KİTAB-I MUKADDES’TEKİ ÇELİŞKİLER

 İsa, Tanrı’nın oğlu mu yoksa Yusuf’un oğlu mu?

İşte Matta/ Bölüm 1.İsa Mesih’in soyu:1-2. İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soyuyla ilgili kayıt şöyledir:

İbrahim, İshak’ın babasıydı.
İshak, Yakup’un babası;
Yakup da Yahuda ve onun kardeşlerinin babasıydı.

3. Yahuda, Tamar’dan doğan Peres ve Zara’nın babasıydı.
Peres, Hesron’un babası;
Hesron da Ram’ın babasıydı.

4. Ram, Aminadab’ın babası;
Aminadab, Nahşon’un babası;
Nahşon ise Salmon’un babasıydı.

5. Salmon, Rahav’dan doğan Boaz’ın babasıydı.
Boaz, Rut’tan doğan Obed’in babası;
Obed de İşay’ın babası;

6. İşay da, kral Davut’un babasıydı.
Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı.

7. Süleyman, Rehavam’ın babası;
Rehavam, Abiya’nın babası;
Abiya da Asa’nın babasıydı.

8. Asa, Yehoşafat’ın babası;
Yehoşafat, Yoram’ın babası;
Yoram, Uziya’nın babasıydı.

9. Uziya, Yotam’ın babası;
Yotam, Ahaz’ın babası;
Ahaz da Hizkiya’nın babasıydı.

10. Hizkiya, Manaşe’nin babası;
Manaşe, Amon’un babası;
Amon ise Yoşiya’nın babasıydı.

11. Yoşiya, Babil sürgünü sırasında doğan Yekonya
ve onun kardeşlerinin babasıydı.

12. Yekonya, Babil sürgününden sonra doğan Şaltiyel’in babası;
Şaltiyel ise Zerubabel’in babasıydı.

13. Zerubabel, Abihud’un babası;
Abihud, Elyakim’in babası;
Elyakim de Azor’un babasıydı.

14. Azor, Sadok’un babası;
Sadok, Ahim’in babası;
Ahim ise Elihud’un babasıydı.

15. Elihud, Elazar’ın babası;
Elazar, Matan’ın babası;
Matan da Yakup’un babasıydı.

16. Yakup, Meryem’in kocası Yusuf’un babasıydı. Meryem’den de Mesih denilen İsa doğdu.

17. Buna göre, İbrahim’den Davut’a kadar toplam on dört kuşak, Davut’tan Babil sürgününe kadar on dört kuşak ve Babil sürgününden Mesih’e kadar da on dört kuşak geçti.

İsa Tanrının oğlu mu yoksa Yusuf’un oğlu mu?
Kitaplarında İsa’nın soyunu Yusuf’a göre sıralarlar. Ama babasını Tanrı olarak kabul ederler. Bu da yetmez. “Aslında Tanrının oğlu suretinde dünyaya inmiş Tanrıydı” diye inanırlar.

Tanrının oğlu nasıl Tanrı oldu?

Şimdi size İncil yazarlarının İsa’yı rab ve rabbin oğlu diye tanıtmalarının yarattığı sonuca bir örnek vereceğim:

İncil’e göre, çarmıha gerildiğinde ve yavaş yavaş ölmeye bırakıldığında çektiği acıdan kurtulmak isteyen İsa Tanrıya şöyle sitem ederek seslenmişti;
“Elî, Elî, lema şevaktani?” yani;
«Tanrım, Tanrım, Neden terkettin beni?»

İsa, tanrıdan bir an önce canını almasını istemişti…

Yıllar sonra havarilerin işleri sırasında, Kudüs’te havarilerin talebelerinden ve yardımcılarından İstefan tutuklanır. Hakkında Tanrıya ve Musa’ya dil uzattığı iddiasıyla idam kararı alınır ve taşlanarak öldürülür.
Ölmeden önce İstefan’ın yakarması ise İncil’de şöyle anlatılır:

İstefan taş yağmuru altında, «Rab İsa, ruhumu al!» diye yakarıyordu.

