldümü yoksa.Emekliye mi ayrıldı???
   Kıyamete kadar kebap mı yapacaklar?

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    Kıyamete kadar kebap mı yapacaklar yoksa çiğ köfte mi yoğuracaklar onu bilemem ama kıyametle beraber senin gibileri cehenneme tıkacakları kesin…:)

 52. sevgi dedi ki:

  Kesin derken cok emin gorunuyorsun, kanitin var mi?

  • T.TAŞPINAR dedi ki:

   Var.Yukarıda da yazdığım şunlar ve daha onlarca kanıt..www.yenimucizeler.com adresini incelersen görürsün..ama yüzeysel değil,derinlemesine..
   http://www.yenimucizeler.com/ankebut-suresinde-mucizevi-isaretler-ad-ve-semud/ankebut-suresinde-mucizevi-isaretler-ad-ve-semudile-medyen-kavimleri-t8.0.html ANKEBUT SURESİNDEKİ İNANILMAZ
   ENLEM-BOYLAM MUCİZELERİ

   Ankebut suresinde böylesine açık ve net bir mucizenin olabileceğine inanamayacaksınız.
   Ankebut suresinin sure numarası 29 dur. Bu surenin 38. ayetinde Semud ve
   Ad kavminden bahsedilerek, onların yaşadıkları yerler hakkında beyanda
   bulunulduğu ve açıklama yapıldığı belirtilmektedir. İster istemez tam bu ayette
   bu kavimlerin yaşadığı yerler hakkında açıklama yapıldığının belirtilmesi, bu
   yer belirlemenin bir çeşit navigasyon koordinatıyla gerçekleşebileceğini
   düşündürdü. Dünya üzerinde bildiğiniz üzere ancak paralel ve meridyenlerle
   (enlem-boylam) bir yer belirleme mümkündür. Bunun için iki veri gereklidir:
   Enlem ve boylam değerleri.
   Kuran-ı Kerim’deki ayetlerin de bir koordinatı bulunur. Bunlar o ayetin Kuran’ın neresinde olduğunu anlamamıza
   yardımcı olur. Tahmin edeceğiniz üzere Ankebut suresi 38. ayetin koordinatı olan
   (29: 38) verilerini enlem –boylam değeri olarak uyarladığımızda ortaya çok
   şaşırtıcı bir mucize çıkmaktadır. Gerçekten de 29. Kuzey paraleli ile 38. doğu
   meridyenin birleştiği nokta, ayette geçen kavimlerin yaşadığı bölgeye isabet
   etmektedir. Semud kavmi, Ad kavminin devamı olan bir toplumdur. Ad kavmi helaka
   uğradıktan sonra ilk yaşadıkları bölge olan Arabistan Yarımadasının güneyinden,
   kuzeye göç etmişler ve Semud kavmini oluşturmuşlardır. Aynı bölge bu bakımdan Ad
   ve Semud’un yaşadığı yerlere karşılık gelmektedir. Aynı şekilde 36. ve 37
   ayetlerde bahsedilen Medyen kavminin yaşadığı bölge de tam olarak 29. paralel
   ile 36. Ve 37. meridyenlerin birleştiği yerlere karşılık gelmektedir. Üstelik
   Semud kavmnin yaşadığı yerle ilgili olarak Medine (Hicaz) ile Şam arasındadır
   deniyor ve Medine ile Şam arasına bir doğru çizdiğimizde tam orta noktası 29.
   kuzey paraleli ile 38. doğu meridyeninin kesiştiği noktaya rastlıyor. Bu coğrafi
   bölgelerin haritaları ve haritalar üzerindeki enlem-boylam gösterimleri ilgili
   çalışmada kaynaklarıyla birlikte mevcuttur.
   Bunlarla da bitmiyor. Lut
   Gölü’nün coğrafi konumu ve Hz. Musa’nın denizi yardığı tahmin edilen bölgelerin
   de koordinatları sure ve ayet numaralarıyla işaretlenmiş.
   Neden kuzey
   paralelleri ve doğu meridyenlerinin esas alınması gerektiğinin de çok basit bir
   açıklaması vardır. Sure ve ayet numaraları doğal olarak pozitif tamsayılardan
   oluşmaktadır. Koordinat düzleminde her iki unsurun da pozitif olduğu bölge (+x,
   +y), dünya haritasına uyarlandığında kuzey paralelleri ile doğu meridyenlerine
   karşılık gelmektedir. (Ekvatoru x- ekseni, 0 derece boylamını da y- ekseni
   olarak varsayıyoruz. )
   Ayrıca neden Ankebut?… Ankebut örümcek anlamına
   gelir. Surenin bir ayetinde örümceğin evinden bahsedilir ve sure adını bu
   ayetten alır. Örümceğin evi, bilindiği üzere örümcek ağındandır. Örümcek ağı
   şekil itibariyle doğadaki yapılar içerisinde paralel ve meridyenlere en çok
   benzeyenidir. Üstelik El-Ankebut kelimesi teknik bir terim olarak, lehva
   üzerindeki şebeke ( ağ, örgü, ızgara) anlamına gelmektedir. Tıpkı bir haritanın
   üzerindeki enlem- boylam çizgileri gibi…
   Daha ne kadar açık bir mucize
   bekleyebiliriz ki…

   Bu konuların dışında yeni
   tespitlerimden biri olan, Hz.Adem ve Havva’nın yeryüzüne indirildiği yerin
   koordinatlarıyla ilgili olan ve National Geografic kurumunun yürüttüğü
   Genografic Project çalışmasına dayanan mucizevi uyumu da incelerseniz çok
   sevinirim.2/Bakara:36 ayetiyle 2:36 koordinatlarının nasıl mucizevi bir şekilde
   uyum gösterdiğine tanık olacaksınız
   http://www.yenimucizeler.com/ademin-dunyaya-indirildigi-koordinat/adem-dunyanin-neresine-indirilmistir-t63.0.html

   • rammsteinn dedi ki:

    sayın taşpınar
    bu mucize iddialarının hepsinin açıklaması vardır
    google abiye “mucize yalanları” yazarsan görürsün
    en basit gün kelimesini yazdım. 365 defa kuranda geçtiği mucize olarak anlatılır. kuranmeali.org dan yevm kelimesini arattırarak kaç defa geçtiğini test edebilirsin. yevm kelimesinin bazı hallerinin sayılmadığını anlaman 5 dakikanı almaz.

   • sevgi dedi ki:

    Niyetiniz belli oldu sayin T.TASPINAR
    Toplum icin zararli sitelerden birini de siz acmissiniz ve siteniz icin ziyaretci ve uye ariyorsunuz. Bizlere sahte mucizeler gostermekle hic bir seye ulasamazsiniz. Bizler o yollari cokdan gecdik. Evet, zamaninda biz de inandik o sahteliklere, ama artik gercekleri gorduk. Siz de bizi geldigimiz yoldan geri dondermege calisacaginiza korkularinizi yenin ve pesimizden gelin. (tabi eger basara bilirseniz)

    Bir de kesin cehennemde yanacaksinis diyorsunuz ya, ben oraya gitmem. Cennetde etrafiniza iyi bakin, beni de goreceksiniz 🙂

 53. T.TAŞPINAR dedi ki:

  Sayın rammsteinn, benim sahsen araştırıp tespit ettiğim hiç bir iddiam çürütülebilmiş değildir..-çütüyormuş gibi görünmekten başka hiçbir faaliyetleri olmamıştır ve her iddialarına cevap vermişimdir-365 gün ile ilgili olarak sitemde de alıntıladığım şu bilgiyi dikkatlerinize sunarım..
  “KURANDA GÜN (YEVM) TEKİL OLARAK 365 ADED DEĞİL.KURANDA GÜN KELİMESİ YEVM ŞEKLİNDE YAZILIŞI 274 ADEDDİR.KURANDA TEKİL GÜN KELİMELERİNİN TOPLAMI 445 ADEDDİR. 365 ADED GÜN KELİMESİNİN OLDUĞU YANLIŞ. ANCAK 365 TEKİL GÜN KELİMESİNİ OLUŞTURACAK MANTIKLI BİR BİLEŞİM OLUŞTURULABİLİR. KURANDAKİ 445 ADED TEKİL GÜN KELİMELERİNDEN EK ALMADAN YALIN HALDE KULLANILMIŞ OLANLARININ TOPLAMI 365 EDER”

  1- EL YEVM (GÜN)———–75 ADED

  2- YEVM (GÜN)————–274 ADED

  3- YEVMEN (GÜN)———–16 ADED

  ————————————————-

  TOPLAM(75+274+16) = 365 ADED

  • rammsteinn dedi ki:

   sayın taşpınar
   biz bu sizin dediğiniz mucizelere inanmış olsak zaten burada olmazdık.onun için mucize iddialarıyla buraya yazmanız sizi ancak komik duruma düşürür çünkü burada yazan arkadaşların çoğu sıradan bir müslümandan çok çok daha bilgilidir.
   şu yevm kelimesinin aramasına gelelim
   http://www.kurandaara.com/?act=ara&keyword=yevm&meal=4&sure_no=&go.x=16&go.y=9
   linkten bakarsanız kaç kere geçtiğini görürsünüz. “yok ben mastar halini kabul ederim,çoğul halini kabul etmem,-de halini alırım,-den halini almam” derseniz bu sizin işgüzarlığınız olur. bu şekilde mucizeleri ben herhangi bir masal kitabından da rahatlıkla çıkarırım.
   diğer iddianız.ayet numarası ile koordinatlara ulaşmanız sandığım kadarıyla kurana yazılış sırasıyla. ama esas noktayı kaçırıyorsunuz. iniş sıralaması ile yazılış sıralaması tamamen farklı. siz bu mucizeyi osmanın kendi kafasından ayetleri toparlamasından çıkarıyorsunuz. yani bu osmanın mucizesi olur. iniş ve yazılış sıralamasına tekrar bakın.
   kuranın yazılış hikayesini okuyun. sonrada mucizelerinize bakın

  • toro dedi ki:

   Sayın T.Taşpınar,
   Size naçizane bir soru olacak! İslamın 1400 yıllık tarihi içerisinde mucize gösterilmeye ya da mucize ile inandırılmaya en muhtaç insanlar kimlerdi? Mesela siz mi yoksa Müşrikler mi dir öncelikli mucize gösterilmesi gereken?

   Bakın Kuran ın kendisi ne diyor!

   ”Eğer kendilerine (başka) bir mucize gelirse, mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah’a yemin ettiler. De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz?” Enam,109

   Bakın burada müşrikler kendine peygamber diyene diyor ki;
   ”Eğer bize mucize gösterirsen sana yeminle inanırız!”

   ”De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır. O mucizeler geldiği vakit de inanmayacaklarını siz ne bileceksiniz?”

   yukarıdaki ayetten ne anlıyorsunuz? Kuranın tanrısı müşriklere mucize göstermiş mi?

   Peki şimdi siz söyleyin, onlara göstermediği mucizeyi neden size gösteriyor?

   Peki onlara böyle bir mucize gösterilmişmi? Cevabı Kuranın tanrısından alalım;

   Kuranın kendisi mucize taleplerine yanıt vermezken siz nasıl oluyorda yanıt verilmeyen bir talebin arzı olduğunu iddia edebiliyorsunuz? Kuranın herhangi bir yerinde bu ayetle çelişmeyen bir tane somut mucize bulup gösterebiliyormusunuz?
   Kuranın tanrısı açıkça inanmayanlara mucize göstermeyeceğini gerekçesiyle yazıyor! O halde söyleyin, sizin bir inanan olarak mucizeye inanmayanlardan daha mı fazla ihtiyacınız vardır ki onlara değil de size lütfediliyor bu mucizeler?

   Bu arada ayette Allaha henüz inanmamış olanlar nasıl olurda inanmadıkları Allaha mucize gösterirse inanacaklarına dair yemin edebilir?

   Müşrikler yeminlerini şöyle mi etmişlerdir;

   Allahım bize başka bir mucize gösterirsen yemin ederiz ki sana inanacağız!

   Siz şöyle yemin edermisiniz?

   Uzaylılar üzerine yemin ederimki uzaylıları görürsem uzaylılara inanacağım!

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    ”Eğer kendilerine (başka) bir mucize gelirse, mutlaka ona inanacaklarına dair en güçlü yeminleriyle Allah’a yemin ettiler.” bu sözden bu kişilerin tanrı inancını taşıdıklarını fakat putlarla şirk koştuklarını anlayamıyor musunuz..?Ayrıca bunu söyleyenler Hristiyan ya da Yahudiler de olabilir..Hz.Muhammed e ya da Kuran’a inanacaklarına dair yemin etmiş olabilirler değil mi?
    BAHSETTİĞİNİZ, HZ.MUHAMMED’ E MUCİZE VERİLMEMESİNE DAİR AYETLER ŞÖYLE DEĞERLENDİRİLEBİR: PEYGAMBERİN İÇİNDE BULUNDUĞU TOPLUMDA, İNANMAYA HİÇ NİYETLERİ OLMADIĞI HALDE İNANCINI MUCİZE GÖSTERİLMESİ ŞARTINA BAĞLAYANLARIN MUCİZELERİ GÖRSELER BİLE İNANMADIKLARININ ÜZERİNDE DURULMUŞTUR.GÜNÜMÜZDE İSE PEYGAMBERİN İÇİNDE BULUNUP TEBLİĞ YAPTIĞI BİR TOPLUM YOKTUR.AÇIK VE HERKESÇE KABUL EDİLEBİLECEK BİR MUCİZE GELDİKTEN SONRA İNANMAYAN TOPLUMLARI KESİNLİKLE HELAK ETMİŞTİR YÜCE ALLAH..ANCAK PEYGAMBERİN İÇİNDE BULUNDUĞU TOPLUMU HELAK ETMEK İSTEMEMEKTEDİR VE O TOPLUM SONUNDA İNANACAK VE İSLAMI TÜM DÜNYAYA YAYACAKTIR..AYRICA PEYGAMBERİMİZ İÇİN HİÇBİR MUCİZE YARATMADIĞI DA SÖYLENEMEZ.SAVAŞLARDA MELEKLERLE YARDIM GÖNDERDİĞİ KURAN’DA BELİRTİLİR.FAKAT BUNU AÇIK VE NET OLARAK MÜŞRİKLERİN ANLAYAMAYACAĞI ŞEKİLDE YAPMIŞTIR.NEDEN BİNLERCE MELEK BİR MELEK YETMİYOR MUYDU DİYENLER DE VAR..ANCAK BİR BÜYÜK VE GÖRKEMLİ MELEK ÇIKIP HEPSİNİ HELAK ETSEYDİ AÇIK VE NET BİR MUCİZE GÖSTERİLMİŞ OLACAKTI.BİNLERCE İNSAN ŞEKLİNDE MELEK İSE BÖYLE BİR MUCİZE OLARAK ALGILANMAYACAKTIR. BUGÜN KURAN-I KERİM’DE GÖRÜLEN MUCİZELER YORUMA VE BİLGİYE DAYANAN,BİLİMİN İLERLEMESİYLE ANLAŞILAN MUCİZEVİ ÖZELLİKLERDİR..

   • toro dedi ki:

    Sayın T.Taşdemir,
    Öncelikle birbirimize büyük harflerle hitap etmiyoruz!

    Sonrasında yazınızı okudum ve yazıda kuranın peygamberinin benim bahsettiğim ayet ile çelişmeyen bir mucizesini görmeyi bekledim! Ama beklentim maalesef boşa çıktı!
    Meleklerin savaşmasına gelince, melekler ile ilgili hikaye savaştan hemen sonra kuranın tanrısının ben kazandırdım iddiasının dayanak noktasıdır! Ama bu melekler UHUD savaşında ortaya çıkmazlar ve savaş kaybedildiğinde bu sefer Kuranın tanrısı onun peygamberi olduğunu iddia edenin ağzından size yardım etmedim çünkü burnunuz u sürtmek istedim minvalinden bir ayet indirir!

    Melekleri sadece peygamber görürse bunun adı mucize değildir. O zaten ortadaki iddianın görünen tek sahibidir ve iddia eden konumundadır! Dolayısıyla tanrı ona değil onun muhataplarına kendi gücünü gösterecektir! Zaten mucize birilerine doğaüstü eylemlerle gösterilen tanrı gücüdür! Bir amacı vardır, kendi varlığını ve gücünü göstermek! Madem kendi varlığını ve gücünü göstermek istiyor, gösterir! Sizin tanrı şöyle yapsaydı böyle olurdu o yüzden şöyle yaptı minvalinden savunmanıza ihtiyacımı var? Nasıl birşeyse herkes tanrının gücünden büyüklüğünden kudretinden ve öfkesini ballandıra ballandıra anlatıp sonra tanrı gibi yorumlar yapmaya pek meraklı. Başımızı nereye çevirsek tanrının zihnini okuyan ve amacını bilen bir müslümanla karşılaşıyoruz!

    ”ANCAK BİR BÜYÜK VE GÖRKEMLİ MELEK ÇIKIP HEPSİNİ HELAK ETSEYDİ AÇIK VE NET BİR MUCİZE GÖSTERİLMİŞ OLACAKTI.BİNLERCE İNSAN ŞEKLİNDE MELEK İSE BÖYLE BİR MUCİZE OLARAK ALGILANMAYACAKTIR”

    Yukarıdaki yorumu yapmanızı sağlayan tanrısal bilgiye nasıl sahip oldunuz? Tanrınız size yaşanan olaşların EĞER leriyle alakalı olası sonuçlarından ya da düşüncelerinden mi bahsetti? Diyorsunuz ki,
    ”ETSEYDİ”
    ”AÇIK VE NET BİR MUCİZE GÖSTERİLMİŞ OLACAKTI”

    Yukarıdaki sizin yorumunuzmu, bilginiz mi, istihbaratınız mı yoksa tanrınız tarafından direkt size söylenen bir mutlak sonuçmu?

    Bakın yine herkes gibi aynı hataya düşüyorsunuz! Tanrıya inanmanın bir tık ötesinde tanrıyı kendi zihninizin beklentilerine uydurmaya başlıyorsunuz! Sanki tanrınız sizi karşısına aldı ve bedir savaşındaki stratejisini ve amaçlarını anlattı! Ha orada soraydınız, bedir savaşında meleklerin sayısı neden sürekli artmış! Muhteşem müşrikleri bazılarını bertaraf mı etmiş?

    Bakın siz Bedir savaşındaki melekleri nereden biliyorsunuz?
    Çünkü savaştan sonra inen ayette tanrı onşardan bahsediyor;

    ”Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah size Bedir’de yardım etmişti. Allah’tan sakının ki, O’na şükretmiş olasınız.” Ali İmran,123

    ”ETMİŞTİ” yani ”ETMİŞTİM” ! Yani zaten kazanılmış bir savaşın sonrasında ”ben yardım” etmiştim demek bir mucizemidir!

    Ya da 1000 kişilik müşrik ordusuna karşı önce,

    ”Hani sen mü’minlere, “Rabbinizin, indirilmiş üç bin melek ile yardım etmesi size yetmez mi?” diyordun.” Ali İmran,124

    3000 Melekle,

    sonra;

    ”Evet, sabrettiğiniz ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız takdirde; onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder.”Ali İmran 125

    5.000 melekle yardım edeceğini söylemesi mucize ise,
    bu önce 3000 meleğe sonrasında ise 5000 meleğe denk 1000 kişilik müşrik ordusu nedir? Yani karşımızda 300 kişilik müslüman ordusunu saymazsak önce 3 meleğe sonra 5 meleğe düşen 1 adet müşrik varken anlamamız gereken mucize savaşan meleklerin olmasımıdır?

    Bence muciz, tanrının bir müşriğe karşı önce 3 sonra 5 melek savaşçı göndermeyi hesplayacak kadar onları gözünde büyütmüş olmasıdır!

    Kuranda mucize yoktur dostum. Kurandan sonra kuranda mucize olduğuna inanmak ve inandırmak isteyenler vardır!

    Ama tabi asıl son bu değildir! Çünkü tanrı surenin devamında meleklerin aslında orada olmadığını bunun sadece moTivasyon olduğunu söyleyip olası mucizenin yine kendi katında olduğunu söylüyor! Yani bedirde savaşan melekler hiç olmadı!

    ”Allah, BUNU SİZE SIRF BİR MÜJDE OLSUN VE KALPLERİNİZ BUNUNLA YATIŞSIN DİYE YAPTI. Yardım ve zafer ancak mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah katındadır.” Ali İmran 126

    Evet bulabilirseniz kimsenin olduğuna şahitlik edemeyeceği kuranın peygamberinden önce olduğu iddia edilmiş mucizeleri değil kuranın peygamberinin bizzat kendisi tarafından yapılmış mucizeleri kurandan bana örnekleyiniz!

   • bilal dedi ki:

    Merhaba sn.Toro,

    ‘’ Bu arada ayette Allaha henüz inanmamış olanlar nasıl olurda inanmadıkları Allaha mucize gösterirse inanacaklarına dair yemin edebilir? ‘’ sizden alıntı ‘’

    Müşrik nedir.? Müşrik ateist değildir. !!! müşrikler Allahın varlığını kabul edip ortak koşanlara denir… müşrik: şirk koşan demektir. yani Allah’a inanmakla beraber O’ndan başka ilahlara da inanır Allah’a ortak koşar.. Şirkin terim anlamı :“Rububiyet, ibâdet ve isim ve sıfatlar konusunda Allahu Tealaya ortak veya benzer edinmek demektir.”
    Yani müşrikler Allah’ın varlığına inanırlar,ama rububiyet,ibadet ve sıfatlar konusunda Allah’a ortak koşuyorlar.Bu nedenle onlar Allah’a YEMİN ederlerdi..!!! Fakat müşrik ne anlama geldiğini araştırmadığınız için yanlış yorumda bulunmuşsunuz…….Bu yüzden yukarıdaki sorunuzun bir anlamı yoktur..!!! Saygılarımla….

   • toro dedi ki:

    Sayın Bilal,

    ”müşrikler Allahın varlığını kabul edip ortak koşanlara denir” diyorsunuz ya! Bu sizin iddianızı tasdiklemek için kullandığınız bir tanımdır!

    Bir kere bir insanın tanrının varlığını kabul edip ona ortak koşabilmesi mantıklı değildir! Siz tanrının varlığını biliyorsunuz değilmi, peki siz neden ortak koşmuyorsunuz? Bu soruya yanıtınızı ben biliyorum. O yanıta göre siz tanrıya ortak koşamayacak kadar tanrıdan eminseniz onların tam tersi bir durumda olduğunu nasıl iddia edebiliyorsunuz?

    Burada olan insanların bilinen tanrılar içinden tanrı seçmeleri yani seçenek değerlendirmesi yapmalarıdır! Bazen bir bazen birden fazla sına inanırlar! Neye ihtiyaçları varsa onun tanrısına yakarırlardı!
    Onlar hiçbirşey den emin falan değildi! Tanrılarını ihtiyaçları yaratmıştı ve ihtiyaçlarının tanrısına ihtiyaç duydukları oranda taparlardı!

    Hiçbiri sizin bahsettiğiniz tanrıyı bilmezdi! Tabi El-İlah başka!

    Siz iddianıza göre tanım geliştiriyor o tanımı doğru kabu ediyor ve üstünden sonuca gitmeye çalışıyorsunuz!
    Müşrik kelimesi icad edilmiştir! Doğrusu çok tanrıcılık ve onların izdüşümüne inanmayı öngören putperestliktir!

    Siz kendinizin yapmayacağını, yapamayacağını iddia ettiğiniz şeyleri başkalarının yaptığını, yapacağını iddia etmekten vazgeçin!
    Tanrının mutlaklığının bilindiği noktada tanrıya eş koşmak diye bir olgu yeşermez! Sizin bahsettikleriniz sizin mutlaklığını iddia ettiğiniz tanrıya inanmıyordu, (Al-İlah başka)! Sizin işinize onları öyle tanımlamak geldi!

    Söyleyin bakalım müşriklerin en büyük tanrısı Al-İlah sizin inandığınız tanrının putumudur? Adamların en büyük tanrısı belliyken siz nasıl olurda aslında Al-İlaha değil Kuranın tanrısına inanıyorlardı ve Al-İlahı ona ortak koşuyorlardı diyebilirsiniz? O zaman söyleyin uzunca bir süre Kuranın peygamberi olduğunu iddia edenin RAHMAN diye bahsettiği kimdi?

    Hani sonrasında ister Allah deyin ister Rahman diye ayetle yönlendirme yapılan! Hani tanrının geri kalan 97 ismi içerisinde özellikle altı çizilenlerden biri olan rahman!

   • yasir dedi ki:

    Bizim Mucize dediğimiz kelime, olağan üstü, olması imkansız ama olan şeyler demek…

    Bir çok kişinin mucize diye tabir ettiği kelimelerin, Kuranda geçen kelimeleri ”AYET” ve ”BEYYİNE” dir…

    Allah Kuranda Musaya verdiği denizin yarılması-elinin beyaz olması bunlarıda ”AYET” ve ”BEYYİNE” olarak tanımlarken, salihe verdiği deveyi de ”AYET” ve ”BEYYİNE” olarak tanımlamaktadır….

    Aynı şekilde Kuranda Güneş-ay-Yıldızlar ve evrende Allahın yarattığı her şeyide ”AYET” olarak tanımlamaktadır ve kuranda ”SURE” dediklerimizde ”AYET” ve ”BEYYİNE” olarak tanımlamaktadır…

    Allah her kavime döneminde üstün olduğu konu-husus-alanlarla da ayet ve beyineler vermiştir…Mısır ilim-bilim-sihir ve büyüde ilerideydi Allah Musaya bu hususlarda ayet ve beyineler verdi ve mısırı halt ettirdi…Araplar edebiyat ve şiirde ilerideydi Allah Resulüne Kuranı öyle bir şiirsel ve edebi anlatımla indirdi ki üstüne bir şey koyamadılar-çıkaramadılar…

    Bilen için olağan üstü veya doğa üstü bir şeylere ihtiyaç yoktur, inamak isteyen için insanın yaratılması-aklı-hayvanlar-bitkiler-evren- vs bir çok ayetler yani Türkçemizin tabiriyle mucizeler zaten var…

    Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. 30 / RÛM – 21

    O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından (bir lütfu olmak üzere) size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. 45 / CÂSİYE – 13
    Onunla size ekin, zeytun, hurmalıklar, üzümler, türlüsünden meyveler bitirir, elbette bunda tefekkür edecek bir kavm için bir âyet var16 / NAHL – 11

    Yeryüzünde sizin için rengârenk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır. 16 / NAHL – 13

    Dünyâ yaşayışı, gökten yağdırdığımız yağmura benzer ancak; insanların ve hayvanların yiyecekleri nebatların bünyelerine girer, karışır onlara, yeşertir, yetiştirir onları ve sonucu, yeryüzü güzelleşip bezenince ve tarlaların, bağların sâhipleri, kendilerini, onlardan faydalanmaya güçleri yeter sanınca bir gece, yahut gündüz, apansızın emrimiz gelip çatar, her şeyi öylesine kökünden kesip biçer, kurutup gider ki sanki dün, hiçbiri yokmuş. İşte biz, düşünce sâhibi olan topluluğa delillerimizi böyle açıklar, böyle bildiririz. 10 / YÛNUS – 24

    10:5 – O Allah’dır ki, senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı. Ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O, bilecek olan bir kavim için âyetlerini ayrıntılı olarak açıklar.

    16:12 – Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir toplum için ibretler vardır.

    Binmeniz için ve ziynet için atları, katırları, merkepleri yaratmıştır, daha da bilmediğiniz neler yaratır. Nahl / 8

    Sonra dedi, bütün meyvelerden bal toplayın ve gönül alçaklığıyla Rabbinizin yollarını tutun. Karınlarından çeşitli renkte ballar çıkar, onlarda şifa var insanlara. Şüphe yok ki bunda da düşünen topluluk için bir delil var. Nahl / 69

    Kurandan bu ayetleri verdim ki belki anlaşılır…Bizim mucize diye adlandırdığımız veya doğa-tabiyat yaratılış olaylarıda hep ‘’AYET’’ veya ‘’BEYYİNE’’ olarak tanımlanmakta…

    Kuranda bu gibi ayetleri dahada uzatabiliriz…Anlayana bunları yazmak değil düşünmek ve gözlemlemek bile yetecektir…

    Onlara, ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki böylece onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? 41 / FUSSİLET – 53

    Bunlardada kullanılan kelime hep ‘’AYET’’ kelimesidir…Bir sivrisineğin yaratılışı bile bir ayet-beyyine-delil-mucizedir…

   • yasir dedi ki:

    Sayın toro, melek nedir bunu bilmek lazım, iyi anlamak lazım…

    O ayetleri iyi okursan ve anlamaya çalışırsan Allahın müminlere doğa melekutu ve vucut melekutları ile yardım edeceğini ve ettiğini söylemekte…

    Yani senin bilinç altına yerleşen hayalet kespır gibi melekler ise çok büyük hüsrandasın…
    Çok güvendiğin aklın sana büyük oyunlar oanmaktadır…

    Ha, hayalet kespır gibi melekler varmıdır, olabilirde en iyisini o bilir.

    Toro, sen o ayetleri iyi oku ama tamamını, rüzğar-yağmur-uyku- vs gibi faktörleri hep göz önüne al ve aklınla aynı zamanda bu işe kalbinide kat düşünürken.

   • toro dedi ki:

    Sayın Yasir,
    Kendi kendinize inandığınız gibi yaşayabilirsiniz! Yani kuran size zürafa der siz Kuranın tanrısı musanın boyu 5 metredir diyor yoksa neden zürafadan bahsetsin dersiniz!
    Ama ben öyle yapmam! Mesela zihnimde casper ı canlandırıp karşımdakine sen casper ı düşünüyorsun demem! Kendi hayallerime ortak etmem!

    Melek konusuna gelince! Uzmanı ben değil sizsiniz! Kimbilir hayatınız boyunca ne kadar çok ne kadar çeşitli melekler gördünüz! Görünüşlerine aşina oldunuz, hareketlerini gözlemlediniz, davranışlarını analiz ettiniz! Maalesefki ben bu şerefe nail olamadım! O yüzden sadece bize miras gelen bir kitaptaki işaretli melekleri, taht taşıyan melekleri, tanrıya akıl veren melekleri,tanrıya isyan eden melekleri, tanrının sarayında tartışan melekleri, tanrının hükmünü sorgulayan melekleri biliyorum!

    Evet aklım bana oyunlar oynuyor olabilir, bu bir olasılık! Ama aklın sana da oyun oynayabilir buda başka bir olasılık! Mesela aklın toronun aklı ona oyunlar oynuyor diye seni kandırıp aslında sana oyun oynuyor olabilir! O nedenle kuranı hayalgücünle değil mantığınla okumanı tafsiye ederim! Zira bu hayalgücü bir gün seni tanrıyla gerçekten ahbap yapabilir! Mazallah O kararını değiştirmiş benide peygamber yapıverdi diye çıkıverirsen ortaya halin nice olur! Mesela kendine peygamberim diyen şimdi ortaya çıksaydı hali nice olursa sana da o mu olurdu? Hayalgücün güçlü olduğuna göre sonrasının senaryosunu da sen yazıver, benim yazışmayı özlediğim devrimci müslüman kardeşim!

   • bilal dedi ki:

    Sn.Toro,
    1- Bir kere bir insanın tanrının varlığını kabul edip ona ortak koşabilmesi mantıklı değildir,siz tanrının varlığını biliyorsunuz değilmi,peki siz neden ortak koşmuyorsunuz? sizden alıntı.

    Zaten şirkin kendisi mantıksızlıktır,ama yine de bu durum onlar açısından mantıklı görülmektedir.Her şey bizim mantıkımıza göre değil…..Herkesin mantıkını kendi mantıkınızla kıyaslıyorsanız çok yanılırsınız…!!!
    Demek ki,size göre dünyada mantıksız hiç bir şey yapılmamaktadır….Şirk sizin mantıkınıza uymadığı için varlığını kabul etmeyerek müşriklerden söz eden bütün kayanakları yok gibi sayıyorsunuz.Ama her şey sizin mantıkınız gibi değil,zaten şirkin kendisi bile mantıksızlıktır.Ama mantıkımıza uygun olmasa bile şirkin varlığı bir vakiadır…
    Herhalde siz,müşrikin tanımını bu şekilde yapan bütün kaynaklardan daha iyi biliyorsunuz..Size göre müşrik olmak mantıksızlıktır,bu nedenle müşrik diye bir şey olmaması lazım : Ama bugünkü dünyamızda bile şirkin bir çok şekilleri vardır… Mesela:YEZİDİLİKTE evreni yaratan Allah’a inanıldığı halde ibedet ona değil,Melek Tavus’a (yani şeytana) yapılır..!!! İşte bu da bir şirktir: Hem yaratıcı olan Allah ‘a inanıyorlar,hem de ona değil,Melek Tavus’a (yani şeytana) tapıyorlar.! Ayrıca şirkin bir çok çeşitleri vardır. Yezidilik İnancı ?
    Yezîdîlik’te tanrı dünyanın sadece yaratıcısıdır,ancak sürdürücüsü değildir. Tanrısal iradenin vücut bulması için Düşmüş melek bir nevi aracılık rolü üstlenmiştir. Düşmüş melek olan Melek Tavus olarak adlandırılır ve bir tavus kuşu ile simgelenir. Tanrı özünde iyilikle dolu olduğundan ibadet edip onun gönlünü kazanmak gerekmez.Aksine ibadetin ona değil içi kötülüklerle dolu olana,Tavus’a yapılması ile kötülüğün en büyük kaynağından korunulur.Bu anlamda iyilik ve kötülüğün kaynağı aslında Melek Tavus’ tur. ‘’ Yezidilik –Vikipedi ‘’ alıntı.
    Peki Yezidilerin varlığını inkar edebilir misiniz? İşte Yezdilik te şirkin bir çeşididir…. Hani hem Allah’a inanmak,hem de ona değil,başka bir şeye tapmak mantıklı değildir diyorsunuz.Öyleyse onlara mantıkı siz öğretin…!!!

    Şirk
    Vikipedi, özgür ansiklopedi

    Arapça kökenli bir kelime olan “şirk” (islamda, tanrıya)ortak kılma anlamına gelir. Kur’an’a göre en önemli iman meselesi olan şirk, bir şeye veya şahısa ilahi özellikler atfederek onu yüceltmek, isim ve sıfat itibariyle onu Allah’ın yetkilerine ortak saymak anlamına gelir. Şirk eyleminde bulunanlar müşrik olarak isimlendirilir. ‘’alıntı ‘’
    Demek ki,mantıkınız şirk ve müşrikin var olmasına ihtimal vermez.Bununla şirk ve müşrikten söz eden bütün kaynakları adeta yok sayıyorsunuz……!!!

    2-O zaman söyleyin uzunca bir süre Kuranın peygamberi olduğunu iddia edenin RAHMAN diye bahsettiği kimdi? Hani sonrasında ister Allah deyin ister Rahman diye ayetle yönlendirme yapılan! Hani tanrının geri kalan 97 ismi içerisinde özellikle altı çizilenlerden biri olan rahman! ‘’ sizden alıntı ‘’

    Bir önce bu ayetin sebebi nüzulunu biliyor musunuz ??? Ayetin sebebi nüzulu tefsirlerde şöyle geçiyor ’ وفي الكشاف : عن ابن عباس : سمع أبو جهل النبيء صلى الله عليه وسلم يقول ياالله يا رحمن ; فقال أبو جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها اخر فأنزل الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى

    İbni Abbas’tan şöyle nakledilir.Ebu Cehil,hz.peygamberin,’’ ya Allah,ya Rahman! (ey merhamet eden !) diye dua ettiğini işitince,Muhammed bizi iki tanrıya ibadet etmekten men ediyor,ama kendisi,Allah’tan başka bir isme dua ediyor’’dedi…İşte bunun üzerine yüce Allah hz.peygambere İsra-110.ayeti cavaben indiriyor: { قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

    De ki: «İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz olur. Çünkü en güzel isimler O’na hastır.» Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut. ‘‘ deniliyor.

    Burada sadece ‘’Rahman ‘’sıfatına vurgu yapılmış değildir..Ebu Cehil,Allah isminden başka ‘’Rahman ‘’sıfatına karşı böyle bir itirazı olunca yüce Allah’da,dualarınızda‘’ister Allah deyin,ister Rahman deyin fark etmez,çünkü Rahman da onun güzel isimlerinden birisidir..Ve Allah’a has başka güzel isimler de vardır,bunlardan hangisiyla dua ederseniz edin,fark etmez diye bildiriyor.Yani Allah’ın güzel isimlerinden sadece Rahman ismine özel bir vurgu yapılmamıştır.Ebu Cehil vs. bu isme itiraz ettikleri için,yüce Allah’da bu itirazlarına uygun sadece bu ismi zikrediyor.Ama ayetin devamında ‘’فله الاسماء الحسني ‘’ Ona has güzel isimler vardır.’’demek suretiyle de ona has herhangi bir isimle dua edilebilir vurgusu da yapılmıştır.Rahman da, Allah’ın n bir ismi sıfatıdır.Ondan ayrı bir şey değildir.Anlamı da ‘’Merhamet eden‘’ demektir. Özetle,yorumlarınz anlamsız ve mantıksızdır…

    3- Ayrıca sık sık bize diyorsunuz ki,tanrının niyetini mi okuyorsunuz? Tanrı mı bunları size bildirdi,Cebrail mi bildirdi vs ???. Bunlar çok anlamsız sorulardır.!!! Peki,aynı soruyu biz de size soralım,kur’an’ın dilini hiç bilmediğiniz halde ayetleri kafanıza göre yorumlarken,ayetleri çarpıtırken,haşa size tanrı mı böyle söyleyin diyor? Veya Cebrail mi size öğretiyor.Siz de Tanrının niyetini mi okuyorsunuz? Biz ayetleri açıklarken onun niyetini okuyormuşuz değil mi ? Ya siz kimin niyetini okuyorsunuz ? Kur’an ne diyor ve ondan ne anlıyorsak biz de onu söylüyoruz.İster inanın ister inanmayın,ama anlamsız soruları da sormayın.Hem bizden cevap isteyeceksiniz,hem de cevap verince bu defa çok anlamsız şeyleri söyleyeceksiniz değil mi ??? Bizi bu tür anlamsız sorularla eleştiriyorsanız,aynı soruları biz de size sorarız.!!!
    Saygılarımla…

   • yasir dedi ki:

    Hani, siz, Rabbinizden imdat istemiştiniz de Rabbiniz, şüphe yok ki ben, birbiri ardınca binlerce melekle size yardım edeceğim diye duânızı kabûl etmişti. 8 / ENFÂL – 9
    Allah bunu, sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 8 / ENFÂL – 10

    Hani bir emniyet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırmıştı ve sizi arıtmak, sizden Şeytan’ın pisliğini gidermek, yüreklerinizi sağlamlaştırmak ve ayaklarınızı pekiştirip metânetinizi arttırmak için de gökten bir yağmur yağdırmıştı. 8 / ENFÂL – 11

    Toro dostum, senin yazılarından anladığım ve genelde insanlarda ve bilinçanltılarına hep bu tarz fiğürler yerleşmiş durumda, sanıyorum-yanılıyorda olabilirim sende bu bilinçaltına sahipsin.

    Enfal 11’i iyi okursan Allah orada indirdiği melekuttan bahsetmekte…Üzerinize uyku indiriyordum derken insanın vucut enzimlerini düzenlediğini analtmakta, unutmaki depresyona giren, gaygı-sıkıntı-korku yaşayan, aşk acısı çekenlerin kalp ve bütün vücut enzimleri-sistemleri alt üst olur bunları en iyi düzenleyende uykudur, bu tarz kişileri en büyük sebeblerinden biride uyğu bozukluğu-düzensizliğidir verielen antidepresan ve uyku ilaçları hastayı uyutarak rahatlatma yollarıana giderler…İndirilen yağmur ise doğa şartları olarak müminler üstün kılmak ve kafirlerin güçünü kırmak içindir, anlayabilmen temennisiyle.

    Hani Rabbin, şüphe yok ki ben, sizinleyim, inananları sebât ettirin, kâfirlerin yüreklerine korku salacağım, hadi vurun boyunlarını, vurun onların ellerine, ayaklarına diye meleklere vahyetmedeydi. 8 / ENFÂL – 12
    Enfal 12’de ise müminlerin cesaretini arttırmak ve kafirlerinde cesaretinin kırıldığını anlamaktayız…Cesaretin insana güç ve güven verdiğini lakin korkunun ise insanın gücünü kırdığını ve kalp ritmini bozup kan ve kan değerlerini nasıl değiştirdiğini biliyor olduğunu sanmaktayım, kan değerlerinin değişmesi sonucu eller-ayaklar titremeye kalp hızlı atmaya vs gibi semptomlar ortaya çıkıp yapabileceğin bir işi dahi yapamaz hale gelinmektedir.

    Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın; hani size ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. 33 / AHZÂB – 9

    Torucum, ahzap 9’da da görüldüğü gibi rüzğar anlatılmakta bu rüzğar acaba kafirler ordusunu kötü yönde nasıl etkilemiş olabilir…Düşüneceğini tahmin ederek devamını sana bırakıyırum.

    Hani siz vâdinin yakın bir yerindeydiniz, onlar uzak bir kıyısında, kervansa sizden daha aşağı tarafta ve eğer muayyen yerlerde buluşmak üzere sözleşseydiniz gene ihtilâfa düşerdiniz. Fakat helâk olanın, apaçık bir delil görerek helâk olması, diri kalanın da gene apaçık bir delil görerek diri kalması için Allah, olacak bir işi yerine getirmek üzere bunu böyle yaptı ve şüphe yok ki Allah, mutlaka her şeyi duyar, bilir. (8 / ENFÂL – 42) Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah (sizi bunlardan) kurtardı. Çünkü O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir. (8 / ENFÂL – 43)Hani karşılaştığınız zamanda Allah, onları sizin gözünüze az gösterdiği gibi sizi de onlara az göstermişti; çünkü Allah, olacak işi yapacak, yerine getirecekti ve bütün işlerin mercii Allah’tır. (8 / ENFÂL – 44) Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah’ı çok anın ki başarıya erişesiniz. (8 / ENFÂL – 45) Allah’a ve Peygamberine itâat edin, birbirinizle çekişmeyin, sonra zayıflarsınız ve kuvvetiniz kalmaz ve sabredin, şüphe yok ki Allah, sabredenlerle berâberdir. (8 / ENFÂL – 46)

    Bu ayetlerdede Allahın görünmez ordularını ve melekler indirmesini anlayabileceğin veya düşünebileceğin düşüncesindeyim inşallah…

    Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. (48 / FETİH – 7)

    Sonra da Allah, Peygamberine ve inanlara mânevi kuvvetini ihsân etmişti ve görmediğiniz orduları indirerek kâfirleri azaplandırmıştı ve işte kâfirlerin cezâsı da budur. (9 / TEVBE – 26)

    Ve muhakkak ki gâlip gelecek olanlar, mutlaka Bizim ordularımızdır. (SAFFAT 173)

    Allah müminlere doğa ve vücut-adli melekeleri ile yardım etmiştir, inşallah bunlar doğru anlaşılır…

   • toro dedi ki:

    Yasircim,
    Bak sen zeki insansın o yüzden beni sadece sen anlayabilirsin! O nedenle bu sırrımı yalnızca seninle paylaşacağım!

    Roberto Carlosun Brezilya forması ile Fransaya attığı bir frikik golu vardı! O maçta stattaydım ve Roberto Carlos topa vurduğunda öyle sert üfledimki benim nefesimle oluşan hava akımın yarattığı rüzgar topa falso verdi ve top gol oldu! Bunu Robertoya hiç söylemedim. Hala topa o falsoyu kendinin verdiğini sanıyor!

    Yasircim,kendisi bilinsin diye insanları yaratıp onları görünmeyen ordularla savaştıran bir tanrıdan mı bahsediyoruz!

    Düşün ben sana diyorumki, maçı kazanmanıza görünmez oyuncularımla yardım ettim! Görünmez! Görünmedikleri için maçı onlarla kazandırdığımı iddia etmek ne kadar basit görüyormusun!

    Ama zor olan görünen oyuncularla maçı kazandırmak! Herkes görsün ki maçı kimler kazanıyor bilsin! Ya da senin gibi görmeden bilmeden savaşan melekler olduğuna inansın!

    Karşımızda ki tanrı hep ben yaptım diyor! Ama kimse gerçekten onun yaptığını bilmiyor! Bu da onun yada onun elçisi olduğunun işine geliyor! Çünkü bu sayede görünmeyen güçlerle ya da gösteremediği kudretle herşeyi kendinin yaptığını iddia edebiliyor!

    Dediğim gibi bende onlar gibi yapabilirmiyim diye denedim! Yaradanıma sığındım ve topa üfledim, gol oldu! İnanmıyorsan sen bilirsin ama o golü ben attırdım!

   • yasir dedi ki:

    Toro, senin bilinç altına yerleşmiş fantastik düşünce ve önyarğılarınla cevaplar verebilir-dalğa geçebilir ve ciddide olabilirsin, bilemem…

    Ama futboldan konuya girmişken üstüne bastın, ayağına kaldır, demek istiyorum sana…

    Futbol meraklısı isen, karşılaşmalarda taraftar üstünlüğünün, deplesman ve kendi saha, hava şartları-iklim, zemin bir çok faktörün avantaj ve dezavantaj olduklarınıda bilmen gerektiğinide düşünüyorum…

    Deplesmanda oynayan bir takım, seyirci yönünden eksik, zemin ve hava şartlarıda alışmadıkları bir iklim ise hadi çık bakalım bunun içinden…

    Afrikadan bir takımı Rusyanın – 0’larında bir karşılamaya çıkar ve sonucunu izle veya bunun tam terside olabilir…

    Misal Hitlerin ordusu ve silahları-motorları(uçak-tank) rusyanın zorlu hava ve kara şartlarına elverişli olmadığından savaşın seyrini değiştirip kötü yönde etkilemiştir…Bunlar hepsi dezavantajlrdır.

    Yani anlıycan toro, senin ufürüğünle ateş bile harlamaz ancak mangaldaki külleri uçurursun yani toz kaldırırsın… 🙂

   • toro dedi ki:

    Sevgili Yasir,
    İster inan ister inanma! Ama benim tanrım diyor ki git o yasire söyle o topa fizikçilerin olamaz dediği falsoyu veren benim kudretimdir! O yasir bilmezmidir ki brezilya futbolunu dünyaya ben üstün kıldım ve onların en çok dünya kupasına sahip olmasını ben sağladım! Şüphesiz ki brezilyayı gören gözler için emsal yaptım!Toro yu da onların hikmetini yasire anlatması için elçi kıldım! O yasir brezilyayı görünmez meleklerimle türkiyeye karşı galip kıldığımı , onların şutlarını kaleden uzak tuttuğumu bilmezmidir ki!
    Şüphesiz tanrı istediğine Türk milli takımını istediğinede Brezilya milli takımını tutturur!

    İster inan ister inanma yasir! Tanrım inanmazsan sana üzerine aynı anda binlerce topun düşeceği bir cehennem vaad ediyor, ama inanırsan öteki dünyada brezilya milli takımıyla meleklere karşı maç yapma şerefine nail olabilirsin!

    Gerisi sana kalmış! İstediğini seç!

   • yasir dedi ki:

    Toro, sana bunları yazdıran, söyleten, üflediğinde mangalda kül bırakmayan nefesi-oksijeni ve her şeyleri yaratan-yaşatan ve bunları ilmiyle kulatanın, hem senin hem benim vede herkesin tanrısı-ilahı olan olduğunu ve onun kudretine inandığımı belirtiyor ve tastik ediyorum…İşte bu Allah seninde benimde ve herkesinde rabbi olan Allahtır.

    Aklın, yani nefsin, yani şeytanın sana oyun oynamaya devam ediyor.

   • toro dedi ki:

    Sayın Yasir,

    Eğer dediğin gibi,

    ”Aklım, yani nefsim, yani şeytanm bana oyun oynamaya devam ediyor.” sa

    az önce şu sözlerinle;

    ”Toro, sana bunları yazdıran, söyleten, üflediğinde mangalda kül bırakmayan nefesi-oksijeni ve her şeyleri yaratan-yaşatan ve bunları ilmiyle kulatanın, hem senin hem benim vede herkesin tanrısı-ilahı olan olduğunu ve onun kudretine inandığımı belirtiyor ve tastik ediyorum…İşte bu Allah seninde benimde ve herkesinde rabbi olan Allahtır.”

    şeytanıma biat etmiş oldun! Hadi hayırlı olsun!

    Bu arada eğer benimle konuşan şeytan ise ve mucize göstererek bu kadar inandırıcı olabiliyorsa bunu daha önce benden daha SAF olanlarada yapmış olabilir! O saflar kim olabilir tarihi geriye doğru sararak bulabilirsin!

    Örneğin ben tanrının kendi yarattığını kendi yarattıklarına herhangi bir amaç için öldürtebileceğini düşünemiyorum! Ama bunu şeytan yaptırabilir! Çünkü kendi yaratmadığını, kendi yaratmadığına öldürtürken kendi yaratmadığı için kendi yaratmadığının ölümü için acı çekmeyeblir ya da pişmanlık duymayabilir!

    Tanrı ise kendisini bilsin diye özenerek yarattığına(!) zaten öteki dünyada bir ceza öngörürken ondan önce dünyada onu ölümle ya da öldürülmekle cezalandırmak isteyebilirmi, mantıklı olan! Tanrının istediği anda ölüme hükmetmesimidir, sorgulanmalıdır!

    İnsanın düşmanı kim? Şeytan mı? Ne yapmaya çalışıyor şeytan? Peki tanrı ondan farklı ne yapıyor? Şeytana karşı bize ne faydası var? Bizi şeytana karşı koruyormu, yoksa şeytan tarafından kandırılmamıza engel olamamanın cezasını bize yükleyerek kendi çaresizliğinimi gizliyor?

    Sevgili yasir,

    Tanrının kendi yarattığına meydan okuması, kendi yarattığınında ona sonu belli bir süreçte meydan okuması neresinden bakarsan bak akıl dışıdır! Tanrı şeytanına cehennemi vaat etmiştir! Eninde sonunda oraya girecektir! O halde kaderi belli şeytanın bu kadar hırsla insanları tanrıdan döndürmeye çalışması ve bu yolda bu kadar azimli olması nasıl açıklanabilir? Bence tek şekilde! Lanetlenmemiştir özellikle bu iş için tanrısı tarafından görevlendirilmiştir!
    Bize dinlerin anlattığı hikayelerden çıkan sonuç sadece budur!

    Kaderi cehennem olan bir varlık kaderini değişirmektense kaderine doğru giderken tanrısını en fazla zararı vermeye çabalamaktadır ve tanrı sırf şeytan tanrısına zarar versin diye ona insanlarla dolu bir dünyada cehennem oyunu oynama izni ve süresi vermiştir! Bu tanrı bizim dostumuzmudur? Üzerimize kendisine duyduğu hınçla sırf tanrısına zarar vermek için saldıran şeytanı salmamışmıdır?

    Adalete bakın! Lanetlenen bir varlık o halde sırf tanrısını bilsin diye yaratılan insancıklara rahatlıkla musallat olabiliyor ve tanrısının izniyle oynandığı satrançta onları tanrısına karşı piyon olarak kullanabiliyor!

    Ve suçlu insan! Şeytanı yaratanda insan! Şeytana süre verende insan! Şeytana dünyayı açanda insan!

    Sevgili yasir sıradan bir insan kendisine fısıldayanın tanrı veya şeytan olduğunu nasıl ayırd edebilir? Hangi deneyimle ikisini birbirinden ayırabilir?

    Şeytan öldür diyormu? Peki öteki?

    Öldür diyenlerin hangisinin tanrı olduğunu insanoğlu nereden bilecek?

   • yasir dedi ki:

    Toro, aklında nasıl bir şeytan tasviri kuruyorsun bilmiyorum, lakin şeytan senin hür iradenin kontrol altına alamayıp uyduğu veya uydurduğu, kötü yanları-yolları-azğınlıkarı-aşırılıkları-istek-arzu-heves ve hevalarıdır vsvss…

    Ademi o cennetten çıkaranda işte o uymadığı-uyamadığı emir ve yasaklar yüzünden, aklının-nefsinin-(şeytanının) kendine fısıldadığı telkin ve vesveselerdir, aklına-nefsine yenik düşen Adem bunun sonucunda Allah tarafından yalnız bırakılarak yaşam sorumluluğu yüklenmekte….Tabiki bundan önce Allah Ademi uyarıp ikaz etmekte aklın-nefsin-şeytanın senin düşmanındır ona uyarsan senin kötülüğe sürekler, sonra zahmet çekersin denilmektedir…Nitekimde işin sonunda olan da o olmuştur.

    Sen tamamen aklın-nefsin(şeytnın)’ın doğrultusunda sana verdikleri ile yazmaktasın, Allaha muhalefetin tamamen bundan, kendini ve aklının yettiğini ve yeteceğini sandığından, Allaha karşı kibir ve gururlandığından…

    Görmediğim bir şeye nasıl inanabilirim, yarattıysa neden kendini alalen açıklamıyor, neden sınavlara yapıyor, neden soğruluyor, neden yarpılıyor, neden kokutuyor, neden yakıyor vs gibi sorular içerisindesiniz…
    Halbuki nonteistleri gözlediğimizde asıl kendileri bunların aynısı ve daha fazlasını kendilerine yaradana yaparken, yaradanın bunları yapmasını anlayamıyorlar…
    Halbuki aşırı gidip-kibirleşen ve azğınlaşan-kötü ve pislik olan şeylerin şembolik olarak şeytan diye tanımlanması ve baştan cehennemlik olması çok doğal…Burada şeytan diye bir varlık yok aşırı-azğın-kötü-zararlı olan made ve madde boyutunda olmayan her varlık şeytandır, insan çift kişiliklidir her duyğu ve hissiyat ile dönatıldığından bunların kötü yönlerine esir olup kötülük yapmaya başladığında bu artık şeytandır, dışarıdan gelen kişilerden-düşünce fikir ve akımlarından kendisinin dışında gelen her kötü telkin ve vesvese ise cin ni şeytanlardır…
    Kuranda tanımlanan şeytan diye bir varlık yoktur, şeytanlaşmak vardır…
    Yani insan akılının kötülüklerine telim oldumu şeytana uymuş oluyor, aklının nefsini kötülüklerini bastırıp iyliklere yöneldiğinde Allaha yönelmiş-uymuş oluyor…

    Tabiki en iyisini Allah bilir deyip, hepsi Allah tan deyip iman edenleriz.

   • yasir dedi ki:

    Yûsuf, onlardan kurtulacağını düşündüğü kişiye, “Efendinin yanında beni an”, dedi. Fakat şeytan onu efendisine hatırlatmayı unutturdu da bu yüzden o, birkaç yıl daha zindanda kaldı.12 / YÛSUF – 42

    Misal bu ayette şeytan tamamen zindandan çıkan kişinin aklının-nefsinin azğın-kibirli yönlerini temsil etmekte…Çünkü zindandan çıkmanın sevinci ve Yusufun kendisinden daha üstün bir konuma gelebilme, düşünce-tahmini- kuşku-kaygı ve korkularıdır.

    Kuranda bunun gibi onlarca ayet getirilebilir.

   • toro dedi ki:

    Dostum Yasir,
    Yine tamamen yanlış yolda yürüyorsun!

    Benim sözlerimin muhatabı sensin! Senin sözlerinin muhatabı ben değilim! Ben senin sadece söylediğine inandığının (ben peygamberim diyen) yaptığının aynısını yaptım! Sonra imayla sordum ona inanmanı ama bana inanmamanı sağlayan şey nedir? Onun peygamberlik iddiasını kanıtlamasının sebebi savaş kazanmak ve elinde kılıç tutan adam biriktirmekmidir? Yoksa nedir? Benden daha fazla veya benim söyleyemeyeceğim ne söyleyebilir!

    Mesela sana Eta Carinae diye bir yıldızdan bahsetsem! Ve bu yıldızın güneşin kütlesinden 100 kat daha büyük bir kütleye ve güneşten 4 milyon kez daha parlak olduğunu söylesem! Bu yıldızı daha önce duydunmu? Ya da 7 milyarlık dünyada bu yıldızın adını ve kütlesini kaç kişi biliyordur! İşte sana milyarlarca insanın hiç bilmediği bir bilgiyi verdim! Üstüne bu bilgiyi verebiliyorum çünkü ben peygamberim desem ne olacak? Peki ben bunu binlerce yıl önce okuma yazma oranın en minumum olduğu zamanda söyleseydim! Ya da şöyle düşün! Kuran kitap haline getirildi değilmi? Peki kitap haline getirildiği anda inanırlarının ne kadarı onu okuyabiliyordu? Yani okuma biliyordu?
    Yasircim bana cevap verirken dayanak yaptığın herşey sadece zan dan ibaret! Elinde hiçbir delilin yok! İspat edemezsin sadece zorlarsın! Bende kesinlikle olmdığını ispat edemem! Ama olmadığı ispat edilemeyen bir şey var demek değildir! Varlığı ispat edilebilen varolur! Varolmayana ise sadece varolabilir umuduyla inanılabilir!