Sonra diz çökerek yüksek sesle şöyle dedi: «Ya Rab, bu günahı onlara yükleme!»
Elçilerin İşleri/ 7/59-60

İsa ile İstefan arası gelişmeler tek tanrıdan teslise geçiş aşamasıdır.
İsa Tanrısından canını almasını isterken , İstefan İsa’dan canını almasını istemiştir.

Tanrı Tasviriİncil’deki baba-oğul sözlerinin yol açtığı durumu ele alalım bir de..ResimXVI. yüzyıl Alman ressamı Lucas Cranach’ın Hıristiyan inancını anlatan ünlü bir tablosu vardır.Tabloya göre “Tanrı, taçlı ve sakallı bir baba; kolları arasında İsa’nın haça gerilmiş cesedi, İsa’nın dizinde ise Kutsal Ruh, kanatlı bir yaratık. ”Hıristiyan sanat tarihinde bu türden binlerce tablo vardır elbette.
Cranach’ın tablosunun ayrıcalığı Amerika’nın ünlü Tıme Dergisi’nin 27 Şubat 1978 tarihli nüshasında yayınlanmış olması. Tıme Dergisi tabloyu, “İsa’nın tanrılığı konusunda yeni bir tartışma” başlıklı yazı ile sunuyor.
Alt yazı olarak da şu notu düşüyor:
“İmanı şiddetle sarsan manzara!”
Baba Tanrı imajının, Hıristiyanlıkta ciddi bir insan biçimli tanrı inanışına yol açtığı muhakkaktır. Hıristiyanlar açısından bu durum ayrıca başkaca inançla ilgili dönüşümlere de yol açmaktadır.
Papalığın bunu düzeltmesi beklenirken ehven-i şer sayıp onaylaması, bu türden inanç sapmalarının tarihte nasıl kurumsallaştığı konusunda açık bir fikir vermektedir.Bakın Papa 2. Jean Paul bu konuda ne demiş;
“Tanrı’nın ne sakalı var ne de bıyığı.Tanrı’yı bir baba gibi görme doğruysa da, bunu abartarak kendisine sakal bıyık yakıştırmak sakıncalı. Tanrı’da insan hatları yoktur. Yani sakalı bıyığı yoktur. Ama siz gene O’nu bir baba şevkatiyle sevin. Aslında bu hayali görüntü belleğimize çocukluğumuz da yerleşir. Bir tür arayıştır, Tanrı’yı o gözle hayal etmek ateist olmaktan daha etkilidir.”

Bu yumuşak tavır koyma ve İncil’deki insanımsı tasvirler nedeniyle, Hristiyanların gözündeki baba Tanrı imajı değişecek gibi görünmüyor.

İSA’YI İZLEMENİN BEDELİ:
Matta/ 8/ 21-22

İsa ve şakirtleri yola çıkarken babası ölen bir öğrencisi izin ister;

İsa’ya, «Rab, izin ver de önce gidip babamı gömeyim» dedi.

İsa ona, «Sen ardımdan gel» dedi. «Ölüleri bırak, kendi ölülerini kendileri gömsünler.»

İsa Mesih, babası ölen öğrencisinin cenaze ve gömü isteğini reddediyor.
Yani resmen, “Boşver, bırak başkaları gömsün, biz gidelim” diyor.
Bu normal mi? Cenaze önemsizse, hristiyanlar niye bugün büyük törenler yaparak ölülerini defnediyorlar?

KAYGILANMAYIN-ÇALIŞMANIZA GEREK YOK

Matta/6/25-31

«Bu nedenle size şunu söylüyorum: `Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ya da `Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi?

Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz?

Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir?

Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler.

Ama size şunu söyleyeyim, tüm görkemine rağmen
Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi.

Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı’nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey imanı kıt olanlar?

«Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?’ `Ne içeceğiz?’ ya da `Ne giyeceğiz?’ diyerek kaygılanmayın.

Allahtan İsa Mesih’in bu sözleri uygulanmıyor. Afrika’da her yıl onbinlerce insan açlıktan ölüyor. Bir de İsa böyle emrediyor deyip, insanlar çalışmasa ve miskin miskin zamanlarını ibadetle geçirseydi ne olurdu dünyanın hali ?