    Şeytana gelince!
    Sana şeytanda öldür diyor yaratıcısıda öldür diyor! Bir insan öldür diyenlerden hangisinin tanrı olduğunu nereden bilebilir diye basit bir soru sordum!

    Sen bana bir dolu cümle yazdı, söyledir, böyledir, bundandır dedi! Hatta benim şeytan tarafından yönlendirildiğimide ekledin! Yani herşeyi biliyorsun, biliyordun ki bana söyledin!

    Peki ama sonunda,

    ”Tabiki en iyisini Allah bilir deyip, hepsi Allah tan deyip iman edenleriz.”

    dediğinde ne demek istiyorsun?

    Herşeyin en iyisini Allah bilir ama onun kadar olmasada daha azını sen bilirsin öylemi?

    Mesela benim şeytanın (nefis)sözlerini söylediğimi bilmen nasıl bir duruma işaret eder! Bu bilgi senin bilebileceğin bir bilgimidir?
    Eğer sen bana tanrının bilebileceği bir şeyi seninde bilebildiğin iddiasıyla bir ithamda bulunuyorsan bende sana asıl nefsine esir olan yani benliğini şeytana kaptıran sensin dersem ne olur?

    Ben sana söyleyeyim, sana senin benliğin şeytan tarafından ele geçirilmiş dediğimde sırf ben dediğim için sen şeytan tarafından ele geçirilmiş olmazsın! Bu sadece benim iddiam olarak kalır! Yani senin bana yöneltiğin şeytan tarafından yöneltilmiş olduğum iddiası kadüktür! Yani anlamsızdır, boştur!

    Sen sadece tanrının bilebileceği ;

    ”Allaha muhalefetin tamamen bundan”

    bilemezsin! İddia bile edemezsin! Bunu kuranın tanrısına inanarak hiç yapamazsın! Her zaman söylüyorum yine söyleyeceğim! İnsanlar maalesfki atalarından miras aldıkları tanrıyı sürekli şekli ve şemaliyle oynayarak kendilerine göre biçimlendirmektedir! Kişişel olarak zihinlerde avrilmiş milyarlarca tanrı var dünyada! Kuran, incil, tevrat farketmiyor! İnanırların hepsi ellerindeki kitabın tanrısına inandıklarını iddia edip kendi tanrılarına inanmaktalar! Çünkü hepsi o kitabın tanrısına kendi diktikleri farklı giysileri giydirmekte ve onu beklentilerine uygun olarak konuşturmakta hatta düşündürmekteler!

    Aksi olsaydı bir insanın nefsinin yada şeytanın etkisi altına girdiğini sen nasıl bilebilirdin sevgili dostum? Nasıl olurda şeytanı görmeden şeytanı tanrıdan tanrıyı görmeden onu şeytandan ayırabilirdin?

    Elinde olan sadece miras! Senin dininden olmayan ama elinde yine mirası olan daha milyarlarca insan var senin dışında! Hepsinin derdi seninkiyle aynı! Benim tanrım diğer bütün tanrıları döver! Herşey bu cümleden ibaret!

    O nedenle hiçbir şekilde kanıtlayamayacağın bir şeye dayanarak beni kategorize edemezsin! Adı üstünde inanç! Bu kelime bilmekten türemiyor, ummaktan türüyor! Bildiğin birşeye inanmazsın! Çünkü biliyorsundur! Ama bilmediğin birşeye inanırsın, çünkü bilmiyorsundur!

    Sen Usain Boltun 100 metreyi 5 saniyenin altında koşabileceğine inanabilirsin! Ama ben sen inanıyorsun diye buna inanmak zorunda değilim! Sen daha da ileri gidip Usain Boltun 100 metreyi 5 saniyenin altında koşacağına inandığın için bana inanmıyorum diye şeytanın etkisine girmiş olduğumuda söyleyebilirsin! Çünkü inandığın şeyin inanılmayacak birşey olduğu gerçeğine tahammül edemezsin! Çünkü insani kibrin sana senin inandığının herkesin inanması gerektiği şey olduğunu söyler durur! Usain bolt hiçbir zaman o mesafeyi 5 saniyenin altında koşamayacaktır, koştuğunu göremeyeceğin için koşabildiğinide BİLEMEYECEKSİN! Ama ölene kadar koşabileceğine İNANACAKSIN! Ve asla BİLEMEYECEĞİN sadece İNANABİLECEĞİN bir İNANCI sadece kendi zihninin tasdikiyle başkalarını ötekileştirmek için kullanacaksın!

    Elinde daha fazlası yok ya da benden daha fazla hiç birşeyin yok!
    Sahip olmadığın bir bilgiye dayanarak senin sahip olmadığından daha fazlasına sahip olmayan birini yargılayamazsın! Sahip olmadığın bir bilgiye olan inancın seni benim yargıcım yapamaz!

    Ademe gelince,
    Adem dünyaya cennetin dünyaya açılan bir kapısı olmasaydı, dünyaya gelemezdi! Yani cennette yaşayan biri cennetten çıkarılabilir olmasaydı çıkamazdı! Adem cennetten çıktıysa çıkmasını tanrısı istediği için çıkmıştır! Tanrısı aklına o ağacı taktığı için o ağacın meyvesini yemiştir, tanrısı istediği için adem elindekinden fazlasını isteyebilecek cüreti kendinde bulabilmiştir! Ademe sorarmısın tanrı o ağaçtan uzak dur demeseymiş adem o ağacı yine de farkedermiymiş?

    Eğer o meyvayı hiç yemeslerdi ayıp yerlerinin birbirlerine görünmeyeceği görülüyor! O halde hiç çiftleşemeyecek bir kadın ve erkek yaratılmış! Eğer tanrı onların bu meyveyi yemeleriyle onlara cinselliklerini verecek idiyse neden baştan bir erkek ve bir kadın olarak yaratıldılar! Ya da tanrı onların o meyvayı yiyeceğini bildiği için onları o sayede kadın ve erkek olmaya hazır şekilde yarattı! Ve onların yaratılışlarının son evresine gelebilmeleri için gerekli o meyveyi ona giden yolları bizzat döşeyerek sağladı! Ve bunun için onları sadece tanrının sahip olabileceği birşeye sahip olabilecekleri vaadiyle cezbetti! Ve ilk insanın bile yanındaki tanrıya şahit olduğu halde şeytana uymaktan kendini alamadığı noktada sen ondan belkide milyarlarca yıl sonra ortaya çıkan diğer peygamber iddialılarının şeytan ile tanrının sözlerini ayırtedibildiklerini iddia ediyorsun!

    Dediğim gibi Ademin tanrıya şahit olmasına rağmen tanrısı yerine şeytanın sözlerini makul bulduğu yerde beni şeytanı dinlemekle itham ederken kendinin muhatabının kesinlikle tanrı olduğunu iddia edebilmen mantıklı değildir! Basit mantık şudur! Ademi kandırabilen herkesi kandırabilir! Ademin direnemediğine başkalarıda direnemeyebilir! Ademin kandırılmasına izin veren diğerlerinin de kandırılmasına izin verebilir!Şeytana kendi sahasında yani cennete yenilebilen tanrı dünyada ondan fark yiyebilir!

    Dolayısıyla sende kandırılmış ama bunun hiç farkında olmamış biri olabilirsin!

 54. Passenger dedi ki:

  Sn. Taspinar
  Bir yil 365 gunmudur? Peki bunun 6 saati , dakikalari , saniyeleri nerede? Bu kadar MUHTESEM Allahin boyle buyuk bir hata yapmis olamaz. O kadar muhtesemse saniyesine kadar dakik olmali degilmi?
  Yine arasdir bak belki ayetleri surukleyerek oralardan saniyeleri , dakikalari , saatleri de cikarmak mumkun olabilir.

 55. T.TAŞPINAR dedi ki:

  Bir yıldaki “tam” günlerin sayısı 365 dir.Güneş 365 kez doğar ve batar ..anlamlı olan budur..

  • toro dedi ki:

   Sayın T.Taşpınar,

   Bana söylermisiniz bir yıl 365 gün ise Hicretin ilk yılıyla beraber Müslümanların kullanmaya başladığı Hicri Takvim neden 354 gündür? Müslümanların ve dahi müslümanların peygamberinin kullandığı, ayın dünyanın etrafında dolanma süresine göre hesap edilen bir yıl (354 gün) ortadayken siz nasıl olurda peygamberin yöntemini değilde gregoryen takvimindeki dünyanın güneşin etrafındaki bir tur dolanımıyla hesap edilen yöntemi baz alırsınız?

   İddianız bir kere başından çöküyor! Hatta çökmekle kalmıyor sonuç itbariyle kuranın tanrısının mucizesini Peygamberinin kullandırtığı takvime göre değilde bozulduğunu iddia ettiği bir toplumun takvmine göre inşa ettiğini söylemiş oluyorsunuz! Şimdi bu çelişkide mucize arayabilirsiniz! Hicretle beraber bir dünya yılının 354 gün olduğunu söyleyen ilk müslümanlar ile 1400 yıl sonra bir dünya yılının 365 gün olduğu gerçeğiyle kuranda mucize araya siz! Hicri takvimin hala kullanıldığının farkındasınız değilmi?

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    Dünyanın Güneş etrafındaki dönüşü süresinde 365 tam gün vardır.Hicri takvim Ay’ın hareketlerine dayanır ve oruç gibi ibadetlerin ve bayramların zamanları -ve de bunların yılın tüm aylarına ve mevsimlerine denk gelebilmesini sağlaması da ilginçtir–buna göre belirlenir.Ayrıca, 365 gün kelimesi sayısı ilgili mucize şahsen benim ortaya çıkardığım bir konu değildir..benim sitemde bununla ilgili başka bir konuya ilişkin bir alıntı olarak vardır..

   • toro dedi ki:

    Sayın T.Taşpınar,
    Yani, ne diyorsunuz?

    Sizin söylediğiniz Kurandaki mucize 623 yılında kullanılmaya başlayan ve bir yılın 354 gün olduğunu söyleyen ve bütün müslümanların bütün hayatlarını endekslediği takvim üzerinden değilde son şeklini 1582 yılında alan ve sonrasınd kullanımı avrupaya yayılan ama asıl başlangıç noktası güneş kültüne inanan eski mısıra uzanan ve bir yılı 365 gün kabul eden miladi takvim üzerinden kurgulanmış! Doğru mu anlıyorum?

    Sizin bunu kendiniz bulup bulmaması beni ilgilendirmiyor! Beni ilgilendiren sizin Peygamberiniz tarafından kullanılan tarih hesaplama yöntemini yok sayıp farklı yöntemlerde mucize arayan bir tekniği kendi sitenizde sorgulamadan yayınlamanız!

    ”Bir yıldaki “tam” günlerin sayısı 365 dir.Güneş 365 kez doğar ve batar ..anlamlı olan budur..” diyordunuz,

    Ama Peygamberiniz ”bir yıldaki tam günlerin sayısı 354 dür. Ay 354 kez dünyanın etrafında tur atar… anlamlı olan budur…” diyormuş,

    şimdi son olarak sizin için anlamlı olan mı, peygamberiniz için anlamlı olan mı?

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    Sayın toro,
    Önemli olan kullanılan takvim sistemleri değildir. Asıl önemli olan astronomik olay olarak Dünya’nın Güneş etrafında dönüş süresinin 365 tam gün olmasıdır.

   • toro dedi ki:

    Sayın T.Taşpınar,
    Son yorumunuza istinaden görüyoruz ki kuranın tanrısının espri yeteneği had safhada! Her an sağ gösterip sol vurabilir ya da hicri gösterip miladi ye bakın diyebilir ve bize kocaman bir CEEEE gönderebilir!

    ”Önemli olan kullanılan takvim sistemleri değildir. Asıl önemli olan astronomik olay olarak Dünya’nın Güneş etrafında dönüş süresinin 365 tam gün olmasıdır.” diyorsunuz ya,

    diyelimki bu takvim 1582 yılında yani hicri takvimin başlatılmasından tam 959 sene sonra resmiyet kazanıp kullanılmaya başlayıp hayatın rutini haline gelmeseydi siz bu mucizeyi yinede 365 güne göremi arayacaktınız? Ya da 365i buldunuz aklınıza miladi takvim mi gelecekti?

    Birde başka taraftan bakalım! Evet dünyanın güneşin etrafında 365 günde dönmesi astronomik bir olaydır! Peki ayın dünyanın etrafında 354 günde dönmesi ne olayıdır? Sorum gayet basitti, kuranın tanrısı mucizesini neden kendine inanan müminlerinin kullandığı bir yönteme değilde firavunların icad ettiği, hristiyanların geliştirdiği bir takvim üzerinden kurguluyor?

    Halbuki kuranın tanrısı kurandan da anlayacağınız üzerine dünyanın döndüğünü bilmiyordu! Ona göre ay ve güneş akıyordu ama dünya sabitti! O nedenle siz ya da sizin alıntı yaptığınız kaynak kendini gerçekten zorlamış olmalı, mucize kurgulamak için! Ya da kuranın tanrısı APAÇIK gönderdiğini iddia ettiği ayetlerin içine 1000 yıl sonra keşfedilecek bir şifreli bilgi koyarken kendiyle çelişmeyi göze aldı!

    Siz APAÇIK tan ne anlıyorsunuz? Apaçık deyince aklınıza mesela kaplumbağa yumurtası geliyormu?

    Kuranın yani sizin tanrınızın APAÇIK dediği kuranda gizli şifreler aramak tanrının APAÇIK ‘tır sözünü kaale almamak yani reddetmek değilmidir?

    Karar verin kuranın tanrısınmı yoksa sizin sözünüz, icatlarınız mı geçerli?

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    Eğer kuranda gün kelimesi sayısı Hicri takvimdeki yılın gün sayısı gibi 354 olsaydı,bu kezde neden 365 günü esas almadınız,astronomik olarak yılın gün sayısı 365 dir derdiniz..Ayrıca Kehf Suresinde mağarada kalanlar için 300 yıla 9 eklediler denir. Bu da ay yılına Hicri takvim gibi bir işarettir.300 yıl 309 hicri ya da kameri yıldır..Ama bunların sizin için hiç bir anlamı olmaz tabii..

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    Apaçık olan kitap kıyamete kadar mucizelerini devam ettiren ve bilimin gelişmesi ve düşünceyle sürekli yeni mucizelerini apaçık ortaya koyan kitaptır..Yüce Allah bin yıl sonra da yüz bin yıl sonra da olsa materyalizm ve evrim gibi akımların etkisiyle Kuran’ın masal kitabı olarak lanse edilip itibarsızlaştırılmaya çalışılacağını göreceği için geleceğe dönük bilgiye ve de yoruma dayalı mucizeler gösterecektir..sadece belli kişilerin bilip gördüğü ve de bunlardan başka kimseye açıklanmayan şifre tarzı mucizeler olsaydı dediğinizde haklı olabilirdiniz..ama mucize özelliklerin hepsi gizli kalmamış ve insanlığa açıklanmış ve açıklanmaya devam edecektir..

   • yasir dedi ki:

    T.TAŞPINAR kardemiz, dinsiz kişiler bazı şeyleri savunuyor diye ezelden gelen bir ön yarğıyla Allahın sünneti-kanunu-ilim ile her şeyi kuşattığını unutmadan kuranda Allah her şeyi bir ölçüye göre aşamalarla-evrelerle-yevm ile yarattığını belirtmektedir…

    İslamiyette bu evrim ve bilim karşıtlığı tamamen ortacağ kilisesi ve sionların islamiyete sonradan sokmalarıdır…İslam itikatını bozmuş olan yahudi ve hiristiyanlar buna karşı çıkıyor diye kuranın karşı çıkmadığı ve ALLAHIN bilassa her şeyi hidrojen+oksijen–sudan ve topraktan başlayarak aşama aşama yarattığını kuranda bastırarak bizlere açıkladığını unutmamalıyız…Bazı ianaçsız kişilerin bunu söylemesi ve söylüyor olması sırf muhalefet olsun diye Allahın yaratmasını ve sünnetini örtüp karşı çıkamayız…

    İster evrim olsun, isterse çamurdan heykel gibi bir yaratılış olsun…her iki oluşum ve yaratılışta ALLAHIN ilim ve eseridir…Kaldıki her iki oluşumdada evreler-evrim-dönüşüm sözkonusudur…Allahın yoktan var etmesi böyle bir şey, canlılar yoktu Allah onları yokken var etti, bütün canlıların hammaddesi nedir su+toprak, su topraktaki çözülüme sağlar ve su ile birlikte oluşumda başlar…Bütün canlıların, ot-hayvan-insan hepsinin vucut ve hammadde değerleri aşağı yukarı aynıdır.
    Hidrojendin, oksijen ile birleştin su oldun, toprak oldun, ot oldun, hayvan oldun, kemale erdin insan oldun(lakin gerçek insan olabildik mi?), öldükten sonrada özüne toprağa dönecek ve tekrar ordan çıkarılacaksın….
    Hepsinin en iyisini Allah bilir deyip.
    Biz hepsinin Allahtan olduğuna iman ederiz.

   • toro dedi ki:

    Sayın T.Taşpınar,

    ”Eğer kuranda gün kelimesi sayısı Hicri takvimdeki yılın gün sayısı gibi 354 olsaydı,bu kezde neden 365 günü esas almadınız,astronomik olarak yılın gün sayısı 365 dir derdiniz..”

    İyide yukarıdaki yorumunuza konu olan sorunun kaynağı ya da muhatabı biz miyiz?

    Söylermisiniz madem kuranın tanrısı insanlara dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle kurgulanmış şifreli bir mesaj verecekti neden son peygamberi vasıtasıyla kuranın tanrısına iman edenlerin zaman hesaplarını başka bir yöntemle yapmalarını sağladı?

    Tanrı neden güneş kültü yani güneşe tapanların ilk defa kullanmaya başladığı (hesaplamanın doğru olması birşey değiştirmez) bir yöntemle inanırlarına mesaj verdi de güneşe tapanları onore etti? Neden kendisinin peşinden giderek ve onun belirlediği yöntemi kullanarak hayatını idame ettirenleri, kendi ya da tanrılarının kullanmasını istediği yöntem üzerinden kurgulanmış bir şifreyle onore etmedi?

    Madem doğru olan ve kuranın tanrısının üstünden mucize kurgulamasına değer bulduğu yöntem miladi takvimdi, neden 1300 yıldır müslümanları başka bir yöntemin peşinden sürükledi?

    Yazınızın sonundaki yorumunuza gelince!Topla çıkar, böl parçala ve anlamlandır! Bu dediklerinizi ilüzyonistler gözünüzün önünde yapıyor ve gözünüz yakalayamıyor! Hatırlayın David Copperfield yılar önce canlı yayında özgürlük anıtını yok etmişti! Şimdi David, bana bu gücü tanrı verdi ve benim yaptığım bir mucizeydi demediği için mi peygamber değil de ilüzyonist?

   • toro dedi ki:

    Sayın T.Taşpınar,

    ”Apaçık olan kitap kıyamete kadar mucizelerini devam ettiren ve bilimin gelişmesi ve düşünceyle sürekli yeni mucizelerini apaçık ortaya koyan kitaptır..Yüce Allah bin yıl sonra da yüz bin yıl sonra da olsa materyalizm ve evrim gibi akımların etkisiyle Kuran’ın masal kitabı olarak lanse edilip itibarsızlaştırılmaya çalışılacağını göreceği için geleceğe dönük bilgiye ve de yoruma dayalı mucizeler gösterecektir..sadece belli kişilerin bilip gördüğü ve de bunlardan başka kimseye açıklanmayan şifre tarzı mucizeler olsaydı dediğinizde haklı olabilirdiniz..ama mucize özelliklerin hepsi gizli kalmamış ve insanlığa açıklanmış ve açıklanmaya devam edecektir..”

    Yazınızı aynen yukarıya kopyaladım! Şimdi size sormak istiyorum, siz neye inanıyorsunuz? Kuranın tanrısınamı yoksa kendinize mi?

    Eğer inandığınız kuranın tanrısı ise bize aşağıdaki sözlerinizin ya da yorumunuzun kaynağının O olduğunu ispatlamalısınız!

    ”Yüce Allah bin yıl sonra da yüz bin yıl sonra da olsa materyalizm ve evrim gibi akımların etkisiyle Kuran’ın masal kitabı olarak lanse edilip itibarsızlaştırılmaya çalışılacağını GÖRECEĞİ İÇİN geleceğe dönük bilgiye ve de yoruma dayalı mucizeler GÖSTERECEKTİR..”

    Yukarıda tanrıya atfettiğiniz ve benim büyük harflerle altlarını çizdiğim eylemlerin sizin söylediğiniz şekilde yapılacağını, ya da tanrının sizin düşündüğünüz şekilde hareket edeceğini size söyleyen kim? Tanrı mı?
    O söylemeden onun neyi nasıl GÖRECEĞİNİ ve kime neyi NASIL GÖSTERECEĞİNİ siz nasıl bilebilirsiniz? Nasıl biliyorsunuz?

    Sorun bakalım size söyleyecekmi?

    Ortaya çıkan sonuca göre benim yorumum şudur!

    Sizin Kuranın tanrısına inanmak gibi bir niyetiniz yok, sizin derdiniz istek ve arzularınıza göre hareket edecek, sizin düşündüğünüz şekilde düşünecek ve istediğinizde istediğiniz şekilde çekiştirerek şekle sokabileceğiniz bir tanrı! Zaten o şekilde bir tanrıya inanıyorum değiğinizde de aslında kendinize inanmış olursunuz! Yani tipik kibir!

    Aksi halde nasıl olurda tanrının niyetini okuyabilirsiniz ve tanrının söylemediğini söylemeye yeltenebilirsiniz? Bunu yapabilmenin tek yolu kendi tanrınızı dizayn etmekten geçer! Umarım anlatabilmişimdir, aynadan yansıyan cemalinizi!

    Saygılar…

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    toro,kendi aklındaki ve ruhundaki bulanıklığı karşındaki insanlara da geçirmek için sürekli uğraştığını görüyorum..Konu başlığı “Kuran’da Mucize Yoktur” ve bubun doğru olmadığını göstermek için http://www.yenimucizeler.com sitemdeki bazı örnekleri gösterdim.Ama sen ve ya başka biri bunlardan herhangi birini çürütecek bir şey söyleyemedi..varsa söyleyecek bir şeyiniz onu söyleyin…365 günü de 354 günü de açıkladım..(Kehf suresinde 300 yıl+9 ile 365 gün ile 354 arasındaki bağıntı vs.) hala niye öyle olmadı da böyle oldu gibi içi boş laf kalabalığındasın..var mı çürütebildiğin bir iddiam?…

   • toro dedi ki:

    Sayın T.Taşpınar,
    Size bir soru 625 yılında medinede yaşayan hristiyanlıktan dönme bir müslüman (miladi takvimi biliyor) aşağıdaki ayeti okuduğunda,

    ”Onlar mağaralarında üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz daha eklediler.” Kehf,20

    Hicri 309 rakamına ulaşıp bu sayede sizin işaret ettiğiniz mucizeyi görebilirmiydi?

    Cevabınızı aldıktan sonra size kendi yanıtımı vereceğim.

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    Sn.toro,
    365 gün 354 gün ,309 yıl vs.bağıntısı bir mucizedir anlamında söylemedim.Siz niye 365 var da 354 yok gibi tuhaf bir şey sormuştunuz..ben de bu şekildeki bir bağıntıyla 354 güne de işaret edilmiş dedim..zaten ben bu konuyu ve de 365 gün konusunu iddiam olarak siteme almadım..benim konum http://www.yenimucizeler.com/kuranda-gecen-gunyevm-kelimelerinin-sayisina-dair-ilginc-bir-tespit/kuranda-gecen-gunyevm-kelimelerinin-sayisina-dair-ilginc-bir-tespit-t79.0.html adresinde açıkladığım 445 gün sayısı ile ilgili kısımdır..zaten bunu da ilginç bir tespit olarak ileri sürdüm..
    var mı http://www.yenimucizeler.com adresindeki yukarıda da bahsettiğim konulara bir itirazınız,yok tabii olsa şimdiye kadar bir şeyler söylerdiniz..

  • Passenger dedi ki:

   Sn. Taspinar
   Sizler icin 365 gun anlamli ola bilir. Hatta sizler icin 365 gun siradan bir kitabi ILAHILESDIRECEK derecede muhtesem ola bilir. Kuranin bahsettigi herseyi dusunen Allah , tum evreni kusursuz yaratan Allah , yarattigi evreni tanimiyor gibi gozukuyor . Baksana daha bir yilin sadece 365 gun oldugunu saniyor. Cocuklar bile boyle yanlis yapmaz. Senin anlattigin EVRENIN YARATICISI.Bunu hafife alamazsin. ( anlamli olan bu diye) Yani burada en ufak bir hata gorulmemeli. Zaten siz boyle basit seyler icin bir masal kitabini ilahilesdire biliyorsaniz mantiginiza sozumuz yok.

   Isterseniz birde degistirildigini iddia ettiginiz kitaplari , mesela incili googleden arama yapabilirsin. Bakin incildede sizin icin cok mantikli olan bir cok mucize var.Gorduklerinize shasiracaksiniz. Belkide incil hic degistirilmedi . Ne dersin ? Nasil olsa ilahi bir kitab degilmi?

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    İncilin bozulmamış kısımlarında mucizevi bilgiler tabii ki olabilir.. Kurandaki mucizeye inanmak için 365 gün sayısı size yeterli gelmeyebilir. Ama örneğin evrime inanmak için size bundan çok daha azı yeterli gelebiliyor..ben bunu anlayamıyorum..

   • toro dedi ki:

    Sayın T.Taşpınar,

    Evrim geldiğimiz teknolojiyle artık gözlemlenebilir durumdadır! Evrim, bir organizmanın yaşadığı çevrenin değişen koşullarına göre kendini yeniden dizayn etmesidir! Buna göre o organizma hayatta kalmak için ya metabolizmasını değişen şartlara uyum sağlayarak yaşamını devam ettirecek şekilde dönüştürür ya da bunu başaramaz ve nesli tükenir!

    Evrenin yaşının yaklaşık 13,8 milyar dünyanın yaşının ise 6-7 milyar yıl olduğunun hesaplandığı ve dünyanın milyonlarca farklı evrelerden geçtiği (buzçağı,tropikal çağ vs.) jeolojik bulgularla sabitken evrimi yadsımak sadece kolaycılıktır!

    O halde siz açıklayın bakalım hayvan ve bitki örtüleri nasıl oluyorda binlerce yıl sonra sıvı petrol ya da katı kömür haline gelebiliyor? Bu organik kalıntılar neden sadece PETROL yada sadece KÖMÜR olmuyorda bazen petrol bazen de kömür oluyor?

    Sayın T.Taşpınar, bu iş görmekle alakalıdır! Bakmak fiilinin sonucu her zaman görmek değildir! akın teknolojide geldiğimiz noktaya! 3D televizyona gözlüksüz baktığınızda ne görüyorsunuz, 3D gözlüğüyle baktığınızda ne görüyorsunuz?

    İşte dinler de bu işe yarar! Size dünyaya bakarken bu gözlüğü kullan der! Siz o gözlüğü taktıktan sonra o gözlüğe alışır ve başka gözlüklerin olabileceğini görmezden gelirsiniz! Ama bu arada evrim de geçirmişsinizdir! Zira gözleriniz ve burnunuz sürekli takığınız gözlüğe göre kendini dizayn etmiş ve diğer gözlükleri takamayacak duruma gelmiştir!

    Dinler sadece ve sade gözlüktür, sayın arkadaşım!

   • yasir dedi ki:

    Torucum sende Kuran okuyucusu olarak bana Kuranda evrime-evrilmeye-dönüşmeye veya oluşumların evreler sonrasında oluşmasına karşı bir ayet getirirmisin…

    Bilakis Allahın sünnetullahı-yaratılışı evrelerle gerçekleştirdiğini kuranda belirtmektedir…

    Buna karşı çıkmak allahın sünnetine veya kuranın öğretilerine karşı çıkmaktır…

    Allah kuranda apaçık her şeyi evreni-dünyayı-bitkileri-canlı cansız her şeyi evrelerle dönüştürerek yarattığını belirtmektedir.

    Ayrıca Allah Kuranda ”Beyyine” süresini indirmiştir bu surede en büyün beyyinenin-delilin-mucizenin ne olduğu yazılmıştır.

    Ayrıca kurandan rakamsal değerler ve ebcet hesaplarıyla bir şeyler çıkaran müslüman kardeşlerime tavsiyem bunlarla uğraşacaklarına Allahın kuranda indirdiği muhkem-açık ayetlerinin emir ve yasaklarının, helal ve haramlarının uyğulanması hususunda çaba gösterirseler daha makbul olacağını düşünmekteyim.

   • toro dedi ki:

    Yasircim,
    Evrime inanmayan arkadaşlarından istemelisin o ayetleri! Benden değil! Ve iyi okumalısın yasircim, sayın T.Taşdemire hitaben yazdığım yazımı! Orada kurana hiç atıfta bulunmadım! Oradan evrimle ilgili ayet getir demedim! Sadece yazının sonunda dinleri bir açıdan tarif ediyorum! Sen kendine müslümanım diyen herkesin kuranın dinine mi inandığını sanıyorsun?

    Bu arada Kuranı okuduğumu farketmen ne güzel! Bazıları benim tommiks okuduğumu falan sanıyor!

   • Passenger dedi ki:

    Sn . Taspinar
    İncilin bozulmamış kısımlarında mucizevi bilgiler tabii ki olabilir.. .(sizden alinti)
    Mucize olan kisimlari degistirilemezmi ?
    Yada mucize olmayan kisimlari degistirilip mucizeye cevrilemezmi?
    Peki bozulmus kisimlarinin farkina nasil variyorsun?
    Mesela incilde tek kadinlilik , yuzune tokat atana diger yuzunu cevirmek , erkek , kadin , kul vs. tum insanlarin esitliligi , bunlarmi degistirilmis oluyor (kuranda yok diye ) ? Muta recm yok diyemi degistirilmis oluyor? Hirsizlerin elini kes , karini dov ayetleri yok diyemi degistirilmis oluyor? Degistirildigini iddia ediyorsun. Ama kurandaki bu kadar seye goz yumuyorsun. Soylermisin kurani incilden , ve ya tevrattan , zeburdan ustun kilan nedir?

    Peki incilin bozulmamis kisimlarinda mucize ola bilir soyleyebiliyorsun da neden kuranin bozulmamis kisimlarinda mucize ola bilir diye hic dusunmedin???

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    Sn. passenger
    Çünkü dört tane -ki daha önce onlarcaydı- ve birbirini tutmayan incil var…Tevrat a sonradan eklemelerin olduğu zaten belli,çünkü Hz.Musa nın ölümünü anlatan kısımlar var…yukarıda anlattığım ve linklerini verdiğim mucizevi özellikleri çürütecek bir iddianız var mı?

   • toro dedi ki:

    Sayın T.Taşpınar,
    Gerçek incil diye yazılan bir incilmi var? İlk yazılan incil matta dir ve zaten genel kabul görmüş 4 incilden biridir! Hiç yazılmamış bir kitap nasıl değiştirilebilir?
    Ya da şöyle sorayım,biliyorsunuz Kuran kendisinin peygamberi olduğunu iddia adenin ölümünden sonra her bir ayeti için 2 şahit bulunarak kitap haline getirilmiştir ve elimizde o kitabın kuranın peygamberi olduğunu söyleyen tarafından tasdiklendiğine ya da o kitabın gerçekten onun söylediği sözler olduğuna dair mutlak, tartışılmaz, sorgulmaz bir ilahi mühür ya da onay yok!

    İncilin peygamberi olduğu iddia edilenin inanırlarına ölmeden önce alın bu kitaba ya da bu sözlere inanın dediği bir kitap yani incil varmı? Peki her ayeti için 2 şahit bulunmamış ve hiç kitap haline getirilmemiş bir ilk incil yok iken siz hani incilin ne şekilde değiştiğini nasıl söyleyebilirsiniz?

    Kuran değişti diyor değilmi?
    Peki kuran söylüyormu incilin neresi değişmiş? Nesi değişmiş, yazılmış metin mi değişmiş, sözler yanlışmı aktarılmış sayfalara ya da yazılırken 2 şahit aranmadığı için usulen varlığı kadük mü olmuş ya da insanlar onu kendi kafalarına göre yorumlamayamı başlamışlar? Nesi değişmiş incilin, hiç yazılmayan bir incilin hiçbir somut doneye sabit olmadan sadece değişti denildiği için değiştiğine nasıl inanılır? Somut birşey söyleyin ki bilelim!

   • yasir dedi ki:

    Toro, sizin akıl-nefis-seytanınız sizleri her zamanki gibi yanıltmaya devam ediyor…

    İsrailoğlularına inen ilk levhalarda 10 emir vardı…yani bu emir ve yasklara uyun

    toplumsal olarak şimdilik huzur bulacaksınız…

    Tevrat-zebur-İncil ve Kuran bunların hepsi aynı sistemle inmiştir…İsa Ruh ile desteklenmiş denilirken ona Allahın emri ve sözünden verilmiştir denilmektedir, incilden kasıt isanın söyledikleridir ve isanın söyledikleride Ruh’un Allahın emrinin söyledikleridir…
    Kuranda aynı şekilde böyledir…

    Kuranda uyğulanmsı gereken emir ve yasakları, helal ve haramları içiren muhkem ayetler vardır bunları toplasan Kuranın belkide onda biri bile yapmayabilir işte bunlar Allahın ta Ademden beridir koruduğu zikri’dir…Kitabın geri kalanı ise Müteşabih peygamber hayatlarından kıssalardır ve bunlarında bir çoğu sembolik anlatımlı olup 2 anlam ve manalar taşımaktadır…

    Şüphesiz o Zikr’i biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz. 15 / HİCR – 9
    Hicr 9’da korunacak olanın zikir olduğu söylenmekte, kitap veya Tevrat-zebur veya İncil, kuran denilmemektedir…

    İşte bu zikirden kasıt Tevratta-incilde-Kuranda hükümler ihtiva eden emir ve yasaklardır, bunların hepsi tevrattan önce bile Kuranda İbrahime verildiği söylenen sahifelerde olduğu ve daha önceki resullerin sahifelerinde de olduğu belirtilmektedir…
    Yani Zikir aşağı yukarı Ademden Kurana kadar ufak tefek teferruatlar dışında aynıdır…
    Tevrat ve incildede belirtildiği gibi ALLAHIN sözü değişmez değiştiremezler ayetleri çok doğru ve mantıklıdır…
    Çünkü Tevrat ve incilde Allahın emir ve yasakları değişime uğramıştır…Misal Faiz kesin haramken tevratta bunu değiştirmişlerdir günümüzde bile faizin ağaları Yahudilerdir.
    İncilde ise Domuz eti-alkol-sunnet gibi bir çok değişime uğramıştır…
    Lakin Kuran ile Allah zikrini koruduğunu göstermiştir.
    Yani Kuranda insanın yaratılışı müteşabih olarak sembolik olarak anlatılmıştır, Kuranın özü ve insanların yükümlü olduğu ümmül kitap denil kısımları uyğulamak emir ve yasaklara uymak şartıyla bunlar(şirk koşmamak-adalet-hak-hukuk-salat-zekat-oruç-faiz-alkol-zina-çalmamak-yalan söylememek-vs gibi konular) uyan Müslüman, müteşabih çift anlamlı ayetleride fitne ve şirk konusu yapmamak şartıyla bunları aklı almayıp yanlış anlaması yani insanın yaratılışını evrelerle değilde çamurdan heykel yapılarak oluştuğunu anlaması o kişinin imanında bir tahribat yapmacak düşüncesindeyim ve yahut Salih bir müslümanın insanın çamurdan heykel yapılarak değilde su+toprak bileşimi çamurun içinde bir organizmadan başlayıp aşamalarla oluşumunun tamamlandığınıda inanması imanından bir şe eksilteceğini sanmıyorum, Çünkü Allah kuranda kulların açık ayetlerden emir ve yasaklar içeren ayetlerden sorumlu olduklarını belirtmektedir…Lakin bastırarak söylemek istiyorum muteşabih ayetlerei yanlış anlayıp inanmak insanı yakmayabilir ama bu müteşabih-kapalı ayetleri saptırıp şirk ve fitne yapmak işte bu kişiyide yapmış olduğu amelleride yakabilir…

    Yani Allah Kitaplarda müteşabih ayetleri koruycağını söylemiyor, Allah kitaplarda zikrini yani emir ve yasaklarını koruyacağını söylemektedir…

    Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır; 87 / A’LÂ – 18
    İbrâhim’in ve Mûsa’nın sahîfelerinde. 87 / A’LÂ – 19

    Halbuki Allahın insanlara indirdiği ruh-bilği sadece emir ve yasaklardan oluşmakta bunlarsa sadece insanların iyiliği ve huzuru içindir, diğerleri ise Allahın fazladan-fazlından verdikleridir…
    İlk inen on emir, tevrttaki emir ve yasaklar, incildeki emir yasaklar ve daha önceki sahifelerdeki emir yasakların hepsi Kuran ilede aynen devam etmektedir, sağlamlaştırılarak devamını korumaktadır…
    Tabiki en iyisini ALLAH bilir deyip, bizler hepsinin Alahtan olduğuna iman ednleriz.

   • Passenger dedi ki:

    Sn. Taspinar

    365 günü de 354 günü de açıkladım. ( sizden alinti)

    Sizin akil ve mantiginiza gore aciklamis ola bilirsiniz. Ama siz bizim soylediklerimizi okuyup anlamadiginiz icin ( yada anlamak istemediginiz icin) , geri cevab olarak sadece kendi hayal dunyanizdan bahs ettiginiz icin , bizler sizinle konusmanin zaman kaybi oldugunu anliyoruz ve ne kadar anlatmaya calissak da sizin anlayamayacaginizin farkina variyoruz. Verdiyiniz olumsuz cevaplariniza cevab verilmedigi icin ,,365 günü de 354 günü de açıkladım.,, diyebilirsiniz. ( senin icin) . Yani bizim icin hicbirsey aciklanmis degil ve biz size verdigimiz hic bir soruya cevap almis degiliz.

    Anlamadigim bir sey var. Arkadaslar sizlere bir cok mantikli sorular sordugunda geriye cevap olarak ,, yine soz kalabaligi yapmissin ,, gibi yorumlarda bulunanlari var.
    Gercekten okuyup anlamadigi icin , kafasi algilayamadigi icinmi boyle yorumlarda bulunuyorlar yoksa anlayipda cevap bulamadiklari icinmi boyle rol oynuyorlar.

    Bu site sayesinde bir musluman bir de musluman olmaya cok hevesli iki arkadasim kurtuldu. Buradaki bilgiler ve yorumlar , kafasi karisik ve ya daha yikanmamis bir cok insanlarin mantigini calisdirarak gercekleri gormesine cok yardimci oluyor. Site yoneticisine ve yorum yapan tum arkadaslara sonsuz tewekkurlerimi iletiyorum.

    Saygilarimla…

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    Sn.Passenger,
    Ben 365 gün konusunda ,Kuran’da gün kelimesi sayılarının nasıl 365 adet olduğunu ve bunun astronomik olay olarak 1 yılın içindeki tam gün sayılarıyla uyumlu olduğunu,354 günlük Hicri takvim bağlantısını vs.vs. hepsini yukarıda açıkladığımı göreceksiniz..Ama onca açıklamaya rağmen hiçbir şey anlatılmamış gibi davranıyorsunuz..Size bunlar dışında bazı mucizelerden de bahsettim,çürütebiliyormusunuz dedim yine ses yok tabii…yaptığınız yorumlar hiçbir şeyi çürütemiyor ve açıklamıyor..konu bunlar olduğu halde sürekli başka taraflarda gezmeyi yeğliyorsunuz..işte bunlar yüzünden bir çok yorumunuz laf kalabalığı olarak kalıyor..kusura bakmayın selamlar

 56. 1okuyucu dedi ki:

  Sn. Bilâl;

  Enfâl 32-33’te Müşrikler Allaha inanıyorlar ama Muhammede inanmadıkları için, Müşrikler ‘ey Allahım, bu Kuran senin katındansa ve gerçekse bize elem verici bir azap getir’ diyorlar, Kuranın tanrısı ise Muhammede, ‘sen onların içerisindeyken biz onlara azap edecek değiliz’ diyor, halbuki Müslümanlar Medineye göç ettiğinde ortada Müşriklere azap etmesine engel olan bir durum kalmamıştır, diğer bir deyişle Allah için Kuranın kendi katından indiğini ispatlayabileceği bir ortam oluşmuştur.

  yani Allah, Müşriklere azap ederek Kuranın kendinden geldiğini ispatlayabilirdi, böyle yapmakla sadece Müşriklerin değil, Muhammede inanmayan diğer din mensuplarının veya dinlere inanmayanların Muhammede inanmalarını sağlayarak Kuranın kendi tarafından gönderildiğini ispatlayabilirdi, sanırım Kuranın tanrısı nasıl bir fırsatı kaçırdığına hayıflanıyordur şimdi? Öyle ya bir sürü mucizenin anlata anlata bitirilemediği bir kitabın tanrısı, azap gibi bir mucize göstererek Müşrik denen gruba Kuranın kendisi tarafından gönderildiğini ispatlamakla kalmaz, Müşriklere tokat gibi bir cevap vermiş olurdu?

  Saygılarımla.

  • bilal dedi ki:

   Sn.1okuyucu,

   ENFAL-32-33.ayetlere atıfta bulanarak şöyle diyorsunuz..’’.yani Allah,Müşriklere azap ederek Kuranın kendinden geldiğini ispatlayabilirdi,böyle yapmakla sadece Müşriklerin değil,Muhammede inanmayan diğer din mensuplarının veya dinlere inanmayanların Muhammede inanmalarını sağlayarak Kuranın kendi tarafından gönderildiğini ispatlayabilirdi.’’ sizden alıntı ‘’

   1-Yüce Allah böyle bir bedduayı yapan Nadr bin Haris veya Ebu Cehil gibilerin yüzünden kalkıp da bir topluma azap vererek onları kökten yok edecek kadar haşa merhametsiz değildir. Bunlar beddua etti diye yüce Allah onların bedduasını mı kabul edecek ve bir toplumu yok edecek öyle mi ? Yani gaddar,zalim müşrik olan Nadr bin Haris veya Ebu Cehil’in bedduasını kabul edecek ve bir toplumu kökten yok edecek,değil mi ???

   2-Yüce Allah bunların bedduasını kabul edip yok etseydi,müşrik ve diğer din mensupla rından sonradan müslüman olanlar da küfür üzerine ölüp gideceklerdi.Yüce Allah bunların kahir çokluğunun sonradan müslüman olacaklarını biliyordu ve nitekim de öyle oldu.Peki onlara azap vererek neden yok etsin.?? Onları yok etseydi,çoğu müslüman olmadan küfür üzürine öleceklerdi…!!!

   3- Yüce Allah insanların korku ve azapla değil,gönülden kendisine inanmalarını istiyor. Yani insan azaptan ve yok olmaktan korktuğu için iman etse de Allah katında böyle bir iman makbul değildir.İman gönül işidir,azap veya yok olma korkusu neticesindeki iman geçerli değildir..Mesela: Firavun boğulma anına kadar iman etmedi,baktı ki boğulacak ve ölecek işte o zaman ‘’ iman ettim’’diyor,ama nafile ! çünkü bu gönülden gelen bir iman değildi.korkudan doğan bir iman idi,gönülden olmayan bir imanı yüce Allah Kabul etmez..

   4-İşte bu nedenlerle yüce Allah kimseyi azapla veya yok etmekle imana getirmek istemez. Bunu yaparsa aynı zamanda özgür iradelerine de müdahale etmiş ve onları zorla imana getirmiş oluyor. Halbuki yüce Allah imseyi zorla imana getirmez..Ama dilerse azgın bir toplumu imana getirmek için değil,ceza olarak yok edebilir.Bakınız,böyle bir ceza verirse de onları zorla imana getirmek için değildir,çünkü onları yok ederse zaten bunlar iman etmeden ölmüş olurlar…İşte bu nedenlerle yukarıdaki yorumunuzu anlamsız buluyorum.!
   Saygılarımla..

 57. 1okuyucu dedi ki:

  Sn. Bilâl;

  bir topluluğa azap vermesini kastetmiyorum, Muhammede inanmaları için tanrının kendilerine bir azap göndermesini isteyenler için tanrı o kişilerin üzerine bit, yakarca veya benzeri haşarat musallat ederek onların etlerini kanatırcasına kaşınmalarına sebebiyet vererek Muhammedin doğru söylediğini ispatlayabilirdi veya başka bir müsibet vererek, veya benzerleri, yani tanrının o kişilere belayı musallat etmesi zor bir şey değildi herhalde? Böylece tanrıya inanan bu kişilerin Muhammede de inanmaları sağlanabilirdi, hemde kendilerinin şahit olduğu bir musibet nedeniyle zorla değil, gönüllü olarak inanmaları sağlanabilirdi, koskoca denizi yaran! bir tanrı için o gruba bir müsibet göndermesi çok zor olmasa gerek?

  kaldı ki tanrı Kuranda da anlatıldığı gibi bazı kavimleri yaşlı genç, bebek, hamile gözetmeksizin toptan yok etmiştir, ki onlar kendilerine azap gelmesini talep etmiş değillerdi,

  Müslümanlara olmadık işkenceler yaptıkları söylenen kişilere, hatta Hamzanın ciğerini sökmekten çekinmeyen kişilere (yapılan zulümler Müslümanların iddiası) Müslüman olacakları gün gelinceye kadar tahammül edilmesinin ayrıcalığı nedir? toptan yok edilen kavimler, onların yaptıklarının yanında oldukça masum kalır,

  eğer sizin tanrınız, inanmayacaklarını bildiğini söylediği kavimleri toptan yok edebiliyorsa, sizde tanrınızın yolundan giderek Muhammedin tanrısına inanmayanları yok edebilirsiniz, tanrınızın gönderdiği kitap bu yolda en büyük rehberiniz, hatta bu yolda Musa Hızır kıssasında olduğu gibi büyüyünce ebeveynlerini dinden çıkaracaklarından kuşkulandığınız çocukları da öldürebilirsiniz, böyle yapmanızda Kuran size yeter!

  gördüğün gibi muhteşem dediğiniz kitabın içeriğinde ne seçenekler var, al al kulan.

  Saygılarımla.

  • bilal dedi ki:

   Sn.1okuyucu,

   1-Yüce Allah’ın Nadr bin Haris ve Ebu Cehil gibilerin iman etmelerine ihtiyacı mı vardı,ki onlara bit,yakarca veya benzeri haşarat musallat ederek onları iman etmeye zorlasın..??? Tabiki onlara belayı musallat etmesi zor değildi.Ama böyle bir şey yapsaydı bunlar içtenlikle değil,yine gördükleri bela yüzünden belki iman ederlerdi,ama gönülden değil..İnsan bir bela veya azap yüzünden değil,içtenlikle gönülden iman edecek..Çünkü gönülden olmayan bir imanın Allah katında hiç bir değeri yoktur.. Ayrıca tefsir ve bütün Kaynaklara göre bu bedduayı Nadr bin Haris ve Ebu Cehil gibiler yapmıştır.Diğer müşriklşer değil,ama bu her ikisi de Bedir de zaten gereken cezayı buldular,ikisi de öldürüldü..Yani istedikleri belayı buldular.!!!

   2- ‘’ kaldı ki tanrı Kuranda da anlatıldığı gibi bazı kavimleri yaşlı genç, bebek, hamile gözetmeksizin toptan yok etmiştir, ki onlar kendilerine azap gelmesini talep etmiş değillerdi..’’ sizden alınıtı ‘’

   Bu yok olan kavimler de azap istiyordular.Şöyle ki,bunlar kendi peygamberleriyle alay ederek haydi doğru iseniz bizi iman etmeye davet ettiğiniz o Allah’ınız bize azap versin,bela versin diye sık sık söylüyordular.Hem de alay adercesine belayı istiyordular Bunlar adeta meydan okuyordular…Ayrıca bunların yaptıkları kötülükler,Mekkeli müşriklerin kötülüklerinden belki de kat kat daha fazla idi. Peki,’’ o toptan yok edilen kavimlerin bunların yaptıklarının yanında oldukça masum olduklarını nereden biliyorsunuz.?? Bunlar için bir ayrıcalık olsaydı,hz.peygamberin amcası olan Ebu Lehep ve benzerlerine de böyle bir ayrıcalık olacaktı.Hz.Hamza’yı öldüren ve çiğerini sökmekten çekinmeyenlerin sonradan iman edeceklerini yüce Allah zaten biliyordu. Neden onları imansız yok etsin? Bu bir ayrıcalık değildir.Ama o yok olan bazı kavimler yaşasaydılar iman etmeyeceklerini ve aynı azgınlıklarına devam edeceklerini ve hatta onların çocukları da onlar gibi azgın ve inançsız olacaklarını yüce Allah elbette bildiği için onları yok etti….Yani o kavimlere mühlet vermenin bir anlamı yoktu. !!! Ayrıca onların yok oluşu çocuklarının lehine oldu.Çünkü onların bütün çocukları müslümanların çocukları gibi cennetliktirler.Şayet onların çocukları büyümüş olsaydılar,büyük bir ihtimalla onlar da büyükleri gibi azgın ve inançsız olacaklardı.İşte yüce Allah aslında onlara iyilik yapmıştır.Çünkü onların bütün çocukları cennetliktir. Nasıl olsa bir gün onların çocukları da öleceklerdi.Bunlar ebedi mi kalacaklardı.???

   3-sizde tanrınızın yolundan giderek Muhammedin tanrısına inanmayanları yok edebilirsiniz,tanrınızın gönderdiği kitap bu yolda en büyük rehberiniz,‘’ sizden alıntı.’’

   Bizim yüce Allah’ımız insanların öldürülmesini yasaklamıştır..Haksız yere bir insanın canına kıyan bütün insanların canlarına kıymış gibi değerlendirir…Bizim rehberimiz olan kur’an’ı kerim müdafaa dışında hiç bir savaşa asla onay vermez.Din,iman için hiç bir kimse öldürülemez,kimseye baskı yapılamaz,isteyen inanır,isteyen inanmaz’’ Aşağıdaki ayetler bunun birer kanıtıdır..!!!

   وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ‚‘‘ De ki: “Bu gerçek,(kur’an) Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın,dileyen inkâr etsin.” (Kehf-29)

   لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنْ الغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
   سميع عليم ‚‘‘
   Dinde zorlama yoktur.Artık doğru ile yanlış,birbirinden ayrılmıştır:O halde,şeytani güçlere ve düzenlere (uymayı) reddedenler ve Allah’a inananlar,hiçbir zaman kopmayacak en sağlam mesnede tutunmuşlardır:Zira Allah her şeyi işitendir,her şeyi bilendir.(Bakara-256)

   وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ‚‘‘
   «Eğer yalanlarsanız,sizden önceki ümmetler de (peygamberlerin çağrısını) yalanlamışlardır.Peygambere düşen ise, yalnızca apaçık bir tebliğdir.» (Ankebut-18)
   Bu yüzden söz konusu İddianız mesnetsiz ve geçersizdir…!!!

   Saygılarımla…

   • 1okuyucu dedi ki:

    Sn. Bilâl;

    1- aksine, dediğin müşrikler, üzerlerine bir belâ geldiğinde, Muhammedin tanrı tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna inanacak ve gönülden iman edeceklerdi, çünki aradıkları kanıt kendilerine ispatlanmış olacaktı, ayrıca ispat isteyen kişilerin öldürülmesi kendilerine Muhammedin peygamber olduğunun ispatlandığını bilemeyecekleri bir durumdur, ispat isteyene bir mucize göndererek kanıtlamak varken, ispat isteyeni öldürmeye kalkmak tanrının hangi sıfatıyla açıklanır? yoksa geçmişte gösterdiği iddia edilen mucizelerin güncelde tanıkları olmadığı için bol keseden sallamakta bir sakınca görmeyen ama güncelde ispat isteyenlere ispatlayacağı bir şey olmadığı ortaya çıkacağı için mi taleplere kulaklarını tıkamıştır? diğer yandan, İnanacaklarını bildiği müşriklerin yıllarca Müslümanlara yaptığını iddia ettiğiniz zulümlere katlanmalarına göz yumarak bunların azgınlıklarına tahammül göstermiş, üstelik Müslümanların uğradıkları mağduriyeti hiçe sayarak…

    2- tanrının top yekün yok ederek cezalandırdığı (tufan (sel felaketi), deprem, fırtına, vb.) kavimlerin azgınlıkları nedeniyle yok edildiğini söylüyorsun, peki bu dünya sınav yeriyse onları bu dünyada cezalandırmanın ne gereği var? nasılsa öbür dünyada cezalandırılacaklar, demek Kuranın tanrısı (senin iddiana göre) çocuklarında büyüyünce azgınlardan olacağını bildiği için onlarında belâdan nasibini almalarında sakınca görmeyerek aslında onları kafir olmaktan kurtarmış? hemde doğrudan cennetine koyarak onları ödüllendirmiş, gerçekten çocuklara çok büyük bir iyilik yapmış, ne merhametli tanrıymış?

    o halde insanlık tarihinden bu yana ölen çocuklar (0-15 yaş grubu) doğrudan yani hesaba çekilmeden cennete gideceklerse, bence çocuklar için hesap gününün beklenmesine gerek yok, kimbilir belkide Kuranın tanrısı hesap gününü beklemeden onları cennetine koymuştur, kundaktaki bebeleri sonsuza dek emzirecek birer süt anne, çocuklara da sonsuza dek oyun oynayacakları lunapark benzeri oyun bahçeleri kurmuştur,

    aslında bizler de birkaç çocuk öldürsek hiçte fena olmaz, sebebini soranlara da, icazetimizi Kurandan aldığımızı, onların doğrudan cennete gitmelerine vesile olduğumuzu, onlara çok büyük bir iyilik yaptığımızı savunarak haklılığımızı savunabiliriz, en azından cennet ahalisine bir katkımız olur?

    kurtarma ekiplerinin günlerce süren çabaları sonucu göçük altından canlı olarak çıkarılan birinin haberi dünya kamuoyunda sevinçle karşılanırken, Kuranın tanrısının bu dünyada da insanları cezalandırdığına inananların içerisinden ahlâksız bir grup, meydanlara çıkarak “7.4 yetmedi mi?” deme küstahlığını gösterebilmiştir? (İzmit depremi)

    3- ılımlı ayetleri örnek gösterip şiddet içeren ayetleri göz ardı ediyorsun, en basiti Kuranın tanrısı dileyen inansın, dileyen inkâr etsin diyor ama inkâr edenlerle ilgili sert söylemleri, Müslümanlara onlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda verdiği direktifleri görmezden geliyorsun, Kuranın tanrısı “kim haksız yere bir insanı öldürürse” diyor ama sert ayetlere itibar eden şiddet yanlıları kastedilen insanın mümin olduğunu söyleyebiliyor, Kuranın tanrısı dinde zorlama yoktur diyor ama Muhammedin komutanı Halid bin Velidi unutuyorsun, dinden dönenlere neler yapıldığından bahsetmiyorum bile, Kuranın tanrısı Muhammede, yalanlayanlara aldırma, sen sadece tebliğ et diyor ama anlattığı kıssalarda yalanlayanlara verdiği cezalardan bahsetmekten de geri kalmıyor,

    yani Kurandaki seçenekler herkese göre dizayn edilmiş, şiddet yanlısı olmayanlar ılımlı ayetleri kaale alır, şiddet yanlısı olanlar sert ayetleri kaale alır, ama şiddet yanlısı olmayanlar şunu unutmasın, Kuranın tanrısı Müslümanlara savaşı farz kılmıştır, din Allahın oluncaya kadar onlarla savaşın demiştir, İslâm aleminde “Allah yolunda savaşmak” diye bir düstur vardır, o nedenle şiddet yanlısı olmayanlar istemeseler de bunları kaale almak zorundadırlar,

    Kuranı incelediğinde söylediklerimin mesnetsiz olmadığını anlayacaksın?

    Saygılarımla.

 58. rammsteinn dedi ki:

  incil konusunda
  incillerin tamamı tamamen insan elinden çıkmıştır.isa geriye “benim dediklerimi kitap haline getirin.ben peygamberim” dediği yok. isa bir din temsilcisi değil. tamamen,yahudilerin kendini bilmiş,baskıcı yapılarına inat yaratılmış bir dindir. isa yaşarken ortada bir din bir peygamberlik iddiası yoktu.

  taşpınar arkadaşım,
  senin dinin hristiyanlığı isayı kabul eder. ama bu büyük bir hatadır. dinin zaten bu hatayla baştan yıkılıyor.

 59. kadri haysız dedi ki:

  Merhaba, herşeyden önce size bir soru sormam gerekiyor, arapça biliyor musunuz?

 60. T.TAŞPINAR dedi ki:

  http://www.yenimucizeler.com/uzayda-ilk-insan-gagarin-ve-kuranin-mucizevi-isareti-rahman-55-33/uzayda-ilk-insan-gagarin-ve-kuranin-mucizevi-isareti-rahman-55-33-t71.0.html

  (KURAN’DAKİ ENLEM -BOYLAM VE SURE -AYET NUMARALARIYLA İLGİLİ MUCİZEVİ UYUMLARA BİR ÖRNEK.İLGİLİ HARİTALARI YUKARIDAKİ ADRESTE BULABİLİRSİNİZ)

  UZAYDA İLK İNSAN: “GAGARİN”
  ve
  KURAN’IN MUCİZEVİ İŞARETİ (RAHMÂN) 55:33
  Diyanet Meali :
  55:33 – Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç (SULTA) olmadıkça geçip gidemezsiniz.
  ….
  İnsanoğlunun uzaya ilk çıkışı (birçoğumuzun belleğinde olmakla birlikte) araştırıldığında, ilk çıkan insanın Sovyet kozmonot Yuri GAGARİN olduğu bilgisine bir çok kaynakta ulaşabiliriz.
  ****Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin’in adını taşıyan ve doğduğu şehir olan Rusya’daki Gagarin şehri 55 derece.33 dakika enlemi üzerinde bulunmaktadır.****
  Gagarin şehri Rusya’nın Smolensk Oblast eyaletinde bulunmakta ve 55. kuzey enlemi ile 33. doğu boylamının kesişim noktası da bu yönetim birimi sınırlarının merkezi denebilecek bir noktaya denk gelmektedir.
  Yukarıdaki açıklamalardan da hemen fark edileceği üzere, iki önemli husus vardır:

  1- Yuri Gagarin’in adını taşıyan şehrin merkezine yakın bir bölgeden, 55 derece 33 dakika enlemi geçmektedir.

  2- İnsanoğlunun uzaya çıkışından bahsedilen ayet Kuran’da Rahman suresinde, yani 55:33’te geçmektedir. Gagarin şehrinin bağlı bulunduğu Smolensk Oblast eyaletinin merkezine yakın bir bölgede 55. kuzey enlemi ile 33.doğu boylamı kesişimini tam olarak vermektedir.

  Bu iki özelliğin bir arada bulunması ve ayetin anlamının insanlığın uzaya çıkışıyla ilgili olması beraber düşünüldüğünde artık bunları tesadüf olarak niteleyebilmek çok zor olacaktır. Aslında, 55. enlem ile 33. boylamın kesiştiği bölgenin uzaya insan gönderen ilk ülke olan Sovyetler Birliği ve günümüzdeki mirasçısı olan Rusya’nın sınırları içinde olması bile zaten yeterince ilginçtir. Bu özellik yetmezmiş gibi yukarıda belirttiğimiz şekilde Yuri Gagarin’in adı verilen şehrin merkezinden 55 darece 33 dakika enlemi geçmesi tesadüfü ortadan kaldırmaktadır.
  Yuri Gagarin’in doğduğu yer ve memleketi olan Smolensk Oblastından (oblast=eyalet) geçen enlemler arasında, bu eyaletten geçen kısmı en uzun olan enlem 55.kuzey enlemidir. Aynı şekilde bu eyalet sınırlarından geçen boylamlar arasında bu bölgeden geçen kısmı en uzun olan boylam ise 33. doğu boylamıdır. Bu durum 55:33 koordinatlarının tesadüfi olmadığı yönünde yine bir fikir vermektedir.
  Şimdi 3 şıklı bir soru:

  (a)Yuri Gagarin’in doğduğu Klushino kasabasını Gagarin olarak değiştiren Sovyet hükümeti, bunu sırf 55° 33’ enlem boylamında olduğunu görerek Kuran’a uysun diye mi değiştirdi, (b) veya Peygamber ve arkadaşlarının bir uydusu mu vardı, ki yerküreyi ölçülendirecek bilgiyi toplayıp Dünya’nın koordinat sistemini kurarak gaybi bir haberle 55:33 ayetini mi oluşturdular, (c) yoksa Kuran’da göklere çıkış ile ilgili net bir bilgi olarak yer alan bu biricik ayet; geçmişi, an’ı ve geleceği bilen Yüce Yaratıcının bir ölçüsü sonucu mu 55:33 olarak ayarlandı? Seçim serbest.
  ….
  Haritaları iyi incelersek, Gagarin şehrinin bağlı olduğu Smolensk Eyaleti’nin tam ortasından geçen paralel, 55. paralel olup, eyaletin sahip olduğu en uzun paraleldir. Yine eyaletin tam ortasını kesen meridyen ise, 33. meridyendir. Bu da Smolensk eyaletinin sahip olduğu en uzun meridyendir.

  Gagarin şehri ise, yine haritada görülebileceği üzere 55. paralelin 33 dakika kuzeyine düşer. Yani 55 derece, 33 dakikadaki koordinat Gagarin şehir merkezini gösterir.

  http://www.wolframalpha.com/input/?i=+Gagarin+coordinate

  Bundan çıkan sonuçlar:

  1- 55. Kuzey paraleli ile 33. Doğu meridyeninin kesiştiği nokta, Gagarin şehrinin bulunduğu Rusya coğrafyasını gösterir. Dünya coğrafyasının tümü ele alındığında sadece bu nokta bile başlıbaşına mucizevi bir işarettir. Örneğin bu koordinat herhangi bir okyanusun herhangi bir yerine denk gelebilirdi, ama öyle değil.

  2- 55. Kuzey paraleli ile 33. Doğu meridyeninin kesiştiği nokta, Gagarin şehrinin bağlı bulunduğu Smolensk Oblast’ın tam orta yerini gösterir. Bu durum mucizevi işaretin olasılığını kat kat azaltır.

  3- Gagarin şehrinin koordinatı ise tam olarak 55 derece, 33 dakikadır. Bu durum ise, mucizeyi işaret olmaktan çıkarır ve tam bir mucize kılar.

  1400 küsür yıl önce 55:33 ayetinin anlattıkları ile sure ve ayet numarasının, günümüzde gerçekleşen ilk uzay yolculuğunu yapan Gagarin’in doğduğu Gagarin şehrinin koordinatıyla aynı çıkması Kuran’ın gaybi bir haberidir.

  • rammsteinn dedi ki:

   sayın taşpınar,
   mucize avcılığıyla nereye varmanın peşindesin? sitenin hitini mi arttırmak istiyorsun? yoksa inanmayanları,inandırmaya mı?
   ayet sure sıralamalarından mucize çıkarmadan önce kuranın nasıl toplandığını okusan, algıda seçiciliğin ne demek olduğunu net anlarsın.
   sure ve ayetler iniş sırasına göre dizili değil. tamamen insanlar toplamışlar. eğer ayet sure sırasından mucize çıkartırsanız,bu kuranı toplayanların mucizesi olur.
   herhangi bir masal kitabı getirirsen ben de sana yüzlerce mucize çıkartırım.
   ama çıkartılmış halleri var.
   mobby dick,kavgam gibi kitaplardan çıkartılan mucizeler burada
   http://www.hayatinanlaminedir.com/moby-dick-kitabindaki-sifre/

   bu mucizelerin biraz gerçeklik payı olsa dünyada herkes müslüman olurdu.

   numaroloji ve algıda seçiciliği bir incele istersen

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    rammstain,
    Eğer biz Mobydick mucize iddiasındaki gibi Kuran daki kelimeleri kafamıza göre dizerek mucize çıkarsaydık bizi tefe koyardınız..

  • toro dedi ki:

   T.TAŞPINAR,
   Öncelikle ayeti şuraya çekelim!

   55:33 – ”Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç (SULTA) olmadıkça geçip gidemezsiniz.”

   Öncelikle burada surenin genel gidişatına baktığımızda kuranın tanrısının bir güç gösterisi yaptığını görüyoruz! Bu ayetle ilgili çevirilerde farklılıklar olmkala beraber asıl anlamı bulabilmek ya da anlayabilmek için dilin kullanıldığı en eski zamana kadar gidip dili kullananların bu ayetten ne anladığınıda görmek gerekir! Bu minvalde ben taberinin (839-923) yazdığı tefsire bakıyorum. Orada ayetle alakalı zamanın din alimlerinin görüşleri aşağıdadır!

   **********Abdullah b. Abbas´ın bu âyet-i kerimeyi şu şekilde izah ettiği zikredil­mektedir: “Ey cinler.ve insanlar topluluğu, eğer sizlerin, göklerde ve yerde olanları bilmeye gücünüz yeterse onları bilin. Sizler onlan bilemezsiniz, ancak Allah tarafından bir açıklama ile bilebilirsiniz.”

   Abdullah b. Abbas´tan nakledilen diğer bir izah şeklideşöyledir: “Ey cin­ler ve insanlar topluluğu, şayet sizler, göklerin ve yerin etrafından çıkıp gidebi-liyorsaniz çıkıp gidin. Fakat siz, benim mülkümden çıkıp başka bir yere gide­mezsiniz. Nereye gitseniz orası benim mülkümdür.”

   Âyct-i kerimede geçen ve “Büyük bir kuvvet” diye tercüme edilen kelimesinden maksat, Abdullah b. Abbas´a göre “Açıklama”
   Mücahit! ve İkrime´ye göre “Delil”
   Katade´ye göre ise “Mülk”tür,
   Taberi bu kelimenin “Delil” ve “Açıklama” manasına daha uygun düştüğünü söylemiştir. [31]***************************************************************************************************

   Bu arada size bilgi olsun özellikle Abdullah b.Abbas Peygamberinizin amcası Abdulmuttalipin oğludur ve tarihe göre peygamberinizin yanında yetişmiştir! Herhalde ayetlerde ne deniyor, ne anlam yükleniyor sizden daha iyi bilecektir!

   Bu ayette uzaya çıkışla alakalı bir beklenti değil kuranın tanrısının benim dünyamdan ben izin vermeden kaçamazsınız uyarısı vardır!
   Ama bu tek başına bir algıyı anlatmaya yetmez! Öncelikle insanlar bilgilerini ve kanaatlerini deneyimlerine dayandırırlar! Yani deneyimlendirerek öğrendiklerini bilgi haline getirip birbirlerine taşırlar!

   Şimdi yaşadığımız dönemde biz bir insanın bir arabayı koşarak geçemeyeceğini biliyormuyuz? Uçaktan düşen bir insanın eğer paraşütü yoksa yere çakılarak öleceğini biliyormuyuz? Yağmurlu bir havada şimşeği gördüğümüzde gökgürültüsünden korkmamamız gerektiğini çünkü ışık sesten hızlı olduğu için önce ışığın sonra sesin geldiğini biliyormuyuz?

   Peki 1400 yıl önce yaşayanlar insanların uçamayacağını bilmiyorlarmıydı? Ne kadar yükseğe sıçrarsa sıçrasın, sıçrarken ne kadar kollarını çırparsa çırpsın gerisin geriye toprağa düşüldüğünü bilmiyorlarmıydı? Peki durum bu haldeyken bir insanın havada durmanın bile olamadığı bir anda gökyüzünün en ucuna gidilmesinin büyük bir güçle olabileceğini ve bu gücüde ancak tanrının verebileciğini iddia etmesinden daha normal ne olabilir?

   Sonra siz neden kuranın iniş sırasına bakmıyorsunuz? Kuranın iniş sırasına göre söylediğiniz ayet 97.sıradadır! İniş sırasına göre 55.sırada olan ayet En’am suresidir!

   Bunuda geçtim, bu büyük güç ile ilk defa uzaya çıkan bir insan yani Y.Gagarin değildir!

   Uzaya ilk defa çıkan Layka adında bir köpektir (1957)! Sonra 1958 de küçük adam denilen bir maymun, yine Able ve Baker adında iki maymun 1959 ve ocak 1961 de Ham adında bir maymun insanlardan önce uzaya çıkabilmiştir! Bu hayvanların doğum yerlerinin enlem ve boylamlarına da bakmışmıydınız?

   Siz böyle mucizeler aramaya bu kadar meraklıysanız Da vincinin son akşam yemeği tablosundaki inanılmaz varyasyonlarına ya da Monaliza portresindeki muhteşem ve gizemli resim yeteneğinede bakmanız gerekir! Ya da ilk uçan insan olarak anılan İbn Firnas (857) yada Hazerfen Çelebinin doğdu yerlerin enlem ve boylamlarına!

   Bunların hepsinide bırakın gidin dünyanın en ünlü ilizyonistlerini seyredin! Ne yani özgürlük heykelini canlı yayında görünmez yaptı diye David Copperfielde tanrının peygamberi gözüylemi bakalım!

   Siz sinekten yağ çıkarır gibi alakasız cümlelerden alakasız anlamlar çıkarmaya devam edin! Kurana ya da o ayete indiği anda muhatap olanlar başka telden çalsın siz ise başka telden! Hayırlı işler!

   • toro dedi ki:

    Bu arada sayın T.TAŞPINAR,

    Allah cüzi iradenin ne yapacağını bilmemeyi değil,”ÖNCEDEN” bilmemeyi tercih etmektedir diyorum.” .(.-tabii bu benim şahsi düşüncem,alimler vs. farklı düşüyor olabilir)

    Yine yukarıdaki yorumunuza istinaden, eğer kuranın tanrısı insan iradesinin tercihlerinin sonucu olarak yazılan tarihin neler getireceğini ”ÖNCEDEN” bilmemeyi tercih ediyorsa ”ÖNCEDEN” bilmeyi tercih etmediği bir geleceği nasıl görebilir,bilebilir ve gördüğü geleceği geçmişe nasıl not düşebilir?

    Kendi yorumunuz yani kanaatiniz tanrınızın geleceği görmemesi uzerine kurgulanmışken nasıl olurda geçmişte geleceğe ait bir bilginin tanrı tarafından şifrelendiğini iddia edebilir ve bir mucize kurgusu yapabilirsiniz? İnanmadığınız bir bir eylemden inandığınız bir mucizeyi nasıl türetebiliyorsunuz inanılmaz!

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    sn.toro,
    Cüzi iradenin Allah’ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirme konusunda vereceği kararlarını önceden bilmek konusu ile gelecekte olabilecek olay ve olguları bilmek farklıdır. İnsanlığın enlem-boylam düzenini oluşturması, Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirme konusunda vereceği kararlara girmez..bunun yanında Allah gelecekte enlem-boylam düzeninin bu şekilde olmasını bizzat sağlayabilirde..

   • toro dedi ki:

    T.TAŞPINAR,
    Yazdığınız yazıyı tekrar okuyun! Cüzi irade dediğiniz insanın kendi kararlarını verme ve kendi kendine hareket edebilme halinin bir bütün halinde tezahürü sonucu tarih oluşur!Örneğin Hitler polonya ya saldırmaya karar vermeseydi 2. dünya savaşından ve o savaşın yazdığı tarihten ve gelecekten bahsedebilirmiydik! Tarih bütün insanların cüzi iradelerinin oluşturduğu bir düzlemdir! Enlem ve boylamın icadına giden yollar herhalde kendiliğinden açılmadı?

  • AVNİ dedi ki:

   Sn T.TAŞPINAR

   Rahman süresi 33. ayette yazan “Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç (SULTAN) olmadıkça geçip gidemezsiniz.” ayetin uzaya çıkılabileceğini bunun için bir sultan ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kabul etsek bile 35. ayette bu işin yapılamayacağını, engelleneceği söylemektedir. Birde neden cinlere de bunu söylüyor, onlar zaten çıkıyorlar göklere, kuran kendisi söylüyor. Ayet “Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız.” diyor.
   Uzaya o kadar çıkıldı, alev ve duman gönderildiğini ben daha duymadım, siz duydunumuz mu ?.
   Kuran da kulak hırsızlığı için şeytanların göklere çıktığı söylenmektedir, sonra her ne olduysa göklerde olan yüksek topluluğu ve vahyi dinlemelerini engellemek için üzerlerine ateş gönderilmeye başlandı.
   Kiyamet esnasında insan ve cinlerin hiç bir yere kaçamayacığını ifade eden bu ayet, şeytan ve cinlerin ateş ve dumanla kovalanacağının yanında bunu yapmaya çalışan insana da aynı şeyin yapılacağını söylemektedir.
   Tevratta kiyametle ilgili olarak “Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca, insanlar O’nun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar.” (Yeşaya, 2:19 der, kuran buna cinleride katmıştır. Kuran cinler ve insanlar birbiriyle yardımlaşsalar bile hiç bir yere, göklerden de olsa kaçamayacaklarını belirtmiştir. Neden yardımlaşma var çünkü cinler göklere çıkabiliyorlar, artık nasıl bir sultanla çıkabiliyorlar bilmiyorum, cinlerin başına gelen aynı akibetin insana da olacağını söylüyor. Bir ayeti alıyorsunuz, ondan mucize çıkarıyorsunuz ama peşinde ne diyor bakmıyorsunuz.
   Saygılarımla..

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    AVNİ,
    Rahman 37. ve 39. ayetlere de baksaydınız birbirinizle yardımlaşamazsınız ve engellenir diye bahsettiği konunun kıyametle ilgili olduğunu görürdünüz .(gerçi kıyametle ilgili olduğunu siz de sonradan belirtmişsiniz..)Cinler için göklerin uçlarından bucaklarından çıkmadan bahsediliyor…Yerin uçlarından çıkabiliyorlar evet ve bunu Kuran da söylüyor ama göklerin yani galaksiler ya da evrenin uçlarından çıkamazsınız deniyor olabilir…zaten 33.ayette bir sultan yani büyük bir güç olmadan geçip gidemezsiniz dendiğine göre büyük bir güç ile geçebilirsiniz demektir…33.ayet kıyametle ilgili olan diğer ayetlerle doğrudan bağlantılı değildir..Ayrıca benim açıkladığım mucize açısından sadece 55:33 ayetinin içerdiği anlam önemlidir…diğer ayetler temel alınmamış ve bahsedilmemiştir.

 61. rammsteinn dedi ki:

  aynen öyle taşpınar.
  ben giderim mobydick deki rakamsal hesaplamaları mucize olarak görürüm,
  sen kurandaki hesaplamaları mucize olarak görürsün.
  biz buna numorolojik algıda seçicilik diyoruz.
  önemli olan bilimsel gerçekliktir.
  tıpkı mısırlıların yazıtlarındaki uçak,helikopter,jet oymaları gibi.
  elin adamı marsa üs kurmanın peşinde,siz elinizdeki hesap makinasıyla kurandan mucize çıkarmanın peşinde.
  kim kimi tefe koymalı?

  siz bu şekilde devam ettikçe “elin gavuru” dedikleriniz sizi sömürmeye devam edecek.

  çok sevdiğim bir söz var
  “zekanın sınırı vardır, aptallığın sınırı yoktur.” albert einstein.

  • T.TAŞPINAR dedi ki:

   rammstein,
   Allah varlığının delilerini bu tür Kuran mucizeleriyle gözünüze sokuyor..ama siz görmezden gelmekte direniyorsunuz..Allah’ın varlığının aleyhinde olan ve kanıtları benim yazdığım mucizesinin onda biri kadar bile olmayan evrim düşüncesini ise havada kapıyorsunuz.. o kadar şey anlattım, bahsettiğim mucizenin gerçekleşme ihtimalinin belkide milyonlarda bir olduğunu gösterdim,ama bunların yanlışlığına dair hiçbir kanıt getirmeden sadece reddetmek için reddediyorsunuz..belki sadece yukarıda bahsettiğim RAHMAN 55:33 ile ilgili bir mucize olsaydı haklı olabilirdiniz..sitemde açıkladığım onlarca enlem-boylam mucizesi bulunmaktadır..hadi bunların 1-2 si -hernekadar gerçekleşme ihtimali çok çok düşük olsa da-tesadüf diyelim , onlarca uyumun hepsi de tesadüf olamaz ki.. bu arada bahsettiğin “kavgam” kitabıyla ilgili hep 1 farklı sonuçlara ulaşılan iddialarda bulunsaydık bize kim bilir nerenizle gülerdiniz..ama inatla bunlarla aynı kefeye koymaya çalışırsınız.. Evet o sözü ben de çok severim
   “zekanın sınırı vardır, aptallığın sınırı yoktur.” albert einstein.

   • rammsteinn dedi ki:

    şöyle düşün
    on yıldan fazladır bu numorojik mucizeleri ortaya atıyorsunuz. bu mucizelere insanlar acaba nasıl tepki verdi?
    müslümanlar sahip çıktı. (gayet normal)
    peki diğer dinlerdekiler?
    hersene milyonlarca insanın bu mucizelerden etkilenerek islam geçtiğini gördünüz mü? veya gazetelerde,tv lerde bu tarz haberleri işittinizmi? ben görmedim. herhangi bir islama geçiş patlamasını bırak,herkes olduğu yerde kaldı. hadi ben reddetmek için reddediyorum? peki milyarlarca insanda mı reddetmek için reddediyor?
    6 milyar insan aptal da , bu mucizeleri uyduranlar mı aptal?
    hadi normal insanlar da aptal , bu kadar bilimadamı var. kaç tanesi bu mucize iddiaalarını ciddiye alıp incelemeye değer gördü? hiç.
    kendi dininizdekiler hariç, kimse bu iddaalara kulak asmıyor.
    kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz.
    dünya halinize gülüyor ama saygılarından belli etmiyorlar. ya da islamın aşırı tepkisinden çekinip, kendilerini koruyorlar.

   • T.TAŞPINAR dedi ki:

    rammsteinn,
    insanlar hayatlarının bir döneminde inanç konusunda kanıtlar arar..örneğin onlarca enlem-boylama dayalı mucizevi uyumu Kuranı Kerim’de bulduğunda onun doğruluğuna dair kuvvetli bir kanaat oluşur..gelecekte yabancı dillere çevrilip yayılmasıyla bu tüm insanlık için geçerli olacaktır..milyonlarca karasız insan vardır ve onların vereceği kararı yönlendirecektir..en kararlı ateist bile az ya da çok etkilenmektedir..bakın siz bile gösterdiğim delillerin çürütme konusunda hiç bir şey yapmadınız..sadece başka mucize iddiaları da vardır(hernekadar saçma olduğunu siz de anlasanız da) diyerek itibarsızlaştırma yoluna gittiniz..
    Size bir şey söyleyeyim mi..ben Allah’a neden inanıyorum biliyor musunuz?Sadece ve sadece “GERÇEK” olduğuna dair çok önemli kanıtlar bulduğum için….yani beni rahatlattığı için falan değil,sadece ve sadece gerçek olduğu için ve gerçeği reddetmemek adına…

 62. rammsteinn dedi ki:

  demişsinki
  bakın siz bile gösterdiğim delillerin çürütme konusunda hiç bir şey yapmadınız.

  kuran.
  23 senede yazıldı. taşa,kemiğe,yaprağa,deriye vs vs. 600 kusur sayfa. bunlardan oluşan ayetler neredeyse ufak bir tepe oluşturur. bunlar yarım asır sonra kitaplaştırma çalışmaları yapılıyor. ilk denemeler başarısız. bence şu halide başarısız. çünkü en basit nuh hikayesi bile bölük pörçük. bütün konular dağınık. o devirde belki bu şekilde toplanması normal olabilir.
  toplanışını bir hayal edin. peygamber ölüyor. kuranı ezbere bilenler var. ama kitaplaştırılması yarım asır sonra. yani peygamber öldüğünde kuranı ezbere bilenlerin hepsi,kitaplaştırılmayı göremezler. yeni ezberciler lazım. o şekilde tepeleşmiş yığın arasından ayetleri bulup ezberleyenler bunu ne derece sağlıklı yapar?
  eğer mucize yaratılacaksa ancak iniş sırası kabul edilebilir. kaldıki iniş sırasının da sağlıklı olduğu muamma.
  eğer bu şekilde mucize çıkarıyorsanız,kuranı toplayanlar mucizevi canlılardır.
  sizin mucize iddialarını çürütecek bir şey yok. çünkü elinizdekiler iddia.ben desem ki “kafamın üstünde görünmeyen bir ejdarha var. kendisi evrenin tanrısıdır” siz bunun gerçek olmadığını yalan olduğunu ispatlayabilirmisin. kimse ispatlayamayacağına göre bu gerçek mi olacak?
  ilk önce iddianızın gerçeklik payının doğrulanması gerekir. sonra o iddiaya karşı çıkanlar iddiayı çürütmeye girişirler.
  siz benim “görünmeyen ejdarhamın” gerçekdışı olduğunu ispatlayamayacağınıza göre,bende sizin iddialarını çürütemem. bütün olay budur. inanç

  diyorsunki, “binlerce mucize çıkardık,biri bile doğru olamaz mı?”
  bana herhangi bir keloğlan hikayesi getirin. onbin mucize çıkarırım. sonra sizin dediğiniz gibi derim
  “yahu onbin mucize var,biri bile gerçek olamazmı?”

  dersiniz ki bu mucizelere inananlar var.
  şu yaşadığımız devirde milyonlarca insanın inandığı o kadar saçma şeyler var ki.

  konuya diğer açıdan bakın.
  bu kadar mucize iddiası. diğer dinlerdeki insanlar bunlara ne kadar ilgi gösteriyor.
  mısırın yazıtları,mayaların takvimi,çin tıbbı,yunan tarihi vs vs. ve kurandaki mucizeler.
  hangisine bilimadamları ve insanlar ilgi gösteriyor??

  araplar bir ara yüzlerce kuran alimini bir araya getirip “kuran inceleme komitesi” kurdu. amaç kurandaki mucizeleri çıkarmak islamı dünyaya tanıtmak. peki ne oldu acaba? sadece sizin gibi rakamsal mucize iddialarını çıkarabildiler.

 63. Zülfikar aydar dedi ki:

  Bunca çelişki mantıksızlık hatalarla dolu bir kitaba 1milyar200milyon insanın inanıp onu kutsal görmesi bence tam manasıyla MUCIZE sizce

 64. karaca dedi ki:

  aşağıdaki ayetler arı ile ilgilidir.
  peygamberin zamanında arıcılık yapılıyormuydu veya o bölgenini iklimi
  bal arıcılığına mmüsait midir,çöl ikliminde arı yaşayabilirmi veya bal yapması için
  için gerekli çiçekler ve ağaç çam buna benzer ağaçlar varmıdır.
  eğer çöl ikiliminde balcılık yapılamıyorsa peygamberin zamanında ve yöresinde
  balcılık kesin olmamakla birlikte olmaması gerekir.

  pegamberin içerisinde yaşadığı toplumun bal arıcılığını iklim müsait olmadığı için
  bilmediklerini sanıyorum peki peygambere aşağıdaki ayetler niçin bildirilmiş olsun
  açıklamak isteyenler yazabilirler veya bu konu hakkında bilgisi olanlar

  Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. (NAHL SURESİ / 68)

  Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü-uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar, onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır. (NAHL SURESİ / 69 )

  • karaca dedi ki:

   Arının yaratılması bile başlı başına mücizedir. yeryüzünde yaşayan canlılardan arı gibi bal yapan başka bir böcek türü hayvan varmıdır.Allahın bence inanmayanlar için en büyük delili bu arı olayıdır. ve hayvan dur durak bilmeden sürekli bal yapmanın peşindedir.
   diğer böcekler gibi mikrop taşımaz sadece görevi bal yapmaktır
   inanmayan arkadaşlar bu mucizeyi nasıl izah edeceksiniz olay hem kuranda hemde birebir bizlerin gözleri önünde gerçekleşiyor.sizce bunu hangi güç sağlayabilir.bunu açıklayabilecekmisiniz

   • toro dedi ki:

    Sayın Karaca,

    Neden bu kadar kolaycısınız, hem de teknoloji sayesinde istediğiniz halde istediğiniz bilgiye rahatça ulaşabilecek durumdayken?

    Öncelikle bilimsel araştırmalara göre arıların dünyada 25.000.000 yıldır bildiğimiz insanın ise 100.000 yıldır yaşadığı tahmin edilmektedir! Aradaki farkı siz hesaplayın. Buna mukabil arıcılıkla ilgili en eski veriye İspanya’nın Bicorp Valencia kasabasında bulunan M.ö 7000 yıllarında yapıldığı tahmin edilen mağara resimlerinde rastlanır. Burada bir kadın etrafı arılarla çevrili olduğu halde bal almaktadır!

    ”http://www.precisionnutrition.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/6a00d83451612b69e200e552a3ccea8834-800pi-300×192.jpg”

    Bu tarihin sümerlerden bile önceye yani semavi dinlerin ortaya çıkmasından binlerce yıl öncesine ait olduğuna dikkatinizi çekerim!

    Ayrıca ilk gezgin arıcılığın M.Ö. 3000 li yıllarda (firavunlar çağında) mısırda başladığı arıcılık tarihine not düşülmüştür!

    ”http://www.baybir.org/resim.php?id=25&w=1000&h=600”

    Aynı buluntulara hindistanda da rastlanır!

    ”http://rizaerdem.blogspot.com.tr/2010/04/arclk-tarihi.html” detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

    Ve arıcılık insanlık tarihi boyunca kutsal bir iş olarak kabul edilmiş ve bu işi yapanlara ayrıcalıklar verilmiş!

    Bu iş sıcak ve bitkisiz ortadoğu topraklarında ise büyük çömlekler (kovan niyetine) kullanılarak yapılmış!

    Yani zaten var olan bir realitenin bir kutsal kitapta geçmesi mucize değildir!

    Ayrıca siz arının balı insanlar için yaptığınımı sanıyorsunuz?

    Arılar kış uygusuna yatmazlar bunun yerine birbirlerine sokularak sıcak tutmak suretiyle kışı geçirirler ve bu sürede hayatta kalmak içinde de yazın yeteri kadar balı stoklamaları gerekir!

    Bunu şöyle yaparlar;

    Çiçeklerde topladıkları nektarı ağızlarındaki bir enzimle birleştirerek tekrar KUSARLAR! Yani bal arının kendini beslemek için çiçek nektarlarından faydalanarak ürettiği kendi kusmuğudur! Tabi ona kusmuk demek, ya da şişenin üzerine arı kusmuğu yazıp satmaya, ya da yedirmeye çalışmak problemli olacağından adına bal demek ve nasıl üretildiğini bilmezden gelmek gereklidir!

    Ayrıca arıcılık şöyle olur! Ortalama bir kovan kışı geçirmek için 9-13 kg bal üretir. Fakat arılar uygun ortam bulduklarında bunun 2,5 katına kadar fazla bal üretebilirler! İşte arıcılar arılara bu ortamı sağlar ve fazla üretilen balı alırlar!

    Sayın karaca, kuranın tanrısına göre mucizeler tanrı katındadır bu yüzden de kuranın peygamberinden inanmak için mucize bekleyenlere orası gösterilir! Yani kuranda mucize arayarak boşuna vakit harcamayın! Ve unutmayın ki tarihte mucize gösterdiği iddia edilenlerin neredeyse tamamının peygamber olduğu anlatılır! Dolayısıyla kurandaki şu ayette mucize vardır demeniz için bile peygamber olmanız gerekir! Bu nedenle tehlikeli sularda yüzmeye çabalamayın!

   • toro dedi ki:

    Sayın Karaca,

    Bu arada arılar için ”diğer böcekler gibi mikrop taşımaz” diyerek onu başka bir yere oturtmuşsunuz! Bu noktada dünyadan bihaber yaşadığınızı rahatlıkla anlayabiliyorum!

    Çünkü dünyada diğer böceklerde besin olarak tüketilir! Hatta ilerde insanların protein ihtiyacını böceklerden sağlamak için bilimsel çalışmalar yapılmaktadır! Ha bu arada arap yarımadasında pazarlarda isterseniz yemek için çekirge temin edebilirsiniz! Mikroplumudur değilmidir ona siz karar verin! Asyada ki diğer müslüman ülkelerin pazarlarında ise yenilen böcek çeşidinde artış görülür!

 65. karaca dedi ki:

  Allahın mucizelerinden olupta gözlerinizin göremediği bir mucizeden daha
  bahsetmek istiyorum

  karşılaştırın doğrumu değilmi bunlara boyun eğdiren nedir karşılaştırma yapın
  bu büyük bir mucize degilmidir illa kuranda geçmesi gerekmez
  bunlardan başka hayvanlar yabani hayat yaşarlar ve insanlarla ilişkisi yoktur.
  ama bu aşağıda sayacaklarım insanların yardımcısıdırlar
  bu hayvanlar neler dir bir bakalım
  düşündüğün zaman hayvan olarak dağda yaşayan bir kurttan bir tilkiden bir ayıdan bir kuştan bir çakaldan hayvan olarak farkları yok ama neye hizmet ediyorlar bir düşünün hepsinin yaptığı iş
  insanın yararına değilmi sayalım bakalım bu hayvanları
  1.koyun keçi.büyük baş hayvan etinden ve sütünden yününden insanlar faydalanırlar başka hangi hayvanda var bu olay
  2.köpek,kedi,eşşek,at,katır deve, insana boyun eğdirilmiştir insanın hizmetine verilmiştir bu allahın mucizesi değilmidir ondan başka bu hayvanlara kim boyun eğdirebilir insanlara hizmet etmesi için bu mücize değilmidir.
  3.tavuk kaz,ördek,horoz, insanlığın hizmetine verilmemiş midir. diğer bu türde olan kanatlı hayvanlar niye insanların hizmetinde değil ne yapsan onları evcil hayata alıştıramazsın tam alıştı dersin fırsatını bulunca kaçıp gider aslına döner yaban hayatını seçer
  peki inanmayan arkadaşlarım bu mucize değilmidir. bunu insanların hizmetine sunan hangi kuvvettir bu yaradılışı bu hayvanlara işleyen kimdir. bunların genlerine bu bilgileri sıralayan kimdir
  niye bu bilginin dışına çıkamıyor bu hayvanlar
  diğer hayvanlarda bu bilgi yokken diğer saydığım hayvanlarda var bu nasıl olmuş olabilir herhangi bir fikriniz varmı
  benim var hemde çok basit bir açıklama bunları yüce allah tasarlamıştır planlamıştır.
  benim cevabım bu ve buna iman ederim
  siz değerli inanmayan kuranın tanrısı diyen arkadaşlarım siz nasıl izah ediyorsunuz bu olayı
  bir cevap verebilecekmisiniz yoksa görmezden gelip başınızı kuma mı göeceksiniz sizinde mutlaka bir cevabınız olmalı öyle atmayla tutmayla bu işler olmuyor ben sizlere sizin de anlayabileceğiniz görebileceğiniz basit örnekler verdim mutlaka sizin de bir cevabınız olmalı
  doğa diye geçiştirmeyin gerçek cevabı vermeye çalışın

 66. karaca dedi ki:

  rammsteinn

  bu bahsettiğin insanlardan daha farklı daha mantıklı laflar edebilirim
  ne insanlar var onlara bin basar söyledikleri yıllarca konuşulabilecek
  mesele şu rammsteinn gerçeği görmemek

 67. karaca dedi ki:

  rammsteinn

  sana allahın bir mucizesinden daha bahsedeyim görmeye çalışın
  aynaya bir bakın vucudunuz hariç yüzünüzü aynada görün ve düşününün
  sizin bir benzeriniz bu yeryüzünde yaşıyormu sizin yüz olarak bir benzeriniz
  yeryüzünde varmıdır kulak aynı kulak ağız aynı ağız göz aynı göz diğer insanlardaki gibi
  burun desen aynı,dudaklarınız desen diğer insanlardan bir farkı yok
  buraya kadar tamam
  eksik olan nedir rammsteinn diğer insanların bu uzuvları aynı olmasına rağmen
  niye birbirine yüz ,surat sima olarak bir birlerine benzemiyor rammsteinn
  oysa uzuvların hepsi aynı gibi aynı gözüküyor nerede ise ama bir birlerine benzemiyorlar
  buna ne dersin rammsteinn ölmüş olanlarda dahil hiç bir insan birbirine benzemiyor surat yüz sima olarak rammsteinn bu nasıl sağlanabilir bu nasıl mümkün olabilir buna sebeb nedir
  bunu kordine eden kuvvet nedir. rammsteinn
  sadece bu durumu ile insan allah katında değerli kılınmamışmıdır
  hiç bir insan bir birine benzemiyor bu allahın mucizesi değilmidir
  dikkat et rammsteinn bunu sen ben yapmadık buna bizim gücümüz yetmez
  mutlaka bir yapan olmalı mutlaka bir dizayn eden olmalı işte biz buna inanıyoruz
  ve iman ediyoruz rammsteinn siz farklı yerlerde farklı çelişkilere takılıp kalmışsınız
  bu sebebden gözünüzün önündeki muazzam gerçekleri kaçırıyorsunuz
  iyi çalışmalar

  • rammsteinn dedi ki:

   karaca
   ne seni ne de senin gibi düşünen birçok insanı yadırgayamıyorum. çünkü birkaç sene önce bende sizin gibi düşünüyordum. börtü böcekler gezegenler herşey tesadüfen olması imkansız. hep din adamlarından bunu duyduk. ama ortada bilimsel gerçekler var. bilim birçok şeyi açıklıyor. ama açıklayamadığı hala çok konu var. bu açıklanamayan durumda din devreye giriyor. “işte biz bunu açıklıyoruz. bunu tanrı yaptı”
   düşünün;
   onbinlerce sene önce yaşayan ilkel bir insanı.deprem oluyor,şimşek çakıyor. bunu anlamlandıramıyor. bilmiyor neden oluyor?korkuyor. kendince kurguluyor. “bunu ilahi bir şeyler yapıyor.” korku dürtüsüyle başına kötü bir şey gelmemesi için ilahi güce hediye sunmak istiyor. zira şimşeka za onrar verebilir. elindeki en değerli olan yiyeceği kendi avını ona sunuyor.şimşeği oluşturan ilahi güce kendini hoş göstermek için ona sadakatını bağlılığını göstermek için ona tapmaya başlıyor.
   dünyanın nerdeyse tüm kavimlerindeki kurban geleneği buradan geliyor. eğer bizde o dönemde yaşasaydık oluşan depremde korkacak,bir daha olmaması için depremi oluşturan ilahi güce hediyeler verip ona tapma yoluna girecektik.

   insanlar anlamlandıramadıklarına ilahi anlamlar bindiriyor. dinler tanrılar doğuyor. günümüzde şimşek tanrısına inanan yok,kızdığında deprem yaratan tanrılara inanan yok. çünkü hepsini bilim açıkladı.
   sizin için mucize dediğiniz bir çok konuyu bilim açıkladı. sadece inanmak istemiyorsunuz.

   sonsuz maymun teoremini çok severim.
   rastgele daktilo tuşlarına basması öğretilen bir maymun rastgele olarak her şeyi yazar. şu anda benim yazdığım bu yazıyıda yazar.

   katrilyonlarca (atıyorum,) maymun arasında bu yazdığım yazıyı yazan maymun mucize eseri olarak mı yazmış olur? ya da tesadüfen mi?

   sizin düşüncenize göre bu yazıyı yazan mucize eseri yazmıştır bana göre tesadüfi olarak yazmıştır. aramızdaki fark bu.

 68. karaca dedi ki:

  toro

  Sayın karaca, kuranın tanrısına göre mucizeler tanrı katındadır bu yüzden de kuranın
  peygamberinden inanmak için mucize bekleyenlere orası gösterilir! Yani kuranda mucize arayarak boşuna vakit harcamayın! Ve unutmayın ki tarihte mucize gösterdiği iddia edilenlerin neredeyse tamamının peygamber olduğu anlatılır! Dolayısıyla kurandaki şu ayette mucize vardır demeniz için bile peygamber olmanız gerekir! Bu nedenle tehlikeli sularda yüzmeye çabalamayın!
  sizden alıntı
  toro ben kurana bakarak muzice aramıyorumki zaten orada şu şöyle bu böyle oldu diye mucize
  olarak verseydi benim için saçma olurdu kuranda mucize olarak verilmiş bu da mucize dir demiyorumki
  ben mucizeleri gözlerimle görüyorum hayatımızda çevremizde diğer yerlerde her şeyde her yerde
  allahın mucizeleri var ben bunları görüyorum sizin yaratılmanız bile bir mucizedir toro içtiğiniz su bile bir mucizedir toro
  akşam yatıp sabah dinç bir vaziyette kalkmak zinde olarak uyanmakta mucizedir toro
  ben bunları görüyorum toro ben mucize olarak nehirlerin tersine akmasını istemem bu benim için mucize değildir tehlike işaretidir benim için toro
  güneşin yanına bir güneş daha eklenmesi iki güneşin olması benim için mucize değildir toro
  tehlike olarak algılarım
  ama bir bebeğin doğması,emeklemesi sonra kalkıp yürümeye çalışması ve yürümesi bu benim için allahın mucizesidir toro ben bunu kabul ederim. gerçek mucize bunlardır toro yoksa saçma sapan şeyler mucize olarak yorumlamam benim mantığıma aykırıdır toro
  iyi çalışmalar

  • toro dedi ki:

   Sayın karaca,

   Bu türlü konuşmalar arkadaş çevresinde yapıldığında işe yarayabilir ama böyle yerlerde işe yaramaz!

   Ben çözülmesi zor yorumlar yaptığımı düşünmüyorum!

   Bakın çok açık, bir eylemin mucize olabilmesi için olamayacak bir durumda olabildiğine şahit olmak gerekir! Yani algılanabilen anda olmasının (meydana gelmesinin) mümkün olmadığı bilinen bir olayın olabildiğine tanıklık etmektir!

   Siz yukarıda saydığınız hangi durumun normalde olamadığına şahit oldunuz ki şimdi bunların hepsi olamayacak durumumda iken oluyormuş ve olmalarıda mucizeymiş gibi coşuyorsunuz?

   O zaman sizin yolunuzdan gidersek,

   Limon neden ekşi demek ki mucize, michael jordan bu mesafeden nasıl smaç atıyor demek ki mucize, ahmet aliden neden uzun demek ki mucize, elma neden ikiye kesilebiliyor demek ki mucize, arabaya nasıl akbil basılabiliyor demekki mucize, vs deyip geçmemiz gerekli!

   Peki ben size sorayım madem bebeğin doğması yani döllenme bir mucize, bu döllenme işlemi uzay boşluğunda neden olmuyor, yani bir bebeğin doğmasını sağlayacak şartlar neden orada oluşamıyor? Bu bir mucize ise yani olamayacak şey oluyorsa , kısıtlı mucize olamayacağına göre zaman mekan ve şartlara bağlı olmadan her yerde olmalı! Ama orada olmuyor!

   O zaman sizin yolunuzdan gidip bebeğin doğmasına mucize diyeceksek bebeğin DOĞAMAMASINA ne diyeceğiz?

   Bu arada ben asıl arı mucizenize(!) cevap yazmıştım, ne oldu ilginizi çekmedi mi?

 69. karaca dedi ki:

  toro
  Bu arada ben asıl arı mucizenize(!) cevap yazmıştım, ne oldu ilginizi çekmedi mi?
  sizden alıntı
  çekmedi değil arının uzun tarihçesini bilmediğim için üzerinde durmadım
  aslında size sormam gereken konular vardı ama şimdilik sormak istemiyorum
  ama sormadan da edemiyeceğim
  sizin verdiğiniz devasa zaman diliminde arı evrim geçirmişmidir diye soracam
  ama hiç sormayayım daha iyi nasıl olsa benim dediğim gibidir bu günkü arı neyse
  var olduğu zaman da aynı idi şimdi sen gideceksin başka başka şeyler söyleyeceksin
  böcek yeme işine gelince bunun içinden ben çıkamam
  ama bir böcek olan arının yaptığı bal yenebiliyorsa diğer böcek yeme işide düşünülebilir.
  iyi çalışmalar

 70. karaca dedi ki:

  toro

  Limon neden ekşi demek ki mucize, michael jordan bu mesafeden nasıl smaç atıyor demek ki mucize, ahmet aliden neden uzun demek ki mucize, elma neden ikiye kesilebiliyor demek ki mucize, arabaya nasıl akbil basılabiliyor demekki mucize, vs deyip geçmemiz gerekli!
  sizden alıntı
  yine bence yanlış örnekler veriyorsun mucize için michael jordan bu mesafeden nasıl smaç atıyor demek ki mucize, ahmet aliden neden uzun demek ki mucize, elma neden ikiye kesilebiliyor demek ki mucize, arabaya nasıl akbil basılabiliyor demekki mucize, vs deyip geçmemiz gerekli!
  sizden alıntı yaptığım yukardaki satırlarda insanın yaptığı işlerden bahsediyorsun bu mucize olarak kabul edilebilirmi insanın gücünü kabileyetini gösteren olaylardır
  benim bahsettiğim ana rahmine düşen bir bebeğin oluşumu yeryüzüne gelmesi doğması
  anasının karnında iken hava almadan göbek bağı ile yaşaması,mucize değilmidir,
  anasının rahminde yaşayan bebe ne ağlar nede hava solur,bu bebe ana rahminde yaşamıyormu yaşıyor e niye hava solumuyor,yiyecek yemiyor süt emmiyor sesi çıkmıyorda
  anasından düştükten sonra başlıyor bas bas bağırmaya oksijen tenefüs etmeye,hareketlenmeye niye başlıyor o zaman daha bir kaç saniye önce anasının rahminde tık yok dünyaya gelir gelmez başlıyor normal insan gibi yaşamaya buna ne dersin bu allahın en büyük mucizelerinden değilmi
  bir kaç saniye önce ana rahminde bebek hava almayacak birkaç saniye sonra düşer düşmez
  akciğerleri başlayacak oksijen tenefüs etmeye olacak iş mi bu şimdi akciğer desen anasının karnında iken gelişmiş hava tenefüs edecek olgunluğa erişmişti e bu bebe anasın rahminde havasız nasıl yaşıyor doğduktan sonra başlıyor solumaya buna ne dersin bunu nasıl yapabiliyor bu bebek hiç bir şeye gücü yetmezki bu bebenin
  ondan dolayı derimki allahın gücü sonsuzdur bak nasıl ana karnında bebeyi soluksuz geliştiriyor ete kemiğe büründürüyor,havasız yaşayacak ortamı tesis edebiliyor yüce allah doğduktan sonra
  bu bebeğe verilen hemen yer yüzünde yaşayabileceği sistemi devreye giriyor
  toro bunu doğa yapıyor gibi laflar edeceksen hiç etme daha iyi doğa neyi yaratabiliyor hepsi allahın ayetleridir.
  tavuk yumurtası belli ısı derecesinde 21 gün sonra civciv olarak kabuğu deler ve ciğerleri bilmem neyi tamam halde yaşamaya başlar doğduktan sonra da civciv oksijen solumaya başlıyor
  e nerede yumurtanın içinde hava onu orada yaşaması gelişmesi için dizayn eden allah çok yücedir
  buna itikat etmek iman etmek gerekir toro,bunu yeryüzünde yaşayan hiç bir şey yapamaz
  buna gücü yetmez
  birde şu lafa kafamı takıyorum yok neymiş bilim ispat edemediğinde din devreye girermiş
  dinden kastım allahın ayetleridir.
  elektrik eğer allah tarafından var edilmese idi insan oğlu elektriği filan bulamazdı.
  olmayan bir şeyi insan nasıl bulacak allah bunun temellerini yaratmış vakti zamanı gelince insan oğlu var olanı bulmuş
  şimdi diyecekler ki kuranda bu bilgi niye yok kuran öyle her şeyi izah etmezki
  izah etmesi gerekenleri izah etmiş insanı düşünceye sevk etmiştir,insanın düşünmesini ister
  allahın ayetlerinden yaratmış olduklarından insanın bilmesini yapmasını ortaya çıkarmasını istediklerinden olan ayetleri zamanı günü gelince ortaya cıkacak insan bunları bulacaktır.
  şimdi insana saklı olan bu şeyler allahın mucizesi değilmidir aslında mucize demek allahın ayeti demektir allahın yaratmış olduğu her bir kanun onun ayetlerindendir.
  insan oğlu allahın ayetlerini gizleyemezki onu görmezden gelmek başka bir şeydir ama var olan ayetlerinin bilinmesini allah kulundan ister.
  yerçekimi,yağmur,kar,bitkiler,doğum,ölüm,insana verilen bütün uzuvlar,dişilerin yavrularına gösterdikleri şevkat,türlü türlü çiçeklerin renkleri kokuları,oksijen havada bulunan bütün karışımlar
  hepsi allahın ayetleridir hepsi mucizedir. allah insanların bilmeleri için mucizelerini yeryüzünde yaratmıştır.
  ayda allahın bir mucizesi varmı yok bütün mucizelerini yeryüzünde gerçekleştirmiştir.
  insan anlıyamadığı bilemediği korktuğu olağan üstü şeyleri mucize sanıyor oysa değıl
  esas mucizeler gözlerimizin önünde,kulaklarımızın duyduğudur bunların bazılarını koklayarak bazılarını görerek bazılarını duyarak görürüz bunların hepsi mucizedir.
  bunları yapmaya icat etmeye vucud buldurmaya kimsenin gücü yetmez aslında insanın kendi si de bir mucizedir.
  iyi çalışmalar dilerim

  • Yujahthaler dedi ki:

   Kardeş siz nasıl bir Paradoxta yaşıyorsunuz.ya??…Cehaletiniz had safhada,korkutuyorsunuz bazen .Bu kadar Kitlenmişlik olamaz diyorum! Ne yorucu primat cinsisiniz siz ya? İnsanın iki gram enerjisini bile sömürüyorsunuz….bu kadar basit ve saçma ispat çabalarınızla., Sürü piskolojisi ile 1400 senesi öncesine ait Din mitine takılıp kalmışsınız. Şu mücize bu mucize ….ne saçmalıyon yaa?Sana herşey mucize mi yoksa.. Şizofren misin anlamadımki.!? Git biraz Biyoloji oku….Yada en azından…internetin var…Bu ”mucize” dediğin şeyler bizim Biyoloji dersinde çocukken öğrendiğimiz şeyler. Sen dersine pek çalışmadın galiba…hmm?
   Kendini de böyle kaptırma kardeş…..sağlığa zaralı olabilir!

 71. MaMaLi dedi ki:

  Müslümanların,hrıstiyanların,yahudilerin sorunu şu!şahane maydonoz taklidi,yapıyor,bu inaçlara,biat edenleri,kavrama ve anlama,organlarının,yerlerini değiştirmede,gerçekden,çok yetenekliler.Hepsini,hötün den anlamak da,müthiş eğitmişler.Tebrikler.

 72. green dedi ki:

  İnşallah olursunuz

 73. kasdnoasd dedi ki:

  kamer 1 ayetı ac looo

 74. Cenk dedi ki:

  araplar ve türklerin bır kısmı vs. islamı savunur ama teksas lıların neden %100 islamı savunmuyor cevap basit sende orda doğup büyüseydin sende bu nedir diyecektin konu bu kadar basit aslında..Hangi aile kültürü ve toplum kültürünü alırsan o sana işleniyor.. sadece bizim samanyolunda 100 milyar gezegen var 🙂 yahu biz yanlış yaparsak gerçekten bu adına uzay dediğimiz şeyi yapan varlık hani ne olduğu bilinmeyen çapı şekli içi dışı içi varmı dışındamıyız bu bir büyük bilimeyeni? yapan varlık bizi ateşte cız bızmı yapmayı planlamış? bumudur yani? bunu ancak islamdan önce çukurlar kazıp içinde ateş yakıp, insanları içine atan arap milleti yazar..

 75. Cenk dedi ki:

  kurana baktığımız zaman arapların kültürlerinden oluşmuş arap yazıları olduğu çok belli iyice okuyunca anlamamak zor değil, güneş tanrısı için yazılmış o tektir yaratılmamıştır vs. yazıları şimdiki tanrı içinde yazılı tüm olaylar güneş tanrısından kalan bilgiler aslında.. sadece islam değil tüm dinler insanlar tarafından yapıldı dizayn edildi çok belli.. yıllarca üzerinde çalıştılar ve çok fazla insan ölmesine sebep oldular yüzyılar önce tanrılara kurban edilen insanlar şimdi bakıyoruz hala tanrıya kurban ediyoruz bişileri.. özellikle islamda ki kadın ezmeleri aşağılamaları uzayı yapmış olduğu sanılan tanrının kadının kafasını gizlemesi bu zaten komik.. arap kültürlerini incelediğimiz zaman araplarıda zaten giyip kuşamlarının bu yönde olduğu açık neredeyse erkekleri bile saçını gizliyor(kuranda yazmadığı halde) bir sürü kadın almak vs. islamdan öncede hac olması ve çevresinde dönmeleri ve tekrar hac yapmaları hac bile bir kültürdü 🙂 sonra bi bakıyoruz islamdada aynısı 🙂 tabi insanlar okuması öğrenmesi lazım bu tip yazıların dinlerin kılıç zoru ile toplumlara diretmek beyinlere işlemek zor değilki 2000 yıl önce devlet güvenliğide yoktu, şimdi bile toplum baskısından erkekler sakal bırakıyor 🙂 bu komikkki.. türkler dahil ortadoğu erkeklerini inceleyin full sakallı neden erkeklik ifadesimi bişiden mi korkuyorsun erkekliğini mi kanıtlamaya çalışıyorsun konu ne??? din baskısı topluma bu şekilde yansımış, erkek önemli peki kadın? araplarda hala kadınlar köle bildiğin köle, diyeceksinki köle mi kaldı ya :)) hemde sağlam köle öyle böyle değil, eee kuran öldürmeye sapıklığa köleliğe teşfik ediyor normaldir. çocukluğundan beri arabistanda yaşamış biri düşünün zehirlenmiş artık ve kolayına geliyor arap kadınlar köle kapat evde dileğini yap sende öküz gibi beslen ohhhhhhhh yahu tanrı erkek galiba yada kuran erkek kitabı? hangisi ya bi okuyun iyi ce.. bir arap tarihçi çıkıp diyorki arabistanda kadın araç kullanırsa tecavüze uğrar yani burda şunu diyor biz tecavüzü seviyoruz veeee araç kullanan kadın görürseniz tecavüz edin ohaa şimdi bu adam arap bir tarihçi okumuş filan? eee şu arapların normal vatandaşlarını bir düşünsenize neyse dinler basit bir kenara bırakalım artık insanlar fazlaca sorguluyor çünkü hepsi aynı bir adam çıkıyor bişiler diyor bilgiye aç insanlar alıyor o bilgiyi zevkle aç çünkü heee almazsan kılıçla kesmece yada çarmağa germece işkence filan ben 2000 yıl önce yaşasam 50 vakit zaman kılardım, ulan bu korku ile yaşanırmı adamı kesiyorlar doğruyorlar hadi kılmada göreyim, hadi hıristiyan olma yahudilik te farklı düşün binlerce yıl önce adamı yakarlar yakar 🙂 e şimdi o kadar bilgi kitap.. kilisedeki meryem ve isa.. peki meryemin diğer 3 çocuğundan haberi olan varmı?? peki 3000 yıl önce evli olmayan bir kadının hamileyim diyince başına neler geleceğinden haberi olan varmı yakarlar anladın 🙂 e nuh yahu tanrım nuha sen gemimi yap dedin, bak inan şimdi bile böyle birşey talep etsen desenki su geliyor 🙂 gemi yapın inan bizim teknoloji buna yetmez 🙂 nuh masalları tanrılar peygamberler.. bi düşünün siz neden bilmediğiniz konulara KÖRÜ KÖRÜNE odaklanıyorsunuz? bir araştırın gerçek şudurki, kimse bu gezegende bana ne dinleri ne tanrıyı ispatlayamaz bunlar öngörü ispatsız kanıtsız sektörlere dönüşmüş düşüncelerdir. kısaca bilmiyouz bilmemiz mümkün olamaz ama insanda huy var inanma huyu sevgi bağlanma üzülme bunlar var tabi bunlarda bir insanı yada toplumu güzelde bazı olaylara bağlamanı sağlayabilir. insanları kolay kandırabilirsin.. insan sistemi üzülmek üzerine odaklı kandırmak için biraz duygulandır üz onu dilediğin sende bitti.. toplumlar dinlerle kandırılmış çok açık.. kafalar zehirlenmiş tedaviler şart. toplumları tedavi edemezsiniz ama kişilerin kendilerini tedavi etmesi konusunda teşvik edebilirsiniz. 70 huri? 20 mi azmı 50 olsaydı insan belki düşünürdü 70 sağlam rakam peki şarap dereler şeklinde olmalıki etrafta 1000 erkek olsa 70.000 huri toplam 71.000 kişinin ancak bir dere kenarından olması lazım ki orada bişiler olabilsin ki NE YAPACAKLAR ORDA o huriler ile??????? ovvv araplar sağlam düşünmüş nasıl kandırırım tabi öncelikle kadın ile uçkur ile sonra yemek ile meyveler sınırsız? DEHŞET bişi DEHŞET OLAN nedir biliyormusunuz insanları bunlara inanması….

  • bir kul dedi ki:

   Cenk
   bi düşünün siz neden bilmediğiniz konulara KÖRÜ KÖRÜNE odaklanıyorsunuz? bir araştırın gerçek şudurki, kimse bu gezegende bana ne dinleri ne tanrıyı ispatlayamaz bunlar öngörü ispatsız kanıtsız sektörlere dönüşmüş düşüncelerdir. kısaca bilmiyouz bilmemiz mümkün olamaz ama insanda huy var inanma huyu sevgi bağlanma üzülme bunlar var tabi bunlarda bir insanı yada toplumu güzelde bazı olaylara bağlamanı sağlayabilir. insanları kolay kandırabilirsin.. insan sistemi üzülmek üzerine odaklı kandırmak için biraz duygulandır üz onu dilediğin sende bitti.. toplumlar dinlerle kandırılmış çok açık.. kafalar zehirlenmiş tedaviler şart. SENDEN ALINTI

   2:242 – İŞTE AKILARINIZ ERSİN DİYE, ALLAH SİZE AYETLERİNİ BÖYLECE AÇIKLIYOR.