TANRI’NIN OĞULLARI – İSA
1. Yuhanna; 4:9
Tanrı, biricik Oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi.

DAVUT
Mezmurlar; 89:27
Ben de onu ilk oğlum, dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.

EFRAYİM
Yeremya; 31:9
Ağlaya ağlaya gelecekler, benden yardım dileyenleri geri getireceğim.
Akarsular boyunca tökezlemeyecekleri düz bir yolda yürüteceğim onları.
Çünkü ben İsrail’in babasıyım, Efrayim de ilk oğlumdur.

İSRAİL
Çıkış; 4:22
Sonra Firavun’a de ki, RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.

Tanrı Davud’u, Efrayim’i, İsrail’i evlatlıktan red mi etmiştir?
Tanrının kaç oğlu var..
Tanrı erkek midir?
Yoksa bu baba-oğul söylemi mecazi mi?

HRİSTİYANLIK İSA’NIN MI PAVLUS’UN MU?

Asıl can alıcı konu, Hristiyanlığın Hz.İsa tarafından getirilmiş olup olmadığının sorgulanmasıdır..
İsa’nın yaşamını, mevcut İncil’lerden incelediğimizde,onun yeni bir din getirme girişiminde olmadığını görürüz..
İnsanlara seslenişinde, tamamen eskileri tasdik eden ve Tevrat’tan örnekler veren bir uyarıcı ve öğüt verici bir kimliği vardır..
İsa’dan sonra ise, bir dinin inşaasını aşama aşama görmekteyiz..
Pavlus’un mimarlığını üstlendiği bu yeni dini yayarken İsa’dan farklı düşünceler ve ritüeller geliştirildiği açıkça görülmektedir..
Öğretilerini yaymaya çalıştığı hedef kitlenin ise, çok tanrılı dinlere ve paganlara yakın inançlılar olması nedeniyle, kurduğu hristiyanlığın da bu inançlardan etkilendiği ileri sürülmektedir.

ELDEKİ TEVRAT MUSA’YA AİT DEĞİL;
(Tesniye: 34/ 5-: “Ve Rabb’in sözüne göre; Rabb’in kulu Musa orada, Moab diyarında öldü. Ve Moab diyarında Beyt-peor karşısındaki derede onu gömdü; fakat bugüne kadar kimse onun kabrini bilmez. Ve Musa öldüğü zaman yüzyirmi yaşında idi; gözü zayıflamadı ve kuvveti eksilmedi. Ve İsrailoğulları, Moab ovasında, otuz gün Musa’ya ağladılar; ve Musa için yas/ağlama günleri tamam oldu”.

Yanlış okumadınız; Musa’ya gelen ve Musa’nın insanlara tebliğ ettiği Tevrat, O’nun ölüm hikayesini anlatıyor!..
Açıkça anlaşılıyor ki; bugünkü Tevrat, Musa’ya vahyedilmiş bir kitap değil, Musa’nın ölümünden sonra birileri tarafından kaleme alınmış ve Musa’nın, diğer peygamberlerin hayatını ve Yahudi tarihini anlatan bir kitaptır. M.Ö.600’lü yıllarda Azra adında bir Yahudi kahin’in yazdığı ileri sürülür.

TEVRAT’IN TANRISI YALAN MI SÖYLÜYOR?

Tevrat’ın Türkçe çevirilerinde anlaşılamayan bir büyük çelişki var. Tevrat’ta Tanrının adı kimi metinlerde Elohim, kimi metinlerde ise Yahve olarak geçer. Ama Türkçe çevirilerde bu isimler kullanılmaz. Ya Rab denir, ya Tanrı ya da Allah.
Yaratılış kitabının ilk otuz dört ayetinde “Elohim” ismi, tam otuz üç kere yer almaktadır. “Yehova (YHWH) Elohim” ismi, takip eden kırk beş ayette, yirmi kez yer alır. Gene takip eden yirmi beş ayette “Yehova” ismi, on kez yer alır.
Bunların özellikle mi böyle yazıldığı, nedenleri hakkında çeşitli görüşler mevcut olmakla birlikte hiçbirinin tutarlı bir açıklaması yoktur. Genellikle Elohim’in cins isim, Yahve’nin ise Tanrının özel ismi olduğu ileri sürülür.
Yaratılış ayetlerinde Yahve ismi 30 kez geçtiği halde bakın Mısırdan Çıkış kitabının 6. bölümünün 3. ayetinde Tanrı ne demektedir:

“Ben Yahve’yim. İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a El Shaddai olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.”

Buyrun Tevrat’ın cenaze namazına. Sayfaları çevirip geriye gittiğinizde Musa’dan önce onlarca kez Yahve’den bahsedildiği apaçık ortada iken İsrail’in Tanrısı “Ben böyle demedim” diyor.

Bu çok büyük çelişki farkedilene kadar Hristiyan alemi bu konuda tek kelime etmemiş, konuyu örtmüştü. Ama şimdi bu konu sorgulanınca tutarlı bir izah getiremiyorlar. Bu konuda en ağırlıklı görüş Tevrat’ı bir kişinin yazdığı değil, çok yazıcının elinden geçtiği ve yazıcıların kafalarına göre isimleri karıştırdığı şeklinde.

TEVRATTA RECM:
Tesniye (Yasa Kitabı):
13. “Bir adam bir kadın alır, yattıktan sonra ondan hoşlanmazsa,

14. ona suç yükler, adını kötüler, ‘Bu kadınla evlendim ama onunla yatınca bakire olmadığını gördüm’ derse,

15. kadının annesiyle babası kızlarının bakire olduğuna ilişkin kanıtı alıp kapıda görevli kent ileri gelenlerine getirecekler.

16-17. Kadının babası ileri gelenlere, ‘Kızımı bu adamla evlendirdim ama o kızımdan hoşlanmıyor’ diyecek, ‘Şimdi kızımı suçluyor, onun bakire olmadığını söylüyor. İşte kızımın bakire olduğunun kanıtı!’ Sonra anne-baba kızlarının bakire olduğunu kanıtlayan yatak çarşafını ileri gelenlerin önüne serip gösterecekler.

18. Kent ileri gelenleri de adamı cezalandıracaklar.

19. Ceza olarak ondan yüz gümüş alıp kadının babasına verecekler. Çünkü adam İsrailli bir bakire kızın adını kötülemiştir. Kadın adamın karısı kalacak ve adam yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır.

20. “Ancak bu sav doğruysa, kızın bakire olduğuna ilişkin bir kanıt bulunamazsa,

21. kızı baba evinin kapısına çıkaracaklar. Kent halkı taşlayarak kızı öldürecek. Babasının evindeyken fuhuş yapmakla İsrail’de iğrençlik yapmıştır. Aranızdaki kötülüğü içinizden atacaksınız.

22. “Eğer bir adam başka birinin karısıyla yatarken yakalanırsa, hem kadınla yatan adam, hem kadın, ikisi de öldürülecek. İsrail’den kötülüğü atacaksınız.

23. “Eğer bir adam kentte başka biriyle nişanlı bakire bir kızla karşılaşır ve onunla yatarsa,

24. ikisini de kentin kapısına götürecek, taşlayarak öldüreceksiniz. Çünkü kız kentte olduğu halde yardım istemek için bağırmadı; adam da komşusunun karısıyla ilişki kurdu. Aranızdaki kötülüğü içinizden atacaksınız.

25. “Eğer bir adam kırda nişanlı bir kızla karşılaşır, onu yakalayıp tecavüz ederse, yalnız tecavüz eden adam öldürülecek.

26. Kıza hiçbir şey yapmayacaksınız. Çünkü kızın ölümü hak edecek bir günahı yoktur. Bu, komşusuna saldırıp onu öldüren adamın davasına benzer.

27. Adam kızı kırda gördüğünde nişanlı kız bağırmışsa da onu kurtaran olmamıştır.

28. “Eğer bir adam nişanlı olmayan bakire bir kızla karşılaşır, tutup onunla yatarsa ve bu ortaya çıkarsa,

29. kızla yatan adam kızın babasına elli gümüş verecek. Kıza tecavüz ettiği için onu karı olarak alacak ve yaşamı boyunca onu boşayamayacaktır.

30. “Kimse babasının karısını almayacak, babasının evlilik yatağına leke sürmeyecektir.”