   3:7 – Sana bu kitabı indiren O’dur. Bunun âyetlerinden bir kısmı muhkemdir ki, bu âyetler, kitabın anası (aslı) demektir. Diğer bir kısmı da müteşabih âyetlerdir. KALPLERİNDE KAYPAKLIK OLANLAR, SIRF FİTNE ÇIKARMAK İÇİN, bir de kendi keyflerine göre te’vil yapmak için onun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki onun te’vilini Allah’dan başka kimse bilmez. İlimde uzman olanlar, “Biz buna inandık, hepsi Rabbimiz katındandır.” derler. Üstün akıllılardan başkası da derin düşünmez.

   11:51 – “Ey kavmim! Bu iş için sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak beni yaratana aittir. ARTIK AKILLANMAYACAK MISINZ?

   11:78 – Daha önceleri çirkin işler yapmış olan kavmi harıl harıl koşup geldiler. Lut onlara: “Ey kavmim! İşte size kızlarım, onlar sizin için daha temizdirler. Gelin Allah’tan korkun, beni misafirlerime rezil rüsvay etmeyin. İÇİNİZDE HİÇ AKLI BAŞINDA BİR ABAM YOK MU ? “DEDİ.

   11:87 – Dediler ki; “Ey Şu’ayb, atalarımızın taptıklarını terketmemizi veya mallarımızda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? OYSA KİSEN YUMUŞAK HUYLUSUN VE AKLI BAŞINDA BİR ADAMSIN.“

   10:42 – İçlerinden seni dinlemeye gelenler de var. SEN SAGIRLARA, ÜSTELİK AKILSIZ DA OLANLARA DİNLETE BİLRMİSİN?

   8:22 – Çünkü yeryüzünde dolaşan CANLILARIN ALLAH KATINDA EN KÖTÜSÜ ANLAMAYAN VE DÜŞÜNMEYEN SAGIRLARLA DİLSİZLERDİR

   5:58 – Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. BU ONLARIN AKILLARINI KULLANMAYAN BİR TOPLUMOLAMALARINDAN DOLAYIDIR.

   2:13 – Onlara: “İnsanların (müslümanların) inandığı gibi inanın.” denilince, “Biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız?” derler. İyi bilin ki, asıl beyinsiz kendileridir fakat bilmezler.

   2:44 – İnsanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitab (Tevrat)ı okuyorsunuz. Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?

   2:75 – Şimdi bunların, size hemen inanacaklarını ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir grup vardı ki, Allah’ın kelâmını işitirlerdi de SONRADA ONA AKILLARI YATTIGI HALDE BİLE BİLE ONU TAHRİF EDERLERDİ.

   2:170 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” dendiği vakit de: “Yok, atalarımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız.” dediler. YA ATATLARI BİR ŞEYE AKIL ERDİREMEZ VE DOĞRUYU SEÇEMEZ İDİYSELER DE Mİ ONLARA UYACAKLAR?

   2:171 – O kâfirlerin hali, sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyerek haykıranın haline benzer; ONLAR SAGIRDIRLAR DİLSİZDİRLER KÖRDÜRLER AKILDA ETMEZLER.

   3:190 – Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde SELİM AKIL SAHİPLERİ İÇİN GERCEKTEN AÇIK, İBRETLİ DELİLLER VARDIR.
   .
   5:100 – De ki:”Pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz, pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile”. EY SELİM AKLI SAHİPLERİ Allah’tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

   5:103 – Allah, ne “bahîre”yi, ne “sâibe”yi, ne “vesile”yi ve ne de “hâm”ı meşru kılmıştır. Fakat küfredenler, Allah’a yalan iftira etmektedirler. ONLARIN ÇOGUNUN AKILLARI ERMEZ.

   6:32 – Dünya hayatı, eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah’tan korkanlar için daha hayırlıdır. AKLINIZI KULLANMAZ MISINIZ ?

   10:16 – De ki, “Eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. O da onu hiçbir şekilde size bildirmezdi. Bilirsiniz ki, ben sizin içinizde bundan önce yıllarca bulundum. SİZ HALA AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAMAYACAK MISINIZ.?

   12:111 – Gerçekten de onların kıssalarında ÜSTÜN AKILLILAR İÇİN BİR İBRAT VARDIR. Bu Kur’ân uydurulmuş herhangi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcısı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rahmettir.

   13:4 – Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar vardır. Üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki, hepsi bir tek su ile sulanır. Halbuki meyvelerinde birini öbürüne üstün kılıyoruz. AKLI EREN BİR KAVİM İÇİN BUNDA MUHAKKAK İBRETLER VARDIR.

   13:19 – Şimdi Rabbinden sana indirilenin gerçekten hak olduğunu bilen bir kimse, KÖR OLAN BİR KİMSE GİBİ OLUR MU? Fakat bunu ANCAK ÜSTÜN AKILI VE TEMİZ VİCDANLI KİMSELER İDRAK EDERLER.

   14:52 – Bu Kur’ân, kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak bir tek ilâh olduğunu bilsinler ve AKIL SAHİPLERİ ÖĞÜT ALSINLAR diye insanlara gönderilmiş bir tebliğdir.

   16:12 – Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize O verdi. Bütün yıldızlar da O’nun emrine boyun eğmişlerdir. ŞÜPHESİZ BUNDA AKLINI KULLANAN bir toplum için ibretler vardır.

   21:10 – (Ey Kureyş topluluğu!) And olsun, size öyle bir kitab indirdik ki, bütün şan ve şerefiniz ondadır. HALA AKILLANMAYACAK MISINIZ?

   21:67 – “Size de, Allah’ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun, siz HALA AKILLANMAYACAK MISINIZ?hâlâ”

   22:46 – Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki olanları akledecek kalbleri, işitecek kulakları olsun. GERÇEK ŞUDUR Kİ, GÖZLER KÖR OLMAZ, FAKAT ASIL GÖGÜSLERİN İÇİNDEKİ KALPLER KÖR OLUR.

   23:80 – Ve O, yaşatan ve öldürendir; gecenin ve gündüzün değişmesi O’nun eseridir. HALA AKLINIZI KULLANMAZ MISINIZ.?

   24:61 – A’maya güçlük yoktur; topala güçlük yoktur; hastaya da güçlük yoktur. Sizin için de gerek kendi evlerinizden, gerekse babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin evlerinden, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden veya anahtarlarına malik olduğunuz yerlerden, yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur. Toplu halde veya ayrı ayrı yemenizde de bir güçlük ve günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir yaşama dileği olarak kendinize (birbirinize) selam verin.
   İŞTE ALLAH DÜŞÜNÜP ANLAYASINIZ DİYE SİZE AYETLERİNİ BÖYLE AÇIKLAR.

   BU KURAN AKLI MUHATAP ALIR AKLETMEYENLERİN NE DURUMDA OLDUKLARINI
   YADA OLACAKLARINI KENDİSİ BİLDİRMEKTEDİR
   İNANSAN DA İNANMASAN DA SONUCU DEGİŞMEYECEK ALLAH ACISINDAN ALLAH A HİÇ BİR ŞEY YAPAMAZ İNSAN OLGLU YAZI COK YAZIK İDRAK EDEREK FARK EDEREK KENDİNİNE YAZIK ETMEK BU OLSA GREK

   YANİ SEN ŞUNUMU DEMEK İSTİYORSUN BEN KOÇA BİR HİÇ OLMAK İSTİYORUM
   İNSAN DEMEK SENCE KARŞILIGI BU MU
   YAHU TAKOZUN BİLE BİR FAYDASI VARKEN İNSAN OGLUNA

   21:98 – Siz ve Allah’dan başka taptıklarınız, cehennemin yakıtısınız; oraya gireceksiniz.
   72:15 – Ama yoldan çıkanlar, işte onlar cehenneme ODUN olmuşlardır.

 76. inkarcilara inandiramazsiniz dedi ki:

  Kuranda dunyada binlerce mucize ateisler neden ateist hergun dolduruyorum. Bunlarda bilir allah var bilerek inkar ederler.islaminda gercekligini bilir kasten inkar eder allahin ayetleriyle alay edeeler

 77. insanlik dedi ki:

  Ateizm emin olun bir suru bilgiyi basta kuran olmak uzere kutsal kitaplardan og renerek uzerinde yeni fikirler gelistiriyor oylece servis ediyorlar,kendilerininmis gibi. kurani kerimde Aya cikis hitabi
  Dolunay haline geldiginde o aya yemin olsunki sizler tabakadan tabakaya binip geceksiniz o halde nicin iman etmezler,
  Bu ayet acikca abdlilere hitap eder. Bu ayeti gordunuz aya cikmaya oyle karar verdiniz yinede inanmazsiniz anlami vardir ayette. 1960 li yillarda Abdliler uzaya uydu yolluyorlar uydularin kimine şimsek carpiyor kimi kotu hava kosullarinda kayboluyor Allah bizimle ugrasiyor diyor nasa gorevlileri, yuri gagarin 1961 de uzaydan dondugunda uzaya ciktim allahi goremedim Allah yok dedi.cok geçmedi1968 de ucak kazasinda 34 yasindayken öldü. Gostermislerdir ote dunyada.

 78. Cenk dedi ki:

  bilim adamları buluyor dinciler ahanda mucize diyor, yani bilim adamları bulmadan önce birşey diyen yok şu bu mucizedir diyen yok? yahu bilim adamları olmasa biz napardık? İNANÇ İSPATI OLAMAYAN BİR ŞEYE İNANMAYA DENİR. ispatı olsa inanç olmaz. düşünsenize tüm dünya 1000 yıl önce dinci olsaydı vay halimize. bir kütüphaneye girin herhangi bir kitap seçin ve bu kitaptan mucize çıkarmaları için 1 milyon insan görevlendirin o kitaptan sağlam mucizeler çıkar yeter ki yakıştırın bir şeyleri. kuranı okumayan meallerini incelemeyen insanları kandırmak kolay aya gidişin kuranda olduğu yazılıymış buyrun bakalım; İNSİKAK Suresi toplam 25 ayet şeklinde yazılmış baştan başlayarak okuyun orda ne anlatılıyor önce bir anlayın; İNSİKAK Suresinde sadece insanın öldüğü zaman cezasının yada hediyesi vs. anlatılıyor sadece bu. bu surenin tam ortasından 2 ayet alınmış revize edilmiş ve insanlara aya gidiş burada geçiyor denilmiş. İnsanları kandırmayalım.

  HADİ BUYRUN BURADAN AYA GİDİŞİ ÇIKARIN;

  1, 2. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,
  3, 4. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,
  5. Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)
  6. Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
  7. Kime kitabı sağından verilirse,
  8. Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,
  9. Sevinçli olarak ailesine dönecektir.
  10. Fakat kime kitabı arkasından verilirse,
  11, 12. “Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
  13. Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.
  14. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
  15. Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
  16. Yemin ederim şafağa,
  17. Geceye ve içinde topladıklarına,
  18. Dolunay halindeki aya ki,
  19. Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
  20. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
  21. Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
  22. Daha doğrusu, inkar edenler (Kur’an’ı) yalanlıyorlar.
  23. Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
  24. Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!
  25. Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

  Bu bir tanesi, diğer kandırmaca denizindeki tatlı su ile tuzlunun karışmaması buda uydurmadır. söz konusu bile değildir ve Kaptan Cousteau, müslüman olmamıştır. 1997 yılında vefat eden Kaptan Kusto, Paris’teki Notrdam Katedrali’nde yapılan Hristiyan töreni ile defnedilmiştir. tuzlu su havuzuna tatlı su akan bir hortum koyun tatlı suyun ilk çıkış noktasında tatlı su olarak devam ettiği sonrada karıştığı tespit edilir yani ilk çıkış noktasından tatlı suyu içebilirsin biraz ilersinde karışır, denizin dibindede aynı yeryüzü gibi tatlı su çıkış kaynakları vardır. bu basit yeryüzü olayları alıpda ahada bulduk demek tabi doğru değil.

  Ayete bakın;
  “İki denizi birbiri üstüne salan O’dur. Bu, tatlı ve yürek ferahlatıcı; şu, tuzlu ve acı. Ve ikisinin arasında bir berzah(KAYA PARÇASI), geçişi engelleyen bir berzah(KAYA PARÇASI) koymuştur.”
  buyrun işte denizleri ve gölleri ilkokulda nasıl anlatırsın anlatmışlar işte..

  FURKAN SURENİN TAMAMI FARKLI BİR OLAYI ANLATMAKTADIR ve olaya nazır bir örnek sunulmuştur, YANİ İKİ ŞEYİ BİRBİRİNDEN AYIRMA MANTIĞINI ANLATIYOR, biri tatlı biri ekşisini anlatıyor ve sonrasındada gece ve gündüzü örnek vermiş zaten yani bilinen şeyleri anlatacak yazacaklar tabi.. ama konu bu değilki furkan suresinde anlatılanlar çok farklı..

  Kandırmacalar, kandırmacalar? tevrattada kurandada tanrının insana benzediği ifade edilir neden kimse çıkıpta tanrı insana benziyor demiyor? ama aya gidişi hiç benzemeyen ilgisi bile olmayan ayete millet inandırılmaya çalışılıyor?

  • bir kul dedi ki:

   Cenk
   Bilim adamları buluyor dinciler ahanda mucize diyor, yani bilim adamları bulmadan önce birşey diyen yok şu bu mucizedir diyen yok? yahu bilim adamları olmasa biz napardık? İNANÇ İSPATI OLAMAYAN BİR ŞEYE İNANMAYA DENİR. senden alıntı

   seninde aklın var bilimadamınında allah herkese vermiş aklı kullanan allah hın kanunlarını farkeder okur anlar okadar bulmazlar kim kaybetmiş kim bulmuş
   bulunurmu aklını kullanan kişi farkeder anlar bulmaz farkeder allah hın verdigi aklı kullanarak allah hın kainattaki kurallarını kanunlarını eserlerini sistemini okur ve anlar hemen secde ederler okadar

   Yusuf 12/105 Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, onlardaki delillerden yüzlerini çevirip geçerler.

   Yusuf 12/106 Onların çoğu, Allah’a iman etmiyorlar, sadece şirk koşuyorlar.

   FATIR 35/28 Aynı şekilde, insanlardan, diğer canlılardan ve evcil hayvanlardan da renkleri farklı olanlar vardır. Allah’a ancak bilgili kulları saygı duyar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür; çok bağışlayıcıdır.

   ALİ İMRAM 3/7 Sana kitabı indiren O’dur. Onun bazı âyetleri muhkem/anlamları tam bilinen olduğundan kitabın esasını teşkil ederler; diğerleri de müteşâbihtir/araştırılarak manaları bilinecek olan tabiat kanunlarıdır. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu açıklamak için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki onun açıklamasını ancak Allah ve “ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır” diyen ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

   İNANÇ İSPATI OLAMAYAN BİR ŞEYE İNANMAYA DENİR. senden alıntı

   hak olan tek din hariç dedigin ancak ozaman dogru olur yoksa oda sacma

   yahu bilim adamları olmasa biz napardık? senden alıntı
   cok saçma bir söz olmasıydı bilim adamını kim bilim adamı yapıyor sen onu anla kainattaki muntazan ahenk hiç karışmadam devam ediyor her sistem kendi kabiliyetini ortaya koyuyor aklını kullananlar farkediyor bu sistemin bir yaratıcısı var oldugunu bilim adamı allah hın verdigi aklı kullanırsa bilim adamı oluyor durup duruken degil düzensiz olan bir şeyle degil düzen ve intizamın oldugu şeylerde bilim ve bilm adamı olur bir yerde bilgi varsa o bir bilinç tarafından yaratılmıştır yada var edilmiştir durupduruken degil tesadüfen degil tesadüflerin ortamında siddin sene bilim adamı olunmaz bir gün maymunken bir gün dinazor olan bir şeyde kimse bilim adamı olamazda ondan böyle saçma bir şeyde olmaz zaten senin yazına istinaden ben de anlaman için böyle dedim
   sacma bir düzen asla oluşmaz varda olamazda ondan

 79. cenk okusun dedi ki:

  Bu cevap cengedir dahasi gelecek
  Dolunay hline geldiginde ayaki
  Sizler halden hale buna tabakadan tabakaya deniyor gecip gideceksiniz
  Yemin ay uzerine tabakadan tabakaya gecip gidisi goturende ucaktir.
  O halde nicin iman etmezler
  ayet aciktir
  Kadinlarin rahme giden yolun 1400 yil once yanlissiz tarifi
  Daha yuzlerce, fay hatlari petrol kainat bilgilri. Yildizlarin döndugu, yildiz yuvalari,marsin kumtepeleri, buharli gemi,
  Bakin agir bir ornek verecegim din diyorki kadin kadina erkek erkege ve hayvanatla yatandan kelimei sahadet kabul edilmez. Din bunun nedenini aciklamaz itaat ister dinlemezsen cezasini gorursun dinlemeyen aids oluyor. Din bunu diyor hadisi kutside size oyle bir hastalik veririmki asla cozumunu bulamazsiniz haydi yap aciklamasini,
  Senin uydurma dediklerintatli su tuzlu subirbirine karismaz meselesi. su tuzluluk ayarlari dereceleri farkli olsa bile sular birbirine karismiyor oyleolsa dunyanin butun denizlerindeki tuz orani ayni olurdu.baltikla kizildenizin tuz oranlari aynimidir. Madem denizlerin suyu birbirine karisiyor hint okyanusu neden buyuk okyanustn yarim metre alcaktir kesistikleri yerde.
  Bak o bilim adamina akli Allah vermistir. Biz size şah damarinizdan daha yakiniz ayeti kuranda biz hitabiyla melekler kastedilir.bize sah damarindan daha yakin olan. Beyin hucreleridir yani meleklerdir. Bunlara akli meleke denir meleke melek demektir.
  Kurani kerimde allahin kendini tarif ettigi ayet birebir elektrigin tarifidir. Acar bakarsin bilmi saglayn elektrik teknolojiside allahtandir akilda. Hepsi allahin kontrolundedir.
  Din yasak koyar buna itaat ister sebebini soylemez dinlemeyen karsiligini kendi bulur.

 80. cenk okusun dedi ki:

  Allah misalen kendisini insana benzetir. Gokleri eliyle dureceginden bahseder. Misaldir bu. Bir insan allahin varligini kabul etmek istemiyorsa 10000 mucize koysan hepsini inkar eder. Allah dusmanidir cunku.

 81. okuyun anlayin dedi ki:

  Ayetler mucizeleri aciktan vermez aralara gizler daha niceleri vardir. şimdi batililar zengin imkan onlarda, onlar icat bulabilyor onlar uzaya cikiyor. Ama onlarin bilgileri kuranda onceden verilmis, kendileride goruyor. Bile bile inkar. İnansalar faiz sistemi kalkmasi lazim, a lkol yasak olmasi kumar yasak olmasi fuhsa bataga surukleyen eylence yerleri somuru duzenleri hep yasak olur. Namaz gelir oruc gelir zekat hac yani allahin emirlerine boyun eymek gelir. Biz allahi dinlersek para kazanamayiz sozu vardir cok soylenir. İnsanin taptigi kendi nefsidir

 82. site yontimine dedi ki:

  Site yonetimi yorumlari cok gec aciyor. Cevaplar gecikiyor sistemi gelistirin cabuklastirin

 83. önemli bir sebep dedi ki:

  Çocuk aldiriyorlar, bu beden bizim kime ne diyerek. Kendi zevklerine gore hareket ediyor dogacak olan çocugu istemiyorlar. Din bu tur cahiliye adetlerini yasakliyor. İnsan öldürmek sayiyor günahsiz insani öldüren ebedi cehenneliktir diyor, bu sefer dinide inkar ediyorlar.

 84. önemli bir tesbit dedi ki:

  Bakin daha okadar cok mucize var gozunuze sokacagim ama turkiyede kendini ateist gibi gösteren gizli din sahipleri var. Bunlar islam bozulsun istiyorlar. Baskada siyasi emelleri oldugu icin boyle yapiyorlar. Turkluk islamdan ciksin istiyorlar. Ben buraya binden çok mucize koyarim hepside kasten inkar edilir bile bile. Bunun icin ekip bile kurarlar. Amac aslinda turkiye uzerine siyasi emeldir.

 85. önemli bir tesbit dedi ki:

  Ben gireli 2.5 saati gecti. Onay yok, toplandilar cevap ayarlamaya ugrasiyorlar

 86. durustluk erdemliktir dedi ki:

  Benim yorumlari yenildiginiz için koymuyorsunuz. Madem onceki yorumlarimida kaldirin yazarim başka sitelere gercekleri gizleyerek kendinizi üstun gösterdiğinizi

 87. kaldirabilirsiniz dedi ki:

  Agirsa hepsini yayinlananlarida kaldirabilirsiniz ben girmemis olurum

 88. cehennem azabi dedi ki:

  Yukarida biri demis araplar sicaktan bunaldigi icin cehennemde atesle korkutulmustur. İskandinavyada soguk oldugu icin sogukla korkutulmustur diyor. Cehennemde ateste vardir ayazda birakmakta, zehirli gidalar, ac birakma, irinlenme cezasi, zindan ve daha niceleri gunaha gore ceza. Bu azap ayetleri yalanlayan icin Allaha buyukluk taslayanlar icin hic bitmeyecek, din soyler bunu ben degil

 89. buyrun burdan yakin dedi ki:

  7 kat gok atmosfer oylemi saniyorsunuz. Yakin gogu yildizlarla susledik ayeti daha gok katlarina cikilmadigini gosterir. Kainat 1. Kat bile degildir. Milyarda biri degil, 1 inci 2. Katin milyarda biri diger katlar devamla her kat bir digerinin milyarlarca trilyonlarca kati. Toplam 7 kat. Ve bunlarin varligina ulasamadi bilim. Aya cikabildi insanoglu uydu gonderdikleri yer gunes sistemi dahilinde. Samanlikta igne bile degil.

 90. Cenk dedi ki:

  1972 yılında yemenin sana şehrinde bulunan tarihi Ulu Camiinin restorasyon çalışmalarında işçiler tavanla çatı arasında kalan bir bölümde 926 değişik Kalligrafiyle yazılmış Kuran parşömenleri bulundu incelemelerde Muhammed in yaşadığını dönemle işlenmiştir.
  Bu kalligrafiyle yazılmış okunabilen yazıların altında kalan ve daha önceden silinmiş olduğu anlaşılan yazıları incelerler. Elindeki Kuran yazılarının bir palimpsestus olduğunu fark eden ve bu yöntemin eski yüzyıllarda çok kullanıldığını bilen araştırmacılar
  silinen yazılar üzerinde incelemelerini yoğunlaştırır. Kuran da islam dünyasında okunan Kur-an dan farklı bir dil kullanıldığını söyleyen araştırmacılar Kuran ın ilk nüshalarında kullanılan Aramca ifadelerin farklı olduğunu sunmuşlardır.
  Problemlerden biri, evrenin yaratıcısı tarafından yazılmış çok kitap olması ve bunların birbiriyle çelişmesidir. Yeni Ahit İsa nın tanrının oğlu olduğunu kesinlikle ifade eder ve buna inanmak zorundasınız, yoksa ebediyete kadar cehennemde kalırsınız.

  Kuran iki defa der ki; İsa tanrının oğlu değildi ve her kim tanrının oğlu olduğuna inanırsa, ebediyete kadar cehennemde kalacaktır. Demek istediğim, bu size uzlaşmak için yazı tura atmak kadar yer bırakır.

  Diyelim ki bu iddialardan biri doğruydu; şimdi bütün diğer olasılıkları eledik, tanrının bize kusurlu bir kitap verdiği ve ona sarılmamızı söylediği bu ne olduğunu bilmediğimiz zorlu karanlık boşlukta yaşıyoruz. Ama şimdi İncil e ilişkin iddiamız var, İsa nın tanrısallığı ve buna inanmanın gerekliliği ve Kuran a ilişkin, İsa nın (tanrısal) kimliğine inanmanın lanetlenmeye götürdüğü iddiamız var. Şimdi hangisi daha olası?

  Ve fark ediyoruz ki insanlar basitçe, DOĞUM TESADÜFLERİ temeline göre seçiyorlar. Demek istediğim, tesadüfen Afganistan’da doğarsanız müslüman olmayı seçersiniz keza başka yerde Hristiyanlığı tabiki..

  Sırf bir doğum tesadüfü üzerine inanarak yetiştirildiniz, belirli bir kitaba dikte edildiniz aileniz ve toplum tarafından ve hadi diyelim ki, doğru olarak bu kitabın mükemmel olduğuna inanarak yetiştirildiniz. Ama eğer Çin’de doğmuş olsaydınız, bilirsiniz yüzyıllarca bundan haberiniz olmadan devam edecektiniz. Bu tuhaf…

  Kurandan tevrattan vs. örnekler vermenize gerek yok onları insanlar yazdı biliyorsunuz.

  Farklı örnekler sunmak lazım yukarıda sunduğum gibi araştırmaları araştırmak lazım gerçek kaynakları tespit etmek lazım gerçek olanı bulmak lazım.
  Hep örnek verirler ya karınca yapabilir misin, daha iyisini çoktan yaptık, bir karınca 10.000 metre suyun dibine inebilirmi? Yada 50.000 km yukarı çıkan bir kuş varmı?
  Ne tanrılar geldi geçti bu gezegenden, Zeus en büyüğü sanırım sağlam yazılar var hakkında 100 cilt yazı var rahat insanlar sağlam uydurmadılarsa eğer. Ayrıntının ayrıntısı yazılı..
  100 e yakın din var gezegende islamdan sonra gelen dinler var vs.
  Tanrı olabilir; eğer var ise sırf bir kişi tanrının kontrol edemediği bir bölgeye girdi diye 150 milyar insanı cezalandıracaksa o zaman size bir soru soracağım.
  tanrı filan olmadığını din kavramlarının olmadığı bir gezegen düşünün, bir zaman sonra şöyle bir yasa getirmişiz; yeni doğan çocuklara okuma yazma öğretip 6 yaşında iken hapse atıyoruz içerde kontrol yok güçlüler zayıfları eziyor öldürüyor vs.
  Soru şu; bu zaman bir insana bu inşalar nasıl insanlar diye sorarlarsa eğer cevap ne olur?
  CEVAP BASİT ; KÖTÜ İNSANLAR tabiki.
  Size göre tanrının yaptığıda aynıdır; O zaman biz dehşet kötü bir varlık ile karşı karşıyayız, KORKU İNSANA neler yaptırıyorun açılımıdır bu arkadaşlar…

  Geçmişte şimşeklerden korkup zeusu yaratan insanlar ve size eziyet edicemmm tanrısının korkusu ile son tanrıyı yaratan insanlar bakalım daha neler neler yapacaklar.

 91. inanç dedi ki:

  Ben Çindede doğsam musluman olurdum Geniş yazacağım vakit yok.

 92. sgenesis dedi ki:

  Allah katından geldi dediğiniz tüm kitapların içeriği hikayeleri zaten bu dinlerin doğuşundan asırlar önce vardı,yaratılış hikayesinden başlayın .. kurandan tevrattan öncede var olan bir hikaye Allah ile alakası olmayan bir yaratılış.. Kısaca uzaylıların dünyaya gelip insanları yönlendirme çalışmalarına din diyorsunuz Allahtan geldi diyorsunuz..

 93. yayinlanmayan onlarca cevap dedi ki:

  Dogum tesadufunu gec devletlerin kendilerine göre sistemleri var. Mesela ABD ulkesinin yöneticileri islami en ince detayina kadar bilirler. İslamin yaptirimlari islerine gelmez, biz araplardan muslumanlardan üstunuz onlarin dediginemi uyacagiz derler çinde boyledir. Bu ulkelerde devlet kamuoyu olusturup islamin dogrulugunu savunsa o ulkelerin halklari devletlerin istedigi yonde hareket ederek musluman olur. Engel devleti elinde tutanlarin kendi sömuru sistemleri sursun amacli bilerek inkarlarindan kaynaklanir
  İncil zaten insan yazmasidir papazlar soyluyor.insanin kendi yazmasinin ayet ozelligi tasidigi soylenebilirmi
  Uzayda hayat var diyelim onlarda Allahin kuludur, Allahin gucu kudreti butun gokkatlarini kusatmistir.

 94. din daha eski dedi ki:

  Yaradilis hikayeleri dinlerden daha evvel denmiş din ve ahlak kurallari ilk insandan yani insanin yaradilişindan beri var. Mesela o dönemde insan az mecburi kardesle evlenmek var. İnsanlar kiz erkek olacak şekilde ikiz doguyor.Ama din yasak koyuyor hic kimse kendi ikiziyle evlenemiyor. Kurban var Allaha adanarak kesiliyor, habilinki kabul göruyor kötu huylu kabilinki kabul gormuyor. Kabile hayvancilik yaptirilmiyor huyu kotu hayvanlara kötu davranir diye, ekim dikim yaptiriliyor. Kabil kardesi habili kiskanarak sucsuz yere ölduruyor. Habilin bütun gunahlari kabile yukleniyor bununlada yetinilmiyor bundan sonra islenecek olan her cinayetten bu ısin öncusu oldugu için kabile günah payi ayriliyor.eski mitolojik hikayeler dinlerden alinarak yozlastirilmistir. Tvde bir programda bu olay konu edilmisti.

  • bir kul dedi ki:

   din daha eski

   Kabil kardesi habili kiskanarak sucsuz yere ölduruyor. Habilin bütun gunahlari kabile yukleniyor bununlada yetinilmiyor bundan sonra islenecek olan her cinayetten bu ısin öncusu oldugu için kabile günah payi ayriliyor.DEMİŞSİN
   ————————————————————————
   SÖYLEDİKLERİN DİN ADINA İSE MUTLA AMA MUTLAKA EN AZ BİRTANE AYET KOYARSIN O KONU İLE İLGİLİ AYETİ DE KOYARSAN AKIL VE MANTIGIN SINIRLARI DIŞINA CIKMAMIŞ OLURSUN UNUTMAKİ ALLAH ADİLDİR HAKSIZLIKYAPMAZ ŞÖYLE BİR DÜŞÜN KIYAMETE KADAR FARAZA 100 MİLYAR İNSANDAN BİLMEM KACINI HERBİRİNDEN BİR YÜK SENCE BU NUNNERSİ ADALET OLUR

   NECM 53/38 “Gerçekten hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.”
   NECM 53/39 Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.
   NECM 53/40 Çalışması da ileride görülecektir.
   NECM 53/41 Sonra ona karşılığı tastamam ödenecektir.
   SAYGILARIMLA
   —————————————–
   DİN İNSANLIKLA BAŞLAR

   BAKARA 2/33 Allah, “Ey Âdem! Onlara eşyanın isimlerini anlat” dedi. Âdem, onların isimlerini meleklere anlatınca Allah, “Size demedim mi, göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim ve ben sizin açıkladığınız ve gizlediğiniz şeyleri de bilirim” dedi.

   BAKARA 2/34 Meleklere, “Âdem’e secde ediniz” dediğimiz vakit İblis’ten başka hepsi secde ettiler. İblis secde etmedi, kibirlendi ve kâfirlerden oldu.

   BAKARA 2/35 Âdem’e şöyle dedik: “Sen ve eşin birlikte cennete yerleşiniz, ikiniz de oradaki nimetlerden istediğinizi bol bol yiyiniz, ancak şu ağaca yaklaşmayınız, yoksa zalim/büyük hata yapanlardan olursunuz.”

   BAKARA 2/36 Bunun üzerine şeytan, onları bulundukları yerden kaydırıp çıkardı. Biz de, “Birbirinize düşman olarak oradan ininiz ve yeryüzünde belli bir zamana kadar ikamet edip yaşayacaksınız” dedik.

   BAKARA 2/37 Bunun üzerine Âdem, Rabbinden bazı kelimeler alıp öğrendi. Allah da tövbesini kabul etti. Çünkü Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.
   SAYGILARIMLA
   ALLAH A EMENET OLUNUZ
   KALIN SAGLICAKLA

 95. kabilin durumu dedi ki:

  Şoyle cevap verelim buradan şu anlam çikiyor.iyilige öncu olan bu yönde hayat kurtaran bir kisi kiyamete kadar kurtarilan butun hayatlardan kendine dusen sevabi alir. Adalet buradadir.
  27- Onlara Adem’in iki oğlunun gerçek olan haberini oku: Onlar (Allah’a) yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Onlardan birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen) Demişti ki: “Seni mutlaka öldüreceğim.” (Öbürü de:) “Allah, ancak korkup-sakınanlardan kabul eder.”

  28- “Eğer beni öldürmek için elini bana uzatacak olursan, ben seni öldürmek için elimi sana uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.”

  29- “Şüphesiz kendi günahını ve benim günahımı yüklenmeni ve böylelikle ateşin halkından olmanı isterim. Zulmedenlerin cezası budur.”

  30- Sonunda nefsi ona kardeşini öldürmeyi (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; böylece onu öldürdü, bu yüzden hüsrana uğrayanlardan oldu.

  31- Derken, Allah, ona, yeri eşeleyerek kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteren bir karga gönderdi. “Bana yazıklar olsun” dedi. “Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?” Artık o, pişman olmuştu.

  32- Bu nedenle, İsrailoğulları’na şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır
  Bakin kim haksiz yere bir insani öldürurse bütün insanlari öldürmuş gibi olur.deniyor zaten. Kabil asla baskasinin gunahini yuklenmiyor cinayete önculuk ettigi icin bundan sonraki cinayetlerden kendisine hisse ayriliyor, tovbede etmiyor yani bir pışmanlikda yok. Şu karga kadar olupta kardesimin cesedini gommekten acizmiyim sozunde kardesini öldurdugune dair bir pismanlikyok. Karga kadar akilli olamadigina hayiflanmak vardir.
  Kabil cinayeti işlemeden önce kardeşi tarafindan uyarilmiştir’ buna ragmen cinayeti işlemiştir. o sadece kendi yaptıklarının karşılığını alacaktır asla başkasının günahını yüklenmek diye birşey yoktur.

 96. kabilin durumu dedi ki:

  Eksik kalan bölum haksiz yere adam ölduren kişi öldurdügu kişinin gunahlarini yuklenir. Sevaplarida öldürdügune gider. Buda Allahin adaletini gosteren bir durumdur. Ayetlerde çelişki yok. Haksiz yere Adam öldurme buyuk gunahtir karsiligida ona göre buyuk olur.

 97. kabilin durumu dedi ki:

  Zulmen öldürülen her insanın kanının (günâhından) Âdem’in ilk oğluna da mutlakâ bir pay ayrılır. Çünkü o insan öldürme çığırını ilk başlatan kişidir.” (Buhârî, Enbiyâ, 1; Müslim, Kasâme, 27))

 98. Cenk dedi ki:

  birde şu var çok yaygın ahanda cevabı; Sen nasıl oldun sorusu? ilk olarak benim kulağıma ayet fısıldayan tanrı beni zaten yapamaz bir dağı yerinden kaldırırsın 1000 kişi toplanır ben buyum dersin hööö dersin aslan gibi millet aha der geldi sıçtık yani :), ol diyince bir şey oluyor diyorsunuz? beni çamurdan yapmış çömlekçimi yoksa toprağımı çok seviyor bu tanrı?

  tabiki tanrı nerden geldi asıl soru budur ve tanrı bunun cevabını kesin sunmalıdır. Nedeni de sunmaz ise insanların ondan uzaklaşacağını bilmelidir. İnsanlık tarihini, özellikle mitolojiyi ve kutsal kitapları nasıl yazıldıklarını araştırmamış insanlara dini yutturmak kolaydır.

  Tevratta, musanın kandırdığı 100 lerce insan çölde aç kalıyor ve havadan bir ışıklı küre gelip bunlara yiyecek atıyor ve gidişinin ayrıntıları var, ufo gören masum köylü gibi ayrıntıları anlatmış adam tevratta 🙂 tanrı ufolarla yiyecek mi gönderdi? yani mikron bir olay için araç mı kullandı benzinine yazık derler 🙂

  zamanında yaşanmış tüm mistik hikayeler tevratta aslında… kurana yazıcak pek bir şeyde kalmamış. asıl gerçek olan tüm dinlerin çıkış noktası tabi ki sümerlerdir, garip olan bişey var tüm peygamberlere dikkat edin önce bi dağa çıkıyor 🙂

  meşhur gabriel dağının ismi olmuş cebrail ne oldu cebrailden bilgi geldiye dönüşmüş hikayeler, kandırmacalar.. masal olan babil tanrısı derki bizzz göğü veee yeriii sonradan ayırdıkkk hööö.. ya aynısı kuranda yazar 🙂 bakın bu halk masalı nasıl dönmüş dolaşmışş kitaplara girmiş.

  peki tanrı varmı? maalesef henüz kanıtına rastlanmadı, peki yokmu buda bilinemez, e yahudi islam filan,

  yahudiliği kısaca anlatayım meşhur ibrahimin torunu yakup bu herif tanrı ile güreşti sabaha kadar 🙂 yenilmedi valla:)) tanrı senin ismin artık israil olacak dedi ve israilin 12 oğlu ve devamınında yakubun soyundan gelen MUSA dini = yahudi dini…

  peki isa? isa davutun soyundan gelir ve bir yahudidir 🙂 ve hıristiyanlık yahudi dinin bir mezhebidir şaşırdınız dimi 🙂 bakın neler neler olmuş :)) haberiniz yok.. yani yahudilik dininin oluşmasını gördünüzmü asırlar boyu sürmüş oluşması 🙂 yahudiler bile inanmıyor artık bunlara ama ortadoğudaki mevkilerini bırakmamak için burası bizim kutsal topraklarımız diyorlar kim inanır artık bunlara?

  e islam? dönüceğiz başa yani israilin soyuna çünkü araplarda ordan geliyor 🙂 İbrahimin yani şu bizim meşhur yakubun dedesinin farklı kadınlardan da iki oğlu oldu ismail ve ishak ve arapların atası İSMAİL dir. bakın bunlarda ibrani yani ilk doğan çocuklarını tanrıya keserek armağan eden bir kavim, kurbanda burdan türemiştir.:) yahudi soyundan gelen ismail ve soyu araplar yani neredeyse islam yahudiliğin farklı bir mezhebi olmuş diyeceğiz aynı kol aslında?

  ve islam peygamberinin çıkışı ve yine bir dağa çıkış ve yine cebrail ve yine fısıldamalar ve savaşlar savaşlar ama komple ibrahim soyundan gelen bu iki toplumun çok farklı iki din oluşturması ve arapların dinlerden önce yaptıkları hacca gitme kendileri aç bırakma namaz kılma hareketleri ile putlara tapma gibi durumlarını şimdi biz islamda hala görmekteyiz? ne yazıkki değişen bişey varmı yok

  e kitaplar neden var? basitki milleti nasıl yöneticen? musa elinde yazılı taş ile dağdan inmese idi millet ona inanırmıydı??? o kadar insanı nasıl kandırdı.. bunlar mistik tarih kitapları olarak belki 1000 yıl sonra raflarda tozlacaktır… farklı bir şeyde olması mümkün değildir..2000 yıl sonra bir çocuk kütüphanede eski kutsal bir kitap bulduğunda ve okuduğunda çok önemsemeyecektir :)))

 99. yolunu şaşiranlara dedi ki:

  Sen kafandan kurup kurup dolduruyorsun o kadar mucizeyi nereye sokacagiz. Gunesin kendinden haberi yok dunyaya hayat veriyor. Dunyanin kendinden haberi yok her birisi uyum icinde dönuyorlar yörungelerini şasirmadan, sen ickinden vazgecemedin diye biz Allahi inkarmi edelim.ere petrol komur. Demir daha nice madenler saklanmis hepsi insanligin yararina demisizki akli meleke beyin hucresi. Peygamberler harama karismamis dualri kabul gormus. Allah temiz kuluna peygamberlik vermis. Şoyle diyelim. Ortada bir eser var.resim. kim yapti bunu resam neden gorulsun begenilsin diye. Kim gorecek canlilar. Kainatid Allah resmetti.bosa yaratilmis olmasin eserim gorulsun diyede insan basta olmak uzere canli varliklat yaratti. Dunyada insanlarin riziklanacagi sartlar hazirlanmis. Karsiligindan Allah beni taniyin ibadet edin diyor ne var bunda. Ha tesaduf diyorsun kainati, tamam otobus var istanbuldan ankaraya giden. Sofor cekilsin direksiyondan ve koltuktan otobus gitsin tesadun ankaraya. Madem hersey tesaduf buda olsun

 100. hersey allahi anlatir dedi ki:

  Sen Allahi idrak edemiyor ona insani özellikler yukluyorsun. Kainati dönduruyor sen dag kaldirmaktan bahsediyorsun. Yok olan denize batan ada istanbulda vordanisi. Dag kaldirmaktan daha buyuk degilmi. Goren goze anlayan kulaga idrak eden beyine hersey Allahi anlatiyor

 101. hersey allahi anlatir dedi ki:

  Musa olayinda misirlilar putperest firavun ben Allahim diyor, israil ogullarini kole yapmis.somuruyor. misir dunyanin en buyuk medeniyetlerinden. Buyuk oldugu icin Allah peygamber gonderip hakka davet ediyor. Bastan inaniyor firavun ama ulke yonetimi onu vazgeciriyor. Bilerek inanmamaya musanin kavmine zulme basliyor onlarda kaciyorlar. Firavunda orduyla arkalarindan kovaliyor. Denize gelince sikisiyorlar. Dar bir alan deniz yariliyor (abd o bolgede denizin şiddetli ruzgarla yarilabilecegini acikladi) musa ve kavmi geciyor. Firavun gecerken tekrar kapaniyor. Firavun musa Allahina inandim diyor bastanda inanmisti sonra bilerek inkar etti. O sebeple duasi kabul olmuyor. Yanlisa batmis toplumlara yaradanin uyarici gondermesi kadar normal birsey yoktur.

 102. hersey allahi anlatir dedi ki:

  Tanri nereden geldi sorusu tanri ifadesi yanlis birdefa.cunku anlam o zaman yerine oturuyor Allah diyecegiz. Anlami baslangici ve sonu olmayan. Cevap hic bir yerden gelmemis hep varmis ve sonsuza kadar var olacakmis.
  Gabriel daginin adi cebrail olmus. Demekki cebrail o daga gelmis. Dagin adi oradan kalmiş muslumanlar cebrail diyor. Hz. İsanin yahudi kavminden oldugunu cocuklar bile biliyor. Yeni birsey degil, yakup asm, Allah ile guresmis ifadesi kadar sacma birsoz duymadim kim nasil uydurduysa, akil mantik dışı.yahudilik ile ilgili herseyi bilmiyorum her soyledigini cevaplamamin anlami yok o sebeple
  .namaz kilmayi nasil putlara tapmayla benzestiriyorsun. Allaha tapma var cunku insanlari yaratmis karsiliginda ibadet istiyor. Yahudilerdede var secde bolmunu kaldirdilar. Arap bolgelerindeki Hiristiyanlardada vardi ilk zamanlar sonra kaldirdilar.. Ac kalmak oruc nefis terbiyesi icin. Gusulde var temizlik icin sen onuda yapmazsindir oda Allahin emri.

 103. hersey allahi anlatir dedi ki:

  Kurban adem asm doneminde bile vardi. Allaha habil ile kabil kurban adadilar kabil istemedigini kesti adadi. Habil severek adadi habilinki kabul oldu. Bak ibrahim asm tevrattan 1300 yil once ona inaniyorsun, bu kurban isinde insanlar sonradan sapitti.Bakmasi zor geldiginden kendi erkek cocuklarini Allah istemeksizin kurban etmeye basladilar, Allah hz. İbrahimden adagi olan oglunu hz. İsmaili kurban etmesini istedi. Kurban edilecek iken bir melek koc getirerek onu kurban ettirdi bu vesile ile erkek evlat kurban etme yanlisi ortadan kalkti. Her yanlis din ile duzelmis. Çocuk aldirma yanlisi suruyor ama dine uymayanlarca.Daha cok var yazilacakda bakalim bekleyelim biraz

 104. hersey allahi anlatir dedi ki:

  Aslini inkar eden haramidir oyle degilmi. Topraktan geliyoruz.dönuşumuzde topraga oluyor.Ama o Allaha buyuklenenler ayetlerle dalga geçenler yazacagim şimdi siteden gecmiyecek kendin bul

 105. olaylara tersten bakanlar dedi ki:

  Nuh peygamber sumerlerden once. Gilgamis destani nuh tufanindan asirma.sonradan gelen devlet olusumlari Medeniyetler dini bilgileri yozlastiriyor. Yani eski olan dinler ilk insandan bu gune. Dinsizligi yayan kendilerini tanri ilan ederek her yere heykellerini yaptiran sonrada bunlara taptiran baskici zorba devlet baskanlari krallar.ortam ve insanlar tekrar hakka yonelsin diye gonderilen dini duzeltmeye çalisan peygamberler.olaylara tersten bakmak ne kadar hos birileri için. Hic devlet yoneticiligi yapmamis sadece topluma din inancini yaymaya ugrasmis bir suru peygamber var

 106. bir kul dedi ki:

  -Onların çoğu zandan başka bir şeye uymuyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey kazandırmaz. Muhakkak ki Allah onların ne yaptıklarını bilir.10/36

  -Allah’ı gereği gibi bilemediler. Halbuki Kıyamet günü yer, tamamen O’nun avucu içindedir, göklerde sağ elinde dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir.39/67

  -Allah’a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rab’lerine sunulacaklar, şahitler de: “İşte Rab’lerine karşı yalan söyleyenler bunlardır.” diyecekler. İyi bilin ki Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir. 11/18

  -Bak nasıl Allah’a yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. 4/50

  – Rabının kitabından sana vahye dileni oku; O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur, O’ndan başka sığınılacak bir kimsede bulamazsın. 18/27
  K
  – Elif, lam, ra. Bu kitap; Ayetleri kesinleştirilmiş sonrada hakim ve habir olan Allah tarafından uzun uzadıya açıklanmıştır. (11/1)
  N
  – Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yâhut arzın parçalandığı, yâhut ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı (bu Kitab olurdu) Fakat bütün işler Allah’a aittir. İman edenler hâla bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidâyete erdirirdi? Allah’ın va’di gelinceye kadar devamlı olarak inkar edenlere, yaptıklarından dolayı, ya ansızın büyük bir belâ gelecek, ya da o belâ evlerinin yakınına inecek, Allah, vadinden aslâ dönmez. 13/31
  E
  – İyi bilin ki, onlar O’ndan gizlenmek için göğüslerini büker (Allah’ın Resulünü görmemek, Kur’an’ı dinlememek için sırtlarını çevirir)ler. İyi bilin ki onlar, örtülerine büründükleri zaman dahi ( Allah onların) içlerinde gizlediklerini ve açığa vurduklarını hep bilir. Çünkü O göğüslerin özünü bilendir. 11/5
  C
  -Biziz, elbette biz ki, yaşatır ve öldürürüz : Gerçek vâris olanda biziz. 15/23
  -And olsun, sizden önce geçenleri de bildik, sonra gelenleri de bildik. 15/24
  -Gerçekten onları toplayacak olan, Rabbin dir. O, hikmet sahibidir, bilendir. 15/25
  -De ki: Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. 15/89

  -Tıpkı o bölücülere indirdiğimiz (azâb) gibi, 15/90
  A
  -Onlar ki Kur’an’ı parça parça ettiler. 15/91
  M
  -Rabb’ın hakkı için biz onların hepsine mutlaka soracağız: 15/92
  N
  -Yaptıkları şeylerden. 15/93
  A
  -O halde sen emr olunduğun şeyi açıkça söyle ve ortak koşanlara aldırma. 15/94
  N
  -O dur ki kullarından tövbeyi kabul eder, kötülüklerinden geçer ve yaptıklarınızı bilir. 42/25
  İ
  -İman eden ve iyi işler yapanların duâsını kabul eder, lütuf ve kereminden onlara (istediklerinden) fazlasını verir. Kafirlere gelince: onlara da çetin bir azab vardır. 42/26
  N
  -De ki: “İster Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız, nihâyet en güzel isimler O’nun dur. Salatında pek bağırma, pekte (sesini) gizleme, bu ikisinin arasında bir yol tut. 17/110
  E
  – En güzel isimler Allah’ındır. O halde O’na onlarla (o güzel isimlerle) dua edin ve Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın; Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. 7/180
  S
  – Batmakta olan yıldıza an dolsun ki. 53/1
  E
  – Arkadaşınız sapmadı, azmadı. 53/2
  T
  – O havadan konuşmaz. 53/3
  Ş
  – İlla ki O, kendisine (Allah tarafından) vahye dilen bir vahiyden başka bir şey değildir. 53/4
  İ
  – Ona, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti. (Cibril) 53/5
  F
  – Ayetlerimiz hakkında doğruluktan ayrılıp eğriliğe sapanlar bize gizli kalmaz. O halde, ateşin içine atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü güvenle gelen mi? Dilediğinizi yapın! Kuşkusuz O, yaptıklarınızı görmektedir. 41/40
  Ü
  -Kendilerine Kitap geldiğinde onu inkâr edenler (şüphesiz bunun sonucuna katlanacaklardır). Halbuki o, eşsiz bir kitaptır. 41/41
  D
  – Ona önünden de ardından da bâtıl gelemez. O, hikmet sahibi, çok övülen Allah’tan indirilmiştir. 41/42

  A
  – Andolsun Tûr’a (52/1)
  – Satır satır yazılmış Kitab’a (52/2)
  – Yayılmış ince deri üzerine (52/3)
  S
  – Hayır, o ayetler bir mesajdırlar. (80/11)
  – İsteyen onları idrak eder. (80/12)
  – Onlar, değerli sayfalardadır. (80/13)
  – Yüksek ve temiz sayfalarda. (80/14)
  E
  YASİN 70 Diri olanları uyarabilsin ve kâfirlere ceza hak olsun diye.
  T
  YASİN 71 Kendi kudretimizle onlara evcil hayvanlar yarattığımızı, onların da bunlara sahip olduklarını görmezler mi?

  YASİN 72 Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bir kısmını binek olarak kullanırlar, bir kısmını da gıda olarak yerler.

  YASİN 73 Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar vardır ve içecekleri vardır. Hâlâ şükretmezler mi?

  YASİN 74 Oysa onlar, kendilerine yardım etsinler diye Allah’tan başka tanrılar edinirler.

  YASİN 75 Tanrıları onlara yardım edemezler. Aksine onlar tanrılarının “hazır ol” vaziyetindeki askerleridir.

  YASİN 76 O halde, onların sözleri sakın seni üzmesin. Şüphesiz biz, onların gizlemekte olduklarını da, açığa vurduklarını da biliyoruz.

  YASİN 77 İnsan görmez mi ki, biz onu nutfeden/meni ve yumurtadan yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş.

  YASİN 78 Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyor.
  YAN TARAFTAKİ HARFLER ŞANS ESRİ YANLIŞLIKLA ORAYA DİZİLMİŞLER HAYRET ŞANS İŞTE

 107. her iyi sey Allahin delilidir dedi ki:

  Bakin goklerin uzerimize dusmesinin mantigi 7 gök icice kainati cevreleyen. Allah birinin duzenini bozdu. Yada bosverelim onu samanyolu galaksisinin duzenini bozdu ve birseyler dunyaya dogru hucum etmeye basladi. Kim nasil onleyecek. Al iste sana cevap. soru uret felsefe yap. Acik mucizeleri gormezden gel. Surekli soru uret surekli inkar et.
  Cin peri cahil isiymis. Ne diyor biz cinleri insanin gozeneklerine dolusan atesten yarattik.carpiyor. Gelecegi yalan yanlis haber verirler kayiplari bulurlarmis gogede ciktiklari kuranda yaziyor.. Erkegi disisi var. Canli
  Simdi elektriin ozelliklerine bakiyoruz.insanin gozeneklerine dolasan atesten yaratilmistir. Arti ve eksisi var yani kendince erkek disi anlaminda . Elektron mikroskobu bizim goremediklerimizi buyutup gosteriyor. O teleskoplarda elektrik duzenegi yokmu. Gokyuzune bakip su goktasi bize carpacak su yandan gececek sallamalari, Uydular marsa ve diger gezegenlere gidiyor sozyle boyle haberler geliyor. Tvler uzagi yakin ediyor goruntu olarak kayiplarda tvler sayesinde bulunuyor..kameralar bizi gormeze goruntu kaydetmezler. Bizi duymasa ses kaydetmezler. İste insanla cinin isbirligi bilgisayar internet teknolojisi. Anliyor duyuyor iletiyor. Hepsi hepsi elektriktir.Yaradilis farki. Allah oyle yaratmis. İbadetleri tvlerde ogretilen di ni bilgilern onlarin vasitasyla insanlara yayilmasidir. Kotulukde yapilabiliyor telefon dolandiriciligi, fuhus yayini vs. Cinler enerjidir diyebilirmiyiz.

 108. Cenk dedi ki:

  tanrı allah maalesef fark yok, god da diyebilirsiniz veya portekizce yani 5000 dil var kim ne hissediyor ise artık… bunlarımı hesaplıyorsanız çok sıkıntı var demektir..

  mısır güneş tanrısı ile başlayıp sümerliler ile yoğrulan bu dinler için 124 bin peygamber gönderildiği iddaa edilirki bu iddaa olduğu sürece tanrı varsayımı direk çürüyor zaten yani son 5000 yıla bakarsak neredeyse ayda 2-3 peygamber gönderilmiş oysaki ne abd kıtasına ne brazilya ya ne çine ne avustralyaya ne japonyaya ne antartikaya kimse bişi göndermemiş?

  aslında buradan hiç peygamber gönderilmediğini sadece kenan bölgesinde oluşan bir hayalin büyümesi ve yayılması ve savaşlar savaşlar… neden peygamber gönderilmedi cevabı çok basit onlarca kişiyi bu iş görevlendirsen bile bu işin sonunda insan anlayışını etkileyemezsini tanrı bilmiyormu? 1000 lerce büyücünün olduğu bir ortama peygamber göndermenin handikaplarını çözemiyormu? örnek isa büyücü diye katledildi.. tabiki bilecek, demekki böyle bişi yok
  peygambersiz olarak din sunmanın on çeşit yöntemini sunabilirim ben şu an..

  Birde şu aralar çok yaygın olan bir konu Her hangi bir insanın; Bu abd li, ingiliz, fransız vs. din üzerine müslüman oldum doğruyu seçtim demesi bize onun doğru olduğunu göstermez. Yani abd li biri sizden bizden dahamı akıllı? dahamı üstünler nedir?

  Peki neden dünyanın en zeki insanları özellikle agnostik veya ateist? düşündünüz mü hiç bunu? veya çok araştırmacı insan modelleri neden tanrıyı çözemiyor? çözülecek bir yanı yok çünkü hani 2+3=5 dimi ortada ne 2 var nede 3 ???

  hayat tesadüfler ile işliyor son mekke medine savaşını, islamdan yana olanlar kazanamasa idi şu anda arabistan 2 farklı devlet olacaktı. yada belki müslümanlık ile ilgili bir devlet olmayacaktı. yani 100 tane adamın kılıcı iyi tutamaması mı sizi bu duruma sokuyor?

  İsayı öldürten imparatorluktan kalmış devletin şu anda dini isaya ait 🙂 ya adamı din uyduruyor diye öldürdük ağaca çaktık, ama bari uydurduğu dini yapalım ayıp olmasın mı dediler 🙂 islam peygamberini aniden ölmedi bir virüs öldürdü biliyorsunuz, tanrı buna neden engel olmadı 20 sene daha yaşasa durum daha farklı olmaz mıydı? sonra yıllarca savaş oldu tekrar onca insan öldü?

  kim ne yaptığını tam olarak bilmiyor sanırım. Tabi bir toplum din konusunu dikte ediyor ise çoğunluk ona uyar:) çaktırmadan da namazını kılar:) katledilecek çünkü bu dinlerin yayılmasında en büyük unsur oldu, arabistanda böyle kuruldu 🙂 bırakın şimdi dinde zorlama yok ama palavralarını 🙂 siz ne gördünüz ki 🙂 hayatınızda hiç kılıç gördünüz mü? 🙂 polyannacılık oynamayın 🙂

  Dinler genel olarak pıt diye çıkmamıştır yüzyıllar içerisinde zamanla kurulmuş birbiri devamı niteliğinde yapılardır, geleceği görebilen insan modelleri olabilir örnek kahin vanga, kahinliği net olarak ispatlanmıştır.

  Siz bile rüyanızda geleceği görüyorsunuz çözülemeyen bir konu. şimdi bu kadın o dönemlerde yaşasa yakarlardı her halde 🙂

  ama bu kahin kadın, erkek olsaydı şu anda gezegendeki en ünlü peygamberdi.