Tevrat’tan ibretlik bir zina:
Samuel II/Bölüm 13

Amnon’la Tamar

1. Davut’un oğlu Avşalom’un Tamar adında güzel bir kızkardeşi vardı. Davut’un başka bir oğlu, Amnon Tamar’a gönül verdi.

2. Amnon kızkardeşi Tamar yüzünden yatağa düşecek kadar üzüntüye kapıldı. Çünkü Tamar bakire bir kızdı ve Amnon ona bir şey yapmayı olanaksız görüyordu.

3. Amnon’un Davut’un kardeşi Şima’nın oğlu Yonadav adında çok akıllı bir arkadaşı vardı.

4. Yonadav Amnon’a, “Ey kral oğlu, neden böyle günden güne bitkin düşüyorsun?” diye sordu, “Bana anlatamaz mısın?” Amnon, ” kardeşim Avşalom’un kızkardeşi Tamar’a gönül verdim” diye yanıtladı.

5. Yonadav, “Yatağa yat ve hastaymış gibi yap” dedi, “Baban seni görmeye gelince ona şöyle dersin: ‘Lütfen kızkardeşim Tamar gelip bana yiyecek versin. Yemeği önümde hazırlasın ki, ona bakayım, elinden yiyeyim.'”

6. Böylece Amnon yatağa yatıp hastaymış gibi yaptı. Kral onu görmeye gelince, Amnon, “Lütfen kızkardeşim Tamar gelip önümde iki gözleme hazırlasın da elinden yiyeyim” dedi.

7. Davut, sarayda yaşayan Tamar’a, “Haydi kardeşin Amnon’un evine gidip ona yiyecek hazırla” diye haber gönderdi.

8. Tamar yatmakta olan kardeşi Amnon’un evine gitti. Hamur alıp yoğurdu, önünde gözleme yapıp pişirdi.

9. Tavayı alıp gözlemeyi önüne koyduysa da Amnon yemek istemedi. “Yanımdan herkesi çıkarın” diye buyruk verdi. Herkes çıktı.

10. Sonra Amnon Tamar’a, “Yemeği yatak odama getir de, elinden yiyeyim” dedi. Tamar hazırladığı gözlemeleri kardeşi Amnon’un yatak odasına götürdü.

11. Yesin diye yemeği ona yaklaştırınca, Amnon Tamar’ı yakalayarak, “Gel, benimle yat, kızkardeşim” dedi.

12. Ama Tamar, “Hayır, kardeşim, beni zorlama!” dedi, “İsrail’de böyle şey yapılmamalıdır! Bu iğrençliği yapma!

13. Sonra ben utancımı nasıl üstümden atarım? Sense İsrail’de alçak biri durumuna düşersin. Ne olur krala söyle; o beni senden esirgemez.”

14. Ne var ki, Amnon Tamar’ı dinlemek istemedi. Daha güçlü olduğu için onunla zorla yattı.

15. Bundan sonra Amnon Tamar’dan öylesine nefret etti ki, ona duyduğu nefret, beslemiş olduğu sevgiden daha güçlüydü. Amnon Tamar’a, “Kalk, git!” dedi.

16. Tamar, “Hayır” dedi, “Çünkü beni kovman, bana yaptığın öbür kötülükten daha büyük bir kötülüktür.” Ama Amnon onu dinlemek istemedi.

17. Hizmetindeki uşağı çağırıp, ” Bu kadını yanımdan dışarı çıkar, ardından da kapıyı sürgüle” dedi.

18. Uşak Tamar’ı dışarı çıkarıp ardından kapıyı sürgüledi.Tamar uzun kollu bir giysi giymişti.
Kralın bakire kızları böyle giyinirlerdi.

19. Tamar başına kül saçıp sırtındaki uzun kollu giysiyi yırttı.Elini başına koyup ağlayarak gitti.

20. Kardeşi Avşalom ona, “Seninle birlikte olan kardeşin Amnon muydu?” diye sordu,”Haydi, kızkardeşim, sesini çıkarma. O senin kardeşindir. Bu olayın üzerinde durma.” Böylece Tamar, kardeşi Avşalom’un evinde yalnız ve üzgün yaşadı.

21.Kral Davut olup bitenleri duyunca çok öfkelendi.

22.Avşalom ise Amnon’a iyi kötü hiçbir şey söylemedi.Kızkardeşi Tamar’a tecavüz ettiği için Amnon’dan nefret ediyordu.

Davud’un oğlu, kızına tecavüz ediyor.Ama peygamberin adaletine bakın ki ceza yok..Bu recm sadece halka mı? Saraya yok mu?

İsa Tanrının oğlu ve de Tanrıysa neden şeytanla sınava tabi tutulmuştur?
Matta 4. bölüm;
İsa’nın denenmesi:

1. Bundan sonra İsa, İblis tarafından denenmek üzere Ruh aracılığıyla çöle götürüldü.
2. İsa kırk gün kırk gece oruç* tuttuktan sonra acıktı.
3. O zaman Ayartıcı yaklaşıp, “Tanrı`nın Oğlu`ysan, söyle şu taşlar ekmek olsun” dedi.
4. İsa ona şu karşılığı verdi: “`İnsan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı`nın ağzından çıkan her sözle yaşar` diye yazılmıştır.”
5-6. Sonra İblis O`nu kutsal kente* götürdü. Tapınağın tepesine çıkarıp, “Tanrı`nın Oğlu`ysan, kendini aşağı at” dedi, “Çünkü şöyle yazılmıştır: `Tanrı, senin için meleklerine buyruk verecek.` `Ayağın bir taşa çarpmasın diye Seni elleri üzerinde taşıyacaklar.`”
7. İsa İblis`e şu karşılığı verdi: “`Tanrın Rab`bi denemeyeceksin` diye de yazılmıştır.
8. İblis bu kez İsa`yı çok yüksek bir dağa çıkardı. O`na bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek,
9. Yere kapanıp bana taparsan, bütün bunları sana vereceğim dedi.
10. İsa ona şöyle karşılık verdi: “Çekil git, Şeytan! `Tanrın Rab`be tapacak, yalnız O`na kulluk edeceksin` diye yazılmıştır.”
11. Bunun üzerine İblis İsa`yı bırakıp gitti. Melekler gelip İsa`ya hizmet ettiler.

Tanrı, oğlunun iblis tarafından denemesine gerek duyar mı ya da kendisinin?
Kime karşı ve ne ispatlanmaya çalışılmıştır?
Bu soruya kilisenin mantıklı bir yanıtı yoktur.

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

2 Responses to KİTAB-I MUKADDES’TEKİ ÇELİŞKİLER

 1. Geri bildirim: TEVRATTAKİ ÇELİŞKİLER | sehmuz adlı kullanıcının alanı

 2. Teravo[C]er // Meraly Jesus dedi ki:

  1-) İsa, Tanrı’nın oğlu mu yoksa Yusuf’un oğlu mu?
  +Meryem mesihi dogurduktan sonra ,İsanın babasız oldugu için çevresindekilerin sözlerinden kurtulması icin yusuf ile evlenmiştir ve hiçbir yakınlık derecesi olmamıstır.

  2-) Tanrının oğlu nasıl Tanrı oldu?
  +Mesih insanlarla eşit yasamak icin dünyaya geldi. Bedeni insandı ,ruhu tanrıydı.Tanrı isanın bedeninden ayrıldıgı anda isanın bedeni neden beni terk ettin tanrım demiştir.İsanın.

  3-)İSA’YI İZLEMENİN BEDELİ:
  Burda ise. Zaten dünya ölümlü yerdir . İsa dedi beni izleyin sonsuz yaşam için.. Dünyayı bir kenara bırakın sonsuz yasam icin takib edin. Burda zaten bir benzetme vardır kasti babasına soylenen birşey yok. amac dunyadan vazgecmeli isayla ilerlemesidir.

  4-)TANRI’NIN OĞULLARI – İSA

  Bu zaten celişki bulmak icin zorla yapılmıs. İsa zaten diyor bana iman eden herkes benim cocuklarımdır.bildigimiz kadın erkek olayıyla olan birşey degil isanın oldugu gibi.

  Yeter sıkıldım:S

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s