  • bir kul dedi ki:

   CENK VE DİGER LERİ
   AKLEDEREK MANTIGINIZLA OKUYUP SONRADA NEFSİNİZİ KONUŞTURMAYINIZ VİÇDAN DİYE BİRŞEY VAR HER İNSANDA
   Peki neden dünyanın en zeki insanları özellikle agnostik veya ateist? düşündünüz mü hiç bunu? veya çok araştırmacı insan modelleri neden tanrıyı çözemiyor? DEMİŞ FAKAT

   AKLI İLE DEGİLDE HEVA VE HEVESİN İLE DEMİŞSİN RÜYASINDA GÖRDÜKLERİNİ GERCEK SANMIŞ UYKU İLE SERSEM LİGİNİ ATAMAMIŞ BİR HAL ÜZERE YAZMIŞSIN UYANDIGINDA BU AYETLERİ HATIRLARSIN CENK SEDECE SANA DEGİL BU AYETLER HEPİMİZE ÖNÇE MUHATAP ALANLARA SONRADA ALMAYANLARA TABİ OZAMANDA İŞ İŞTEN GEÇMEDİ İSE YÜZÜNÜ YIKAMAYI UNUTMA AYILTIR KENDİNE GETİRİR EN AZINDAN SACMALAMAZ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE OLURSUN VEDE MANTIKLI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜNÜR MANTIKLI BİR ŞEKİLDE KONUŞURSUN HEVA VE HEVESİNLE DEGİL

   39 – Bir çoğu öncekilerdendir.

   40 – Bir çoğu da sonrakilerdendir.

   41 – Solun adamları, nedir o solcular!

   42 – İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar şu içinde,

   43 – Kapkara dumandan bir gölge altındadırlar.

   44 – Ki ne serindir, ne de faydalı.

   45 – Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefâhete dalmışlardı.

   46 – Büyük günahı işlemekte ısrar ediyorlardı.

   47 – Ve diyorlardı ki: “Biz ölüp, toprak ve kemik yığını olduktan sonra, biz mi bir daha diriltileceğiz?”

   48 – “Önceki atalarımızda mı?”

   49 – De ki: “Öncekiler ve sonrakiler”

   50 – “Belli bir günün belli vaktinde mutlaka toplanacaklardır.”

   51 – Sonra siz, ey sapık yalanlayıcılar!

   52 – Elbette bir ağaçtan, zakkum ağacından yiyeceksiniz.

   53 – Karınlarınızı hep onunla dolduracaksınız.

   54 – Üstüne de kaynar su içeceksiniz.

   55 – Susuzluk illetine tutulmuş develerin içişi gibi içeceksiniz.

   56 – İşte ceza gününde onlara sunulacak ziyafet budur.

   57 – Biz sizi yarattık; tasdik etmeniz gerekmez mi?

   58 – Attığınız meniyi gördünüz mü?

   59 – Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

   60 – Aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmez.

   61 – Böylece sizin yerinize benzerlerinizi getirelim ve sizi bilmediğiniz bir yaratılışta tekrar var edelim diye (böyle yapıyoruz).

   62 – Andolsun, ilk yaratılışı bildiniz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

   63 – Ektiğinizi gördünüz mü?

   64 – Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

   65 – Dileseydik, onu kuru bir çöp yapardık. Hayret eder dururdunuz.

   66 – “Doğrusu borç altına girdik.”

   67 – “Doğrusu, biz yoksul bırakıldık” (derdiniz).

   68 – İçtiğiniz suya baktınız mı?

   69 – Buluttan onu siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz?

   70 – Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretseniz ya!

   71 – Bir de o çaktığınız ateşi gördünüz mü?

   72 – Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?

   73 – Biz onu bir ibret ve çölden gelip geçenlere bir fayda yaptık.

   74 – Öyleyse büyük Rabbinin adını yücelt.

   75 – Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim.

   76 – Bilirseniz bu büyük bir yemindir.

   77 – O, elbette şerefli bir Kur’ân’dır.

   78 – Korunmuş bir kitaptadır.

   79 – Ona temizlenenlerden başkası el süremez.

   80 – (O), âlemlerin Rabbinden indirilmiştir.

   81 – Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz?

   82 – Rızkınızı, yalanlamanızdan ibaret mi kılıyorsunuz?

   83 – Can boğaza dayandığı zaman

   84 – Ki o zaman siz (ölmek üzere olana) bakar durursunuz.

   85 – Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz.

   86 – Eğer cezalandırılmayacak iseniz,

   87 – Onu geri çevirsenize; şayet iddianızda doğru iseniz.

   88 – Fakat ölen kişiye gelince, eğer o rahmete yaklaştırılanlardan ise,

   89 – Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

   90 – Eğer O, sağın adamlarından ise,

   91 – “(Ey sağcı), sana sağcılardan selam!”

   92 – Ama yalanlayıcı sapıklardan ise;

   93 – İşte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

   94 – Ve cehenneme atılma vardır.

   95 – Kesin gerçek budur işte.

   96 -Öyle ise Rabbini o büyük ismiyle tesbih et.

 109. gören goze dedi ki:

  Bir kul bunlarin kendilerinde gizledikleri inançlari olduguna emin ol. Amaçlari sadece islama hakaret edebilme özgurlugunu sinirsizca kullanmak, muslumanlarin arasina inançlari hakkinda şuphe düşurmek. Koydugumuz açik delilleri göruyor yinede Allah inanciyla dalga geçiyorlar. Bir insan Allaha inanmiyorsa en buyuk zarari kendisine ve yakin çevresinedir. Birkaç sene evvel Kahramanmaraşta bir evde 4 çocugun birden intihar ettigi ateist evini hatirlarsin. Allah inancini taşisalar sonlari böylemi olurdu hiç.

 110. cenge cevap dedi ki:

  2010 da suat adiyla birini tanidim. Çok şimarik idi. Benimle surekli asagilayan biçimlerde dalga geçerdi. Çokda agir kufurler ederdi ama şakasina. O kadar sinir olurdumki, onun diger arkadaslarina soylerdim buna boyle yaptirmayin diye. Onlar soylerdi. Hiç orali bile olmazdi. Arkadaslari bizede aynisini yapiyor huyu öyle diyordu. 2011 de tartistigi biri bunu tabancayla vurup öldurdü. Yenide evliydi. Üzüldum ama kiziyorumda. Cenaze namazina gitmeyecegim. Geldi arkadaşlari seni severdi şaka yapardi haydi git cenaze namazina dediler. Gec oldu ama Hemen abdest aldim kostum camiye. Cenaze avluda. Ben girdim helallik bölmu geçmiş, girer girmez cenaze namazi başladi helallik veremedim. Namaz kilindi neyse. Helallik kaldi. Bende kendi ic dunyamda hakkim helal olsun falan demedim. Oylece kaldi.Ertesi gun isyerime bi kiz geldi.agabey sen suat abiye helallik vermemisin. Bu gece ruyama girdi senden helallik almami istiyor dedi. Madem Allah yok diyorsun Buyur izahini yap? Allahla dalga gecmeden.
  124000 peygamber meselesine gelelim. Hem diyorsunuzki insanlik 3.8 milyon yildir var hemde bu kadar zamana 124000 peygamber sigamiyacaginimi dusunuyorsunuz. 24000 de denir peygamber sayisi 124000 de 240000 de bu sayilar insanlarin soyledigi sayilardir. Yani baglayici hukmu yoktur. Kurani kerim her kavme elçi gonderildigini soyler. Örnegin yasin suresinde gecen bir olay vardir. Dini teblig eden insanlarin öldürülmesi olayi. Antakyada gecmistir. Kurani kerim bunlardan elçi diye bahseder. Ama bunlarin peygamberlik sifati yoktur.sadece peygamberlerinden ögrendiklerini teblig ediyorlardi. Kurani kerim bunlara elçi demistir. Peygamber efendimiz vefatina yakin 5000 sahabiyi dunyanin her tarafina islamiyeti teblig etmek uzere göndermisti. Bunu 10 senedir biliyorum.Bunlara Amerikada dahil. Amerikada salvador tarafinda bir magarada muhammed isimleri yazilmis. Avrupanin amerikayi bulmasindan 8 yada 9 asir evvel.yazilar esresiz ustunsuz yani 1375 yillik enaz. nevadada herhalde 9 yuzyil semerkand basimi islam paralari Daha evvel baska bilgilerde vermistik. Bunlarida Mustafa armagan gecen sene yavuz bahadirogluyla derin tarihte anlatti. Daha evvel baska bilgilerde yazmiştik tekrar etmeyelim. Sen Allahin insanlara gonderdigi elçi sayisini idrak edebilecek birisi degilsin.. Ne zamandir delilli ispatli yazilar yaziyoruz daha Allahi idrak edemedin.

 111. cenge cevap dedi ki:

  Şu mucize bu mucize diye vermisler dalgayi. Koskoca kainati görupte Allahi idrak edememek tersine mucize. Biz şu kitap yazmis hemen inanalim. Bu kitap yazmis hemen sahiplenelim oylemi zannediyorsunuz, biz iyi biliyoruzki bu kainatin bir sahibi var.oda Allah. İnsanlarida o yaratti. Peygamberlerini ve kitaplarini bize uyarici olarak gonderdi buna inaniyoruz,

 112. peygamberin vefati dedi ki:

  Virüs öldürdü sizin yalaniniz. Hendek savasinda yaralanmiş sonrasinda zeynep adli kadin zehirli kuzu eti yedirmişti.bunlar hep ömurden göturen seyler,insanlarin genelde 30 yil yasadigi donemde 63 yil yaşamak uzun ömürdür. Grip bile insani öldürebiliyor. Vade dolduktan sonra. Her canli mutlaka ölümu tadicidir. Mühim olan Allahin mesajinin insanlara ulasmis olmasidir. Bunuda hakkiyla yerine getirdi.

 113. Cenk dedi ki:

  Kimse ile çok ilgilenmiyorum ama yazdıklarınızı harfi harfine okuyorum ve agnostik bir insanım.

  Son 45 yıldır bir fiil kitap okuyorum yaşım 67, okuduğum kitap sayısını hatırlamıyorum. ilim ile ilgili sonradan uydurulan sarf ilmi, beyan ilmi, nasih ve mensuh ilmi vs.vs… ve saidi nursiiiiiiiiiii oku oku okuuu adam yazmışşşş, bu adamın akli dengesinin çok çok bozuk olduğuna karar verdim. öncelikle eski özel tarih bilgisi için insanların özellikle tevratları ve incilleri okumasını tavsiye diyorum tabiki vahim durumu dahada iyi anlamanız için kuranı atlamayın.

  Burada sizin anlamadığınız en esas konu kutsal kitapları defalarca okudum inceledim ve incelemeye araştırmaya devam ediyorum ayetleri tanrı göndermediği zaten kitapların içinde yazılı ve ayetlerin manasızlığı tanrıyı küçülten bir konu haline geliyor.

  Örnek; tanrı sanki bize yalvarıyor yapmayın etmeyin? bu uyarı nedir? en fazla kendimizi yok ederiz, ya kimse şunu da demiyor tanrım sen bizi öyle bir yapmışsın ki biz birbirimizi öldürüyoruz ve senin yüzünden. Artı ayetlerinde de kıtlık çıkar benden diyorsun (peygamberlere bir şey olmasın diye) ordular bizi katleder benden dersin, yani bendensiniz, bu nasıl bir oyun durumu çıkıyor, kafanızın içinde yarattığınız tanrınızın savunulacak hiç bir yanı yok maalesef.

  tanrıyı var sayıp tarifini şu cümleler ile yapabilirim; Kötülük saçan, insan yaratıp birbirinize düşüren, evreni yarattığını ve çok çok güçlü olduğunu iddaa edip ama insanlardan yardım talep eden bir varlık düşünemiyorum.

  Ayetlerin çoğu rüya ve devamları peygamberin kendileri kurtarmaları için kurdukları savunma cümleleridir.

  ve tabi ki tüm kutsal kitaplar peygamberler öldükten sonra yazıldığını ve bu kararlar verilirken binlerce insanın öldüğünü savaşların çıktığını unutmayın.

  insanları uyarıyorum akıl sağlığınız için kapılmayın bunlara.

 114. Cenk dedi ki:

  bana daha fazlada bir şey yazmayın artık ayet örnekleri de vermeyin.. hep aynı şeyler..

  • bir kul dedi ki:

   cenk
   sen bir ayetsin senkendini ve dogayı okdunmu kainattaki herşey harfiyen uyarken insan
   oglu neden uymaz bunu hiç düşündünmü
   peki niçin varsın bunu kendine sordunmu sordu isen bizlerle paylaşırmısın bunca ahenk neyi anlattısana bende sizin yaşınızdan küçük oldugum için beni tecrübenizden mahrum etmeyiniz akıllar istenirse dogru olan herşeyi dogru olarak okur
   peki bunca kitap okumaanızdan sonra bunların sizin hayatınıza negibi bir katkısı oldu anlatırmısınız cok merak ediyorum kainattaki ve kendiniz olan ayeti nasıl okdunuz anlatırmısınız aydınlanalım
   saygılarımla

 115. antenler kapanmiş dedi ki:

  Allah senin alicilarini kapatmis. Yapilacak birsey yok. Yalvarma yok. Yanmani istemiyor o kadar. Biz uyarilari yaptik iş sende bitiyor

 116. herseyin cevabi var dedi ki:

  Cenk senin izah edemeyip es geçtiklerini ne yapacagiz.

 117. Cenk dedi ki:

  Öncelikle çok sakin olun neden sakin olun dediğimi birazdan anlayacaksınız,
  insanın iyiliğine dair tüm samimi doğruları bulmaya çalışın
  her konuyu, olayı açık olarak sorgulayın,
  Laf oyunlarından kaçın, örnek; “babanı seviyormusun göster öyleyse”
  cevap basittir “babama sor derim” bitti
  ama bu cümleyi tanrıya bağlayıp 1000 kişiyi sofu yapabilirim.

  din faydalı bir şey bile olsa, içerik olarak boş bir şeydir çünkü tanrı belirsizdir.
  dini yönettiği zannedilen irade aslında insanda yoktur.

  İnsan rasgele işler, örnek sevdiği kadını sokakta bıçaklayarak öldüren adama göre bu doğrudur.
  irade nedir? bir şeyin yapılmasına da yapılmamasına insanın şahsen kararıdır.

  o zaman insan çok çok sinirli iken karar vermemesi gerekir, hiç fark ettiniz mi sinirli iken farklı kararlar aldığınızı!

  bu şu sonucu doğurur insan kararı; insan kafasının arkasından başlayıp omurliği ile devam eden sinir sistemi, o anda ne durumda ise ona göre çalışır. İnsan sinirli iken yanlış bir kararı bile kasten doğrulayabilir. Çünkü sinir sistemi kişiye kararı DİKTE ediyor.

  Bazı insanlar sinirli doğarlar herkesi kırarlar, yanlış işler yaparlar bu kişinin biyolojik sinir sistemi sorunludur sorunlu doğmuştur. bu kişiyi kim neyden sorumlu tutabilir ki? adam hasta

  yani irade yoktur. sinir sistemi gerginliği yada yumuşaklığı vardır.

  çok duyarız öfke ile kalkan zarar ile oturur, “abi sinirle yapmışım yoksa yapmazdım” filan! E sende irade vardı hani? Öfke insanı aptallaştırır.

  sinir sistemi insanı yönetiyor ise o zaman her kesin sağlam uyuşturucu haplar kullanması gerekir dimi din konusunda doğru kararlar için 🙂 kısaca çok gergin bir hayatın var ise cehenneme gidersin emin ol 🙂

  hayır mı şermi 🙂 çok gerginim sonra sor 🙂

  hepinize kolay gelsin arkadaşlar… benden bu kadar..

 118. cevap bu degil dedi ki:

  Bunlar cevap degil yuvarlk söz

 119. cevap bu degil dedi ki:

  Pante benim yazilar cok bekliyor. Cevap bumudur.okumaya deymez

  • pante dedi ki:

   Senin için her saat bilgisayar başında bekleyecek değilim.
   Sen de herkes gibi tek bir isimle girersen, sorun yaşamadan, onay beklemeden yazıların yayımlanır.

 120. cevap bu degil dedi ki:

  O zaman adam öldüreni devlet ne diye hapse atiyor. Adam sinirli, birakin istedigini öldürsun. Herkes öfkeleniyor. O öfkesini kontrol altinda tutanin ne gunahi var. Bakarsin tartişma olacak kaçacaksin o ortamdan ortalik yatisinca dönersin. Oda imtihandir.

  • Cenk dedi ki:

   adam sinirden buna engel olamıyor! ne kaçması 🙂 iradeymiş

   Konular karışmasın diye baştan alıyorum kuranda mucize yoktur. nedeni basittir tanrı belirsizdir, belirsiz tanrılar ve belirsiz insan yazımları adı altındaki kutsal kitaplar.

   İstiklal marşında 1453 harf var ne yani mehmet akif ersoy mucizesimi bu? 🙂

   Eğer bir gün kutsal kitaplardan ispatlanmış bilim konularına bir şey denk gelirse, bu sadece tesadüf olacaktır.

   olmayan ispatlanamayan konuları matematik vs. oyunları ile ispatlamaya çalışmak manasız, bunlar mucize değil islam pazarlaması, taktik ve kandırmacadır. Milleti kandırmayın.

   Bakın hıristiyanlara en çok inanılan din 2.2 milyar nufüsü var bunlar salakmı? ne mucizeleri var ne matematik oyunları 🙂 1 milyar insan hindu dinine inanır ama ne kılıç var ne zorlama en eski dindir 🙂

   1 milyar budist var! oyun yok ama 🙂 bunlar kendileri seçtiler bunları

   önce sizin tanrınız kendini bir ispatlasın sonra insan uydurmaları düşünürüz.

 121. isimsiz dedi ki:

  Misal İcersen içkiyi sigarayi cekersen esrari iraden zayiflar, iradeni zayiflatacak durumlardan uzak duracaksin. Istiklal marsinda 571 hece 1453 harf varsa mehmet akif ersoyun haberi bile olmadan bu ışı Allah ayrlamiş demektir.
  Bizim bayragimiz nasil dögdu. 1389 tarihli kosova savasinda zafer bizinm olmasina rağmen çok şehit verdik.şehit askerlerimizin kani yerde gölcük oluşturdu.yanyana duran hilal ile yildizin aksi bu gölcukte belirdi. Biz bu götuntuyu aldik bayrak yaptik, buda Allahin ayarlamasidir.
  Kimse durup dururken kimseyle savasmiyor. Birileri islami yok etmeye calismiş islamda varligini korumaya uğraşmiş.
  Allahin verligina delil bitmez. İnkarcilarinda inkari. Kalpte arapca Allah yazisi vardir. Kalbin her etişinda net şekilde beliginlesır. Biz inansakta inanmasakta kalp her atisinda Allah diyor. Allah insani yaratmıs kalbede benim eserim deyip imzasini cakmis.
  Allah demeyenler eyvah diyecek huzuru mahşerde.

 122. isimsiz dedi ki:

  Pante Ağa rumuz istediniz koyduk. Ama geç konursa siralamaya girmiyor. Asla karalamiyorum

 123. isimsiz dedi ki:

  Bakin bilim daha evvel evrenin sonsuzluktan geldigini savunuyordu. Yani hep var hep olacak. Yani duragan bir evren. Kim savunuyor bunu genelde ateistler materyalist düsunce sahipleri , 1929 da bigbeng teorisi ortaya atildi. Yani evrenin buyuk bir patlamayla olustugu ve sürekli olarak (savrularak değil) kontrollu bir sekilde ve muazzam düzenli olacak biçimde genisledigi Patlamalardan her zaman kaos çikarken bu patlamadan hayat çikiyor buda tesaduf degil buyuk bir tasarimin ürunü oldugünu ortaya koyan bir durumdur.. Bu kainatin yaradilisi Kurani kerimde de yazan bir durum. Tevrattada yazarmis. Biz tevrat uydurma demiyoruzki tahrif edilmis diyoruz.
  Bilimadamlari 1948 de eger evren buyuk bir patlamayla olustuysa bunun radyasyon etkileri kainata eşit bir sekilde yayilmiş olmasi lazim dedi. Buda 1967 de tesbit edildi. 1989 da uzay araclarinin yaptigi incelemelerde bunu dogruladi. Kainatin yoktan var oldugu artik kesin. Zaman maddeye bagli bir olgu.kainatta var. O halde kainati kainatin dişindaki (zamandan ve mekandan münezseh olan) üstün bir güç onu var etti. Yoktan var olan birseyi tasarlayarak onu yaratan ve yöneten bir güc vardir. Biz buna Allah diyoruz. Bigbang olayi da Allahin varliginin ve kudretinin bir ispatidir.

 124. isimsiz dedi ki:

  Milletinki şakir şakir giriyor benim suçum günahim ne

 125. inkar politikasi dedi ki:

  Cengin yaşi 67 degil, yoksa oçocukca işaretleri koymazdi. Genc birisi. Belki orta yasli. Oynuyor. Baska turlu bir inanci oldugunu düşünüyorum

 126. inkar politikasi dedi ki:

  İnanc baskin çikmiş her seferinde, inkar direnişini sürdürmüş. Açik gerçekleri gizlemeye çalışma, üzerini örtme çalişmasi, soru türet, cevabini verirlerse yeni sorular ve sorunlar uydur. Delilmi oda ne görmezden gel inkar et. Baska delillerde konuyor. Onlarida yok say. Sorular sor ardi arkasi kesilmeyen . Cevap bulurlarsa çeliski uydur. Onada cevap buldular. Sen yine inkar et. Peygamberlerini damgala. Ne oldugu ortada

 127. yorumlar dedi ki:

  Aga yazarim baska sitede serdar kaangil allahin adaletini sorguluyor kendi adil davranmiyor diye. Baska care birakmiyorsun buradaki her seyin cevabini veririm serdar kaangilin sitede yayinlatamadim derim hepsine birden. Once siz adil olun

 128. yakin tarihin marifetleri dedi ki:

  Maalesef kendi yazdigim sitede serdarin adaletini sorgulamak zorundayim aylarca yillarca. Sebep yok sende soyle yap sende boyle yap. Bunlar hikaye.asla adil degilsiniz. Bilgilerim agir geliyor.milletten birseyler sakliyorsunuz.

 129. Cenk dedi ki:

  Sofular, insanların mutluluğundan bile negatif bir durum yakalıyorlar
  Boşuna demiyorum herkesin kafada bir huni 🙂

  Yaşım 67 olması ile size güler yüzlü cevaplar vermem arasındaki olay nedir? bu beni çocuk mu yapar? yoksa bu düşünce sizi gerzek mi yapar? tartışılır. Kısaca güler yüzlü olmak iyidir korkmayın bundan.

  Hayatınızda hiç tanışamayacağınız insanlar tanıyorum 27 sene abd de yaşadım, görmediğim avrupa ülkesi kalmadı ufkum muazzamdır, sizler küçük dünyanızda fazla bir şey düşünememeniz normal. kınamıyorum.

  Önce insan okuyacak, bilgilenecek, sorgulayacak ve araştıracak bunları yapmayı deneyin.

  Bakın size aklınızı anlatayım; 150 yakın ülkede yapılan testler sonucunda elde edilen zeka seviyesi değerlendirmelerinde, din ve tanrı konularına kendilerini çok bağlayan insanların zeka seviyelerinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

  Dünyadaki başarılı zeki insanlara baktığımız zamanda bunu görebilirsiniz, Gelmiş geçmiş en üst seviye insan Tesla ve devamında Aistein, Bill Gates vs. vs… yada tüm çok zeki insanlar diyelim bu tümünün genellikle agnostik veya ateist olduğunu göreceksiniz.

  ayetler, maneviyatlar, kalpler, ağlamalar ve sızlamalar bunlar bitti artık rahat olun. Bunlar asırlar önceydi. Büyücülük dönemi bitti artık. Kafanızı çevirip bir etrafınıza bakın.

  geçen bir genç bana; “tommiks bile okumadım ama algılarım çok kuvveti demiş”, yazmış yazmış.. o genç beni çok etkiledi zeki biri ama donanım sıfır, bir donatılsa ülkeyi bile yönetir emin olun. genç zekilinin farkında değil.

  Ben tommiks te okudum, bir ara ülkemizde yasaklandı 60 lardı sanırım çıkmasını beklememe gerek kalmadı biz yurtdışına yerleşmiştik zaten.

  demem o ki! tanrı ile çok uğraşmayın, siz doğru yaşayın, araştırın,

  bilgi yükleyin kendinize bilgi savaş donanımı gibidir.

  Her şeyi kökünden çürütür.

  • bir kul dedi ki:

   AKLETMEK İLERİYİ GÖREBİLMEKTİR AKLETMEK KARINCALAR GİBİ YAZDAN KIŞI HESAB ETMEKTİR HERŞEYE BARİYERLER KURARAK AKLETTİGİNİ SANARAK YÜZ YAŞINA KADARYAŞAYARAK BİR ADIM BİLE İLERİ GİDEMEMEKTİR AKLETMEK AKILLA HAREKET ETMEKTİR AKLETMEK DÜNYANIN ÖNCESİZLİGİNDEN BAŞLADIGINI FAK EDİP BİR AMAÇ İÇİN YARATILDIGINI KAVRAYIP BİR DÜNYA MİSALİ ŞU SONSUZ GİBİ DURAN KOZMOSTA HİÇ YILMADAN İLERLEYE GİTMEKTİR HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN YARATILIŞININ BİR ANLAM VE AMAC İÇİN VAR OLDUGUNU ANLAYARAK AKLILA SONSUZ GİBİ DURAN ŞU KOZMOSUN ARKASINI GÖREBİLMEKTİR GÖRMEK İÇİN İKİ GÖZE GEREK YOKTUR ÇÜNKİ O İKİ GÖZ HER CANLIDADA VARDIR AKIL GÖZÜ İLE BAKANLAR GÖRÜR DELİREÇEK ÖLCÜDE ŞÜPHE İLE HERŞEYİ KENDİSİNE BİR TUZAK BİR OYUN BİR KANDIRMACA SANARAK HAREKET ETMEK DEGİLDİR AKLETMEK KORKU VE ÜMİT ARASI HERDAİM VERİLEN BU AKLI NE İÇİN VERİLDİGİNİ ANLAMLANDIRARAK BAG KURUP YOL ALMAKTIR ALDIGI HER YOLDA AKIL GÖZÜ İLE DEGERLENDİRİP YİNE BİR BAG KURARAK BİR ADIM DAHA İLERİ GİTMEKTİR YOKSA HERŞEYİ SORGULA YOK BİR BARİYER BİR ŞÜPHE BU GİBİ KİŞİLER SADECE DÜNYADA HERTÜRLÜ ŞEYİ YAŞAYIP FİLMİN SONLANACAGINI T EDN OLACAGINI BİR RÖVANŞININ OLMAYACAGINI SANANLAR İÇİNDİR BUNUDA YAŞANTI DİYE ÖZENDİRİRLER TEKTARAFLI BİR YAŞAM HEP KORKU HEP HUZURSUZLUK HEP YANLIZLIK HEP VESVESE HEP KARANLIK BU YAŞAM ZÜLÜM DÜR FAKAT KİMSEYE İÇİNDEKİ YANGINI DIŞARI ÇIKMASINI SÖYLEYEMEZ BU HAYATMI NE KADAR ZENGİN OLSAN NE KADAR DA HERYERİ GEZSEN DÜNYADA YAPMADDIGIN BİR İŞ KALMASA GÜZELLİK ADINA ONBİNLERCE KİTAP OKUSAN ELDE VAR SIFIR SONUÇTA NE GECECEK İNSAN YİNE DOYUMSUZ YİNE DOYUMSUZ AKŞAM OLUNCA YİNE AKLINLA SORGULAR BAŞLAR VE KEYFİN KACAR TÜM YAŞADIKLARIN SIFIRLANIR BU MU SORGULAMAK YAŞAMAK

 130. omer dedi ki:

  Kuranı küçük düşürme çalışmaların boşadır!

  Diğer bütün peygamberlere GÖZ ile görülen DOĞAÜSTÜ mucizeler verilmiştir
  Fakat Peygamberimizin tek mucizesi vardır o da KİTAP olan Kurandır.
  (Uydurma hadislerle bir sürü mucize uydurulmuşsada Kuranda bunlar geçmez!)

  http://istanbulyayinevi.net/portfolio/kurandakimucizelerkitap/

  kuranhictukenmeyenmucize.pdf erişimi için tıklayın


  Esselamü aleyküm.

 131. ole olsun dedi ki:

  Aga cocukmu kandiriyon. 67 yasindakii adam guler yuzlu olur o isaretlerle isi olmaz. Allah yok diyen akilli. Abd de yasiyormuss butun avrupa ülkelerini gezmiş yokh boyle

 132. ole olsun dedi ki:

  Site eyleniyorr bizle cekilelimde rahat etsinler

 133. sallama dedi ki:

  Aga oturdugun yerden salliyon. Biz senin gibi sallayanlarla cok yazistik. Yalan yaziyoon, gencsin.

 134. Cenk dedi ki:

  Kuranda ki mucizeler dünyadaki bilim adamlarının eline kalmış, yeni bir şey bulunursa hemen bu da kuranda varmış! diyecek tabi ki. bu bilgiler çoktan yazıldı zaten kutsal kitaplar geç kaldı sanırım.

  Ama mucize konusunda öncesinde ses soluk yok? Tanrı bilinmeyeni ile insanlık ileriye değil, geriye gitmek zorundadır çünkü bu düşünce bir tabudur. Bilim adamları çalışıyor çalışıyor bir şey buluyor. Güya kuranda varmış iyi kandırmaca. “AA bizdede vardı zaten!” e vardıda bilim adamlarının bulmasını neden bekledin? çünkü yok! bulunduktan sonra kafana göre eşleştirdin ve bilim adamlarının ürünlerini değiştirerek kendi pazarlama aracın olarak kullandın. Bu korsan program kullanmaya benzer.

  Şöyle söyleyeyim internette mucize diye sayı oyunlarına çok fazla rastlıyorum hepsindede kandırılan insanlara yardımcı oluyorum.

  Adamlar mekke ile kuzey kutbunu ölçmüşler nedense? ortaya bir sayı çıkmış, bu sayısı almışlar bir sayı ile eşleştirmişler filan oradan bir şey eklemişler falan ohooo yani arkadaşlar çocuk musunuz siz?

  Mekke ile kuzey kutbu arası mesafeyi ölçerken antartika kıtasının 14 milyon km2 lik hangi noktasını baz aldın acaba ki o ince sayı çıktı ve neden kuzey kutbu? çünkü o sayıyı bulması lazım anladın, ilizyona bak? Bunlar din pazarlamaları, din bir tabudur unutmayın.

  Kurandaki yada diğer kutsal kitaplardaki bilgiler, mezopotamya bölgesindeki tarihi gelişmelerin sunduğu bilgilerin yanında o kadar basit kalıyor ki, bilseniz dersiniz ki biz andersenden masallar dinlemişiz bunca zaman.

  Pekii yeni dinden haberiniz varmı? Ayetler yeni peygambere 1981 yılında gelmeye başladı ve şu anda 600 sayfalık bir kutsal kitap tüm dillerde dünyada mevcut. Daha çok din gelecek arkadaşlar.

  Son din kitabının tümünü okudum, Yeni dinde sunulan ayetlerde, mesela karadelikleri direk açıklıyor gizli saklı yok, karadeliklerin ne olduğuna dair şu ana kadar yapılmış en farklı öngörüyü sunuyor. Sizi rahatlatacak bir şey yazayım, yeni dinde tanrıda ego yok ve tanrı tüm kitaplardaki gibi tek bir nesne varlık gibi sunulmuyor. Biz evren içinde sıkışıp kalmışız ama durum böyle değilmiş çok ilginç bilgiler var son kutsal kitapta. okuyun…

 135. Cenk dedi ki:

  Birde yönetim sizden bir şey rica edeceğim; geyik muabbeti adı altında örnek; “Aga oturdugun yerden salliyon. Biz senin gibi sallayanlarla cok yazistik” vs gibi cümleleri yayınlamayın çünkü bu cümlede bilgi yok burası bilgi platformu ne ağası? bacısı? kahvemi burası? bu tip insanlarda zaten bilgi olsa iki düzgün cümle yazar bizimle paylaşır. teşekkürler.

 136. Halil İbrahim dedi ki:

  enlem boylam cizimlerini 131yil once ingilizler yapti onlar ecnebi.musluman degil. kuran 1400yillik.veriler birbirini tutuyorsa mucizedir. kuran bulunacaklarin bahsini acikca yapar ama tarifini yapmaz. para ve imkan batida icadlar o sebeple onlardan cikiyor. butun avrupayi amerikayi gezddim diyen o kadar cok adam varki.inanmamizi beklemiyorsunuz herhalde

 137. Cenk dedi ki:

  Bırakın şimdi sayı ilizyonlarını benim saniyeler içerisinde çürüttüğüm mevzulardır. Çoğunuda ateistler yapar ve iyide para kazanırlar videolardan ve reklamlardan. Bazı insanlar dinin ve dinsizliğin iki yönünde de para kokusunu iyi almışlardır, yani bir ateist kurandan bir mucize sunabilir amaç sadece sektöre yön verip para kazanmaktır.

  Mucizelere odaklanmak, 2000 yıl önce bir büyücüye inanmak ile aynıdır. Küçük olaylara takılmayın daha büyük düşünün. Oluşturma, yapıştırma, birleştirme teknikleri ile ortaya atılan mucize verilerin kaynağı yukarıda yazdığım paragraftadır.

  İnsanların kendileri yazdıkları kitaplara, kendileri inanması birde içinden mucizeler çıkarması bir komedi skeci gibi. Hiç bir peygamber kitap yazmamıştır. Kitapları toplumlar tarih bilgisi olarak yazmıştır. Kitaplar, menfaatlere dayalı düşük kapasiteli insanları kolay yönlendirme rolleridir.

  İnsan paradigmasını incelemenizi öneririm. Benim gibi teolojide uzman birine göre bu durum bir tarlada koyunları oraya buraya yönlendirmeye benzer.

  Sümer yazılarında ve sonraki tarih kitapları olan tevrat ve incilde geçen; havadan ateşli, sesli bir şekilde ve renk değiştirerek gelen metal ve ateşli cisimlerde ki varlıkların, insanlara uyguladığı bu sistemlere şimdi bakıyorum bazı insanlar bazı insanlara uygulamaya çalışıyor.

  Sümerler ve bir takım mitolojik olaylar olmasa idi kitaplarda olmayacaktı. Tüm kutsal kitaplardaki kaynaklar, sümer taş tabletlerinde yazılı bilgiler ve mısırdaki akhenaton firavununun yani aslında ne olduğu bilinmeyen varlığın yaşadığı bir takım olaylara dayanmaktadır.

  Epistemoloji çok çok önemli iken, insanların çoğunda ağız açılmış “heeeeeee” dibi tavırlar şunu göstermektedir ki; insanların çoğu henüz çok ilkeldir.

 138. Halil İbrahim dedi ki:

  bakcenk bunlarin cevabini verdik gunesi ayi dunyayi kainati sumerler döndurmuyor dedik. sumerler mitolojik bilgileridini bilgilerden uyarladi denmis. bakin gencligimde sevdigim bir kiz vardi kardeslerim okuyor diye bizimkiler orali olmadi .kizin koyu uzak ulasimi zor ozamanlar koylerde telefon yok. gorusemedik beni unutmustur dedim bosverdim.kiz 4 yil sonra ruyama girdi ben gidiyorum dedi. tamam dedim.hemen sorusturdum hafta sonu nisanlaniyormus. iste bu cikan ruyalar allahin izniyle meleklerin haber vermesiyle ulasan bilgilerdir. baskada izahi yoktur. peygamberlerede bilinemeyecek bilgileri veren Allahtir. sen istedigin kadar ilizyon de. uzayli de. allah kesin delilleriyle var. bilim dedigin allahin yarattiklarinin sirrini cozmektir. kimi dinden caydirirsan onunda gunahi sana yuklenecek.

 139. Cenk dedi ki:

  Sümer dönemindeki sargon’un rüyasının kutsal kitaplara dönüştürülerek yazılması geldi aklıma. Yusuf rüya görür kardeşleri “a bu bizim başımıza kralmı olacak” derler. Halbuki bunu asırlar önce sargon görmüştür rüyasında. Kralda “sen başımıza kralmı olacaksın” demiştir.

  Rüyalar tutabilir, her insan geleceği resmen görür. Maddenin hareket etmeden hareket etmiş halini görmek fiziksel olarak mümkün değildir, bu garip duruma biri çıkıp derki maddede mi yok? Hayal miyiz biz? Metafizikde bu konulardan dolayı türemiştir.

  Muhakkak bir şey koymalıyız yerine muhakkak! İnsan ne garip dimi, en son tanrı deriz, yahu bilmiyorsun ki ne olduğu. Bilmiyorum dersin en fazla, bunlar bilinmeyenler.

  Yok tanrıdır o kesin!

  Bir bilim adamı, bir fabrikada gibi bir mevkide tek başına çalışma yaparken, arkasında birini fark ediyor dönüyor kimse yok, tekrak tekrar yaşıyor! Araştırmasında hava akımı ile oluşan tepkinin, anten gibi bir cismi titretmesi sonucu duyulmayan bir frekansın adamı etkilediği anlaşılıyor.

  Mikro bir frekansın böbrek taşını kırması gibi, buna benzer bir frekans ile boğaz köprüsünüde yıkabilirsiniz. Şimdi bu adamın bu konular ile ilgilenmeyen bir vatandaş olduğunu düşünsenize kaçardı oradan bir daha da gitmezdi her halde. Birde birine anlattığını düşünün al sana perili fabrika.

  Adam göçük altında kalıyor; günlerce ölmemiş taş gibi, nasıl? “Bir dede bana her gün su getirdi” diyor! bu halüsinasyon, Beyin adamı yaşatmak için adama oyun oynuyor, adamı hastaneye götürüyorlar böbrekler gitmiş hani su içmiştin?

  Bu garip gezegende, metafizik olayları yaşayan ve kahin olan çok insan var. En önemlisi kahin vangadır, kitabını okumanızı tavsiye ederim.

  Tanrı dedi, tanrıdır o, tanrıdan başkası olamaz. 2000 yıldır bu sözcükleri tekrar tekrar söylersen, birde hikayeler ile süslersen millette inanır tabi. Şimdi rahatsınız tabi dönsenize 2000 yıl geriye elinizdeki tek kitap kutsal kitap oku oku oku başka kitap yok! O bilgiye aç beyni düşünsene kutsal olmuş artık.

  Tüm insanlık, en yüksek seviyede bir bilinmeyenin içindedir.
  İstediğiniz kadar zorlayın, güneş tanrısı ve şimdiki kollarına çıkacaksınız öncesi yok, çünkü kayıt yok.

 140. Halil İbrahim dedi ki:

  cenk izahindan kactigin konulari fark ediyorum. arada o kadar cok varki herneyse..bak o kiz allahtan istiyor haber ucurulmasini. isteyerek goren ben degilim karsi taraf istedi diye goruyorum. bunun gelecegi gormekle ne alakasi var.gorulen zaman zaten gelmis.bana melekler gosteriyor sen metafizik diyorsun.
  hz.yusuf meselesine gelelim sargona benzer ruyayi yusufda gormus. kitliga karsi tedbir ruyasi birebir cikiyor. yusuf babasina terli gomlek gonderiyor babasinin katarak gozleri duzeliyor. misirda bir doktor kurandaki ilgili ayetlerden hareketle terden katarakt eriten ilac buldu.adina kuran mucizesi dedi. enkaz ornegi colde serap gormek gibidir. o beynin insanla oynamasi degil artik ariza veriyor olmasindan kaynaklanir. tukenen beyin halusilsyon gorur. benim ornegimle senin dedigin mukayese edilemez. senin bu saydiklarindan Allahin var olmadigi sonucu cikmaz.birilerinin allahin varolmasini istemedigi sonucu cikar.

  • rammsteinn dedi ki:

   insanlara yazık. bunu kendi tecrübemle söylüyorum. seneler önce benim karabasan sorunum vardı. hacılar hocalar muskalar vesaire. hiçbirinin faydası yoktu. beni dinde tutan tek etmen buydu. tanrı “zayıf dini inancım dolayısıyla beni cezalandırıyor” diye düşünürdüm. bu sorunu birde doktorlar vasıtasıyla çözmeyi denedim. onun tavsiyeleriyle şimdi hiçbir sorunum kalmadı. şimdi bakıyorumda ne kadarda salaklık yapmışım. bu doğaüstü gibi gözüken olay tıbbi deyimiyle uyku felciymiş.
   dünyanın heryerinde bu doğaüstü olayıymış gibi gözüken bu olay bütün dinlerde yer bulmuş. http://tr.wikipedia.org/wiki/Uyku_felci
   insanların cehalet döneminden kalan bu bilinmeyen olayları hep dinler açıklamaya çalışmış. dolayısıyla hepsi hurafedir. metafizik gibi gözüken bu olayların ne cinlerle ne meleklerle ne ruhla ne dinle alakası yoktur. hepsi insan beyninin üretimidir.
   cehalet dini,dinde hurafeleri ortaya çıkarıyor. tabii ki dinler bütün bunları reddecektir. bilim ne kadar da açıklarsa açıklasın din kendi işine geldiğini kabul eder işine gelmeyeni reddeder.

 141. Halil İbrahim dedi ki:

  hani diiyorsun ya adam arazide durur iken arkasinda birisi var gibi geliyor dönup bakiyor kimse yok bu defalarca olmus. bunun şu frekansla bu frekansla alakasi yok panik atak delirme yada bunama belirtileri boyle gelisir. adami uzulmesin diye uyduruk bir gerekceyle uyutmuslar.

 142. Halil İbrahim dedi ki:

  remstein ben karabasanin dinle cinle alakasi olmadigini cocukluktandir biliyorum. sen bunu dinle bagdastirdiysan o senin cahilligin. beyin yorgunluguyla alakalidir.ama bu din yok demek degildir. biz herseyi asla cikarimiz olmaksizin rizayi hak icin dogru sekilde aciklariz. seni bu sebeple dolandiran hoca olduysa allaha havale et. ama bu sebeple allah yok demekde akil isi degil.sifa niyetine dua yazilabilir para alinirsa orasi durustluk degildir.

 143. Halil İbrahim dedi ki:

  adam din ile hurafeyi birbirinden ayiramiyor sonra kalkmis hasa Allah yok diyor. kac sefer yazdim din yalan olsa acikca yazarim diye. yalanlayan kendini yakar birde yoldan cevirdiklerinin gunahini ustlenir. ben yalani dogruyu acikca yazan insanim. bakin bakalim benim yazilarda acik varmi

 144. Halil İbrahim dedi ki:

  cenge karsit yazulardan bil bizim yazilari iyi niyetle takip et bastan sona her seyin yerlu yerine oturdugunu gorursun

  • rammsteinn dedi ki:

   hata bende ki rüyalarla halüsinasyonlarla tanrının varlığını kanıtlamaya çalışana yazıyorum.

 145. Halil İbrahim dedi ki:

  site görevlisi beni atma açıklayalım herşeyi

 146. Halil İbrahim dedi ki:

  meleklere cinlere örnekler verdik. şeytanlar veriyoruz peygamberimiz yere yiyecek artığı kırıntısı dokmeyi şeytanlar yer der.bundan kasit böceklerdur. tırnaklarını uzatmayı araya şeytanlar dolar der bundan kasit mikropların.tavuk çalan tilki seytan hukmundedir baslanirhz.ıbrahim oğlu ısmail ikurban etmeye götürürken bunu ona söyleyen seytanda insandır.yaptığı seytanliktir

 147. Cenk dedi ki:

  Bu siteye kimse giremiyor benim zamanında arkadaşlarım bir şeyler değiştirmişti bilgisayarımda her siteye giriyorum sanırım.

  Boşuna yazıyoruz sanırım bu site kapalı gözüküyor. çözülünce döneceğim. kolay gelsin

 148. Murat dedi ki:

  Serdar Bey,

  Siteye normal şekilde girilemiyor. İlla ki yardımcı program gerekiyor. Her ne kadar yorumlarımla katkı sağlamasam da sitenizdeki dinle alakalı konuların çoğunu okudum. Siteniz din masalından kurtulmamda öncü oldu. Bu nedenle bilgi vermek istedim.

  Saygılarımla.

 149. Halil İbrahim dedi ki:

  remstein art niyetlisin. kendini inanmamaya kurgulamissin.sana baska yonlerdende ispatlar getirdik halusilasyon ile allahin varligina delil olusturan ruya ayni degildir. cocuktun 1985 de hamza d. vardi mahallede enistesi feridun kamyon soforu.uzun yol gidiyor. direksiyonda uyyakalmis. birara uykuda ak sakalli bir dervis belirip buna oyle bir tokat patlatmis. Gozlerini actiginda karsida yolcu otobusunun geldigini gormus. Hemen direksyonu kirmis ve kazadan kurtulmus. Boylece belkide onlarca kisinin hayati kurtulmus. İste bu Allahtandir.
  Kendinle fazla oynayarak beyine zarar vermek uykuda karabasana sebep olmak seytandandir. Bunu ayiramiyosan ben ne yapayim.
  cenk benim bilgisayarim engellendi. baskasina ait cepten giriyorum. site engeli kaldirsa iyi olur.sanada dalga gecmesi dusuyor degilmi.

 150. Halil İbrahim dedi ki:

  murat allah bir kisinin imanini sildimmi artik onun icin yapilacak birsey yoktur. dunyada aldigi her nefes ona vabaldirde bunu kendi bilmez. cehennemde ebedi yanma sebebi inkar ayetlerle dalga gecme ve baskasini dinden caydirma.vazgecilemeyen gunahlar insani yoldan cikariyor. aziz nesin dindar bir ailenin cocuguymus.babasi kuran okur
  namaz kilarmis. kendi 1940larin kominis akimlarina kapilip dinden cikti
  ya allah varsa ne yapacaksin demislerdi. allah varsa ben iyi insanim ne yaptim allaha beni yakmaz derdi. milletin diniyle imaniyla oynayani cehennem hasretle bekler. nesin cok yasliydi.olünce organlarim ise yarasin deyip bagisladi.20 yil önce öldü. organ isinde gec kalindi alinamadi.allah istemiyorum senden gelecek iyiligi dedi.duasiz niyazsiz gitti.
  bugun facelerinde kabeye put diye yazanlar kabede okunan dualardan allahin haberi yokmu saniyorsunuz. hicbir dua namaz bosa gitmez. turk olmadigini kendi sitenizin bile yazdigi birinin heykellerine taparcasina saygi nafiledir.onun hicbirseyden haberi yok.heykellerininde.
  yasli kadin cok fakir. allahim bana yardim et diyor dua ve namazlarinda.allah yok diyor komsusu. bu yine allahtan yardim istiyor. allah yok desede komsu kadin dinletemiyor. buna bir ders vermek amaciyla yuklu bir erzagi marketten getirip yasli kadinin kapisina birakiyor. yasli kadin kapi onunde erzaklari gorunce allahim dualarimi kabul etti diyor.inancsiz kadin cikiyor ortaya allah yok onlari ben aldim diyor. yasli kadin allahin isine bak fakir kuluna bukadar erzak gonderip parasini seytana odetiyor. cevabini veriyor. iman sahiplerini hickimse yoldan cikaramaz

 151. Halil İbrahim dedi ki:

  murat sen zavalli bicare iken seni anne baba korumasina veren allahami buyukleniyorsun. gunah cocugu olmak cop bidonuna atilmakda vardi. seni riziklandirana sukrun bumudur. dunya ay gunes uclusunu baban kurmadi. dunyaya irmaklari madenleri annen baban yerlestirmedi. herkes allihin verdigiyle riziklaniyor.izah edemediklerinde ara allahin delilini. allaha ne kadar buyuklensende boyun aya gunese yildizlara yetisemiyor. allah koskoca kainati emrine boyn eydirmis donduruyor. dunyadada omur cok kisa her yolun bir sonu her yapilanin bir hesabi olur. siz allahi yok sayin bakalim. ama allah sizi asla yok saymiyacak. dini asagiladiginiz derecede hatta cok daha fazla asagilanmak var.

  • Murat dedi ki:

   ha gayret halil! az daha yazarsan imana geleceğim 🙂 İyisi mi sen bu boş laflarını kendine sakla ya da git bulabildiğin birkaç cahil insana anlat.

   Ben son 5-6 aydır istisnasız günlük 2-3 saatimi bu konulara ayırıp sürekli araştırıyorum, okuyorum. Şimdi sen bir iki boş laf yazdın diye mantığımı bir kenara atmamı mı bekliyorsun?

   Uzun uzun yazmana rağmen yazdıklarının içinde kayda değer bişey yok. Klasik müslümanın yapacağı laf salatasından ibaret. Doğru ya senin allahın gelip burada bize çattığın için kimbilir ne kadar sevap verir sana…

 152. İsa Güçlü dedi ki:

  http://vignette3.wikia.nocookie.net/yenisehir/images/4/44/51-Zariyat.pdf/revision/latest?cb=20100728153511&path-prefix=tr
  Elmalılı gayet dürüst çevirmiş ve şerh etmiştir.Şimdiki mucizeciler tam bir şarlatan
  http://dinsizdeist.blogspot.de/
  https://islamingercekleri.wordpress.com/
  vb. siteler islamın çelişkilerini ve mucize iddialarını ciddi şekilde cevaplıyor.

 153. Cenk dedi ki:

  Sümerler, esas oğlan Gılgames, mısırlılar, meşhur akhenaton, güneş tanrısı, kayıp musa, kuzen gazı ile peygamber olan isa ve sıcak başlarına vurmuş araplar… ilk baştan sırası ile araştırınca isada anladım anladım diyorsun geri kalan kırıntılara biraz bakıp sıkılıyorsun zaten efsanelerden…

  5 yaşındaki bir çocuğu kiliseye götürün, haca çakılı bir adamla karşılaşacaktır! sonra o çocuğa bu tanrının oğlu ve biz bunu haca çaktık diyin bakalım ne diyor size?

  aynı çocuğu sonra haca götürün ve orada neden döndüğünüzü anlatın çocuk manyaklaşacaktır.

  bla bla…

 154. Halil İbrahim dedi ki:

  remstein camur yapip oyle kacti. canakkale savaslarinin 100.yilindayiz. 1915 agustosta cephede savas var. askerler oruclu. ertesi gun bayram. komutanlar bayram namazi kilamiyacagiz yarin sabah dusmanlara acik hedef oluruz diyor. butun askerde moral sifir. savasmak bile istemiyorlar. ertesi sabah oluyor heryeri sis basmis gozgozu gormuyor. tabi boylece dusmana hedef olmaktan kurtuluyorlar. komutan emir veriyor. butun askerler topluca namaz kiliyor. allah ayarlayivermis islerini. budami ruya
  yok yok degil ama ateistlere gore tesaduf. maneviyat dusmanligi yaparken insanin yuzu kizarir. turklugu yok olmaktan islamin kurtardigini yazmistik halbuki.

 155. Halil İbrahim dedi ki:

  benim adim halil degil. uydurma isim kullaniyorum. arastirmani tersten Allah olmasin uzerine yapiyorsun. yani art niyet var. sen kac senedir arastiriyorsun bilmem. ben kendimi bildigim bileli. muhakkakki suphe duydugumuz zamanlar olmustur. allah delil gondererek bu supheyi bertaraf etti. yazacagiz bunlari simdi acelem var.cenke gelince biz hz.isayi peygamber olarak biliriz. hristiyanligin bu gunku hali bizi baglamaz.

  • Murat dedi ki:

   Sen kimin nasıl araştırma yaptığını nasıl bilebilirsin ki? Ben 37 yaşındayım sünni bir ailenin çocuğuyum. Bu yaşıma kadar masal dinledim. Zaman zaman dinin hurafe, çağdışı yaklaşımlarını duydukça “bunlar gerçek din değil, yanlış yorumlayanların hatası” deyip geçiştiriyor, kendimi de teselli ediyordum.

   Dinden çıkmama vesile olan konu ise Muhammed’in Zeynep ile kendini evlendirdiği ayet oldu. Koskoca Allah ne işlerle uğraşıyordu. Daha sonra araştırıp okudukça nasıl bir bataklıkla çevrelendiğimi anladım.

   Yani senin dediğin gibi tersten değil, senin tabirinle “düzden” bu noktaya geldim.

   Senin de ifade ettiğin gibi “imanini sildimmi artik onun icin yapilacak birsey yoktur.”(senden alıntı) Dolayısıyla bizim kalplerimizi Allah mühürlemiştir. Allah’ın mührünü açmaya çalışarak Allah’ına kafa tutmamanı öneririm 🙂

 156. Halil İbrahim dedi ki:

  onlarca yazim var. inkar degil curutebiliyormusunuz. hayir sadece inkar bile bile. bende inkar edebilirim ama kendimi kandiririm. izah edilemezleri gormezden geliyorsunuz. buna bilerek inkar denir

 157. Halil İbrahim dedi ki:

  hz.ayse meselesini daha once yazmistik. soylendigi gibi 6 yada 9 degil18- 19 yasindaydi.peygamberimiz 50-51. allah ileride peygamberimize atilacak iftiralari bilir bunun onune gecmek uzere ayet gelir.cunku dusmanlarin dine nerelerden saldiracagi bilinir. bunlar tabiiki basit gosterilen islerdir ama kuran aile hayati konularinada girer.ben sana sunni yada alevisin demedim. ama sunni olmadiginida bilirim. dindar alevilerde var o sebeple o konudada birsey demiyecegim.islami bozmaya ugrasan gizli hedefleri olan insanlar oldugunu biliyoruz. art niyetli olmayan kurandan kendine ve insanligin yararina olanlari alir hangi ayetin ne sebeple neye karsilik geldigini bilmeksizin habire celiski uydurmakta aslinda insanin kendine yaptigi kotuluktur. biz arastirmamizi yaparken bunlarin herbirini incelemisiz. bunlarla oyalanmak yerine yaraticiyi idrak ederek ona ibadet etmek daha akillica.allah binlerce delil ile kesin var. buradan hareketle peygamberlere inanilir. inanmak istemeyeni biz zorla inandirmaya ugrasmiyoruz. diger insanlar aldanmasinlar diye ugrasiyoruz.
  sizin mevzusundan kactiginiz onlarca konu ortada. sadece bilerek inkar etme ozgurlugunu kullaniyorsunuz. siz cehennem atesini soba atesimi saniyorsunuz.
  sizin super kahraman diye ileri surduklerinizin nasil bombos bir abarti olduguda ortaya dokulmus.

 158. Halil İbrahim dedi ki:

  Hani hem Allahin nimet ve ihsanina hemde senin iyiligine nail olmus olupta hanimini bosamaya karar vermis olarak sana danismaya gelmis olan kisiye sen esini yaninda tut Allahtan kork demistin. Allahin aciga cikaracagi bir durumu sen icinde saklamistin cunki insanlardan cekinmistin halbuki Allahtan cekinmen gerekirdi. Neticede Zeyd esini bosayip onunla iliskisini kestikten sonra biz onu sana nikahladik ki bundan boyle evlatliklari esleriyle iliskilerini kestikleri onlari bosadiklari zaman o kadinlarla evlenmek hususunda muminlere bir gucluk olmasin. Allahin emri her zaman gerceklesir. (Ahzap Suresi 33 Taksim 37)
  hz. zeynep ile ilgili evlenme ayetleri bunlar ve ben herhangi bir acik bulamadim.bunun aciklamasi internette cok genis sekilde verilmis. bu konu zaten inanmayanlarin islami karalamak icin suistimal ettikleri bir konu. biz bu konuyu daha evvel aciklamistik. tekrar geliyor onumuze.

  • rammsteinn dedi ki:

   tanrının seçtiği kişi mükemmel bir şahsiyet o kadar mükemmel bir insan ki her şey ona bir güçlük olmaması için düzenleniyor.
   göç kararı veriliyor. göç esnasında göç eden akrabaları ve bütün akrabaları kendisine helal kılınıyor. amaç kendisine güçlük olmaması
   tanrının seçtiği şahsın kiminle evleneceği tanrı tarafından belirleniyor. bunlardan biriside evlatlığının güzel karısı. hemen ayet evleniyor. tabii ki de bu da kendisine bir güçlük olmaması için.
   tanrının seçtiği mükemmel zat cariyesi ile basıldığında hemen ayetler iner. amaç mükemmel şahsiyeti temize çıkarmak.
   mükemmel şahsiyetin karılarından birisi hakkında söylentiler çıkar. tanrı olaya müdahil olur. ayetler iner söylentilerin önüne geçilmeye çalışılır.
   tabii ki de bütün bunlar mükemmel insana herhangi bir zorluk olmaması için.
   tanrı bütün bu zorlukların aşılabilmesi için onlarca ayet gönderir. bu konuya bu kadar önem veren tanrı nedense olması gereken bir çok konuyu es geçer.
   köleliğin yasaklanması daha önemsiz bir konu olarak görmüş olmalı.
   tabii canım
   seçilmiş kişinin kadınlarla olan ilişkisi gibi önemli bir konu varken kölelikte neymiş….

 159. Cenk dedi ki:

  Daha büyük düşünmek gerekiyor, örneği aşağıdadır;

  Tevrat hezekiel kitabında şöyle yazar;

  -Ve baktım ve işte kuzeyden buran yeli, durmadan ateş saçan büyük bir bulut geliyordu, çevresinde parıltı ve ortasında sanki ateş ortasında ışıldayan maden, (ufo geliyor)

  -Ve onun ortasından dört canlı mahluk benzeri çıktı. Ve onların görünüşü şöyleydi onlarda insan benzeyişi vardı. (4 tespit aracı iniyor)

  -Ve her biri dosdoğru olarak ileri yürüyorlardı; ruh nereye gitmek istediyse oraya gittiler; onlar dönmeyerek yürüyorlardı. (tespit aracı; dönmeden ileri geri hareket eden cihazlar)

  -Ben canlı mahluklara bakarken işte canlı mahlukların yanında onların her dört yüzü için yerde bir tekerlek vardı. (cihazların tekerleklerinden açıkça bahsedilmiş)

  -Tekerleklerin ve yapılarının görünüşü gök zümrüt gibi idi; ve dördünün benzeyişi birdi; ve görünüşleri ve yapıları sanki tekerlek içinde tekerlek. (tekerleklerin iç kısımlarının ayrıntıları)

  hadi çözün bu araçları… mucizeymiş; sayılarla, rüyalarla, sislerle olmuyor bu iş… gerçekler söz konusu

  • rammsteinn dedi ki:

   cenk
   tevratta yazılanların çoğunun kökeni sümerlere dayanıyor. özellikle yaratılış efsaneleri.
   Zecharia Sitchin “onikinci gezegen” isimli kitabını okudum. ne kadar inanılır kişiye göre değişir. ama dünya dışı varlıkların sümer tarihinde varolma ihtimalleri oldukça yüksek. bazı tabletlerde yazılanlar senin tevrattan alıntıladıkların gibi. o dönem insanlarının bütün bunları hayal ürünü olarak üretmesi imkansız.
   sümer tabletlerinden

   Ve baktım, ve işte,
   şimalden buran yeli,
   durmadan ateş saçan bir bulut geliyordu,
   çevresinde parıltı,
   ve ortasında, sanki ateş
   ortasında ışıldayan bir maden.

   Göklerin Hanımı:
   Gök Kıyafetini kuşanır;
   Korkusuzca göklere doğru yükselir.
   İnsanların yaşadığı topraklar üstünde
   MU’su ile uçar.
   MU’sunda olan Hanım,
   Göklerin yükseklerine şevkle tırmanır.
   Tüm dinlenme yerlerinin üstünde
   MU’su ile uçar.

   dünyanın bir çok yerinde benzer işaretler var. özellikle çin kültüründe egemen olan ağzından ateşler çıkaran ejdarhanın, dünya dışı araçların ateş açmasından esinlenerek yaratılmış bir figür olduğunu düşünürüm.
   neticede sümerler o cağrafyada tüm dinlere etki etmiştir. en çok ta semavi dinlere

 160. Halil İbrahim dedi ki:

  1 milyar 700 milyon insan bosa inanmiyor islama. o mucizeleri birileri yok desede goruyorlar kuranda. eskiden tembih kitabi idi kuran simdi yuzlerce mucizeyi icinde barindiran muzzam bir eser. bazilarinin gozleri perdeli olabilir. goren gozler yeterlidir.

 161. Halil İbrahim dedi ki:

  siz catlasanizda patlasanizda allah onu peygamber secmis. akrabalarinin ona helal kilinmasi birilerinin atacagi camurun onune gecmek icindir yoksa o yetkiyi kullanmamis sadece bir akrabayla evliligi var. zeyd meselesini defalarca anlattik. diger olaydada sizin dediginiz gibi olmadigina eminim. sizin gibilerin yapistirmasi onlar. o donemde zengin olanin 90 taneye kadar esi olabiliyordu. islam bu sayiyi 4 e indirince peygamberimizin birlikte olabildigi es sayisida dorde dustu. kuranin hukumleri onuda bagliyordu. onyedi yerde peygamberimize ikaz vardir
  mustafa kemali hasa allahin peygamberlerin uzerine cikaran kanunlar alti heykele boya atana yirmiucyil hapis. resmini duvardan indirene hosa gitmeyen soz soyleyene senelerce hapis.pasanin kadinlari dosyasinida acalimmi.

  • rammsteinn dedi ki:

   Halil İbrahim
   istersen peygamberinin tarihini özellikle eşleri ile ilgili olan ayetleri oku.4 eş kuralı peygamber için uygulanmış mı? kendin oku. eşleriyle arası neden bozuldu? tanrı bu durumu hangi ayetlerle düzeltmeye kalktı? bunları yaparken neden yemin etmeye ihtiyaç duydu?
   uydurulmuş hikayeler dediğiniz hikayelerin kaynağı kuran ayetleri. kendi kitabınızı okumadan onu savunmaya kalkarak çam deviriyorsunuz.
   seçtiği kişinin karıları ile arasını düzeltmeye çalışan tanrı için kimse hasetinden çatlamıyor.
   ve buraya mucize iddialarıyla gelenlerin hepsi cevapları aldı.
   mantıksal hatalar bölümünden okuyabilirsin.

 162. Halil İbrahim dedi ki:

  tvde yusa peygamberin mevzudu oldu. beykozda mezari varmis. o mezar ons ait degil ya saygi icin makam diyelim. koskoca profesor adini yazmiyorum. o adam yahudi ya musluman bile degil demisti. diplomali cahil. sizede bu yazilari cehaletiniz yazdiriyor.

 163. Halil İbrahim dedi ki:

  serdar bey site yine ulasilamaz oldu hayirdir

 164. Halil İbrahim dedi ki:

  cenk orada yazilanlardan allah yoktur sonucu cikmiyor. kimse uzayda hayat yok demiyor. birde hadis kulliyatlarini oku bakalim onda neler var.
  2006 ekim basinda gebzede alcaktan ucan metalik uzun ince icinde donen bir sey ile geceyi yari aydinlik yapacak sekilde kuvvetli isik yayan kanatsiz bir nesne grcip gitti. bunu mahalli gazetede yazdi tv de soyledi. bende gordum. bunlardan haşa allah yok sonucu cikarilabilirmi .

 165. Cenk dedi ki:

  Sümer kalıntı bilgileri ile insanların din uydurma meseleleri artık çözülmüş ve kanıtlanmıştır. Bilgi ve bilim her şeyin üstesinden gelmektedir. Bilim dinde olmayan ahlakı sağlamaktadır. Öte yandan devlet kanunları ve sistemleri insan güvenliği zaten sağlamaktadır. Hatta devlet sistemleri insanların dinlerden zarar görmemesi adına kanunlar bile geliştirmiştir.

  Şu çok dikkatimi çekiyor; İnsanların dini savunurken yüzlerce sebebe başvurmadığı görüyorum, sadece 2-3 sebepleri var;

  – Ailesi ve yaşadıkları toplumundan aldıkları dinin doğru olduğunu savunuyorlar.
  – Yada dinin faydalı olduğunu savunuyorlar.

  Dinin gerçekliği konusunda, çok az araştırma yapılması ve din ile ilgili bir ispat sunulamamasından dolayı tekrar tekrar dinin faydalı ve doğru bir şey olduğunu savunuyorlar.

  Bir dine 1 milyar kişinin inanması o dini doğru yapmaz.

  Sofuların tanrıya inanmayı kolaylaştırmak adına, ara ara yaptıkları, agnostisizmi ve ateizmi kötüleyerek bir çıkar sağlama çalışmaları manasız bir yaklaşımdır, hatalıdır ve konuyla ilgisizdir.

  En önemli olan durum sadece faydalı olduğunu düşünerek bir şeye inanamazsınız bu mantıksızdır.

  Şunu söylemekte fayda görüyorum; tanrı konusunun çözümlenmesi ile ilgili, agnostikler ve ateistler çift yönlü çok yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. Eğer bir gün tanrının varlığını tespit edebilirsek inanın bunu size bildireceğiz.

 166. Halil İbrahim dedi ki:

  bak arkadas tekrardan ayni mevzulara geliyoruz. bigbeng olayi var buyuk patlama. bu patlamada neden rastgele savrulma ve kaos cikmamis yok olus cikmamista duzenli donen hayatlar var eden bir kainat ortaya cikmis. cunku allahin kontrolunde bir patlamadir bu. devletler kabul etmiyormu allahin varligini ediyor. kurtulus savasini din adina verdik. sana ilk insandan beri din var dedik. sumerler daha birkac bin yillik. deliller getiriyoruz onlara karsida kor sagir dilsizsin. allahi gordukten sonra herkes inanir is gormeden inanmakta.deneme dunyasi kendini gostermrsede varliginin delillerini ortaya koymus. belki yazmisimdir kalbimizin uzerinde arapca allah muhru vardir. kalbimizin her atisinda belirginlesir. inanmayandada durum budur. iyiki bir sumeri duymussunuz. sumerden evvel kacyuz devlet kuruldu kayboldu bellimi. emin ol onlardada din vardi. sen gokteki yildizlarin trilyonda birini goremezken allahi gormekten bahsediyorsun. allah yok diyene allah ne diye kendini gostermeye ugrassin. atar cehenneme kavrulsun. hakedeni ahrette muhatap alacak allah. haketmeyene horlanmak var

  • rammsteinn dedi ki:

   dindar kesmin sümerlere karşı görmezden gelişi gayet normal. çünkü onların hikayelerinin kurana girişini açıklamak zor.
   nasıl olurda adem havva hikayesi kurandan 3-4 bin sene önce sümer tabletlerinden çıkar? cevap olarak şöyle denir “onlara da peygamber gelmiştir” peki kim geldi? çok tanrılı bir dine mensup binlerce sene hüküm sürmüş medeniyete peygamber gelmiş kimse bilmiyor. kaldı ki sümerler çanak çömleğin nasıl yapılacağını dahi tabletlere yazmış insanlar.

   ayrıca evren kaotiktir. yani düzensizdir. aksini sadece dindarlar söyler. amaç tabii ki tanrıyı yüceltmek.
   din işine geleni kabul eder,işine gelmeyeni kabul etmez.
   tavuk uçamıyorsa kanadı neden var?
   din “tanrı öyle yarattı”
   bilim bunu bilimsel olarak anlatmaya çalışır ama din kabul etmez.

 167. Cenk dedi ki:

  rammsteinn,

  Zecharia Sitchin’ in tüm kitaplarını okudum,

  Tüm dinlerin çıkışı sümerler ve sonrasında mısıra sıçrayan bir kısmı ile alakalıdır. Tüm dinler ve tanrılar buradan türemiştir. Dünyanın hiç bir bölgesinde farklı bir bölgede tanrı ve din oluşumu olmamıştır. Bu zaten her şeyi gayet net açıklamaktadır.

  Sanmalar, zannetmeler ve toplum baskıları ile 100’e yakın din türemiştir. Mevcutta 15-20 tane din resmi olarak kayıtlarda gözükmektedir. islam, musevilik, hıristiyanlık ve diğerleri birbirinden bir mikron bile farklı olmamakla beraber kaynakları aynı olup toplumlara göre şekillenmiş tabulardır.

  sonraki hikaye malum, mucizeler, titremeler oraya buraya koşuşturmalar… bla bla

  • rammsteinn dedi ki:

   cenk
   sümerlerde astrologların yıldızlardan haber vermesi bu insanların toplumda sözü dinlenir hale gelmesi dinlerin doğuşuna neden olduğunu düşünüyorum. kral davud ülkesini yönetmek için bu astrologların konumunu kullanmış kendisini tanrının aracısı olarak halkına inandırmış. ülkesinin düzenini korumak için kurduğu bu sistem çok iyi işlemiş oğlu süleymana hem peygamberliğini hem krallığı devretmiş.
   üstüne birde zebur denilen şiir kitabı bırakmış.
   herkes zeburu kutsal kitap zanneder ama bu kitap şiir kitabıdır. müslümanlar bunu kabullenemez.
   çünkü tanrının işi gücü yokta peygamber olarak seçtiği krala şiir yazdıracak..
   komedi ötesi durum.
   böyle bir inanç sistemi için insanlar birbirini öldürüyor. yazık

 168. Halil İbrahim dedi ki:

  bak remstein senin allah ve peygamberleri ile ne zorun var. sen allahi gormezden geliyorsun. sumerlerden oncede devletler vardir. onlardada din vardir diyoruz. sumer doneminde din yozlastirilmis gelen uyaricilari dinlememisler. kendilerine ekten birsuru ilah uydurmuslar. sumerler olmasada din yine olacakti. sana daha baska birsuru delil getirdik. dna sfreleri insanin ve diger canlilarinyazilimi degilmi.dna sifreleri icin abd li bilimadamlari allahin yazisini
  cozmeye calistiklarini aciklamislardi. bunlaridami sumer tabletlerinden alip canlilara yapistidilar. ne kadarda allah dusmani biriymissin. ne gunahin var.

 169. Halil İbrahim dedi ki:

  ibrahim peygamber uzun omurlu bir peygamber idi.sumerler doneminide gormustur. ne inatcisin .gunesi ayi dunyayi yildizlari diger gok cisimlerini sumerler yaratmadi diyoruz hala savundugu mantiga bak. kainat duzensizmis gayette duzenli. hemde muazzam. dunyadaki canliliga milyarda bir piyango diyenler piyongo talihlisini gorurde piyangoyu duzenleyenleri gormezden gelirler. tesaduf yoktur milyarda birin bile arkasinda o isi bir duzenleyen vardir .allahin nimetlerine nankor gelen tesadufculer vardir.tavuk ucamiyorsa allah oyle yarattiginda. deve kusu. kivi.emu ve bildircin daha ne varsa.

 170. Halil İbrahim dedi ki:

  cumle araya giren baska cumle sebebiyle bozuldu tesaduf yoktur allahin nimetlerine nankor gelen tesadufculer vardir duzeltmis olalim.

 171. Halil İbrahim dedi ki:

  kuran ayetlerinde inis sirasi degil neyin hangi sureye ait oldugu ve nereye yerlesmesi gerektigidir aslolan. ona gore yerlestirilmistir. siz dini islama ve allahin varligina hangi gerekcelerle karsi oldugunuzu yazin. allah siz istemesenizde vardir hep var olacaktir. islamda oyle.

 172. Halil İbrahim dedi ki:

  kuran ayetlerinde inis sirasi degil neyin hangi sureye ait oldugu ve nereye yerlesmesi gerektigidir aslolan. ona gore yerlestirilmistir. siz dini islama ve allahin varligina hangi gerekcelerle karsi oldugunuzu yazin. allah siz istemesenizde vardir hep var olacaktir. islamda oyle.
  serdar bey caninizin istedigini engellerseniz olmazki. o zaman baska yerde yine yazariz bunlari siteyide elestirme hakkimiz dogar.

 173. Halil İbrahim dedi ki:

  yazi girmis benim sayfa acilmadi engellendigimi dusundum bir ara.kusura bakmayin

 174. Halil İbrahim dedi ki:

  cenk cevabi verilmis konulari tekrar desiyorsun. remsteinde aynisini yapiyor. olaylara tarih acisindan bakiyorsunuz. taeih konusundada uzman degilsiniz. sadece allahi inkar edebilmek adinadir bu yaptiklariniz. ingiliz bilimcilerin amator tarihciler hakkindaki tesbitini yazmayayim buraya. bir insan allahin oldugunu neden istemez bilirmisiniz aslinda gunah cukurunda olmasidir buna sebep

  • rammsteinn dedi ki:

   yaşadığımız evren sizin dediğiniz gibi mükemmel bir düzeni olan değildir. aksine düzensizdir. bunu sadece dindarlar söyler. bunun aksini söyleyen bilimsel bir makale varsa buyrun getirin.
   eğer evren düzenli olsaydı dünyaya meteor düşmez,karadelikler yıldızları yutmaz,süpernovalar olmazdı.
   bilimadamları dediğin gibi tanrının varlığını ispat etmeye değil evrim üzerine çalışmaktadırlar. bu mucizelerin en ufak bir gerçeklik payı olsa bütün bilimadamları dindar olurdu. ama durum bunun tam tersinedir. eğitim seviyesi yükseldikçe dindarlık oranı düşmektedir.
   tesadüfçü diyerek dalga geçtiğiniz olgu dünyanın en saygın üniversitelerinde okutulmaktadır.
   din sadece inançtır. hiçbir kanıtı yoktur. kanıt olsa bile dünyada inanılan yüzlerce tanrı vardır. evreni yaratan bir tanrı varsa bile bu tanrı hangi tanrı? zeus mu? enki mi? brahma mı?
   allah dediğiniz tanrı varolsa bile kesinlikle köleliğe karşı çıkar kadın-erkek eşitliğinden yana olurdu.
   putperestlerin ibadetleri üzerine bir din inşaa etmezdi. zekat harici tüm ibadetler putperestlik ve diğer dinlerden alınmadır.
   islam çok tanrılı paganizmin tek tanrılı dine dönüşmüş halidir.

 175. karaca dedi ki:

  rammsteinn

  iyi de rammsteinn bu saltanatın bir sahibi olmalı sahipsiz saltanat olurmu saltanatın sahibi bütün eserini sergilemiş sen şimdi bu serginin sahibi yok mu diyorsun yok diyorsan bu sergi bu mallarda yok var diyorsan serginin sahibi saltanat sahibi de var.

 176. Sinan Canlılar dedi ki:

  Bu kadar tartışmaya gerek yok bence sizin Süslüman olmanızın sebebi 1300 yıl önce Kuteybe bin süslüman diye bi arap evladının Baykente girerek asil TÜRK ırkını katletmesi ve süslümanlığın gereklerini uygulamayanlara yemek vermemesi , kültürünü yaymak için her eve bir eve arap sokmasıdır.Araplar çirkin bir ırktır ve inançlarını yayma şekilleride çirkindir , kaldı ki sizin peygamber dediğiniz arap evladı da kendi zamanında Türklere yapılanın aynısını kendi halkına yaptı.Biraz tarih bilginiz olsa zorla kafanıza zımbalanmış bu bilgileri savunmak yerine kanınızdan arap kültürünü temizlemeye çalışırdınız.

 177. Cenk dedi ki:

  Ortada tanrı yok siz hala kurandaki mucizelerden bahsediyorsunuz! bu şaşılacak bir durum.

  Bir şeyin sahibi yapımcısı olmak zorunluluğu nedir? zorunlu ise tanrının yapımcısını sahibini açıklayın derim cevapsız kalırsınız. Hayat büyük bir bilinmeyen, kurana gelince çok amatör bir din, en son kırıntı tarih bilgileri alınmış din yaratılmış, tıpkı en son din kitabı olan “bilgi kitabı” gibi.

  tanrı denilen şey, her zaman kayıptır bir manası yoktur. Peygamberler türkler gibi gazla çalışır. Bir mikron ispat gösterin, maalesef yok. doğaüstü olaylar, rüyalar, mezarlık olayları vs. tanrının varlığını ifade etmez.

  kuranda yazılanlara bakıyorsun her yerde yazıyor zaten, ben din seçecek olsam eski ahit yeterli olacaktır. Neden kopyasının kopyası ile uğraşayım ki orijinali varken.

  İnsanlar neden tencere, tava yapmıştır? yemek pişirmek için, neden çocuk yapar? kendi menfaati için, neden araba yapmıştır? kendi için dikkat edin full kendimize çalışıyoruz.

  tanrı insanı neden yapmış ki? o zaman kullanıyor demektir, yani dinler çöpe gitti demektir. Ne yapıyor bizi gezegenin işlemesi için fasulye gaz olayımı nedir? bir açıklamada yok!

  Ne kadar boş ve çocukça şeyler, tanrı insanı yapmış kızmış sonra atmış bu gezegene lay lay lay

  Bumu tanrı? kızıyor filan, sinirlenmesi kesmiyor ceza için dünyayı yapıyor üzerinde yaratıklar üretiyor dur dur diyor ben daha neler yapacağım nasıl bir plan bu? dehşet, vahşet, korkunç böcek yapmış bir sokuyor geberiyorsun neymiş her canlı bir işe yarar, ulan öldüm ben manyak mısın! azrail böceğimi o nedir? 🙂

  Çılgın bir tanrı az kalır, delirmiş bir tanrı modelini birde bize iyilik perisi gibi lanse ediyorsunuz ya vay halinize…

  İnsan şunu düşünmeli bence ben napıyorum ya? ortada tanrı yok kitaplara bakıyorum millet oturmuş yazmış oradan buradan yazıtlar, bu nedir ya? Her zaman söylerim az kaynak az bilgi inanca iten etkendir.

  hani şu ilim romancıları var ya kaynaksız… kaynakları kalpmiş bilgiler kalple taşınıyormuş bak bak bak, Deccal, mezarlık, yatak zıplatma hikayeleri filan milleti korkutun ancak… İNANMAYIN BÖYLE ŞEYLERE HİÇ BİR BİLİM ADAMININ MEZARLIK HİKAYESİ ANLATTIĞINI DUYDUNUZMU? duyamazsınız. bunların aklı başka bir şeye çalışmıyor çünkü

  millet tik olmuş ya karanlıkla birine görse ıghhh yapıyor 🙂 hastalık bu hastalık kurtulun bunlardan..

  • karaca dedi ki:

   ortada tanrı yokmuş,Ortada tanrı yok siz hala kurandaki mucizelerden bahsediyorsunuz! bu şaşılacak bir durum.
   sizden alıntı.
   başka birşey ortaya sürecekmisin

   ne bekliyorsun iki eli iki kulağı iki gözü bilmem ne kadar kanadı olan bir cisim bir varlık mı bekliyorsun görmek istediğin allah bumu,yada tanrı

   seni diğer canlılardan farklı yaratmış,haberin bile yok,öyle olmasaydı meleklere demezdiki benim topraktan yarattığım insana secde edin diye meleklere söylemezdi meleklerde sizin gibi düşündü ben farklı yaratıldım niçin topraktan yaratılana secde edeyim diyerek kibirlendi işin aslını melekler nereden bilecekler Allahın topraktan yarattığı bu canlıya kendi ruhundan ruh vereceğini onu düşünen bir varlık haline getireceğini nereden bilecekler zaten insan bu özelliği ile meleklerden üstün tutulmuştur melekler nereden bilecekti insana ruh verileceğini,onlara göre yer yüzünde yaşayan herhangi bir canlının topraktan yaratılan insandan bir farkı yoktu,onlara secde edilmiyorsa insana niçin secde edilsin diye yorumlamış olabilirler allah demediki benim yeryüzünde yarattığım bir kuşa bir balığa secde edin diye direk çamurdan yarattığım insana secde edin demesi boşunamı kendi ruhundan insana ruh vermesi onu düşünen bir varlık haline getirmesi diğer bütün yaratılanlardan buna meleklerde dahil üstün tutulduğunu göstermezmi. basit bir varlık olarak yeryüzünde bilinçsizce gezen insana allah niçin secde etmesini istesinki insanı ayrı tutmuş ve diğer varlıklardan farklı bir makam mevki vermiştir.işte meleklerin anlıyamadıkları nokta buradır.
   ne yani bizleri kainatı yaratan yüce yaratıcımızın cismi bir varlık mı olmasını bekliyoruz. böyle bir şey olsaydı çok basit bir yaratıcı olurdu. herkes tarafından bilinen görünen bir yaratıcı.onun senden benden ne farkı kalırdı yarın olmadı alaya alırdınız.
   o çok yücedir.ona secde etmek farklıdır bunu bütün yarattıkları yapar istisnasız bir çöp bile ona secde eder.
   secde etmek farlı bir olaydır. robot gibi bütün yarattıkları ona secde ederler bunu sen ben anlıyamayız.
   bu secdeyi meleklerde yapar istisnasız robot gibi proğramlanmış bir robot gibi secde ederler her varlığın kendine has bir secdesi vardır bunu sen ben anlıyamayız.
   meleklerde öyle allahı duyarlar ama görmeleri mümkün değildir. temas etmeleri mümkün değildir. bulundukları mevkiden başka bir mevkiye allah istemedikce inmeleri veya çıkmaları mümkün değildir. onlarda bilgi bakımından insandan ayrı üstün tutulmuştur.
   verilen görevi istisnasız eksiksiz olarak yaparlar.kuvet güç bilgi vs özelliklerle donatılmışlardır.
   ama

   insandan aşağı mevkidedirler neden bu kadar güçlü bu kadar bilgili bu kadar kuvetli olmalarına rağmen neden dersiniz
   fark şudur
   insan isterse inanırsa secde eder inanırsa görmediği bilmediği tanımadığı,yaratıcısını kavrar
   istemezse yapmaz mal gibi olur ahırdaki hayvandan bir farkı kalmaz
   ama isterse yaratıcısını bulur görmese bile duymasa bile
   çünkü hiç bir varlığa verilmeyen aklı buna yol gösterir.buna yaratıcısını bulmasına ışık tutar.
   hiç bir madde allahı idrak edemez
   ancak insandaki akıl dışında
   insandaki akıl allahı idrak edecek olan
   yegane yaratılan akıl ancak buna muhafak olur oda isterse
   sen bir tavuğun allahı idrak edebileceğini düşünüyormusunuz
   ancak bunu insan yapabilir.
   aklıyla allaha yaklaşabilir onun varlığını bilir hisseder tanır.

   • Cenk dedi ki:

    Şizofreni semptomları;

    POZİTİF SEMPTOMLAR

    Halüsinasyonlar
    Gerçekte var olmayan bir şeyi duymak, görmek, hissetmek, tat veya koku olarak algılamak

    • En sık rastlanan halüsinasyon sesler duymaktır.
    • Bazı kişiler, özellikle ilk başlarda bu sesleri rahatlatıcı, korkutucu olmayan bir şey olarak algılayabilirler.
    • Diğerleri, kendilerine terbiyesiz ve negatif şeyler veya emirler veren sesler duyabilirler

    Delüzyonlar
    Gerçek olamayacak bir şeye güçlü biçimde inanmak. Örneğin:

    • Televizyondan izlendiğinizi düşünmek
    • Ünlü biri olduğunuza inanmak
    • Televizyon veya radyonun size sinyaller veya mesajlar gönderdiğine inanmak
    • Garip veya takıntılı dinsel inanışlara sahip olmak

    vs.vs…..

 178. Halil İbrahim dedi ki:

  evren duzenlidir karadelikler kiyameti kopan galaksileri ahrete goturen yoldur. super novalarin faydalarida vardir. dunyadaki bazi madenlerin olusumu buna baglanir. dunyaya dusen meteorlara karsi allahin koydugu koruyuculari yazdik atmosfere giren dagiliyor. siz mucizeleri kasten inkar ediyorsunuz. turkiyede sadece koyu kemalist birkac bilimadami evrimci. internette var bir suru ecnebi prof yaradilis taraftari. koleligi islam getirmedi zaten vardi. peygamberimiz kaldirilmadini tafsiye etti.isteyen azad etti. bu zamanla halledilecek isti. koleler parayla alinmisdi.kendilerine bakamayan korunmasi gereken insanlardi. zamanla halloldu bu is. kadin hakkini islam veriyor kadin calismak zorunda degil. kocasi agabeyi babasi ona bakmak zorunda. daha evvel miras hakki yokken miras hakki verilmis. cariyeligide islam getirmedi zaten vardi. birazda 1930da kemalizmin getirdigi kerane sistemini elestirn.yada deyinki adamin 2 esi var 1926 da medeni kanun cikti.imam nikahi yok sayildi ama 2. kadin onceden vardi bir sikayet namuslu kadin iffetsiz gozukuyor. kadin zina yapinca ceza adam yapinca saliveren kanunlar

 179. Halil İbrahim dedi ki:

  cenk sana hersey yazildi. gormedim duymadim bilmiyorum deyip 3 maymunu oynuyorsun. mucizeler yaziyor bilerek inkar ediyorsun. yazi seviyen cevap verilemeyecek kadar basit konulari iceriyor.

 180. Halil İbrahim dedi ki:

  yinede cevap verelim. deccal kendini sureti haktan gosterir kafirdir. dusmanlarla isbirligi icindedir. once ele gecirecegi ulkeyi dusmanlarla beraber felakete surukler. sonra o dusmanlar onu abartip cok dindar ve odinin kurtaricisi diye sunarlar halk kanar bu yalanlara sahte kurgulu bir kahramanlik bir bakmissin devlet onun olmus. baslar islami kotulemeye yalanlamaya dini islami yikmaya ugrasir. kendi heykellerini diktirir kendi yasam sistemini din gibi sunar. sesini cikarani asar. bir gozude kor olur boylelerinin.baski ve zorbalikla islerini yuruturler.

 181. Halil İbrahim dedi ki:

  allah bazi canlilsri ve bocekleri zehirli yaratmis dogrudur. yilan ve akrep buna ornektir. ama bunlar iyi fare avlayicilaridir. fare veba hastaligina sebep olur. veba insanlarada bulasan cok öldürucu bir hastaliktir. bizans doneminde defalarca istanbulu kirmis gecirmis sehrin nufusunu700 binden70 bine dusurdugu olmustur. 1346-1354 arasi avrasyada bu hastaliktan onmilyonlarca insan öldu. osmanli doneminde biz turklerde vebadan dolayi cok kirildik. simdi o zehirli dedigin mahluklar olmasa insanlik ne hale gelirdi anlamissindir.

 182. Halil İbrahim dedi ki:

  remstain islami putperestlige benzetmen senin allah dusmani olmandan kaynaklanir. buna dinden cikmis alman sapkinligin sebep oluyor.namaza oruca zekata hacca hakaret ettin. bizde sana musluman olmadigina gore guslunyoktur batik geziyorsun desek hosuna gidermi. kendi uydurduklarini bize dikte etmeye ugrasma saygili ol.

  • rammsteinn dedi ki:

   islam putperestliğe benzemiyor. putperestliğin evrimleşmiş halidir. islamda zekat dışında kaç tane uygulama var sadece islama ait olan?
   putperestlerin en büyük tanrısı el-ilah > hala aynı isimdedir.
   diğer ufak tanrılar meleklere dönüştürülmüş.
   putperestlerde kabenin etrafında dönüp kötü ruhları taşlayıp kutsal taşı öpüyordu.
   bu gerçekleri söylemek düşmanlık mı? güldürmeyin kendinizi

 183. Halil İbrahim dedi ki:

  bak bakalim peygamber eslerinden karilar arasi kavga sonrasi oldurulen varmi. birde cankayaya bak. 1924 e peygamberin kiz evlatliklarindan intihar eden varmi. birde yakin tarihe bak. peygambere ben yari tanriyla yattim diyen 15 yasinda guzellik kraliceside yok. ben atayla yattim diyen sanatci vardi bedia muavit. bulgaristandan gelen dimitrova cankayada kac ay kaldi. nikahmi vardi. kiz evlatligini forsleydi yapan kac kisi var. hoca nikahi istedi diye m.kemalin evlenemedigi kizi
  duymussundur. daha kac tane sayayim etme seviyeyi dusurme kopyala yapistir yaptirma bana.

 184. Cenk dedi ki:

  Halil İbrahim, konunun benimle bir ilgisi yok!

  Böceğe bile bir fare kılıfı geçirmişsin şaşırdım! her şeye bir kılıfınız var. ama bu kılıf sizde sadece, manasız yani.

  Yazsana arabistanda kölelik kaç yılında kaldırıldı = 1962. Kaldırılmasında ki tek etken doğru toplumların baskılarıdır.

  Deccal diye bir şeyde yok kuranda da geçmez, nereden uydururlar bilmem ki! İnsanları kandırmayalım.

  Şu sorulara hiç bir insan cevap veremez;

  – tanrı nerededir?
  – tanrı neden insan görevli tutuyor?
  – tanrı dünya kargaşasını kasten yapmış ise neden bir şeyleri insan görevliler ile çözmeye çalışıyor.
  – yukarıdaki 2. ci ve 3. madde tanrıyı güçsüz kıldığı halde insanlar neden bunlara hala cevap vermeye çalışıyor? gibi.

  İnsanlara burada şunu anlatmaya çalışıyorum; Bir farklı evren bulunsa idi ve o evrenin farklı tanrısı olsa idi ve bunu ispatlansaydı siz hangi tanrıyı tutardınız? tabi ki kendi tanrınızı, ilginç olan ne biliyor musunuz, siz hala bir tanrı tutuyor olacaksınız ve biri çıkıp hani o tekti diyecek sizde de kılıf hazır 2 taneymiş ne biliyim 🙂 diyeceksiniz tabikide…

  yani tanrınıza bile bir kılıf bulmuş olacaksınız peki şimdide farklı bir şey mi yapıyorsunuz yooo aynı işte..

  • karaca dedi ki:

   İnsanlara burada şunu anlatmaya çalışıyorum; Bir farklı evren bulunsa idi ve o evrenin farklı tanrısı olsa idi ve bunu ispatlansaydı siz hangi tanrıyı tutardınız? tabi ki kendi tanrınızı, ilginç olan ne biliyor musunuz, siz hala bir tanrı tutuyor olacaksınız ve biri çıkıp hani o tekti diyecek sizde de kılıf hazır 2 taneymiş ne biliyim 🙂 diyeceksiniz tabikide…
   sizden alıntı

   biz bunu asla söylemeyiz, allah birdir eşi benzeri yoktur birden fazla allah yoktur
   hakkı tela yani sizin gibi düşünenler için de anlayabilesiniz diye örneğini vermekten geri durmamıştır.
   sizin tabirinizi kullanmış bunun nasıl yanlış olduğunu bakın nasıl izah etmiş

   rabbiniz iki tane olsa idi birbirleri ile muhakkak anlaşamazlar,birbirlerine düşman olurlardı
   der ve ekler rabbiniz birdir,
   onun için senin dediğin fasarya
   biz böyle bir şeye inanmayız ancak aklı kıt olanların ortaya sürebileceği bir iddia dan öteye gidemez.

 185. Halil İbrahim dedi ki:

  kolelik abd de de sadece arabistandan 96-97 yil once kaldirildi ic savastan sonra. devir oyle devirdi. yani dunyada koleligin kalkmasi genelde yirminci asirdadir. deccal hadislerde gecer. allah kendini gostermez varliginin delillerini ortaya koyar. gormeden itaat ister. odul ve ceza bizim davranisimiza goredir. fare benzetmesi kilif degil cevaptir. hemde en oturaklisi. adim halil ibrahim degil rumuz o. ismimi ilerde aciklarim. allah nerede detayli bilgiyi daha evvel verdik. insan diger canlilara gore cok akilli. buda onu sorumluluk sahibi yani odul ve ceza gununun muhatabi yapar. remstein seviyeyi dusurmesin.

 186. Halil İbrahim dedi ki:

  biz tanri demiyoruz allah diyoruz. o tektir.eveli ve sonu yoktur. cogul ilah inanci putperestlerde var. o sebeple aradigin sorunun cevabi bizde karsiliksiz kalir. duzgun cumlelerle dusmanlik etmeden ortami germeden. obur adami sende uyar sinir bozmasin
  hakaretin karsiligi hakaret olur seviye duser.

 187. Halil İbrahim dedi ki:

  biz melekleri her cesidiyle ortaya koyduk hicbiri senin dedigine benzemiyor hezeyanlarini doldurma suraya. islama kasten camur yapip gercek gibi soyluyorsun.remstein bak senin art niyetli iddialarin bizim yzdigimiz islamin yanindan bile gecmiyor. sapitik kaynaklardn alip yaziyor. kainatin varligi allahin delilidir. insan varetmediki bunu kainatida hayatida allah bilinmek icin var etti. olay budur.

  • rammsteinn dedi ki:

   benim yazdıklarımdan bir tane yanlış göster senden direk özür dilerim.
   eğer yazdıklarımda yanlış bulamıyorsan bu senin hezeyanın ve kabulenememenden kaynaklanır.

 188. Halil İbrahim dedi ki:

  hacerul esvedin o kadar kutsalligi oldugunu dusunmuyorum.manevi deger yuklenmissede abartilacak ka
  dar degil.

 189. Cenk dedi ki:

  halil ya sen ne anlatıyorsun? uyar filan öbür adamı filan? yemişim yeviyeyi o senin hava durumun, hava durumunda sorun varsa o senin sorunun!

  burada konu başka, yaşadığım topluma zarar veren her konu din gibi benim hava durumumda her türlü lafı, kendi tarafımca hak eder. okey…

 190. Halil İbrahim dedi ki:

  biz sadece fikrini savunsun isin suyunu cikarmasin diyoruz. biz istesek sizi oyle asagilayabilirizki kimin ne yadigi o zaman anlasilir. sadece duzeyi dusurmesin o konuda uyar diyoruz

 191. Halil İbrahim dedi ki:

  senin yazdiklarinda dogru yokki ama sen kendi yazdiklarini dogru saniyorsun.. muazzez ilmiye cigin sumerlerle ilgili yazdiklari hicbir delil teskil etmez. onun gencliginde kemalizm dini eziyordu. kemalizm sabetayci yapilanmadir ve onlari bizim basimiza getiren dis gucler ingiltere abd fransa italya japonya vs onlara islamiyeti yok etme gorevinide vermislerdir. ama onlar basarili olamadi. brevikin dedigi gibi islam direncli cikti.
  sumer tabletlerini kaynak olarak gosteriyorsunda 4500 yillik elam tabletlerinden ne diye hic bahsetmiyorsun. orada ibrahim peygamber ile oglu ismail peygamberden tek allahin varligindan bir takim dini bilgilerden acikca bahseder. hemde musa peygamberden ve yahudilikten 1250yada 1300 senede evvelidir. gec sumer donemiyle yaklasik ayni zamanlarda.

 192. Cenk dedi ki:

  Çözülemeyen sümer kırıntı bilgileri olan elam yazılarının nereden çıkarıyorsun ibrahim den bahsettiğini? birde neden ibrahimden bahsetsinler?

  Elam yazıları çözülemedi bilginiz olsun, ibrahime gelince adam sümer kökenli ne olduğu belirsiz biri, ama hikayeler ardı ardına kesilmemiş yazmışta yazmış insanlar.

  İbrahimin hakkında sümerden sonraki ilk kayıt tevratta geçer, oda sümer bölgesinden çıkarak başka bir bölgeye geçmesi.

  Ama bu konu hala açıklığa kavuşmamıştır! çünkü bu adamla çok ortak özelliği olan akenaton isimli bir firavun var.

  İki fransız bilim adamının, ibrahimi firavun akhenaton olduğu iddaa etmeleri doğru olabilir.

  bu sebeplerden dolayı en iyi kaynak sümerler ve sonrasında ona en yakın tevrattır.

 193. Halil İbrahim dedi ki:

  gececeksiniz onu elam tabletleri cozulememismis. bu isin uzmanlari vardir.
  tabletler bulunur birkac gunde cozulur. isinize gelmedi. bu bilgiler bir kac ay once yaklasik 6 ay kadar once harun yahyanin tv kanalinda anlatildi. tesadufen denk geldi. kendi yazdigim siteyede aldim. internette ilgili yerlerde vardir. ben sizin atmalariniza kaynakmi soruyorum

  • rammsteinn dedi ki:

   harun yahya dediğin kişinin akli dengesinin tartışıldığı bir dönemde onun dediklerini kendine kanıt mı yapıyorsun? bu kişinin kendini mehdi yerine koymaya çalıştığını bilmiyormusun? madem ki bu adamın dediklerine bu kadar güveniyorsun onun mehdi olduğuna inan git onat tap.
   kaynak olarak ne istersen var
   sümerler ile kuran tevrat benzerliğini öğrenmek istersen muazzez ilmiye çığ okuyacaksın. yok bana kaynağın kendisi lazım dersen kitaplarında bütün kaynakların hangi müze de olduğu var. sümerce öğrenirsin tabletleri kendin okursun. yok bu tabletler sahte dersen bir labaratuardan teknik analiz yaptırırsın. daha da inanmak istemezsen yapacak bir şey yok.
   öğrenmek isteyene kaynak çok.
   cinlerinle meleklerinle azrailinle namazınla orucunla hayali dünyanda mutluluklar.

 194. Halil İbrahim dedi ki:

  bu arada galiba serdar bey bilgisayarimi engelledi bu sitede hicbir yere giremiyorum. bunlari bir yakinimin telefonundan yaziyorum. kuranda mantiksal hatalar bolumune bellekmi yetmiyor ne 19 ocaktan sonrasini gostermiyor. senin gerekli cevaplar dediklerin gorerek bilerek inkar etmek biliyoruz zaten ne oldugunu. o yuzden hepsi gerekli cevaplari aldi deme hepsini bilerek inkar ettim de. cunku birini bile kabul etmek ateizmin cokusu demek. o sebeple bin mucize gorsende birini bile kabul etmezsiniz. bilerek inkar uzerine kuruludur ateizm her zaman yenilir hep yendim yalanina siginir

 195. Halil İbrahim dedi ki:

  cenk firavun akeneton m.o. 1750 lerin adami. ibrahim peygamberle arada 1000 yila yakin fark var. nasil ayni kisi olacaklar. sadece akenetonda tek allah inancini savunuyordu bildigim kadariyla. yazdigin yazilarin bilincinde olduguna eminmisin.

 196. karaca dedi ki:

  cenk•
  Garip veya takıntılı dinsel inanışlara sahip olmak
  sizden alıntı

  kardeş çok şükür bizim bir takıntımız yok inanırız
  esas takıntısı olanlar şüphe ve teredüt içerisinde
  iki arada bir derede kalmış olanlardır.

 197. halil ibrahim dedi ki:

  sinan canlilar maalesef yalanci. peygamberimiz savas esirlerine kotu davranilmamasini emrederdi. fidye karsiligi yada on muslumana okuma yazma karsiliginda saliverirdi. hz.osman zamaninda orta asyaya islami yaymaya giden 2756 musluman şamanist turklerce katledildi. aradaki dusmanlik buradan dogdu. kuteybe 700 lu yillarin baslarindaki fetihlerde turklere kotu davranmis olabilir. bu fethedilen her bolgede orayi elde tutabilmek adina olaylarin cikmasini engellemek adina yapilan baskidir. emeviler peygamberimizin soyundan gelenlerede cok dusmanlik ettiler. hz. hasanin zehirlenmesi hz huseyin ve cocuklarindan kiminin kerbelada şehadeti. sonraki nedillerin takip altinda tutularak horlanmasi. emeviler musluman turk olan ebu muslimin babasinida öldurmuslerdi. komutan ebu muslim hacda bazi araplarlada anlasarak horosandan topladigi birliklerlr 750 de emevileri yikarak abbasileri is basina getirdi. boylace peygamberimizin soyundan gelenlerin haysiyetide kurtulmus oldu boylece. çine karsi araplarla turkler ittifak yapti 751 de talasta çin ordusunu yendiler. turklerle araplar arasinda kaynasma oldu.turkler yavas yavas islama gecmeye basladi. 930 da çin doğu turklugunu yutunca bati turklugu çin karsisinda varligini koruyabilmek adina 930-963 doneminde toplu olarak islamiyete gectiler. yani turklugu islamla din birligi araplarla olan ittifaki çinlillerin devasa gucunden ve isgalinden kurtardi. sinan bir daha yalan yazma. (ismail)

 198. halil ibrahim dedi ki:

  sinan peygamberimiz hz.muhammed asm. mekkeden öldurume tehditleri ve suikast girisimleri sebebiyle 622 de medineye hicret etti. 11 ocak 630 da on bin kisilik orduyla tekrar mekkeye
  döndugunde oradaki hic kimse ona ve ordusuna karsi koyacak gucte degildi. orada sehre girdiginde ordusuyla kiyim yapabilirdi. ama o peygamberdi allah’a karşı sorumludur hata yapildiginda allah ondanda hesap sorardi. hic kimsenin canina malina namusuna dokunulmadi. peygamberimiz kisas durumlari haric hic kimseye asla kotu davranmadi. kisas haklasmadir

 199. Cenk dedi ki:

  Tarihte bunlar efsane konular toplumlar ile dilden dile yayılmış bozuk bilgiler. Her zaman gerçekçi olmak lazım.

  Tanrı efsaneleri binlerce yıldır aynı şeyi teşkil ediyor, korku odak noktası ile oluşan ön yargılar. Şu anda tanrı çıksa gelse, gelişmiş toplumlar emin olun şunu derdi; “ihtiyacımız kalmadı sana, biz gereken sistemleri zaten kurduk. Özellikle senin içine ettiğin, bozuk kurduğun bu sistemi ancak toparladık hadi kardeşim!” derlerdi, tanrıda derdi ki; “Ya hakikaten bozuk bir sistem kurmuşum baksana insanlar manyaklaşmış!”. mantık bu olurdu. hayat dinlerle değil kanunlar ile düzene girmeye çalışıyor.

  Tanrı nedir? uzay gibi bakın boş! Ama uzayın duvarları olsa ve biz bunu bilsek içindeyiz derdik ama bilmiyoruz! Uzay hiçbir şey yok aslında. dış iç kavramı olmayan bir durum.

  Karanlık oda düşünün; karanlık oda diyoruz değil mi? Neden duvarları var çıkarın duvarları, şimdi ne dersiniz buna? karanlık boşluk mu? saçma ki. cevap şudur hiçbir şey… biz aslında hiç bir şeye uzay demişiz, hatta buna bir çap vermişiz, hatta patlama noktası bile belirlemişiz şaka gibi… Neden inanıyoruz peki dünya bilim konseyi okeyledi ya! tamam o zaman, bok tamam…

  Emin olun hayat bilim konseylerinin yada ülke sistemlerinin doğru dediği kadar doğru değil. Bilim yada ülke sistemleri okey bu doğru der, herkes ona inanır o artık doğrumu dur? Birde buna kanun koyarlar aksi durumda cezada alırsın. İnsanlar doğru yada yanlışı ayırt edemez henüz bu duruma bir çözüm bulunamamıştır. Mantık şöyle işler çoğunluk okey der ve artık o doğrudur komik ki bu.

  500 yıl önce hani uzayda merkez dünyaydı? 500 yıl önce bunun aksini iddaa eden adamı diri olarak yaktılar! nedense? neden diri diri? eti mi taze kalsın konu nedir? yiyecek misiniz adamı?

  Tanrı, din = şüphe, kuşku, karanlık boşluk…

  Hiç bir şeyiniz çalındı mı? en sevdiğiniz kişiden bile şüphe duyarsınız, hani en sevdiğiniz kişiydi o yapmazdı? ama aklınız da öyle bir geçer ki! Hayat böyle işte.

 200. halil ibrahim dedi ki:

  ben diyorumki turk olmama ragmen misalen benim devlet yapilanmasina ihtiyacim yik. bu devlet olmasin. benide yok saysin. devlet ortadan kalksrmi ben oyle boyle dedim diye kanunlar beni baglamayacakmi. devlet bana yukledigi sorumluluklardan alacagi vergiden koyacagi cezadan vazmi gececek hayir.
  sen simdi isine gelmedigi icin allah yok diyorsun varsada ona ihtiyacimiz yik diyorsun. kufur sozu bunlar. allah biz yok dedik diye yok olmaz. birilerinin allaha ihtiyacimiz yok demeside allahi ortadan kaldirmaz. allah sonsuz guc sahibi ve hakim olandir. kisacik dunya hayatina aldanarak allaha diklenenler maalesef ahir donemlerinde kendilerini atese atacak olanlardir. allah yok demekle bizim allaha karsi sorumluluklarimiz oetadan kalkmaz. odul ve ceza gunude mutlaka gelecektir. bizim icin dunya kainatin merkezinde sayilabilir. kainatin baska yerlerinde baska hayatlar varsa onlarda kendilerini kainatin merkezinde sayar. bu herkesin kendini nerede gordugune baglidir.
  site yonetiminin denetleme bekletmeleri cok can sıkıcı ve haksiz bir uygulama.

 201. halil ibrahim dedi ki:

  bu arada remsteinin islamin 4 kadin sinirlamasi peygambere uygulandimi sorusunun cevabi evet ayet iner inmez uygulandi seklindedir. kuran coklu esliligi 4 ile sinirlandirmakla kalmamis sizin icin en hayirlisi bir tane olanidir diyerek gercek sayiyida vermistir. yalniz buyuk savaslarda cok erkek ölurde kadinlar ortada kalir durumuna karsi 4 e kadar eslilige izin kapisi acik birakilmistir. 4 kadin ile evlenen bu durumun getirdigi sorumluluklarini yerine getiremez ise cezasini gorur.

 202. halil ibrahim dedi ki:

  cenk demiski tanri ortaya ciksa gorunseinsanlar neden ciktin sana ihtiyacimiz yoktu diyecekmis. onun gunesinden faydalaniyor unun dunyasinda yasiyor onun havasinda nefes aliyor onun derelerinden su iciyoruz. madenler onun hayvanat ve bitkilerde. dahasi onun verdigi akili kullaniyoruz.herseyimiz allaha ait. bizim ömrumuzude yasamamiza gore tayin eden odur. bu kadar nankorluge pes. allah cengi uzaybosluguna firlatmis ölümu ondan kaldirip orada ac susuz ayazda yasamasini dilemis olsa orasida allahin.

 203. halil ibrahim dedi ki:

  adamin birisi muthis tesadufcu imis. buna kurandan yuzlerce mucize gosteriyorlarmis goruyor yinede inanmiyor tesadufen kardesim diyormus.hickimse onu inancsiz dunyasindan caydiramiyormus. allah inanci olmadigi için hic kimseye guvenemiyor bu sebeplede yaninda ruhsatli bir silah tasiyormus. bu adam birgun evinde silahinin bakimini yaparken silah birden alev almis. firlayan mermi kafasinin bir tarafindan girmis ote tarafindan cikmis. gorunurde adamda pek birsaglik sorunu yokmus ama yakinlari yinede ne olur ne olmaz deyip en yakin hastaneye goturmusler acilen. doktorlar bunun kafa mr ini cekmisler bakmislar kafada beyin gozukmuyor. hayret etmisler bunun kafa filmlerini kendisine gostererek
  -beyefendi sizde hic beyin gozukmuyor siz nasil yasadiniz bu zamana kadar demisler.
  adam soyle cevap vermis
  -tesadufen kardesim.

 204. halil ibrahim dedi ki:

  ya serdar bey sende goruyorsun bu kaliteyi hic kimse tutturamiyor. yinede yorumunuz denetim icin bekleniyor. deniyor. 1 saat.3 saat. 5 saat.10 saat. 15 saat ve cok daha fazlasi.karsi tarafin gorusunden olsam saniye bile beklemez hemen gecerdi oyle degilmi. siz isinizi iyi bilen insanlarsiniz . karalama degil gercek tesbit

  • pante dedi ki:

   Sen de bir otomatiğe bağlayamadın herkes gibi. İlla onay. :))

   • Hede Hödö kalkanı dedi ki:

    Bu siteye türkiyeden girilmiyor yasalanmış, siz bu siteyi başka bir yere taşıyın 🙂 çünkü burada 1-2 kişi aralarında muabbet ediyor. manasız kalmış anlayacağınız…

 205. Cenk dedi ki:

  6000 yıldır aynı hikaye,
  Gılgamış kil taş yazılarında, bir parça çamur koparıp yaratmış

  Sümer kil taş yazılarında, mevcut yaratığa, çamurdan kendi suretlerinin verilmesi, ve tanrıçalar ile insan klonlama üfürük olayı yazılı

  Çin Efsanelerinde, tanrıça nüg müdür nedir, çamurdan yeni bir insan türü yaratmış

  Mısırda luxor tapınağında bulunan kabartma bir resimde, tanrı çamurdan erkek ve dişi iki insan yapıyor

  Hesiodos masalı, bir parça toprak alıp suyla karıştırıp içine insan gücü koymuşlar 🙂

  Yunan efsanelerine bakıyoruz, gözyaşı ile toprağı çamur haline getirmiş ve yoğurmuş filan prometheus(filmi yapıldı elemanın) demişki; bir insan heykeli yaptım sonra bu heykele ruh verdim. İlk ölümlü yaratıklar oluştu böylece demiş

  Geldikk tevrataaaaaa DİKKAT EDİN HİKAYE AYNEN DEVAM… tanrı topraktan adam yapmış ve onun burnuna hayat üflemiş miş miş…

  Yıllar yıllar sonra ve kuran; biz insanı süzme çamurdan yarattık. ve ruh üfledik demiş…

  Yani Gılgamış destanı ile başlayan bu hikaye ne hale gelmiş, belkide Gılgamış destanı o zamana ait bir romandı kimbilir? Her şeyi yazan, müzik yapan, sümerler romanmı yazamayacak! varsayalım roman değil, o zaman uzaylılar tarafından üretilen bir tür oluyoruz.

  Tüm kitaplarda (kuran dahil) tanrı bulutların arasından gelen bir varlık. Yani sümerlerin ve tevratın anlattığı gibi bunlar tanrı filan değil, havadan inen cihazlar, hatta tevratta, havadan indirilen aracın, tespit aracı olduğu açıkça bellidir. cihazın tekerlekleri, hareketleri ayrıntıları ile yazılıdır tevratta, içinde insan olan diğer cihazdan yönetilen bir tekerlekli tanrı modeli? Şimdi ufo denilen şeylere tanrı diyebilir miyiz?

  Dünyadaki mevcut hayvanlardan sümer insanlarını üreten uzaylılaramı inansak acaba mantıklıki, en azından din hikayesinden daha mantıklı,

  Kuranda ne diyor hepinize inin dedik, yani tanrı kızıyor kovuyor bizi; sebep birimiz bir suç işlemiş, ve bunun üstüne dünyayı yaratıyor bizi de indiriyor aşağı! Sonra dünyayı ve uzayı yaratma gücü olan tanrı alıyor çamuru eline insan üretiyor. upsss…

  Hangi hikaye daha mantıklı?

  Ortada tek net olan durum havadan gelen cihazlar ve gerisi soru işareti…

  500 yıllık yağlı boya tablolarda bile havada ufo çizimleri mevcuttur; örnek

  http://www.haberself.com/h/6534/

 206. halil ibrahim dedi ki:

  gozlerinin onune sermisiz butun gercekleri sen hala iki gozu bagli dolap beygiri gibi oldugun yerde dolanip duruyorsun. cocukmusun nesin bilmemki. azicik dusunen insan anlar neyin ne olduginu.yahu yazilmadimi bunlarin cevabi. bir insan allah inancindan ne diye rahatsiz olurki seri katiller kara para aklayanlar fuhus ticareti yapanlar bilemedin varsa daha asagilik islerle ugrasanlar savunsun inancsizligi. gecen ay adam 46yasindafabrika bekcisi bizim oralarda gece hirsizlar gelmis
  buda mudahe ediyor. vurup ölduruyorlar adami. allahini bilen adam 3 kurusluk dunya mali icin yaparmi bunu. adam icabinda kaciriyor kiz cocuklarini tecavuz edip ölduruyor kim olduguda bulunamiyor 8-9 sene evvel balikesir taraflarinda oldugu uzere. simdi bu pisligi yapan adamdan hesap soracak olan bir allahin varligi durust insani neden rahatsiz etsinki. misal bazi buyuk ulkeler kaynaklarini somurmek uzere kimi kucuk ulkelere girerek toplu katliamlar yapiyorlar bunun hesabini soracak olan bir allahin var olmasi iyi insanlari nediye rahatsiz etsinki. biz herseyi dokmusuz gozunun onune sen hala mitlerle ugrasiyorsun. ayni sorulara ayni cevaplari yuzkere bin kere verdirme insana.

 207. halil ibrahim dedi ki:

  haydi gir girebilirsen

 208. halil ibrahim dedi ki:

  illada allahi gormekten bahsedenlerin varliginin delilini sorgulayanlarin gorursek bildirecegiz diyenlerin yalanlayanlarin iddialarina şu cevabi verelim. islamda sirati mustakim yolu vardir. buna evliyalik yoluda denir. namaz oruc zenginsen birde zekat hac borcun olmayacak. gunah ve yasaklardanda uzak duracaksin. onu bunuda cekistirmeden islama hizmet icin calisacak maddi menfaatta beklemeyeceksin. belli sürelerde tesbih cekerek allahi zikredecek ona ulasmayi dileyeceksin. kalbinde haset olanlarinki kabul olmuyor.kabul olanlar 1,5 senede bazi sirlara ulasiyor. demistik uykuda canli hayatta gibi miraca cikarilma var.cenneti cehennemi sirat koprusunu gok katlarini goruyor. bazi kimselerin ote alemdeki durumlarini gorebiliyorlar. kurandan bazi onemli sirlar kendisine bildiriliyor. daha baska gelismelerde oluyor. bu konuda kat edebildikleri cok yollar oluyor. ama sen oturdugun yerden hasa allah yok diyeceksin. abdestin bile yok namazla niyazla zaten isin yok. allah nerede diye sorgulayacaksin. ve yuce
  allahda ben buradayim deyip sana kendini gosterecek. ya akil mantik var. sen once savundugun fikirlere bak. o kafani bir degistir. gir hakyoluna.allahi ondan sonra sorgula. haddin oldugu kadar.

  • rammsteinn dedi ki:

   halil
   sen hiç kendi allahını sorguladın mı?
   kendine sormuyormusun hiç tanrı dediğin yaratıcı nasıl olurda köleliği yasaklamaz?
   nasıl olurda seçtiği bir kavmi diğer kavimlerden üstte tutar?
   seçtiği peygambere inanmadılar diye herkesi öldürmeyi seçer?
   seçtiği peygamberin kadınlarıyla olan ilişkisini düzenlemek için onlarca ayet indirir?
   gönderdiği kitapta sıradan bir liselinin yapmayacağı matematiksel hata yapar?
   seçtiği kişi olan bir krala neden şiir dolu bir kitap yazdırır?
   “inanmayanları nerede bulursanız öldürün” diyen tanrı nasıl bir tanrıdır?
   seçtiği kişiyle namaz pazarlığı yapan tanrı değil anca masal kahramanı olur.

   semavi dinlerin fantastik hayali kahramanlarla dolu dünyasının hary potter den hiçbir farkı yoktur.

   evrim ile tesadüf diyerek dalga geçenleri binlerce sene önce dünya yuvarlaktır diyenlerle dalga geçenlere benzetiyorum.

   sırat köprüsü sadece islam inancında yoktur. başka dinlerden islama girmiştir. kaldı ki bu çocukça hikayeye inanan bunu hiç sorgulamaz.

 209. halil ibrahim dedi ki:

  islam koleligi yasakladi diyelim. ama savaslarda muslumanlar gayrimuslimlere esir dustugu zaman onlar kole yapilacak kolelik yasaklanirsa muslumanlar esir aldiklarini kole yapamayacak. kolelik genelde esir ticareti ile alakali durum. o zaman muslumanlara haksizlik oluyor. yinede azad edilmesini tavsiye etmistir peygamberimiz. bu bir. digerlerinede bakiyorum.

  • pamuk1kale dedi ki:

   bu bir (senden alıntı)
   Sıfır o,kocaman bir sıfır! Kölelik insan onurunu çiğneyen aşağılık bir uygulama,Allah müslümanlara haksızlık olur diye kaldırmamış öyle mi? İslam kime gönderildi,islam evrensel midir?İslam tüm zamanları kapsar mı? sorularına kendi kendine cevap ver buraya yazma,sonrada verdiğin cevaplarla yukarıdaki yorumunu puanla!

 210. halil ibrahim dedi ki:

  arap olanin arap olmayan diger kavimlere hic bir ustunlugu yoktur ustunluk sadece iman gucu ve ibadetlerini yerine getirme cokluguyladir. bir turk araptan fazla islama bagli olup ondan daha fazla ibadet ediyorsa o turk allah indinde o araptan ustundur.

 211. halil ibrahim dedi ki:

  allah inanmadi diye butun insanlari öldurmek istemis olsa dunyada insan kalmaz. azgin olanlar bile bile inkar ederek alay edenler birde inananlara zulmedenler cezalandirilmistir. ama bunlar senelerce uyarilip dinlememislerdir. kuranda dunya sizin icin yuvarlatilmistir der.hem döndugunu hemde yuvarlak oldugunu anlatir. benzeri baska ayetlerde vardir. allahin peygamberimizin aile hayatini duzenleme sebebi din dusmani azginlarin peygambere nereden saldiracagini bilmesi ile alakalidir. kuranda musluman olmayanlari savas sartlarinda öldurun emri vardir. savas sartlari kim kimi öldurursedir. bu emir gayrimuslimlerin muslumanlara zarar verme amacli bulasmasini onlemek amacli tehdit mesaji icerir. yoksa boyle birseyin uygulamasini ben bilmiyorum. peygamberimiz kral degildir kasten yalan yazan dinsizlere saydiracaksin simdi. sadece son birkac yili devlet baskani ve yoneticisidir ayni zamanda. kurana siir demene gelince o donemde araplar arasinda sairlik cok ileri idi. kurani kerim bu sebep ile tecvitli siirane gelmis bu haliyle butun arap sairlerine ustun gelmistir araplardan musluman olmayanlar bile kuranin bu ozelligine hayran kalmislar bizde boylelerini yazabiliriz ama allah bunu engelliyor demisler acziyetlerini kendileri itiraf etmistir. hz.omer azili islam dusmaniydi baslarda. kizkardesi ve enistesi musluman oldu diye evlerine baskin verdi orada tecvitli kuran sayfalarini okuyup hayret etti. bunlar allah ya zmasi deyip musluman oldu. sirat koprusu daha öncedende biliniyordu demissin kimihak dinlerde daha onceden duzgunken zamanla yozlasmis bilinmesi normaldir. dunyayi sirat koprusu yada sirati mustakim yolu olarak bilen duzgun yasayip ibadetlerini yapan zaten okopruyu bu dunyada iken gecmis oluyor. azili islam dusmanisin. saygisiz yaziyorsun. inancsizlik insanligin dibe vurmasidir. bunca delile ragmen kasten inkar. insan insanligindan utanir. matematiksel hata senin uydurman. bu konular islam alimlerince defalarca aciklandi.

 212. halil ibrahim dedi ki:

  kurani kerimde namaz pazarligi yapildigi nerede yaziyor. duzeyi dusurme diye defalarca soylendi sana. herseyi uzun uzun aciklayici sekilde anlatiyoruz. inadina halen allah peygamber kuran dusmanligi yapiyorsun. bu arada adim halil ibrahim degil. karisikliklarin onune gecmek icin mecbur birisim uydurdum. isim yazma.

 213. halil ibrahim dedi ki:

  allah inanmadi diye insanlari öldurecek olsa dunyada insan kalmazi çok az kalir manasinda alin. cunku hakikatten bazi donemlerde bu sayilar cok asagilara dusmustur. islamla yukselise gecmistir.

 214. halil ibrahim dedi ki:

  sirat koprusu siratimustakim yoludur. nerede islamda yok.uydur uydur doldur.

 215. pamuk1kale dedi ki:

  halil ibrahim; Şu güzelim bilgi dolu siteyi sen ve türevlerin gibi aciz,bilgisiz,sorgulamadan uzak,beynini başkalarına kiralayan,duyduğuna inanan ve papağan gibi tekrarlayan,ortaya kanıtlı ve sağlam bilgi koyamayan,sadece ve sadece boş konuşan…vb kişilerle paylaşmaktan hiç haz almıyorum!
  Yazdığınız harfler,kelimeler,cümleler bu siteye ve bizlere sadece bir yük,kirlilik!Senin gibi olanların takılacağı o kadar çok site var ki şansını oralarda dene.

 216. halil ibrahim dedi ki:

  yokya sorgulamamisiz. sen belkide anandan dogmadan evvel ben bu isleri arastiriyordum. halil ibrahimden onceki yazanlarda halil ibrahim ben burada kac aydir yaziyorum rumuz degistirerek. yazdiklarimicurutemediniz soru turettiniz hepsine cevap verdim. site onlarca yazimi koymadi isine gelmediginden attibeni baska kimlikle yine girdim bakin allah varmi yokmu ben cok aradim cok sorguladim.ayetleri hep defalarca okuyarak sorarak sorguladim. acikta aradim. kardesim ben cennetlikmiyim. belkide temelli cehennemlikim. bu durum allahin var oldugu gercegini degistirmez. peygamberimize krallik addediyorlar kral degil devlet baskani idi ama 2,5 seneden bile az.ömru mucadele ile gecti. mal mulk icin yapti diyorsaniz mali mulku devlete kaldi. kadin meselelerini defalarca acikladik. acikca gelip siginanlar bile vardi korunmak adina kendini es yaptiran.omer dongel hoca anlatti bunu. kadinlar islami kadinlar arasinda yaydi. kimse kendi ameliyle degil ancak iyi olanlar allahin rahmetiyle kurtulacak. ben allah yok demis olsam muhakkakki kendime yalan soylemis olurum benim sahsima daha burada yazmadigim o kadar cok delil geldiki.

 217. halil ibrahim dedi ki:

  kolelik bu sebepten kalkmaz elin hristiyani afrikafan toplayacak muslumanlari amerikaya goturecek adirlarca kendine kole yapacak. kuran yasaklayinca muslumanlar bunu hristiyanlara yapamayacak. o zaman musluman aptal sadece somurulen durumuna duser. ingiltere 1934 e kadar afrika kokenlileri orta amerikada kole olarak kullandi.portekiz brezilyada 1884 e dek. hemde zorla hristiyan yaparak. ayniyla muameleye din cevaz verir. herkes kaldirinca islamda kaldirdi

  • pamuk1kale dedi ki:

   herkes kaldirinca islamda kaldirdi (senden alıntı) Sizin din,inanç,tanrı algınız başlı başına bir hezeyan!
   Herkes kaldırınca islamda kaldırıldı öyle mi? Ne zaman kaldırdı,hangi ayetle kaldırdı? Yukarıda biri sana ”Allahla namaz pazarlığı yapılır mı?” diye sorunca Hani nerde yazıyor,kuranda var mı öyle birşey…demesini çok iyi bilirsiniz! Soru basit;
   -Kölelik ne zaman hangi ayetle kaldırıldı?
   herkes kaldırınca islamda kaldırdı…cümleye bak.Herkes kaldırmış islamın herkesten!sonra aklına gelmişmiş.Demek herkes! kaldırmasa islamda kaldırmayacakmış! (Hoş ne zaman kaldırdıysa) Bu evreni yaratan bir tanrıdan bahsediyoruz,aynı tanrı köleliği kaldırıp herkesten 1-0 önde başlayacakken,gaybı görememiş,herkesi beklemiş sonra kaldırmış!! Köleliğin kaldırıldığı ile ilgili bir tane ayet halil ibrahim bey?

 218. halil ibrahim dedi ki:

  islam evrensel onun icinmi yalanliyorsun allahi dini peygamberleri. kendim yazilari bastan sona oku ondan sonra karar ver. isinize gelmiyor bazi seyler kendi nefsiniz icin allahin varligini istemiyor aciklayanada delil koyanada hem inkar gelip hem dusman oluyorsunuz. yadiginiz naneler sizi inkarci yapiyor bilmiyoruz sanki.

 219. pamuk1kale dedi ki:

  Senin evrensel dinin kuzey avrupa ülkelerinde neden sökmüyor? Oralar evrenin bir parçası değil sanırım! Namaz vakitlerini beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edildiği zamana göre ayarlayan tanrınız dünyanın bazı bölgelerinde bunun asla olamayacığını bilememiş mi?

 220. halil ibrahim dedi ki:

  ben bunun cevabini vermistim. mumkunse ara bul. ayni yazilari bir daha yazdirma tamammi

 221. halil ibrahim dedi ki:

  dusmanlarin ne yaparsa ayniyla mukabele bununla ilgili yada bu anlama gelecek bir ayet vardir. karsi taraf yapmayinca sende yapmazsin yine ayniyla mukabele olur kolelik bu katagoriye girer.

 222. halil ibrahim dedi ki:

  serdar bey sen durust ben durust sayfa inmiyor yazilari goremiyorum ne oldugu belli degil

  • Murat dedi ki:

   Ne olduğunu ben söyleyeyim Halil. Senin temsilcisi olduğun zihniyet siteye erişimi engelliyor. Bu sebeple yardımcı program olmadan girilmiyor. Anlaşılan o ki siteyi engelleyenler gerçek İslam’ın engelleyici, yok edici,susturucu öğretisini iyi biliyor. Aslında gerçek İslam.’ı da onlar yaşıyor, siz değil. Gerçek islam’ı görmek istersen Işid’in vahşetine, AKP’nin talancı zihniyetine bakman yeterli. Sitenin yüklenmemesi de senin dininin sonucudur. Bir de sıkılmadan engellenmekten, fikirlerini söyleyememekten şikayet edip adamın dürüstlüğüne dil uzatıyorsun. Ya işte böyle Halil! senin mümessili olduğun zihniyet siteye erişimi engeller de üstüne bir de “müslümanlar burada konuşamıyor” derler 🙂 Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur.

 223. halil ibrahim dedi ki:

  az sonra ise gidecegim yarina devam kaldigimiz yerden. bu arada sayfa indi.

  • rammsteinn dedi ki:

   halil
   yazdıklarının içi o kadar boş ki;
   miraçtan bahsediyorsun,namaz pazarlığını kabul etmiyorsun.
   dünyanın yuvarlaklığını döndüğünü kurandan çıkarıyorsun.
   kurandaki miras matematiğinin yanlışlığının ne olduğunu bile bilmiyorsun.
   kölelik konusunda;
   içkiyi domuzu kesin ve net bir dille yasaklayan tanrınız nedense köleliği yasaklamayı es geçmiş. ayetleri sündüre sündüre kölelik yasaklanmış gibi anlamlar çıkarıyorlar. sizde bunu kendinize kanıt yapıyorsunuz. yahu diyelim ki ayetlerde bir yerlere yasaklanması ile ilgili ayet var. bunu neden araplar anlayamadı? daha 50 sene önce araplar köleliği baskılar yüzünden yasakladı.
   araplar kendi dilinde olan kitabı anlamıyor ama bizim din savunucuları arapça bilmemesine rağmen araplardan daha iyi arapça bildiklerini iddia ediyorlar.
   mucize dolu zannetiğiniz ayetlerin hepsinin açıklaması var.
   dünyanın yuvarlarlak olduğunu bir kelimeyi devekuşu yumurtası olarak sündüren bundan mucize çıkaran arkadaşlar acaba araplara bakmazlarmı? bizimkiler o kadar iyi arapça biliyorlar ki ;
   arap müftüsü “dünya yuvarlak diyen dinden çıkmış sayılır” diye fetva veriyor. ama bizimkiler diyor ki “bakın burada dünya devekuşu yumurtasına benzetilmiş” diyorlar.
   hadi diyelim tanrı dünyayı devekuşu yumurtasına benzetti. hiç sormazlarmı arkadaş bu arapçada yuvarlak kelimesi yokmu? hadi diyelim ki yuvarlak kelimesi arapça da yok. tanrı dünyayı benzete benzete deve kuşu yumurtasına mı benzetiyor? portakala benzetse daha mantıklı olurdu.
   şiir konusunda dini bilginin zayıf olduğu belli oluyor.
   ülkesinin kralı olan davutu sizin tanrınız peygamber seçer. ve ona 150 şiirden oluşan zeburu verir. işin daha ilginci davut krallığı ve peygamberliğini oğlu süleymana devreder. analayacağın peygamberlik ve krallık babadan oğula geçiyor. üstelik sizin tanrınızın onayıyla. süleymana müthiş bir zenginlik bahşeder. ama süleyman ne yapar? yüzlerce karıdan oluşan harem kurar ve başka tanrılara yönelir.
   işte mucize diye ben buna derim. süleyman öyle bir adam ki tanrı bunu peygamber seçer krallığı zenginliğe rağmen süleyman tanrının bu lütfuna karşılık başka tanrılara yönelir. yahu bu adam tanrısına bu kadar lütfa karşı reddetmiş onu yere göğe sığdıramıyorsunuz da inanmayanlara niye bu serzenişler.

 224. Bi yabancı dedi ki:

  Kutsal(!) kitaplar ilk muhatabı olan peygamberler(!) hayattayken yazılmamıştır hemde hiç birisi ! Bu yüzden tahribat her iki yönde mucize iddiaları ise tek yönde anlamsızdır. Ayrıca Kuran ilk indiği(!) Kureyş lehçesiyle yazılmamış sonradan kuranda , sesli harf noktalama ve harekeleme eylemleri icra edilmiştir. Üstelik iki şahitin : Bu ayetler peygamberin ağzından çıkmıştır taahhütünün kaderine teslim edilmiştir.Bir önceki ”taahhütünün kaderine teslim edilmiştir” ifadesinin geçtiği cümlemin muhatabı olan kitap ”Allah(!) tarafından kıyamete kadar korunacağı iddia edilen kitaptır” Söylenecek sözün yokluğu hiç bu kadar derin olmamıştır !

  • rammsteinn dedi ki:

   bu sitede o kadar yazdım. incil yüzde yüz insan elinden çıkmadır diye. isa geriye yazılması için hiçbirşey bırakmamıştır diye. aksini gösteren hiçbir kanıt getirelemedi.
   ama laf kalabalığına gelince mucizeler mucizeler üstüne

   • Bi yabancı dedi ki:

    Bakıyorsun Cin yok. Melek yok Cennet yok Cehennem yok
    Mikaili yok Azraili yok Adem desen yok
    Havva hiç yok Peygamberleri yok Var diyorlar ama delilleri yok
    Günah yazan melekleri yok Anlattığı hikayeler yok
    Kendi kitabını bilen yok Dinini anlayan yok
    Gerçek müslüman yok Dininin tarihi yok
    Tarihi yazan adamlar yok hadislerinin gerçekliği yok
    Ayetlerinin doğruluğu yok Dininde kölesiz ganimet yok
    Kadına miras yok Kadına değer yok
    Başka inanca tahammül yok Kendinden olmayana saygı yok
    Kimseye hoşgörü yok Allah desen nerede bilen yok
    Dininde insana değer yok Topluma katkı yok
    Zerre ilerleme yok Bilime katkısı yok Eğitime gönlü yok
    Kitabında sevgiye yer yok Aşktan bahseden ayet yok
    Para gayrimenkule yatar zekat veren yok
    Açlıktan ölen olur dönüp bakan yok
    Namazda gözü yok Ezanda kulağı yok
    Tatbiki imanı yok Taklidi imanı çok Abdesti yok
    Din kardeşlerinin katliamına çıkacak sesi yok
    İnsanlıkta gözü yok Dinsiz kadar allahı zikretmez sevabı cok
    Ama ondan ahlaklı ve onun dini kadar mübarek başka birşey yok.Dininiz lazım değil arkadaş. Ben size dinsizliği tebliğ ediyorum ve sizi vicdanınıza secde etmeye dâvet ediyorum..

 225. rammsteinn dedi ki:

  bir kitap varmış adı levhi mahfuz. derler ki içinde gelmiş gelecek her şey yazılı. çok güzel. yarın ne olacağı da yazılı 100 sene sonra olacaklarda yazılı. al sana mucizevi kitap.
  deniyor ki islam diğer dinler değiştirildiği için gönderildi. bu kitapta bu olacak yazılı değilmiydi?
  tevratı biz koruyacağız yazılı. muhtemelen bu da yazılı değil.
  miraçta namaz pazarlığı yapılıyor. buda kitapta yazılı değil.
  onlarca islam terör örgütü kuranda ki şiddet dolu ayetleri referans alarak katliam yapıyor. bu ayetlerin bu teröre ilham kaynağı olacağı da yazılı değil bu kitapta muhtemelen.
  “hak din allahın oluncaya kadar savaşın” diyen tanrı geleceği biliyorsa savaşın sonucunu da biliyor ama bazı savaşlarda yardım için meleklerini devreye sokuyor.
  benim irademe müdahale etmiyor serbest bırakıyor ben inanmamayı seçiyorum burada görüşlerimi yazıyorum. dolayısıyla burada yazacaklarımda bu kitapta yok.

  sümerler demiş ki; gelecek yıldızlarda yazılı.
  tutmuş biri bunu “kitapta yazılı” demiş.
  yersen dindar olursun
  yemezsen dinden çıkmış kafir olursun. dünya da 13 ülkede bu yüzden idam cezasına çarptırılırsın.
  tabii ki dünyada gerçek müslüman sadece bizim ülkemizde var. herkes kurandan değişik anlamlar çıkarıyor. ama bu kitap kendisi için defalarca “apaçıktır” diyor.
  eğer bu kitabı tanrı yazdırdıysa eminim ordan bakıp kıs kıs gülüp eğleniyordur. diyordur ki ;
  “gelecek sefere yaratacağım insanların zeka seviyesini yükselteyim. bunlara nasıl inanıyorlar?”

 226. Cenk dedi ki:

  Küçükken hansel ve gretel masalını gerçek zannederdim, hatta sormuştum aileme yok dediler masal bu. O kadar kafama yer edinmiş ki neredeyse hayal bir şeyin gerçekliğine inanmaya başlamışım.

  Bazen gelecekteki insan modelini düşünüyorum, her halde şöyle diyecekler; insanlar, 1000 yıl önce yemek yiyorlarmış ne kadar ilkellermiş. bu cümle garip oldu dimi. Eğer garip geldi ise 1000 yıl geri dönün insanların neler yaptıklarını inceleyin.

  Biz dinlerle, mucizelerle ve tanrılarla değil, yaşamanın doğruluğu kolaylığı ile uğraşmalıyız, toplumda yüksek sesle konuşulmasını kimse istemez değil mi? işte bu kadar basit bir şeyin bile okullarda eğitim olarak verilmesi gerekir. Eğer verilmiyor ise verilemesini sağlamak için uğraşmalıyız. Yaşamı kolaylaştıran her şeyi denemeliyiz.

  Tanrı yada mucize,varsa vardır çok değerli değil, siz kendiniz ile ve kendinize bunu değerli kılacaksınız, sizler inanıyorsanız siz uğraşın bizleri de yormayın.. Tanrı konusu insan ile birleşince bir mana kazanabilir. Tanrıyı değerli yapmaya çalışmayız, değer farklıdır. Adamın arabası var ovvvvv tamamda bize ne, dinde bu tip bir konudur.

  Tanrılar, dinler mucizeler bizi çok ilgilendirmiyor. O tanrının bileceği bir iş ve mesele. Evreni yaratmış bir varlıkla biz uğraşacak, kollayacak ve savunacak değiliz. Sizler bunu deniyorsunuz bırakın denemeyin bir şeyleri de kendi yapsın. Sanki tanrı çocuk sizde savunuyorsunuz!

  tanrı yaramaz bir çocuk gibi bir şeyler olmuş cam kırılmış mahalleli ayakta, tartışmalar kavgalar ya bırakın bunları çocuk nerede? aşağı mahalleye kaçmış, “tamam getirin kızalım ona!”.

  Kaç kişi evinde, toplumunda doğru yaşıyor? bırakın şimdi bunları, akşam kıçına pijamayı geçirince ne yaptığını biliyorum herkes aynı farklı bir uzaylı yoksa içinizde.

  Eşine saygılımısın?, çocuğuna? çevrene? önce bunları çözün tanrı kendini çözer siz kendinizi henüz çözemediniz topluma çevrenize bakın herkes içinden birbirini lanetliyor neden? düzelme yok, gelişme yok, toplum gelişme çalışmaları yok. Neymiş ramazanda hanımla iş pişiricem napsam acaba, sakız burnuma kaçtı filan ya deli misiniz? isa bunu yaptı ahmet bunu yaptı ya bırakın bunları pöfff artık…

  kuranın her harfi iyiliği temsil etse her hecesinde mucize olsa ne olur olmasa ne olur. hiç bir manası yok. toplumda hala kokan insanlar, kurnaz insanlar, basit insanlar ve çocuklara eziyet varsa eğer ve binlercesi varsa eğer

  Sorarım o zaman, 3 milyar sofu dinci müslüman, hıristiyan vs. ne naptınız bu zamana kadar sorarım size ne yaptınız? insanlık ile ilgili ne yaptınız? agnostikler, ateistler olmasa insanlık bir hiçtir. BİZ SİZİN KORUYUCULARINIZ.

 227. halil ibrahim dedi ki:

  maalesef sirf ustun geldik diye sayfa asagilara inmiyor.yonetimin isidir.inanmayanlar galip gelsin isteniyor. inanc isiyle ugrasmak turkiyeyede dusmanliktir.israilin buyuk ortadogu projelerine yarar bu is yahudilerin cogu tanri ile kainati ayni gorur vahdet vucut anlayisidir bu. tvde soylemisti islama gore dinde sapitmadir vahdet vucut. cenk ikide bir tevrattan alintilar koyuyor.insanlari tevrata yonlendirmeye calisiyor. senin dinin sana benim dinim bana derler adama.bu oyunlar bosa oynanmiyor. siyasi hedefleri var bu islerin. dinsiz milletler cokertilmesi kolay olan milletlerdir bence

 228. halil ibrahim dedi ki:

  kuranda matematiksel hata olsa 1400 yildir miras paylasimi diye birsey olmazdi. sen once miraca inan onddan sonra is namaz pazarligi meselesine gelsin. siz daglari sabit sanirsiniz onlar bulutlar gibi gecip gider ayeti hem yer katmanlarinin oynamasini hem dunyanin dondugunu anlatir.elin ecnebisi muslumanlari kole yapacak musluman bakacak oylemi saniyordunuz siz.. ayet sundurmuyoruz islamda kisas ayetleridir bunun karsiligi. benim yazilar okunamasin diye birbirardina gonderiyorsunuz. bu millet dinsiz olsun istiyorsunuz. dinimiz iman calan seytanlarin varliginida acikca soyler

 229. halil ibrahim dedi ki:

  hadi ordan irakda petrol var bi uluslararasi oyun iraki isgal et kaynaklarina el koy. milyonlarca insani öldur. israilin guvenligini saglamak buyuk israil projesine yer acmak adina suriyeyi misiri karistir yuzbinler ölsun. islam kendini mudafaa etmeye kalkinca bunun adi teror olsun. abdnin irakda yaptigi toplu katliamlar medeniyet oluyor degilmi. utanmayana ayip yok. osmanliyi icerideki isbirlikci yahudi donmeleriyle birlik ol çokert. 92 yil gecti hala kaynaklarimiz batinin gudumunde. batiya bire satilan boru batidsn islenmis haliyle 4 e aliyoruz. turkiye 93 yildir neden savasa giremiyor soyliyeyim. iceriden 3te biri dusman. savas ciksada iceriden bu ulkeyi cokertsek hesabi yapanlar var. bunlarin dayandigi yer sizlerin medeni dedigi ecnebi milletler. sizde onlarin cikarlarina hizmet ediyorsunuz.

 230. halil ibrahim dedi ki:

  bi yabanci anan seni dogururken agzindan yalan kacirmis olmali. yalanlari otomatige baglamis birbirarkasina yagdirmissin. senin atan doneminde sabetaycikar bu milleti dinsiz yapmak icin onlarca sene ugrastida millet ilk firsatta yine aslina döndu siz kim oluyorsunuzki.
  ramsteine gelince islama inanmayan bizim icin ecnebidir. ulkemiz turk islam hamuruyla yogrulmustur. bunun disi bize yabancidir. turk islam inancina ters dusmek bunun mucadelesini vermek sadece bu millete degil devletede dusmanlik yapmaktir. dinsiz toplumlar uzerinde siyasi oyunlar cok daha basarili olur halki dinsizlestirilen devletlerin cokertilmesi cok daha kolay olur.cunku allaha inanmayan birileri kendi cikari icin ulkeyi dusmanlara satabilir. yakin tarihte ic dusmanlarca osmanliya yapilanlar malum.bazi peygamberlerin ayni zamanda kral olmasi bilinen birsey. nasil ateist kemal pasa ve lenin stalin hitler gibiler devlet baskani olabiliyorsa yeri gelir peygamberde hukumdar olur.

  • Bi yabancı dedi ki:

   Halil İbrahim :

   Sen önce münazara etiğine uygun davranmayı öğren ve muhatabının aile bireylerini cümle içinde kullanırken sahip olduğun ahlakın niteliğini ölç. İnsanların annelerini cümle içinde amiyane ifadelerle kullanmayı inandığın Allahtan ve Kurandan mı öğrendin ? Yoğrulduğun islam ahlakı nede güzel kendini sende gösterdi o soyut iğrençlikler senin üzerinde nasılda somutlaşıp bize görünür oldu !

   Doğru dinsiz devletler kolay çökertilir (!) Sana göre dinsiz ne demek İslam inancına mensup olmayan herkes dinsizdir öyle değil mi ? Şimdi ahlakınla birlikte dünyanın gelişmiş devletlerini oluşturan toplumların ve dünyaya damgasını vurmuş bilim adamı ve filozofların , yazarların inanç sistemlerini araştır ondan sonra ahlaklı olacaksan adam gibi cevap yaz yoksa senin gibi boş davula vuracak tokmak yok bende…

 231. halil ibrahim dedi ki:

  murat bak kemalizm 1923-1950 doneminde bu milleti oyle soyduki milletin kicinda don kalmadi. mustafa kemalin sahsi arazisi gebze tuzla arazisi kadardi. fabrikalar orman ciftlikleri yalilar. halkin bir okuzunun senelik vergisi o okuzun degeri kadardi. odeyemeyenin elinden aliniyor devlet imkanlari sabetaycilara peskes cekiliyordu. dindarlarin tahsil hakki cesitli bahanelerle yakiliyordu.millet birdaha secmedi onlari hep azinlik kaldilar.

  • Murat dedi ki:

   Yahu kardeşim nasıl mantığınız var anlamıyorum ki…Ortaya bir yanlış konduğu zaman verdiğiniz karşılık ” M.Kemal de şöyle yapmıştı” dan öte geçmiyor. Öncelikle benim Kemalist olduğumu nereden çıkardın? Her Ateist Kemalist midir? Velev ki Kemalist olsam bile ve Mustafa Kemal senin dediklerini yapmış olsa bile; senin dinin ve dinini temsil ettiğini söyleyenleri bu yolla aklayabiliyor musun? Yani başka birilerinin de en az senin kadar kötü olması seni iyi yapar mı?

   Azınlık-çoğunluk meselesinin haklı olmak-olmamak konusunda mutlak kriter olduğunu düşünüyorsan yanılıyorsun. Tarih çoğunlukta olduğu halde haksız olanlarla doludur. Senin gibi düşünenlerin çoğunlukta olması da haklılığını tescillemez.

   Senin dogmalarından kurtulup bunları anlayabileceğine inancım yok. Aslında dogmatik dincilerle polemik yapan birisi de değilim. Ama site sahibinin dürüstlüğüne dil uzatınca işin aslını söylemek istedim, neticeleri itibariyle tali konulara da girmiş olduk.

   • bir kul dedi ki:

    Murat dedi ki:
    05/05/2015, 19:18 bu tarihli yazına istinaden yazdım
    Senin dogmalarından kurtulup bunları anlayabileceğine inancım yok. Aslında dogmatik dincilerle polemik yapan birisi de değilim.DEMİŞSİN

    OZAMAN ALTAKİ MEYDAN OKUMAYA KARŞILIK VEREREK DOGMA OLDUGUNU YANİ İNSAN YAZISI OLDUGUNU İSPATLA İSPATLARSAN İŞTE OZAMAN DEDİGİN DOGRU DEMEKTİR BUYUR EGER AKLINA VE FİKİRLERİNE GÜVENİYORSAN SAMİMİ İSEN HEMEN BU MEYDAN OKUMAYA KARŞILIK VERİRSİN VE KENDİNİ İSPATLAMIŞ OLURSUN VEDE TÜM MÜSLÜMANLARIN BOŞUNA VAKİT KAYBETTİKLERİNİ DOGMA BİR KİTAP OLDUGUNU GÖSTERMİŞ OLURSUN VARMISIN SÖYLEDİGİN BU SÖZÜN ARKASINDA DURMAYA KENDİNE GÜVENİYORSAN BU GÜNDEN İTİBAREN CALIŞMAYA BAŞLA VE SİZLERİN DOGRU YOLDA OLDUGUNU BİZLERİN İSE YANLIŞ YOLDA OLDUGUNU AYAN BEYAN ORTAYA CIKARTIRSIN YOK EGER YAPAMAZSAN İŞTE OZAMAN TESİ OLMUŞ OLUR SEN VE SENİN GİBİ DÜŞÜNENLER TAM BİR YALANCI KONUMUNA DÜŞMÜŞ OLURLAR YANİ DOGRU SÖZLÜNÜN KİM OLDUGU YALANCININ KİM OLDUGU AYAN BEYAN ORTAYA CIKAR
    HADİ RÜŞTÜNÜ İSPATLADA SENİN ARKANDAN GİDELİM İSPATLAYAMAZSAN Kİ ASLA İSPATLAYAMAYACAKSIN BAK BEN KESİN BİR DİLLE SÖYLÜYORUM ÇÜMKİ YÜCELERYÜCESİ OLAN ALLAH A GÜVENİYORUM 1400 SENE ÖNCEDEN MEYDAN OKUYARAK KIYAMETE KADAR SÜRE TANIYARAK ASLA YAPAMAYACAKSINIZ DİYEREK MEYDAN OKUDUGU İÇİN TEK YARATICIMIZ OLDUGUNDAN BAŞKA BİR TANRININ OLMAYIŞINDAN DOLAYI BENDE ASLA VE ASLA YANILMAYACAGIMI BİLİYORUM SENİ SAMİMİYETE DAVET EDİYORUM BUYUR İSPATLA

    KUR’AN MEYDAN OKUYOR !

    Kur’an emsalsiz olduğuna ve benzerinin oluşturulamayacağına dair meydan okuyan bir kitaptır. Bu meydan okuma şu dört ayetle yapılmış ve kademe kademe gerçekleştirilmiştir.

    Önce inkarcılardan o zamana kadar inen kısmının benzerinin getirilmesini talep eder:

    İSRA 17/88 De ki: “Andolsun, bu Kur’ân’ın bir benzerini ortaya koymak üzere insanlar ve cinler bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, benzerini getiremezler.”

    Sonra meydan okuyuşundaki isteği daraltır ve Kur’an’ın tamamından onun içindeki 10 sureye talebini indirir:

    HUD 11/13 Yoksa, “onu kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru iseniz, Allah’tan başka çağırabildiklerinizi yardıma çağırın da onun gibi uydurulmuş on sûre getirin.”

    Bu 10 Sure talebine de kimse cesaret edip cevap veremez, yani bir şeyler ortaya koyamaz.

    Son safhada meydan okumada talebini daha da indirir ve tek bir Sure getirmelerini ister.

    YUNUS 10/38 Yoksa, “Onu uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru iseniz, Allah’tan başka, gücünüzün yettiklerini çağırınız da, onun benzeri bir sûre getiriniz.”

    İşte bu üç ayetle meydan okumasından bir sonuç alamayınca inen bir ayetle, bu işin hiç bir zaman oluşturulamayacağının altını çizer:

    BAKARA 2/23 Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’dan şüphe ediyorsanız, siz de onun bir sûresinin benzerini getiriniz ve eğer sözünüzün eri iseniz Allah’tan başka tapındıklarınızı da yardıma çağırınız.

    ‘’ Eğer kulumuza indirdiklerimizden şüpheye düşüyor iseniz Allah’tan başka tüm yardımcılarınızı da çağırın.

    BAKARA 2/24 Kur’an’ın veya on suresinin benzerini getiremediniz; bir suresinin benzerini de asla getiremeyeceksiniz. O halde yakıtı insanlar ile taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun!

    Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse, doğruya ulaşılamaz. Fârabî

    DÜŞÜNMEDEN ÖĞRENMEK FAYDASIZ, ÖĞRENMEDEN DÜŞÜNMEK TEHLİKELİDİR

 232. halil ibrahim dedi ki:

  remstein incille ilgili cevap daha oncelerde verildi. ayni konulara girme. bir yabancimi neydi. kufur kastim yoktur kufurde etmedim. sadece yalanin fazladir isi espriye vurdum oyle belirttim durumu. senin dinin baskaysa senin dinin sana benim dinim bana ne ugrasiyorsun islamla bunlarla birlik olup. kac kisiye tek kisi. ortak yaniniz islam dusmanligi.

 233. halil ibrahim dedi ki:

  internette yazisini bulmustum. albert aynstayn allaha inaniyor. kendi sinirli akliiyla kainatin gizemini cozmeye calistigini. bunun allahin eseri oldugunun bahsini yaparak allaha inanmayanlari elestiriyor ve bu ise kendi adinin alet edilmesini kiniyor. durust akil allahi idrak eder. isine gelmeyen allah yok der. ecnebi filizoflarin inkarci yazilarini okuyarak zihnimi bulandiramam. onlar zaten inanacak olsa musluman olurdu. onlar ozgur cocuk.

 234. halil ibrahim dedi ki:

  cenk maalesef senin yaxida kayda deger birsey yok.

 235. halil ibrahim dedi ki:

  sümerler demiş ki; gelecek
  yıldızlarda yazılı.
  tutmuş biri bunu “kitapta
  yazılı” demiş.
  yersen dindar olursun
  yemezsen dinden çıkmış
  kafir olursun.
  remstein hem zekadan bahsediyordun hemde yazdigin su yaziya bak. islam inancina gore bu durum ayetlede belirtilmistir. yildizlara tas atan seytanlarin cehenneme gidecegi yazilidir. yani diyorki islam yildizlardan gelecek okuyarak birtakim atmalarda bulinanlar seytandir. onlar cehenneme gidecek. sen daha dogruyla yanlisi birbirinden ayiramiyor kalkmis burada bize yazi yazıyor laf yetistiriyorsun. elindeki şişe dibine vurdu kafa dumanlandi herhalde. levhi mahfuz allahin yaninda bulunan ilimdir. malum allah buyuk kucuk herseyi bilir. yildizlarla ne alakasi var bunun kainati allah yaratti kendi yarattiklarinin butun herseyini bilmesi kadar normal birsey yoktur.

  • rammsteinn dedi ki:

   halil
   paranoya deryasında yüzmek heralde buna denir. sayfa sonuna kadar açmaması android sistemlerde bazı browserlarda olur. senin anlayacağın dilde aynı sorun benim tablette de telefonda olur.

   levhi mahfuz kitabı. buna inananın heralde inanmayacağı başka bir şey yoktur.
   öyle bir kitap ki bu herşey yazıyor. tanrı peygamberini huzuruna bir at gibi hayvanla huzuruna getiriyor. başlıyorlar namaz pazarlığına. tanrı diyor ki 50 rekat olsun. peygamber gidiyor başka birine danışıyor. o diyor ki” bak bu fazla . tanrıdan iste aşağı insin” peygamber tekrar huzurunda. namaz rekatı fazla diyor tanrıya. yahu el insaf tanrı. elinde levhi mahfuz denen bir kitap var. bu kitap peygamberin geri dönüp rekat sayısını fazla bulacağı yazılı değilmi? veya gelecekteki insanların kılacağı rekat sayısı yazılı değilmi?
   yahudilik hristiyanlık değiştirildi diye islamı gönderiyorsun ama bu kitapta bu dinlerin değişeceği yazılı değil mi? nedir bu kitap?

   yazdıklarının içinde hiç bir bilgi hiçbir cevap yok. yazayımda tanrı sevap yazsın bikaç huri daha kaparım öbür tarafta diyerek yazıyorsun.
   mucizeler dolu kitap dediğiniz kitap köleliği yasaklayan hiçbir ayet yok. peki ne var?
   onlarca ayet var sizinkinin karılarıyla olan ilişkilerini düzenleyen. tanrı diyorki;
   kölelik önemli değil yeterki benim seçtiğim kişiye herhangi bir zorluk olmasın. şununla evlenebilir bununla evlenebilir. istediğiyle beraber olur,istediğini sıraya katar. bi de evlatlığının karısı var onunla da evlensin. çünkü ona zorluk olmasın. şurda bir çocuk var onunla da evlensin.

   sen bana köleliği yasaklayan bir ayet getir. ben müslüman olurum. sende büyük sevap kazanır öbür tarafta huriye huri demezsin.

 236. Cenk dedi ki:

  yahu arkadaş bırak seni beni herkes yorumunu yazıyor kimse kimseye cevapta vermek zorunda değil! neden yazılara cevap vermezsen ölecekmiş gibi davranıyorsun? 🙂 relax…

  Kitapların tümü aynı tarzda yazıldı, başkaları tarafından.

  Hiç bir dinde hiç bir peygamber oturup kitap yazmadı. Eski diyanet işleri bakanı süleyman ateşe göre kuran defalarca yazıldı, hepsi aynı kimse hayal kurmasın.

 237. Cenk dedi ki:

  Neden kitaplara inanmamalıyız? tabiki mucizede aramamalıyız?

  Fiziksel olmayan bir haberleşme kanalının varlığının deneysel olarak ispatlanması mümkün değildir. (vahiy)

  Dini metinlerdeki mucizevi olayların ve anlatılan hikâyelerin doğruluğunu gösteren fiziksel hiç bir delil yoktur.

  dünyanın %60 lik dinsizlik ve kararsızlık oranı aslında her şeyi anlatmaktadır. 7 milyar nufüslu bir gezegen siz 4 milyar insana akılsız diyebilirmisiniz ki en akılları bu 4 milyarlık gruptadır.

  dünyanın insan yaşamı için çok uygun olduğu ve böylece insan yaşamı temel alınarak yaratılmış olması sonucu hatalıdır.

  İnananlar inanmayanlara göre daha yüksek ahlaki değerlere ve bazı diğer ölçülebilir üstün değerlere sahip olmalıdır ama değildir.

  İnsan ne doğarsa odur, iyi doğar veya kötü doğar. Kötü bir insanı bir takım ilaç ve eğitim sistem tedavileri ile düzeltebilirsiniz ama dinle düzeltemezsiniz.

  En sofu insan bile şunun farkındadır, tanrının var olup olmadığını düşünmektedir, çünkü insan beyni böyle işler.. herkes de pasif inançsızlık olmalıdır çünkü tanrı gizlenmiştir.

  Ahlaken kusursuz bir varlık kendisini çok daha açık bir şekilde gösterirdi. O halde tanrıya dair delillerimizin yokluğu tanrının gizlendiğinin bir işareti değil, var olmadığının sonucu olmalıdır.

 238. halil ibrahim dedi ki:

  bunlari huri kapayim hesabiyla yazana oyle degilse oyle diyene sayacagim simdi. neyse dozaji dusurmeyelim. kuranda namaz pazarligi yapildi yaziyormu hayir. miraca at ile cikildi yaziyormu hayir. dolayisiyla burada baglayici bi hukum yok. peygamberimizi ucuran her neyse aslinda alip goturen meleklerdir. at hikaye. namaz pazarligi meselesi yuce allah ile peygamberi arasindadir. oldu olmadi biz bilemeyiz. şu şunu demis bu bunu demis. bosver bunlari. sen nasilsa keferesin dur sana bir kiyak yapayim. bir insan kafir ise. muslumanliga dusmansa. onun ben musluman oldum diyerek birdaha islamin aleyhine calismamasi kul hakkinada dikkat etmesi kendisi icin yeterlidir cehenneme gitmez diye islam alimleri acikliyor. Allah kesin var. sende allah dusmanisin bence bu sozumu degerlendir. yokda azabi cehennem.

 239. halil ibrahim dedi ki:

  sen once taptigin kisinin hayatina bak. kimbilir kendin hangi bok cukurunda yuzuyorsun. temiz insan allah peygamberinanciyla niye ugrassin. peygamberler icin yazmiyor gay diye yada oglanci diye her tarafta. sizin tarafin insanlari icin yaziyorlar. anlamissindir. boyle yazacaksan bana yazma. kendi gunahim bana yeter bide senin pis gunahini cekemem. cenabet herif.

 240. halil ibrahim dedi ki:

  cenk dunyanin yuzde 60 i dinsizmi. guldurme beni. dinsiz dedigimiz çinde bile bir suru tapinak var.
  felsefe yapiyorsun. siradan ne kokar ne bulasir turu yazi bunlar. saglam deliller koyamadigin açik.

 241. halil ibrahim dedi ki:

  remstein kafa basmiyormu. 1400 sene evvel koleligi yasaklayacaksin. elin ecnebisi muslumanlari 1300 kusur yil daha kole olarak kullanacak. son asirlarda afrikadan amerikaya goturecek ise yaramaz dediklerini denize atacak. muslumanlarda koleligi kaldiracak. varmi boyle bir enayilik. onlar köleligi kaldirinca islamda kisas ayetleri geregi koleligi kaldirir. sen musluman olmazsin. yalan soyleme.
  cariyelik meseleside dunyanin her yerinde vardi. buda kolelik gibi kisas durumuna girer.

 242. halil ibrahim dedi ki:

  islam dışı inanclara sahip
  kimi insanlar melek diye
  birsey yok diyorlar, uzaylilar
  varmis dunyaya gelip ara
  sira ziyarette bulunan.
  Şimdi bu konunun analizini
  yapalim. Gunes sisteminde
  dunyada hayat oldugu
  herkesce malum. Ayda
  varmi. Hava yok su
  bulunamadi.daha evvel
  deniz sanilan yerlerin çöl
  oldugu ortaya cikti. Merkur
  ve venus çok sicak
  yaşanamayacak kadar. Mars
  ve otesindeki
  gezegenlerde cok soguk
  belkide eksi yuzlerce
  derecede.hava ve su
  bulunduguna dair bilgide
  yok elimizde. Bu durumda
  gunes sisteminin baska
  bolgelerinde buyuk ihtimal
  ile hic hayat yoktur
  denebilir. İnsan ve benzeri
  canlilar icin gecerli bu yazi.
  Simdi gunes sisteminin
  disindaki bölgelere bakalim.
  Dunyaya en yakin yildiz ve
  onun gezegenlerine ışık
  hiziyla 4sene 4 ayda
  ulasilabiliyor. Ucak yada
  roket hiziyla hic ulasilamaz
  demektir bu. Uzaylilarin
  varligini kabul etsek bile bu
  durumda dunyaya
  ulasabilecek bir uzayli yok
  denebilir. Yani uzaylilar
  bizim için efsaneden oteye
  gecmeyen birsey.
  Bundan 9 yada 10 sene
  kadar once tvye cikan bir
  türk subayi afyonda ucus
  yaptiklari bir sirada cok
  hizli uçan ufolari
  gorduklerini soylemisti.
  Konyadaki birligini arayip
  durumu bildirirken
  onlardan simdi buradan
  geçiyorlar bilgisini aliyorlar.
  Yine bir baska benzeri olayi
  ucus sirasinda yine tsk
  subaylari yasamis.
  Kendilerini takip eden ucan
  nesneler farkettiklerini
  onlara dogru uctuklarinda
  bu nesnelerinsuper bir
  hizla onlardan uzaklasip
  yok olduklarini
  aciklamislardi.gazeteler
  yazmisti bunlari. devletin
  subaylarina yalanci diyecek
  halimiz yok. Gel gelelim
  uzaylilarin dunyayi ziyaret
  edebilme şansida yukarida
  acikladigimiz gibidir.ama
  burada mevzusu gecen bu
  ucan seylerinde insandan
  cok ustun oldugu
  anlasiliyor.yinede insanlara
  hicbir zarar vermiyorlar.
  Kurani kerimde meleklerin
  varligindan sikca
  bahsedilir.neymis efendim
  bu gune kadar melek
  gordum diyen hic kimse
  yokmus bu sebeple
  melekler uydurmaymis,
  bunlarin melek olmadiklari
  ne malum.

 243. Cenk dedi ki:

  dünyanın %60 dinsizdir doğrudur ve iyi ki böyledir. dünyada dinsiz olduğu halde ramazanda gizli oruç tutan kaç milyon sende gayet iyi biliyorsun. hıristiyan olupta ailesi ile çaktırmadan kiliseye gitme durumunda olan kaç ateist var bunuda gayet iyi biliyorsun. budizimde tanrı peygamber ayet yoktur felsefedir. diğerleri malum..

  Sizin tanrı ve kitaplar ile ilgili bir resmi deliliniz maalesef yok! delil sunamazsınız inanç kanıtsız inanmadır. delil sunmaya kalkarsanız bu inanç olmaz.

  ama ben tek resmi bir delil sunuyorum ve çok sağlam, tanrı nerede diyorum ve yok olduğunu hepimiz görüyoruz resmi ispat işte. aksini henüz hiç bir ilim ve bilim adamı çürütemedi. sen rüya ve mezarlık hikayeleri ilemi çürütücen..

  Öte yandan zeusa vs. inanmak ile şimdiki tanrıya inanmak arasında bir fark yok. neye göre seçmeliyiz maalesef bunun cevabıda yok?

  yoklar içerisindesiniz, peki neyi iddaa ediyorsunuz? ortada olmayan bir şeyi neden insanlara dikte etmeye çalışıyorsunuz? neden insanları mucize oyunları ile kandırmaya çalışıyorsunuz?

  • KARACA dedi ki:

   Sen fizikisin topraktan yaratıldın,gözlerin,kulakların,herşeyin maddidir hiçbir madde allaha ulaşamaz,önünde engel var,bu engellerden allahı duyamaz göremez işitemezsin yarin ahirette bütün engellerin kaldırılacak onu tanıyacak bileceksin o vakii iş işten geçmiş olacak, son pişmanlık fayda etmeyecek tekrar dünyaya dönmek yaradanın emirleri doğrultusunda yaşamak istediğini bildireceksin ama bu kapıda kapalı olacak sana denilecek,sana o fırsat verilmedimi diye son pişmanlık fayda etmeyecek.senin için hazırlanan kapı açılacak orada kalacaksın,orada bol bol vaktin olacak allah varmı yokmu iyice bileceksin.keşke beni taş olarak yaratsaydın diyeceksin ama nafile akılsızlığın kendini orada ele verecek çekeceksin akılsızlığının cezasını sen onu unuttuğun gibi o da seni unutacak sonsuza kadar.bilgi bakımından ister kulağına küpe yap ister yapma.

 244. halil ibrahim dedi ki:

  remsteinin sapikliklarina cevap vermeyecegiz kendi kendini kandirsin. musluman hic kimse ona cevap vermesin.

 245. halil ibrahim dedi ki:

  maalesef yazdigim yazi uctu.biz mezarlik hikayesi degil oturakli yazilar koyuyoruz. siz curutemiyor sadece inkar ediyorsunuz. dunyanin yuzde 60 i areistmis yersen. diyelim dunyadaki butun insanlar ateist oldu. allah onlardan birkac kisi secip gonlunu islama kaydirir islam onlarla yurur. gerisi hepsi cehenneme gider.allah bu isten hicbir zarar gormez. ateiste sormuslar neden ateistsin. sebebi bende gizli. birtek allah bilsin o yeter. ateistlerin cogu boyle.kac ateistte gordum. masallah insallah allah bilir.allah korusun yazilarini.

  • rammsteinn dedi ki:

   halil
   biz mezarlik hikayesi degil oturakli yazilar koyuyoruz. siz curutemiyor sadece inkar ediyorsunuz
   diyorsun
   inan yazdıklarını gülmek için okuyorum.
   yahu
   ufolara melek diyorsun,
   köleliği kısas ayetleri yasaklamış diyorsun
   cariyelik ile ilgili ne dediğin belli değil. kendin çalıp kendin oynuyorsun.
   eğer bilgin varsa yazarsın.
   köleliği hangi ayet yasaklamış. bana ayeti sureyi ver onun üzerine yazışalım.

 246. Cenk dedi ki:

  İnsanların anormal ve doğa üstü güçlere sahip olduğuna inandığı hayal ürünü bir karaktere bağlanması, aynı zamanda öldükten sonra bir yerde tekrar hayata geleceği inancı dini bir hastalık olarak düşünmeme neden oluyor.

  Şu anda, eğer bir insan görünmez bir şeye inanır, ondan emir aldığını iddia eder, hayatını bu emirlere göre devam ettirir, ondan aldığı emirlere göre başka insanlara karışıp zarar verirse direk tımarhaneye kapatılır.

  Psikiyatride hezeyan hastalığını bilirmisiniz, ayakkabısını bile inandığı şeye göre bağlayan, yataktan kalkma şeklini bile buna göre ayarlayan aksini düşünene düşman olan birini düşünün.

  Bu tip insanlar, binlerce yıl önce geçtiği iddia edilen şeyleri ispatsız sadece anlatılmasına rağmen ve inandığı kitaplarda yazdığı için sorgulamadan kabul eder.

  ayın ikiye ayrılması, konuşan yılanlarrr, gökte uçup kıyameti bekleyen bir adam, denizin ikiye ayrılması, evrenin 7 günde yaratılması, büyücülerrr, cinler, ineğin bir parçasıyla vurulunca dirilen ölüler, kadının erkeğin kaburgasından yaratılması, zeusun hikayelerini aratacak bir sürü mitolojik masallara sorgulamadan inanır.

  Hastalığı yoğunlaşmış kişiler, düşen uçaktan kurtulan tek bir bebeğin tanrı tarafından kurtarıldığına direk inanır. yoğurtta gördüğü şekli tanrı yazısı zanneder veya bulutların şeklini isa zanneder. Başına gelen açıklayamadığı her olayı tanrıya yorar. Artık durum şiddetlenmiştir.

  Artık ilaç tedavilerine başlanması gereken çok ileri seviyedeki kişiler dinleriyle ilgili şeylere tanrı, peygamber gibi, duygusal yaklaşır ve bazen onların isimlerini duyduğu an bile ağlamaya başlayabilir.

  2012 de kıyametin kopacağına inanan insanların hastalığı ile kıyametin ne zaman kopacağını bilmeyen ama bir gün kopacağına inanan bir müslümanın hastalığı aynıdır.

 247. halil ibrahim dedi ki:

  dur birde mezarlik hikayesi anlatayim. ben cocuktum ilk okul yillarimda filanca koyden birisi mezarda canlanmis diye sikca duyardik. isin asli nedir ne degildir bilmiyordum. 1990 larin baslarinda o koyden yasi benden epeyce buyuk olanbir arkadasa denk geldim sordum bu durumu. anlatti.adamin adi alaattinmis. birahanecilik yaparmis. pek dindar birisi olmadigini anlamissinizdir. birgun bu adamin öldugu haberj geliyor. hoca aliyor cenazeyi yikiyor kefenliyor cenaze namazindan sonra gomuyorlar. birkac saat sonra koye gelen bir coban o adamin mezarindan bagrismalar geldigini soyluyor. kosup aciyorlar mezari. adam ölu heryer kan revan. muhtemelen tam olarak ölmedi komada iken öldu sanilip gömuldu. mezarda tekrar canlandi kurtulmak icin bagirsada nafile. millet yetisene kadar hava bitmis cigerleri patlamis yeniden öluyor. muhtemelen yeniden dirilmeye inanmiyordu allah mezarda dirilterek gosterdi ona. mezar hayatinda boyut farklidir dunyadaki gibi degildir. adamla ilgili acik bilgiler var ben yazmiyorum.

 248. halil ibrahim dedi ki:

  sana melekleri acikca ne oldugunu cinlerin seytanlarin acikca ne oldugunu ortaya koyarak yazdik defalarca. gunumuzde yasanan inkari imkansiz mucizelerden orneklemeler verdik. allahin varligina curutemedigin deliller getirdik. kuranin baskada acikca mucizelerini yazdik. yine baskada izah edemedigin orneklemeler getirdik. karsi koyamadin sadece inkar ettin. bile bile. bana mitlerden ornek gosteriyor safsata yaziyorsun. peygamber mucizelerinide izah ettik. bu kadar cok delile karsi ancak seytan olan bu kadar cok inatla direnir.

  • rammsteinn dedi ki:

   sayfanın en başındaki resmin içinde bir ayet yazılı. biz sana mucize vermedik diyor ama hala peygamberin mucizeleri var diyorsun.
   yahu arkadaş kuran “mucize yok” diyor siz var diyorsunuz.
   bu ne yaman çelişki.

 249. halil ibrahim dedi ki:

  murat devlete gelen mali goturuyor su yada bu yok. istisnasuz hepsi bence. chp gelse o yemiyecekmi hizmet bahane vurgun sahane olacak digerleride boyle. site yonetimi su sira iyi bir sozum yok. hep boyle olalim onerisi benimkisi

  • Murat dedi ki:

   Bu yazdıklarının ahlak karşısında hiç bir değeri yok. Bu yazdıkların hiç birşeyi sorgulamayan robotlar için afyon olmaktan başka bir işe yaramaz. Robot tarz da insan burada bulunmadığından burada iş görmez. Ancak çevrene topladığın 3-5 cahille piyasa yaparsın belki o ayrı…

 250. halil ibrahim dedi ki:

  ha murat bu arada bizde dinsizlerle polemik yapmayi sevmiyoruz ama muslumanlari kandirmaya ugrasiyorlar. boyle yapamasinlar deyi mecburen yuzgoz oluyoruz. eh iste ne yapalim. kusura bakma.

  • Murat dedi ki:

   Yüzgöz olma halil. Zorla mı çağırıyorlar seni buraya? Senin kafanda soru işareti yoksa ne diye düştün bu siteye? Ayrıca ben senin dinci sitelerine gelip senin gibi masalperestlerle yüzgöz oluyor muyum? Sen de gelmeyebilirsin buraya…

 251. Cenk dedi ki:

  sofuların anlayamadığını asıl konu şu sanırım; siz ispat sunamazsınız, sadece hayallerinizi savunur ve anlatırsınız. Bu sebeple yukarıda da sunulan hayalleri cevap olarak düşünemeyiz.

  Melek, şeytan, tanrı biri birinden farklı değildir. Hayal olarak düşünmek gerekir. Çünkü ortada yoklardır.

  Sizdeki cevap şu olmalıdır; tanrı melek vs. bunlar fiziksel olarak yoktur. Neden bunu yazmıyorsunuz? yokluktan kastettiğim budur. şimdi bu yoka, ister inan ister inanma.

  sen inanıyorsan okey, ama varlıkları ile ilgili ispat sunmak manasız. Yeni bir metodun var ise okey.

 252. halil ibrahim dedi ki:

  son gonderdigim yorumu bulamiyorum

 253. halil ibrahim dedi ki:

  cenk allahi haddim olmayarak en iyi yazabildigim sekilde yazdim. neden gorulmediginide. melek cin seytan gorulebilen sekilleriylede yazdim. ya okumuyorsun ya anlamiyorsun yada kasten anlamak istemiyorsun.
  bak yukarida biri demiski gunahlari yazan melek yok yalandir.hemen vereyim cevabini.insan aslinda beyinden ibarettir. diger organlarimizin tamami beynimizin kullandigi gereclerdir. simdi biz gunah yada sevap isliyoruz. bu beyin hafizasi kaydediyor bunlari buyuk kucuk demeden hemde. sonra bazi yasadiklarimizi unuttugimuzu saniyoruz halbuki beyin belleginde biryerlerde kayitli bunlar.vakti zamani gelince ortaya dokulmek uzere.. beyin hucrelerine akli meleke denir meleke melek demektir. yasadiklarimizi kaydeden beynimizin yanibasindaki gorevli hucrelere biz yazici meleklerdir diyelim.gunah yada sevaplarimizi yazan. varmi anormal bir durum. ispat istiyorsunuz koyuyoruz. baskada melekler tabiiki vardir. ben bildigim kadarini yazabiliyorum.bu yorumu koyun ispattir bu. bilgi saklamak yok.

  • Cenk dedi ki:

   yorum onaylarken eposta ve isim aynı olduğu sürece yorum kontrole girmez bilgin olsun.

   sen inanıyorsan okey… fikirler zıt, görüşmek dileği ile a.s.

  • rammsteinn dedi ki:

   melekler sevabı günahı yazıyorda bunu sizin allah yapamıyor mu?
   yetişemiyormu bütün insanlara?
   noldu levhi mahfuz safsatasına. zaten olacak herşey bu kitap içinde yazılı değilmi?
   sizin mikal şimşekleri çaktıryorsa neden camilerin tepesine paratoner konur,kabeyi sel basar?

   allah ya da zeus ikiside aynı hayal dünyasının ürünü.
   ayrıca bilim adamları hafızayı sıfırlamayı başardı. şimdi belli anıları silebilmenin peşindeler.
   umarım yakında tüm dünyadaki insanların inanç kısmını sıfırlamayı başarırlarda dünyada dindar insan kalmaz.
   işte o zaman dünyada ne intihar bombacısı olur. ne de terörizm.

  • Bi yabancı dedi ki:

   Halil ibrahim :

   remstein kafa basmiyormu. 1400 sene evvel koleligi yasaklayacaksin. elin ecnebisi muslumanlari 1300 kusur yil daha kole olarak kullanacak. son asirlarda afrikadan amerikaya goturecek ise yaramaz dediklerini denize atacak. muslumanlarda koleligi kaldiracak. varmi boyle bir enayilik. onlar köleligi kaldirinca islamda kisas ayetleri geregi koleligi kaldirir. sen musluman olmazsin. yalan soyleme.
   cariyelik meseleside dunyanin her yerinde vardi. buda kolelik gibi kisas durumuna girer. Senden Alıntı !!!

   :))))))))) Kardeş sen kendinde misin ? İslamda kölelik nedir biliyor musun ? Kavramların içini doldur diyeceğim de ne tasın var ne tarağın (!) Gayrimüslim köleler olduğu gibi müslüman köleler de vardır. Öyle senin dediğin gibi kölelik müslümanların yine senin tabirinle ecnebilere karşı kullandıkları bir koz bir savunma mekanizması değildi ! Ayrıca biz burda tüm insanlığa gönderildiği iddia edilen bir dinden ve o dinin tanrısından bahsediyoruz ! Köleliği kaldıracak olan müslümanlar değil inandığınız Allahtır(!) Allahı ecnebilerle(!) sidik yarışına soktun ya kölelik üzerinden sana söyleyecek söz yok. Tanrım kimlerle tartışıyoruz 🙂 Bide Mustafa Kemale dil uzatıyor. Türk-İslam ideolojisinden bahsediyor bak sen şu Halilin mantığına 🙂 Dostum buralar senin top oynayacağın yerler değil git kahvehane gırgırları yap mahalle maçları oyna kendini daha fazla rezil etme !

  • fossoyeur dedi ki:

   Sn halil ibrahim

   beyin hucrelerine akli meleke denir meleke melek demektir. yasadiklarimizi kaydeden beynimizin yanibasindaki gorevli hucrelere biz yazici meleklerdir diyelim.gunah yada sevaplarimizi yazan. varmi anormal bir durum. ispat istiyorsunuz koyuyoruz.
   ( Sizden alıntı )

   “Beyin hücrelerine akli meleke denir meleke melek demektir” satırına imza atıp ardındanda “ispat istiyorsunuz koyuyoruz” diyorsunuzya bende diyorumki yıllar boyu bu dinler demekki bu kadar taraftar toplarken hiç zorlanmamış!

   Konumuza dönecek olursak ; bana söylermisiniz beyin hücrelerinin melek olduğunu hangi inancın kitabından okuyup öğrendiniz? …Üzerine birde “varmı anormal bir durum” sorusunu yönelttiğinize göre kaynağınız çok sağlam olmalı!O halde iddianızın kaynağını bizimle paylaşıverin!Hani ispat diyorsunuzya heh işte tamda onu diyorum!

   Burada bir nevi fideist lik yaparak inancınızın realitelerini ört bas etmeye çalışmanız fazlaca dışavuruyor! Size bir hatırlatma yapayım ; kitabınızı tanrı gönderdiyse bırakın tanrı konuşsun aksi halde tanrınızın anlatma özürlü olduğunu dolaylı yoldan ima ederek büyük bir günah işliyorsunuz!

   Birde “meleke” sözcüğünün ne anlama geldiğini bir zahmet öğreniverin!

   Son olarak size bir soru sormak istiyorum;
   Sizin inancınıza göre Tanrı bir kitap göndermekle neyi amaç edinmiş olabilir?…

   • Bi yabancı dedi ki:

    Sayın Fossoyeur :

    Meleke melemek kökünden türeyen bir türemiş kelimedir. Melemek fiildir. En somut örneği koyun melemesidir. Fiilden isim türeten ek alarak melek haline gelmiş sonra isimden isim türeten ek alarak meleke haline gelmiştir. Ha türeme işi bitmiş midir hayır icabında yeni anlamlara gelecek olan yeni kelimelere de türeyecektir. Bir acayip kelimedir bu meleke kelimesi öyle böyle değil.
    Akli melekelerini kaybetmiş insanlara deli denir. Kafanın içinde bulunan özgürlüğüne düşkün melek(e)ler kulak veya burun boşluklarından ilk fırsatta uçup giderler bu melek(e)lerin bu bağımsızlıklarına düşkün halleri insanlardaki delirmelerin en temel sebeplerindendir. Bu açıklamalarımdan sonra melemek-melek-meleke ilişkisini anlayacağınızı umuyorum Sayın Fossoyeur.

 254. Cenk dedi ki:

  akli meleke hücresi nedir? akli şeytan hücrelerini önleyen, mikro mekanizmalardır 🙂 daha ne uydurmalar göreceğiz bakalım. Bu bilgilerin kaynağı nedir kalp kalp 🙂 kalp bilgi taşıyor… çok güldüm tanrıda seni güldürsün meşgul değilse tabi.

 255. halil ibrahim dedi ki:

  biz akli melekelerin melek oldugunu daha oncede belurttik. kuranda allah biz size sah damarinizdan daha yakiniz der. bayraktar bayrakli kuranda biz ifadesiyle meleklerin kasdedildigini aciklamisti. bize sah damarindan daha yakin olan beyin hucrelerimizdir. bunlara bilimde bile akli meleke denmeside herseyi acikliyor zaten.meleke melek demektir.

 256. halil ibrahim dedi ki:

  kolelikle ilgili hersey aciklanmis. siz once musluman olun ondan sonra dogruyu yanlisi kavrarsiniz. meleke meleme den gelse meleme denirdi. ben turkum mustafa kemal degil. bize batinin dikte ettigi balkanlidir. sirp yunan yakistirmasi yapanlar var. bence sabetayci arnavut.
  sizin takdiginiz şu sultan abdulazizin marko pssa diye bir doktoru var 140-150 yil oncedinde. buna hastalar geliyor dertlerini anlatiyorlar. buda sizi anliyorum ama ne demek istiyorsunuz diyerek oyaliyor onlari. bakmiyor hicbirine. sizde herseyi anliyorsunuz ama artniyetli oldugunuz için işi yokusa suruyorsunuz. buna sebep islama dusman olmaniz.

 257. halil ibrahim dedi ki:

  kafanin icinden ozgurlugune duskun melek hucrelerinin ucup gitmesi mantigi salakca. kutsal kitaplar insanlari uyarmak dinin gereklerini ogretmek icin gelir. benden bu kadar. muslumanlar remsteini kendi haline birakin yok sayin. ahlaksiz art niyetli icindeki sapikligi diline vuran birisi. kuduzca saliyor islama.

 258. halil ibrahim dedi ki:

  o koleler genelde efendilerinden sebep rahat yasama adina islami secenler. budurum onlardan koleligi kaldirmaz. cunku parayla alinmis. cariyelikteki sistemde kolelik gibidir. koleligin kaldirilmamasinin ana sebebi dunyada kalkmamis olmasindan sebeptir. istisnalar kaideyi bozmaz. bati koleligi 1930lu yillara kadar en cokda muslumanlar uzerinden surdurdu. kolelik bundan sebep kalkmadi. ayetle kalkmasa bile azad edilmesi tavsiyesi vardir.

  • rammsteinn dedi ki:

   soru;
   kuranda kölelik hangi ayette kaldırıldı?
   cevap;
   azad edilmeleri tavsiye edildi.

   sizin tanrı dediğiniz varlık içki ve domuzu kesin olarak net bir şekilde yasaklarken neden kölelik konusunda bu şekilde davranıyor? azad edilmeleri zaten belli kıstaslara bağlı.
   ben bunları diyerek din düşmanı oluyorum hiç sorun değil. ama sizin tanrınızın köleliği yasaklamaması ne olur? vicdansızlık olmazmı?
   bir insanı başka bir insanın köle haline getirmesine ses çıkarmayan tanrınıza toz kondurmuyorsunuz. ama bunu dile getirene saydırıyorsunuz.

 259. halil ibrahim dedi ki:

  murat senin karsinda cocuk yok ahlak felsefesi yapma bana. ahlakda sana gore dogru olan sey bana gore yanlistir. misal yegenin vardir anne babasi ölmus. bakimini sen alirsin ama sonra ben baktim deyip ona dusen mirasada konarsin cunku elindeki gerekce seni hakli gosterir. ama islam bunu yasaklar. icki icmek senin ozgur iradenledir. ahlaksizlik saymayabilirsin. ama ickiliken ofkeye kapilip basit sebeple adam ölduren o kadar cok insan varki. sen ahlak kurallarini kendi cikarina yontabilirsin. cunku kesin baglayicilik yoktur. allahin koydugu kanunlar kesin baglayicidir.neden bazi yorumlari koymak istemiyorsunuz.

  • Murat dedi ki:

   Ortaya konulanlara cevap mealinde birşey yazmamışsın. Uzun yazıp dişe dokunur birşey söylememeyi maharet bellemekten başka zanaatin yok. Arada bir de “korkudan yayınlayamadılar” mealinde üflüyorsun hepsi bu. (Tıpkı şakirtlerin “cevab veremedi” zırvalarına benziyor) Engelleme olmadığını çok iyi bildiğin halde sırf çamur atmak için arada bu lafı söylüyorsun ki, kafasını çalıştırmaya niyetlenmiş birkaç kişi varsa vazgeçe.

   Yukarıda rammsteinn’ın yazdığı gibi 72’ye ekstra birkaç huri ekler miyim kafasıyla yazıyorsun. Zeus’un bizatihi kendisi gökten inip “evreni ben yarattım, Muhammed peygamber değildir” dese gene de Muhammed’e taparsınız siz. Seninle tartışmak zaman kaybından başka bişey değil. Keşke karşımda çocuk olsaydı, cidden daha kolay anlardı 🙂

 260. halil ibrahim dedi ki:

  murat benim mumessili oldugum zihniyet siteyi erisimi allahsizlik yaptiginiz icin engellemis. dogru yapmis. kemalizm milletim dinini yoketmeye ugrasti. mustafa kemale gik diyenin hayati kaydi 85 sene boyunca. 1923-50 doneminde. tv 1926 da 27de icad oldu. kemalizm milletin gozu acilmasin diye 1968 e kadar ulkeye tv sokturmadi. siz ve zihniyetinizcumhurbaskani erdogana erdogana demediginizi birakmiyorsunuz

  • rammsteinn dedi ki:

   halil
   bu ayet tam sana göre

   MÂİDE-33
   Diyanet Vakfi: Allah ve Resûlüne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya (acımadan) öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.

   • Murat dedi ki:

    Kuytul denen hakiki müslüman da bir ara Sevan Nişanyan için “Öldüremeyeceğimiz için şimdilik fikri mücadele etmeliyiz” demişti. Bu cevabıyla hakiki müslüman hoşgörüsünü göstermiş oldu 🙂

 261. halil ibrahim dedi ki:

  yil 1972 koyden bir kamyoncu 15 km mesafedeki komsu köyde yol kenarinda kum yigini göruyor. gelip gecerken hep gorurmus. kendisinede kum lazim oluyor bir gun şu kumlari alayimda insaatta kullanayim diyerek yukluyor kamyona. tam yola cikacak köyun bekcisi goruyor. dur diye bagiriyor buna. buda hirsiz damgasi yerim jandarmaya verirler hapis yatarim korkusuyla basiyor gaza. bekci bir kursunda öldurmus adami. 2000lerin basinda adamin mezarinin basindayim. bu adam hirsizmiydi diye sordum koylulere. hayir dediler kumlari sahipsiz zannetmis. basibos sahipsiz zannettigi kumlardan sebep kursun atesine yanmis adam. siz koskoca kainati onca uyarilara ragmen sahipsiz biliyorsunuz. sizin gibileri ancak cehennem atesi paklar.

 262. halil ibrahim dedi ki:

  murat hic utanmadan yalan yaziyorsun. ben o yorumu en az dort bes kere gonderdim. bir yorumda daha oyle oldu rica minnet girdi yazi. cevaplar tam oturuyor siz islam dusmanisiniz ya isinize gelmiyor. hurimi alacakmisim ben. ula aklievvel cenneti gordukmude huriye gelsin sira. zeus tas parcasi heykel kendinden haberi yok. kainat yaratacak ona buna peygamberlik dagitacak oylemi. din dusmanligi nasil sacmalik yumurtlattiriyor size.
  obur akillida allah dusmanlarina verilen cezayi kiniyor. onlar ilk muslumanlara oyle iskenceler ettilerki. birinin bir ayagini bir deveye diger ayagini diger deveye bagladilar.hayvanlari ayri yone kosturup ortadan ayirdilar. sirf musluman diye kirbaclar kaya altinda ezmeler. ac susuz birakmalar. daha neler neler. peygamberimize kac suikast girisimi. islamda kisas var dedik. birde savas halinde kimkimi öldurursedir kanun. onlar muslumanlari ayrica yurtlarindan kovmustu. muslumanlar yinede o ayette yazan iskenceleri onlara yapmadilar. mekkeyi aldiklarinda kimseyi katletmediler surgunde etmediler. akilli allah peygamber kuran dusmani ya kendi akibetinden korkuyor belliki.

 263. halil ibrahim dedi ki:

  adim halil ibrahim degil bilginize rumuzdur o yeterince guvenli ortam olmadigini dusundugumden degil ismimi aciklayici bilgi bile veremiyorum.

  • Murat dedi ki:

   Kork halil kork tabi. Biz fikrimize karşı olanları ya bulunduğu yerden sürüyoruz ya da el ve ayaklarını çapraz buduyoruz. Siz müslümanlar gibi düşünce özgürlüğüne saygı duymayız. 🙂

 264. Cenk dedi ki:

  Bazı insanların en üst seviye yetenekleri dolandırıcılık. Kim olursa olsun yeryüzünde her kim milletin aklına girip toplumu kötü yöne sürüklemiş yada sürüklüyor ise bu kişi dolandırıcıdır. hitler, isa, muhammed ve daha niceleri toplumlar bu akli dengesi bozuk insanlardan kurtulamamıştır. bu konular ile ilgili özel kanunlar geliştirilmeye devam etmektedir.

  Bana göre hitler ve muhammedin arasındaki tek fark, sadece farklı zamanlarda yaşamış olmalarıdır. İkisi de milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur. İkisi de toplumları kaosa sürüklemiştir.

  İnsan bir şey üretir ve tapar, siz mutfak robotuna taparmısınız? kuranda aynıdır. hiç bir değer ifade etmez sadece kafanın içindeki halisinasyonlardır onlar. Bir budistin tanrısı yoktur ama dini vardır aynı müslümanlık gibi.

  Sofular ahlaksızdır. bir sofunun size dinsizmisin demesi ona göre küfürdür yani size gizlice küfür eder. Sonra o ağzı ile gidip annesini öper ve utanmaz. Çünkü tanrılarıda utanmazdır onlara göre. alışkanlık bu.. sinsiliğin en üst seviyesi sofulardadır, gizliliği severler fis kos dualar buradan türemiştir.

  İnsanlar tanrı olayına inanç bağlamalarının tek sebebi korkudur ve menfaatte bunun tuzu biberidir. Ama bu korkuyu ve kişisel bozukluğu tedavi etmenin onlarca yolu vardır. Bu kişiler karanlıktan korkmak, garip rüyalar görmek, karabasan hareketleri yaşamak gibi etkiler yaşayarak ve bu olayları bir birlerine anlatarak birbirlerini daha da çok etkilerler.

  Bizim gibi insanlar olmasa; ne tv nede bilgisayar bulunmuş olacaktır, tanrı zehri ile ortalarda embesil gibi dolaşıyor olacaktık.

 265. halil ibrahim dedi ki:

  murat hitler lenin stalin herbiri ateist idi dunyada 50 milyon cana maloldular. mustafa kemalin cephelerde ettiklerinden baska 1919-38 donemi toplu katliamlari koruma kanunlari kapsaminda yazilamiyor.

 266. halil ibrahim dedi ki:

  zeka ozurlumusun hz. muhammedin savaslarinda toplam ölu 500 kisi. allah yok diyenler yalanci ve dolandiricidir. iman çalan hirsizlardir. televizyonu ateistlermi buldu yada bilgisayari. eminmisin bulan adam sana ben ateistimmi dedi. 3000 sene evvel hz. suleyman peygamberin tvsi olduguna emin ol. kuranda ayetlerden anlasiliyor durum televizyon adida cikiyor. karabasanin sebebini yazmistik.sermayeniz yalan.

 267. halil ibrahim dedi ki:

  bu arada boyle islerin ysyma amacli mucadelesini vermeyen inanclarada saldirmayan sadece imanini kaybetmis olan kendi halindeki ateistlere bir sozumuz yok.

 268. halil ibrahim dedi ki:

  haşa allah yok diyerek butun delillerine ragmen bilerek inkar etmekten yada allaha karsi gelerek onunla savasiyor olmaktan daha buyuk delilik yoktur. nafile cabadir. sonucu onceden belli olan sonu husranla bitecek olan bir savastir bu savas. nemrutta allah ile savasiyordu.
  allahi öldurmek uzere gokyuzune ok firlatiyordu. allah ona bir sivrisinegi musallat etti. burnundan beynine giren sinek onu öldurdu.
  charles darwin evrim iddiasini ortaya atan ingiliz rahip ve sozde bilimadami. allah yok iddiasini savundu hep. insanlarin maymundan geldigini falan.soyledi. allahin yaratmasini inkar etti. kendisi bilimi savundugu halde bir sinek bile yaratamadi.ama guney afrikada onu sokan bir sinek tarafindan ölduruldu. tarih bize gostermistirki olaylardan ibret almayanlar kendileri ibretlik olmuslardir. eyvah demeden allah diyelim.

  • rammsteinn dedi ki:

   halil
   tamam boş boş yazıyorsun ama bu kadar da desteksiz atılmaz.
   diyorsun ki muhammet sütten çıkmış ak kaşık. sana maide 33 ü tekrar yazıyorum
   MÂİDE-33
   Diyanet Vakfi: Allah ve Resûlüne karşı savaşanların ve yeryüzünde (hak) düzeni bozmaya çalışanların cezası ancak ya (acımadan) öldürülmeleri, ya asılmaları, yahut el ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rüsvaylığıdır. Onlar için ahirette de büyük azap vardır.

   ayeti oku. bu senin allahının gönderdiği ayet. bu ayeti kimlere ve hangi olaydan dolayı gönderdiğini araştır. çünkü böyle bir ayetin gönderilmesi için korkun ama çok korkunç bir şey olması. lazım. acaba ne? biri toplu katliam mı yaptı ki senin allahın bunu yapanların ellerini ayaklarını çapraz kesilmesini acımasızca öldürülmesini istedi.
   senin kitabın demiyor mu ki tanrı şöyle affedicidir böyle merhametlidir. ne oldu ki bu kadar affedici el-ilah birden cani gibi insanların ellerini ayaklarını doğrayarak öldürülmesini istiyor? kendin araştır kendin bul.
   ayrıca senin allah dediğin tanrı zaten kabede put idi. adı el-ilah yani senin allahın. putperestler ne yapıyorsa şu anda islam aynı ibadetler üzerinden bu dini icra ediyor. tek fark allah putu gitti. görünmeyen allaha evrimleştirildi.
   yalan dolan diyeceğine islam öncesi putperestlerin hayatlarını ve dinini araştır.
   ama yok sana göre hepsi yalan dolan iftira din düşmanlığı. hatta müzede duran el-ilah isimli yani allah putu bile yalan.
   acı da olsa bunlar senin dininin gerçekleri. bende en az senin kadar ömrümün yarısını dindar olarak geçirdim. senin dini bilgin ile burada zorlanırsın.

   putperestlerin iadetleri
   1-Ayinler.
   2-Namaz.
   3-Oruç.
   4-Hac.
   5-kurban.
   6-Sünnet
   7-Takı,tütsü ve büyüler
   8-Telbiyeler İlahiler şiirler
   9-Sembol ve dövmeler

   islamdan eksikleri yok fazlalıkları var.

   putperestler kabe etrafında acaba ne söylerler?

   Lebbeyk allahümme lebbeyk.
   La şerike leke illa şerikun huve lek.
   Temlikuhu ve ma-melek

   acaba müslümanlar şu an da kabe etrafında dönerken ne söylüyor?

 269. halil ibrahim dedi ki:

  islam öncesi araplarda allah inanci vardi. ancak putlarini allaha ortakci ve araci ediyorlardi. sapitma buradaydi. gunahlardanda sakinmiyorlardi. kiz cocuklarini diri diri gommek faiz icki ve zina gibi. fakiride eziyorlardi. oyle bir durumda allah varmis yokmus ne fark edecek.. islam gelince putlar kalkti. bu cahil toplum medenilesti. medeni ismi medineden gelir. ayetin gelis sebebi nedir ne degildir benim icin cok onemli degil. islam insanlik icin gelmis hak dindir. onemli olan bu. ben her konuda sizden ustun oldugumu biliyorum. siz çamur yapiyorsunuz.

 270. halil ibrahim dedi ki:

  cahiliye donemi araplari kabeyi put saymis olabilir. buyuculukde yapmislardir. dovme ve sembolleride vardir. daha baska yanlislarda olmustur. islam bunlari duzeltmistir. kabe allahin anildigi makamdir. sen omrunun yarisini musluman olarak geçirmis olsan islamin insanliga kazandirdiklarini gorurdun. asla acik aramazdin. senin acik zannettiklerini biz burada aciklamaktan biktik usandik.

 271. halil ibrahim dedi ki:

  allah tabiiki affedicidir. cehaletlerinde allah inanci yasak ve emirleriyle dini islam ve peygamberiyle savasmis olup sonra dönup hakkiyla musluman olanlarin gecmiş gunahlari affedilmekle kalmaz sevaba döndurulur. bunda şuphe yoktur. vahşi buna örnektir. hz. hamzayi savasta kallesce vurarak şehit etmistir. ama sonra musluman olmus imani kabul edilmis cahillik donemindeki cinayetide yok sayilmistir.

 272. halil ibrahim dedi ki:

  bilimadamlari hafizayi silmeyi basarmis simdi bazi anilari silmeyi istiyorlarmis. islami silseler iyi olacakmis. asla sildiklerini zannederler. o gunahlarin aynilari kendilerinede yuklenir. allahtan zerre miktarinca birsey gizli kalmaz.
  cok sene evvel bir bayramda bir akrabamin evine ziyarete gittim. o akrabam öleli epey oldu. bana benimle ilgili gordugu bir ruyayi anlatip bir anlam veremedigini soylemisti. o ruyanin karsiligi bende vardi. allah benim bir hatami yada kusurumu ustu kapali sekilde yakinimin ruyasina sokmus. ondan bana geri yolluyordu bu bana uyariydi. ruyadir dedim gecistirdim.

  • pante dedi ki:

   belgesiz-kanıtsız iftiralara başladın. Bir kez daha iftira atarsan atılırsın.
   Silinen mesajından anlamışındır iftiradan neyi kastettiğimi…

 273. halil ibrahim dedi ki:

  pante hangisi iftira ayni yorumu 4 kere yolladigim oldu. bu senden olmaz teknik sebepten olur ben bunu bilemem.

 274. halil ibrahim dedi ki:

  bu tarih meselesiyse ata ermenilere demez genelev acin diye ama kanun cikmis degerlendirmis manukyan. sabiha gokcenin ermeni kokenli oldugunu hrant dink acikladi internettede vardi. mustafa kemalin eli ermeni olaylarina deymemistir. buda dogru. bu kotu birseyde degil.. bu yuzden turkiyenin basina getirildigi yorumunu gazeteler defalarca yapti. digerleri normal tarih zaten.

  • rammsteinn dedi ki:

   halil
   bütün yorumların o kadar saçma ki üstüne durmak bile zaman kaybı.ama şu lafın yenilir cinsten değil
   sabiha gökçen ermeni imiş. yahu bu ülkede kim yaşarsa yaşasın dini dili ırkı farketmez bu ülkeye zarar vermediği sürece benim için dosttur. türk olmuş ama memlekete zararı vardır benim düşmanım olur. sen bunu bile kavrayamamışsın. istiyorsun ki herkes dindar olsun müslüman olsun başka ırk olmasın.
   faşistliğini ve radikalliğini en güzel sergileyeceğin yer işit.
   burası dini konuların konuşulduğu bir ortam. siyasi konuları konuşmak istiyorsan başka kapıya.
   dini konuları konuşacaksan rüyaların hayallaerin ile burada neyin kanıtının peşindesin?
   benim de rüyalarıma hergün zeus giriyor.. ne olacak şimdi zeus gerçek mi oldu?

   işiniz gücünüz elinizde hiçbir tarihi kanıt olmadan atıp tutmak. yok putperestlerde allah inancı varmı. kim desem hz ibrahim dersin. ibrahim joker gibi. birisi derki hindistanda brahma ibrahim imiş. birisi derki mısırdaydı. biri der ki urfadaydı. biri derki kabeyi yaptı.
   bu kişi islamın yaması gibi. nerde bir eksik var. ibrahim orayı yamalıyor. putperestlere allah inancını o yerleştirmiş. var mı kanıt yok? ne var ?iddia var.
   sümerlerde adem ile havva hikayesi var
   -ee onlarada peygamber geldi. kim? ibrahimdir kesin.

 275. halil ibrahim dedi ki:

  tarih bilgimede dini bilgimede cok guvenirim. ikisi bir arada olunca kaliteli yazilar cikiyor. bak sizinkilerde ne kadar agir yaziyorlar. onlarida uyar. biz bilgimizle curutuyoruz benzeri yazilar tekrar onumuze dusuyor. yazdigim konularda seneler suren arastirmalarim olmustur.

  • rammsteinn dedi ki:

   halil
   eğer tarih bilgin güçlü ise
   bana isanın kitaplaştırılması için yazdıklarını getir. incilin yüzde yüz insan elinden çıkmadığını kanıtla.

   dini bilgin güçlü ise
   bana kuranda kaç yemin var ve neden yemin var onu açıkla.

   burada yazdığın onca yazının içinde bir yazını göster ki içinde bilgi olsun.

 276. halil ibrahim dedi ki:

  anladim dikkatsiz bir ifade vardi galiba tepki cekebilecek. tekrar buraya almayayim. oyle durumlarda siler benide uyarirsin.

 277. Cenk dedi ki:

  Hayal dünyasında yaşamak böyle birşey olsa gerek sofular rüya halinde. Siz bunlarla camilerdeki elemanları kandırırsınız. Elinizde hiçbir kanıt vs. yok rüya anlatmaya devam…

  İslam terörü sebebi ile dünyada hala insanlar ölmektedir, kısaca muhammed milyon insanın ölümüne sebep olmuştur ve hala olmaktadır. Kanıtı: Dünya savaşlarını açıklayan savaş ansiklopedisinde dünyada 1700’den fazla savaş olmuş bunun 100 e yakını islam ile ilgili savaştır.

  Şu hayalleri, rüyaları ve din pazarlamacılığı bırakın artık, yeni dünya insanları bunlara inanmıyor kendinizi kandırmayın.

  Soru : Tanrı hakkında ne biliyorsun?
  CEvap : Tanrı kim? tanrı ile ilgili bu cümleden başka hiç bir cümle kurulamaz, kurulur ise hayal ve rüyalar anlatılır.

  Soru : Tanrı nerede?
  Cevap : Burada 🙂

  Soru : tanrıyı seviyor musun?
  Cevap : Tanrı kim?

  tanrımı kim! hani seni seven ve sen onu sevmezsen seni ateşe atacak olan..

  hadi uyu çocuğum masalın devamıda yarın artık geç oldu.. 🙂

 278. karaca dedi ki:

  cenk
  Hz.Allah madde mi ki soruyorsun şuradamı buradamı diye sen kuranı hiç okumamışın anlaşılan
  onun eşi ve benzeri yoktur,bildiğin bileceğin göreceğin hiç bir şeye benzemez.yaratılmamıştır.doğurmamıştır,doğrulmamıştır,onu var eden herhangi birşey yoktur o hep vardı ezel ve ebed onun sıfatlarındandır.her şeye gücü yeter öyle olmasaydı kainatı yaratamazdı.sonsuz ilim sahibidir her şeyi bilir hatta senin kalbinden geçenleride,çünkü seni o yarattı,kendisine kulluk etsin diye,yaşattığı insanlara akıllarını kullansınlar beni bilsinler diye süre verdi.hiç bir şeyi iş olsun diye yaratmamıştır.mutlaka bir sebebi ile yaratmıştır.insanların onu inkar etmesi yada kabul etmesi onun şanını azaltmaz çoğaltmazda insan ancak kendine yapar ne yaparsa
  Allah kim değildir. allah yegane mutlak güçtür,onu yarattığı hiç bir şey göremez temas kuramaz
  ancak mesaj iletmek istediklerine melekleri yoluyla mesajını iletir.melekleri de onu göremez ancak verilen emirleri hissederler duyarlar
  islam yüzünden çıkan savaşlar diyorsun ilk savaşı islam başlatmamıştır sebebsiz yere kan dökme insana has bir davranıştır. hayvan ihtiyacı halinde kan döker insan nefsine uyarak kan döker bunun islamla veya diğer dinlerle ilgisi alakası yoktur. düşünemeyen insan her toplumda vardır.
  işte Cenk Allah böyledir. senin ipinde allahın elindedir,dilerse ipini bırakırda hüsrana uğrayanlardan olursun,sen onu anlamaya ona ulaşmaya gayret et gayretlerin boşa çıkmaz
  gayret edenlere gayretinin karşılığını almaları için allahın sözü vardır.hiç bir gayreti boşa çıkarmaz gayretin ne ise sana onu verir mutlaka verir,bundan endişen olmasın
  hak ettiğini bulacaksın bundan emin ol.neyi hak etmişsen iyilik veya kötülük neyi hak etti isen
  tarafına eksiksiz verilecektir.bundan adın gibi emin ol.
  tanrı diye bir şey yoktur bunu siz uyduruyorsunuz
  ALLAH vardır biz tanrıyı kabul etmeyiz tanrı diye putlara denir.
  senin putun ne tanrımı içi doldurulmamış boş bir kavram
  sesin soluğun kesildiği zaman seni kimse hatırlamayacak geride kalanlardan
  tıpkı geçmişte yaşamış ve bu dünyadan ayrılmış kimseleri kimsenin hatırlamadığı gibi
  ancak onları bir hatırlayan bir bilen vardır buda yüce Allahtır
  ondan başka kimse bilmez hatırlamaz ancak tek o bilir ve hatırlar
  eğer sağlığında yaşarken allahı hatırladı ise allah da onu hatırlayacaktır.
  sana verdiği nimetlere şükür et bunu sana ondan başka hiç bir şey veremez
  hemide karşılıksız olarak vermiş buna şükret sana verdiği gözün hakkını bile
  ödeyemezsin diğerlerini sen düşün kulak ağız diş baş bacak el kol.bunları sen kazanmadın
  onu sana emanet verdi zamanı gelince bu emantlerini senden alacak,
  hatta şunu soracak sana verdiğim ömürde sen ne yaptın diyecek
  verilebilecek bir cevabın olmalı
  ey kulum sen beni hatırladınmı bana kulluk ettinmi diyecek
  sende dersin ben seni bilmiyordum
  o zaman demezmi ki sana ben sana akıl vermiştim sen aklını niçin kullanmadın
  nefsine uydun nefsinin emrettiği şeylerin peşinden koştun
  seni beni anmaktan alıkoyan şey neydi diye sormayacakmı
  haklı olarak sorduğu bu soruya verilecek haklı bir cevabın olmalı
  verdiğin cevabı aklın kabul etmeyecek yani boş bir cevab vereceksin
  ve son onu yaşarken anmadığın gibi o da seni sonsuza kadar anmayacak.

  • Bi yabancı dedi ki:

   Sayın Karaca :

   _sonsuz ilim sahibidir her şeyi bilir hatta senin kalbinden geçenleride,çünkü seni o yarattı,kendisine kulluk etsin diye,yaşattığı insanlara akıllarını kullansınlar beni bilsinler diye süre verdi.hiç bir şeyi iş olsun diye yaratmamıştır.mutlaka bir sebebi ile yaratmıştır.insanların onu inkar etmesi yada kabul etmesi onun şanını azaltmaz çoğaltmazda insan ancak kendine yapar ne yaparsa…. Sizden Alıntı !!!

   Demek Allah her şeyi bilir hatta bir insanın kalbinden ne geçtiğini bile ! Demek Aynı Allah insanı kendisine kulluk etsin diye yarattı !
   Pekala her şeyi bilen Allah kendisine kulluk etsin diye yarattığı insanlardan kendisine kulluk etmeyecek olanların kimler olduğunu önceden biliyor muydu bilmiyor muydu ? Biliyor idi ise nereden biliyordu ve kendisine kulluk etmeyeceklerini bile bile neden kendisine kulluk etsin diye yarattı? Bilmiyor idi ise neden bilmiyordu ? Vereceğiniz cevabı sabırsızlıkla bekliyor olacağım (!)

   • karaca dedi ki:

    sayın bi yabancı
    Demek Allah her şeyi bilir hatta bir insanın kalbinden ne geçtiğini bile ! Demek Aynı Allah insanı kendisine kulluk etsin diye yarattı !
    Pekala her şeyi bilen Allah kendisine kulluk etsin diye yarattığı insanlardan kendisine kulluk etmeyecek olanların kimler olduğunu önceden biliyor muydu bilmiyor muydu ? Biliyor idi ise nereden biliyordu ve kendisine kulluk etmeyeceklerini bile bile neden kendisine kulluk etsin diye yarattı? Bilmiyor idi ise neden bilmiyordu ? Vereceğiniz cevabı sabırsızlıkla bekliyor olacağım (!)
    sizden alıntı
    bi yabancı birincisi allaha gizli kalan hiç bir şey yoktur,
    devamında şunu belirteyim,eğer herhangi bir şey gizli kalmış ve haberi yoksa bunun devamı gelir şunuda bilmez bunu da bilmez gibi bir sonuca ulaşılır bu katiyetle doğru değildir yarattığı herşeyden haberdardır haberi olmasa Allah olma sıfatına erişemez
    o her türlü eksiklikten münezehtir. senin dediğin basit bir konu ve bunu anlamamana
    hayret ediyorum,allahın bazı şeyleri bilip bazı şeyleri bilmemesi gibi bir durum yoktur.
    o herşeyi bilir. aksi olsaydı allah için bir eksiklik olurdu allah bütün eksik yada yetersiz yada kafi gelmemek yada tam manasıyla bilememe vs şeylerin tamamından münezehtir
    yani allah tam bilir eksiksiz bilir her şeyi bilir. bundan da anlaşılması gereken allahı basitte almak inkar etmek varlığına eş koşmak veya herhangi bir şeye benzetmek veya bilgisinden şüphe etmek insan aklının insana verdiği vesveseden başka bir şey değildir
    bu vesvese ile gerçek arasında herhangi bir benzerlik yoktur.
    diğer konu
    her şeyi bilen Allah kendisine kulluk etsin diye yarattığı insanlardan kendisine kulluk etmeyecek olanların kimler olduğunu önceden biliyor muydu bilmiyor muydu
    sizden alıntı.
    bunu anlamayacak ne var tabiki biliyordu,ona hiç bir şey gizli kalmaz,bunu bildiği için cehennemi yani ceza çekme,yerini yani inkarcıların gidecekleri yeri hazırlamıştır.
    eğer bilmese idi insanların kendisini inkar edeceğini cehennemi yaratmazdı.bildiği için yarattı cehennemi, bilgi sahibi olmasaydı cehennemi yaratmazdı,inkar edileceği bilgisi varki karşılığı da var karşılığıda cehennem yani bilginin karşılığı cehennem olarak da yorumlayabilirsin
    diğer konu, insanların kendisine kulluk edip etmeyeceğini biliyormuydu bilmiyormuydu mevzusu
    insanın yaratılış fıtratına baktığında inkara çok yakın olduğunu göreceksin ibliste bunu bilir ve destekler akılsızlar aklını kullmanamayanlar iblisin tam aradığı adamlardır.
    her zaman kandırılması kolay insanlar olarak bilir bu kimseler iblisin zaten elde ettiği kimselerdir.
    iblisin asıl uğraştığı inkar edenler değildir. zaten onlar onun yolunu seçmişlerdir.
    allah tabiki biliyordu yarattığı insanın kendisini inkar edeceğini,veya kendisine kulluk edeceğini bilmez olurmu tabiki bilir,ama insanı zorlamaz sadece ne olursa ne olacağı hakkında bilgi verir asla zorlayıcı olmamıştır. öğüt vermiştir.bilgi vermiştir.sizde bilirsiniz
    bu allahtan insanlara bir öğüttür der belki tutarsınız diye verilmiş söylenmiş bir öğüttür der.
    bazı insanlar bu öğütü tutar bazı insanlar bu öğütü tutmaz allah üzerine düşeni yapmıştır
    insanlara öğüdünü vermiştir dileyen tutar dileyen tutmaz
    o sebebten dolayı
    allah inkar edileceğini önceden de bilmiştir allah kulluk edenleri de bilmiştir. şahıs olarak belki bu geçerli olmayabilir.bunu şahıs bazında düşünmemek gerekir.
    yarattığı insana verdiği nefiste bu vardır allah bunu bilir.
    seçiminde özgür bırakmıştır. insanı
    aslında insana düşen
    ahlahtan hiç bir ayet hiç bir bilgi gelmese dahi
    aklını kullanarak allahın birliğine varlığına ulaşması gerekir. insandan beklenen
    insanın insan olarak kendisini yorumlaması beklenmeli
    yüce allah insana yardım etmiş ayetlerini sözlerini isteklerini durumu bildirmiştir.
    kaldıki
    buna rağmen insan inadından vaz geçmiyor
    sen olsan bunu yutarmısın
    yaratıcımızda aynen böyle söylüyor yutmuyor
    mükafat ve cezayı vereceğini söylüyor.
    bilmeseydi insanın kendisini inkar edeceğini veya kulluk edeceğini
    yaratmazdı cennet ile cehennemi
    takıldığın yer olursa elimden geldiğince inancımla bilebildiğim kadarıyla
    yardımcı olmaya çalışırım
    gerçi benim sana veya diğerlerine verebileceğim bir şey yok sizin de bana
    aklımı da karıştıramıyorsunuz
    yüce allah sizlerin de yardımcısı olsun
    o her şeye kadirdir.
    kalın sağlıcakla

  • rammsteinn dedi ki:

   karaca
   her din mensubu gibi sende kendi tanrının doğru tanrı olduğunu söylüyorsun. doğru tanrı hangi tanrı? dünyada yüzlerce din varken bu dediklerinin doğruluğunu nasıl kanıtlayabilirsin? kuran diyorsunuz mucize diyorsunuz ama ortada hiçbir kanıt namına en ufak bir delil yok. mucize denilen kuran köleliği yasaklayamamışken ben bu allaha nasıl inanırım? köleliği yasaklamayan bir tanrı olabilir mi? bence olamaz. tanrı bana beni niye bulmadın derse benim diyeceğim belli “ben tanrıyı köleliği yasaklayacak kadar merhametli bir tanrı olarak düşünüyordum”
   herkesin dilinde aynı laflar islam köleliği kademe kademe kaldırmış,azat edilmeleri tavsiye edilmiş felan filan. bu şimdiki söylenilen. peki bundan ikiyüz sene önce bu laflar niye denmiyordu? o tarihlerde kölelik vardı. kuranda aynı kurandı. şimdi kuranı gösteripte “kuran köleliği yasaklamış” diyenler acaba ikiyüzsene önce niye yoktu? köleliğin yasaklanması islam ülkeleri değilde neden diğer dinlerden itibaren başladı?
   kusura bakmayın. dünyada sizin alahınızdan daha çok merhametli tanrılar var. siz doğanın mucizeleri için “allah yarattı” diyebilirsiniz ama bu lafı herkes kendi tanrısı için diyor. yüzlerce değişik tanrı varsa demekki bunların 1 tanesi hariç (tanrı varsa şayet) diğerlerinin hepsi uydurma. uydurma tanrıların peşinden milyonlar gidebiliyor.
   hem sizinki nasıl bir tanrı figürüdür ki tek kıstası kendisine inanmak olsun. gerçek bir tanrının kıstası bu olamaz. kıstas kimseye zarar vermeyen düzgün bir şekilde yaşamak olmalı. onun için sizin tanrınız eleme sırasında en başta gider.

   • karaca dedi ki:

    rammsteinn

    ilginç ve basit bir yorum yapmışsın
    bilmem kaç tane tanrıdan bahsetmissin
    birincisi allahın kullarına kastimi varki köleliği savunuyor veya savunuyor görünüyor
    bütün insanları eşit yaratmış senin benden benim senden üstünlüğüm yok
    allahında böyle bir mantığı olamaz olmamalı yoksa kullarına karşı haksızlık yapmış olur
    sizde bilirsiniz allah haksızlık yapmayı sevmez haksızlık yapanları hele hiç sevmez
    kaldıki kölelik haksızlığın ta kendisi
    ve bu olayı allahın savunacağını teşvik edeceğini düşünmek bile abesle iştigaldir.
    kölelik farklı bir olaydır.
    sen benim kölemsin bende senin insanlar kardeştir.
    kölelik eşittir kardeşliktir. kardeşliğin diğer ismi köleliktir.
    senin duyduğun manada kölelik insanların uydurduğu menfaat dunyasından başka
    bir şey değildir.
    allah böyle bir şeyi asla istemez böyle bir şeyi istemek allaha yakışmaz kuluna karşı
    haksızlık yapmış olur allah kuluna haksızlık yapmaz.
    insanların kendi saltanatları menfaatleri için üfürüp üfürüp buda dinden dir
    demeleri allahı bağlamaz insanlar din için uydurduklarından sorumludurlar
    cezalarını çekecekler.
    tanrıların hepsi uydurma diyorsun haklısın
    milyonlarca salak var diyorsun peşinden gidiyorlar diyorsun haklısın
    allah yarattığı akıla sormayacakmı beni bırakıpta bana eş koştuklarınızın
    peşinden koştunuz oysa ben sizlere akıl vermiştim sizler aklınızı hiç kullanmadınız
    nefsinizin peşinde tanrılarınızı yarattınız demeyecekmi
    ben size nasihat etmedim mi benden başka ilahınız yok diye
    niçin kulağınızı tıkadınız niçin duymak istemediniz diye
    o bilmem kaç tane uydurdukları tanrıya tapanlar versinler cevabı bana ne
    yaratan ben değilimki hesabını ben sorayım
    bana da hesap sorulacak sanada
    ben bana hesap sorana senden başkasını ilah bilmedim yarabbi diyeceğim
    ya sen
    ya sen ne diyeceksin diyebilecekmisin benim gibi yarabbi beni sen yarattın senden başka
    ilahım rabbim yoktur diye
    inanmıyorsan diyemeyeceksin bilmiyorum demek zorunda kalacaksın
    aklın o zaman devreye girecek yalan söylüyor diye
    aklın söyleyecek yaratıcıya yarabbi ben senin varlığına ve birliğine iman ettim
    ama diyecek bu kabul etmedi bir türlü inanmak istemedi
    o sebebten yeryüzünde birçok tanrı dediğin şeylerin tamamı hikaye öyle bir şey yok
    aklı olan bir olan var olan allaha inanır ona iman eder
    akılsızlar kendilerine birçok tanrıla bulmuşlarsa bundan bana ne
    bana verilen akıl ona da verildi.
    dilerse bir olan allaha inanır dilemezse sayısı belli olmayan tanrı dediğiniz şeylere inanır.
    bana diyorsunuzki
    siz kendi allahınızın bir ve tek olduğunu nereden biliyorsunuz
    bunu bilmeyecek ne var bir tek aklım var ve var olan allahı biliyor.
    ötekinin allahı değişiyor bundan ben sorumlu değilim
    insana allah haksızlık yapmaz bu ona yakışmaz
    ama insan kendisine haksızlık yapar bunun farkında bile olmaz
    kalın sağlıcakla

  • Bi yabancı dedi ki:

   Sayın Karaca :

   Sizden alıntılar yapmadan önce belirtmeliyim ki yazınızın tamamına yakını tekrarlardan oluşuyor konuyu kısır döngüye sokmuşsunuz bunu bilerek yapmadınız fakat düştüğünüz çelişkiler yumağı beni bunu belirtmeye zorladı şimdi gelelim yazınıza !

   _bi yabancı birincisi allaha gizli kalan hiç bir şey yoktur,
   devamında şunu belirteyim,eğer herhangi bir şey gizli kalmış ve haberi yoksa bunun devamı gelir şunuda bilmez bunu da bilmez gibi bir sonuca ulaşılır bu katiyetle doğru değildir yarattığı herşeyden haberdardır haberi olmasa Allah olma sıfatına erişemez Sizden Alıntı !!!

   Bu konuda hem fikiriz İslamın Tanrısının her şeyi bilen Tanrı olduğu noktasında sizinle ayrı düşmüyorum özellikle bu vurgunuza gerek yoktu.

   _bunu anlamayacak ne var tabiki biliyordu,ona hiç bir şey gizli kalmaz,bunu bildiği için cehennemi yani ceza çekme,yerini yani inkarcıların gidecekleri yeri hazırlamıştır.
   eğer bilmese idi insanların kendisini inkar edeceğini cehennemi yaratmazdı.bildiği için yarattı cehennemi, bilgi sahibi olmasaydı cehennemi yaratmazdı,inkar edileceği bilgisi varki karşılığı da var karşılığıda cehennem yani bilginin karşılığı cehennem olarak da yorumlayabilirsin Sizden Alıntı !!!

   Bakın size diyorum ki nereden biliyor ? Sizden beklediğim cevap şu : Çünkü tanıyor yarattığı insanı bizzat tanıyor kimin ne yapacağını bizzat biliyor zira yarattığı insana yüklediği özellikler onun eseri ve insan onun verdiği maddeyi ve manayı kullanıyor tıpkı bir arabanın mucidinin arabanın yapabileceği en fazla hızı bilmesi gibi Allahta yarattığı insanın ne yapacağını biliyor !
   Evet filme hoş geldiniz Sayın Karaca ! ”Yazan Allah çizen Allah Oynatan Allah yanan insan” filmine hoş geldiniz.Size iyi seyirler diliyorum ama ayakta uyuyup otel parası veriyorsunuz ben ona yanıyorum (!)

   _insanın yaratılış fıtratına baktığında inkara çok yakın olduğunu göreceksin ibliste bunu bilir ve destekler akılsızlar aklını kullmanamayanlar iblisin tam aradığı adamlardır.
   her zaman kandırılması kolay insanlar olarak bilir bu kimseler iblisin zaten elde ettiği kimselerdir.
   iblisin asıl uğraştığı inkar edenler değildir. zaten onlar onun yolunu seçmişlerdir.
   allah tabiki biliyordu yarattığı insanın kendisini inkar edeceğini,veya kendisine kulluk edeceğini bilmez olurmu tabiki bilir,ama insanı zorlamaz sadece ne olursa ne olacağı hakkında bilgi verir asla zorlayıcı olmamıştır. öğüt vermiştir.bilgi vermiştir.Sizden Alıntı!!!

   İnsanın yaratılış fıtratına baktığımızda inkara çok yakın olduğunu göreceğiz demek (!) Bak sen şu Allah’a (!) İnsanın fıtratına yüklediği inkara yakın özellikle acaba neyi hedeflemiş ? Kendisine kulluk etsin diye yarattığı insanın fıtratında ”Allahı inkar etmeye yakın özelliğin” ne işi var acaba ? Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır ayeti kulaklarımı çınlatıyor şu an !
   Bakın sevgili dostum şu ifadelerinize bakın !
   _akılsızlar aklını kullmanamayanlar iblisin tam aradığı adamlardır. Sizden Alıntı !!!
   Demek ki bir zamanlar Ademde aklını kullanamayanın hatta akılsızın önde gideniydi.
   Bakın hem insanın yaratılış fıtratında inkara yakınlık var diyorsunuz hemde Allah insanı zorlamaz diyorsunuz ! Bu ne yaman çelişkidir! İnsanın fıtratına yüklediği inkara yakınlık özelliği zorlamanın dik alasıdır Sayın Karaca ! Savunu yaparken kelimeleri özenle seçin ki Tanrınızı tutarsızlıklar bütününe dönüşmesin acemi ellerinizde !

   _aslında insana düşen ahlahtan hiç bir ayet hiç bir bilgi gelmese dahi aklını kullanarak allahın birliğine varlığına ulaşması gerekir. insandan beklenen insanın insan olarak kendisini yorumlaması beklenmeli yüce allah insana yardım etmiş ayetlerini sözlerini isteklerini durumu bildirmiştir. Sizden Alıntı !!!

   Şimdide Allah ile irtibat kurduğunuzu mu ima ediyorsunuz ? Hayırdır aslında insandan beklenen şeyin ne olduğunu siz nereden biliyorsunuz ? İnandığınız Allah’ın gönderdiğini iddia ettiğiniz kitabında Allah’ın aslında insandan ne beklediği sizin yukarıda anlattığınız gibi açık bir şekilde yazıyor mu ? Yazmıyor ise ki yazmıyor siz Allah’ın insandan beklentisinin ne olduğunu hangi ara kurduğunuz kontakla öğrendiniz ? Madem Allahın insandan beklentisi bu ve sizde bundan haberdarsınız öyle ise Allah neden kitaplara ve elçilere ihtiyaç duymuştur ? Yada şöyle sorayım kitapları ve elçileri reddedip bir ve tek olan Allahı aklıyla bulan insan sizin ifade ettiğiniz gibi Allahın kendisinden beklentisini karşılamış olmuyor mu ? Son tahlilde bir insanın kitapları ve peygamberleri reddetmesinin Allah açısından bir sakıncası var mı bi mahsuru bir ehemmiyeti var mı ? Mantıken cevabınız ” hayır yok” olmalı öyle değil mi ? Çünkü sizin çıkarımınızdan yola çıkarak bu sonucu elde ettim !

   _takıldığın yer olursa elimden geldiğince inancımla bilebildiğim kadarıyla
   yardımcı olmaya çalışırım gerçi benim sana veya diğerlerine verebileceğim bir şey yok sizin de bana aklımı da karıştıramıyorsunuz Sizden Alıntı !!!

   Sizin aklınız baya karışık ! Kaldı ki benim kimsenin aklını karıştırmak gibi bir derdim yok ! Siz bana hitaben yazdığınız yazıyı tekrar okursanız aklınızın ne kadar karışık olduğunu benim ise bu karmakarışıklığı düzeltmeye çalıştığımı görürsünüz ! Sorularıma kısa ve net cevaplar verirseniz sizinle daha rahat anlaşırız. Fakat şu ön yargılarınızı söküp atın üstünüzden kimsenin sizinle uğraştığı yok !

 279. Cenk dedi ki:

  tanrı doğmamıştır, doğurmamıştır, yaratılmamıştır! o hiç bir şeye benzemez bu nasıl bir şey ya, bunu kendimi söylüyor? iyi fikir ve NEREDEN BİLİYORSUNUZ? kitap yazıyor, e kitabı kim yazdı insanlar, e nasıl yazıldı rüyalar filan yani bunları bir insan rüyalar görerek filan mı yazdı evet hımmm bu insanlara güvenmelimiyiz? tabi tabi kesin, kesinliğini nereden biliyorsun ÇÜNKÜ İNANIYORUM bitti….

  tanrının olup olmadığı bile belli değilken, bu nasıl bir düşünce? eee yıllarca millete tanrı tanrı ateş ateş yak yak yak dersen insan zihni karışır tabi..

  tanrı uzay gibi, uzayı açıklasanıza? uzay diye birşey bile yok ama para sektörüne girmiş bir konu olarak belgesellerde yerini koruyor. karanlık sadece hiç bir açıklaması yok! hadi bulsanıza birşey? sadece bilim adamlarının aralarında okey hee tamam dediği açıklamalara rastlarsınız doğruluğu bilinmez..

  tanrı var ise bizden, insanlara güvenmemizi nasıl bekler? bir kişi çıkacak rüyalar görecek, sonra bu kişi ölünce arkasından 100 lerce kişi tarafından bir kitap yazılacak bizde bunlara inanacakmıyız? güldürmeyin beni. Anlatılan tanrıya bile güvenmek sıkıntılı iken insanlara nasıl güvenebilirsin?

  hıristiyanlara bakın isanın işkence aletini övüne övüne boyunlarında taşıyorlar 🙂 isa elektirikli sandalyede bu zamanda öldürülseydi elektrikli sandalye kolyesi takıp övüne övüne ortalarda dolaşırmıydınız?

  bu ne haç ne işe yarıyor isayı katlettiğimizin haçı bu! ona inanmadık ve onu öldürdük hahahaha.. ama şimdide inanıyoruz! insanlar deli deli… akli dengesi bozuk çoğunun..zaten dinlere inanmak insanlarda önemli bir hastalık psikiyatrisler aralarında paylaşsada toplumlara tabulardan dolayı bu bilgiyi sunmuyorlar

  büyük bir bilinmeyen içindeyiz ama kulp takmalıyız ya, muhakkak bir şey olmalı muhakkak. BİZDEN GİZLENMEYEN varsa bir şey şimdiye kadar 10 kere öğrenmiştik.

  Ama menfaatler, siyaset, yönetim sistemleri sağolsun, ya arabistanda kadın pilot aracına binip havaalanına gidemiyor yasak, ARAPLARIN GERZEK OLDUĞUNU BURADAN ÇÖZÜN. sonra bu kadın taksi ile gidip uluslararası yolcu uçağı kullanıyor 🙂

  • karaca dedi ki:

   cenk
   senin aklın karışmış acilen ortamını değiştirmeni tavsiye ederim.

   • Cenk dedi ki:

    Ortada olmayan bir fikri varmış gibi göstererek, insanlara bu fikri yaymaya çalışmak asıl akıl karışıklığıdır. Sizler ortamlara uyarak bu hale geliyorsunuz bireysel olarak kimse dine yönelemez. Ya ailesi dürter yada dinsel ortamlar sizi buna duruma sürükler.

 280. Cenk dedi ki:

  Hayata baktığımız zaman, tanrıların ve kitapların çok çok çok mikro fikirler olduğunu görüyoruz.

  Çünkü içinde olduğumuz bu durum dehşet derecede büyük bir bilinmeyendir. Siz rahatlamak adına bu dev bilinmeyeni, minik tanrı ve kitap fikirleri ile kapatabilirsiniz ama o kadar kolay değil.

  Bende değişik fikirler ile kapatabilirim, biz deneyiz derim oldu bitti ufolarda gelip gidiyor çok kolayki..

  Ama öte yandan toplumları esir almış bu bilinmeyen fikirler tabu şekline dönüşüp insanlara zarar veriyorsa bundan uzaklaşmamız ve bu tehlikeli fikirleri taşıyan insanları onarmamız gerekmektedir.

  Bir bilinmeyen üzerine kitaplar yazıp, bu kitaplarla insanları kontrol altına alma, güvence değildir.

  Güvencemizi sağlayan zaten kanunlar geliştirilmiştir. Hatta bu kanunlar ile, din fikrini faydalı bulamadıkları için dini devlet sistemlerinden uzaklaştırmışlardır.

  Tanrı nerede denildiği zaman, o her yerde denilirse bu sağlıksız saçma bir cevap olacaktır.

  Dün bir insan kadar fare gördüm. nerede? bizim evde… bir insan neden böyle bir cümle kurar ki? birde ciddi olduğunu düşünsenize aklını kaçışmış olmalıdır değilmi…

  bir insan neden bilinmeyen bir şey