KÜRTLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

hürmHürmüzgân ruman, atiran kujan
Hoşan sureve gevre gevregan
Zorkeri arep kırdine Xabur
Gehane pale pese sari Zor
Jin u kenikan ve dil beşinan
Merdi azad tilen erui hevinan
Kevişte Zerdeşt maye bey dest
Bizika na kit Hürmüz ve hiç kes.

Hürmüz gahlar virane oldu, ateşler söndü
Büyük büyükler saklandılar
Sitemkâr Araplar her tarafı harap ettiler
Hatta şehri zora yetiştiler
Kadınları kızları esir götürdüler
Azad erkekleri kana boyadılar
Zerdeştin ayini sahipsiz kaldı
Hürmüz kimseye yardım etmedi.

 

Kimilerine göre Kürtler İslam’a Halife Ömer’in zamanında kılıç zoruyla girmişler. Kimilerine göre kandırılmışlar hatta Zana’ya göre yanlışlıkla müslüman olmuşlar.
Kimi İslamcılara göre ise İslam’ı duyan Kürtler akın akın müslüman olmuş.

Yukarıdaki şiir Kuzey Irak’ta bulunmuş ve günümüz Kürtçesine çevrilmiş. Şiirin Arapların saldırıları ve katliamlarına bir ağıt olarak yazıldığı ifade ediliyor. Şiirde Zerdüşt inancında olan insanların Arapların saldırısına uğradığı, erkeklerin katledildiği, kadınların kızların ise esir yapılıp götürüldüğü belirtiliyor. Bu şiirin Kürtlerin kılıç zoruyla müslümanlaştırıldığının kanıtı olduğunu söyleyen araştırmacılar saldırıların 639 – 644 yılları arasında Ömer’in halifeliği zamanında başladığını öne sürerek şöyle kurguluyorlar:

640’lı yıllarda Arap orduları Anadolu’ya iki koldan girmeye başlarlar.
Kürt bölgesi Bizans ve Sasanilerin arasında bölünmüş ve Kürt Halkı merkezi bir örgütlenmeye sahip olamadığından, işgaller karşısında güçlü direniş gösterememiştir. Bunun yanında Sasani ve Bizans devletlerinin baskıcı ve despotik egemenliklerine tepki duyan, ağır vergiler altında ezilen şehirlerde ve ovalardaki halkın bu tepkisinden yararlanan Araplar, bazı alanlarda işgali geliştirirken kimi bölgelerde direnişle karşılaşmadan uygun politikalarla, işbirlikçiliğini geliştirerek, Bizans ve Sasani karşıtlığı tepkiyi kullanarak halkı yanlarına almayı başarmışlardır.

İslamiyetin Kürt bölgesinde yayılışı, fiziki ve kültürel alandaki katliamla, ihanetin iç içe örülmesi biçiminde geliştirilmiştir. Zayiflayan Bizans ve Sasani egemenlikleri Kürtlerde belli bir uyanış ve canlanmaya neden olurken, İslamiyet ile birlikte bunun önüne geçilmiştir. Dinlerinden vazgeçmek istemeyen ve direnişe geçen Zerdüşt inancına sahip Kürtler kılıçtan geçirilirken, Zerdüşt dininin kitabı ve diğer kutsal metinlerle birlikte kültürel değerlerinde talan ve imhası yaşanmaktaydı.
Kürt bölgesini işgalle görevlendirilen Arap komutan, Halife Ömer’e bu bölge halklarının inançlarına ve kutsal kitaplarına rastladığını ve ne yapması gerektiği konusunda danışmak istediğini yazar. Ömer:
“Eğer bu belgeler Kuran ile uyumlu iseler bunlar gereksizdir. Çünkü Kuran vardır. Eğer bu belgeler Kuran’a aykırı iseler yanlıştır. Halkın yanlışı öğrenmesi gerekmez.”

(Kaynak: Ethem xemgin, Kürdistan’da dini inançlar ve etkileri.)

Dikkat edilirse Ömer’e göre iki ihtimal vardır, fakat iki ihtimalde de gereksiz olduğunu ve bulunan belgelerin yok edilmesini emretmektedir.

Araplar belli direnişlerle karşılaşsalar da egemenlik kurabildikleri şehirlerde ve ovalık alanlarda kendilerine bağımlı işbirlikçi sınıf yaratma yoluna gitmişler. Bu işbirlikçiler eliyle işgali meşru göstermeye çalışmışlardır. Arapları “Kavm-i Necip – Üstün Kavim” olarak gören ve topluma da böyle yansıtan bu kesim, Kürt kültürünün ve dilinin asimile olmasında, bu dönemde Araplaşmanın gelişmesinde birinci dereceden sayılabilecek önemli bir rol oynadılar. Bu politikanın kendileri açısından yararlarını gören Arap sömürgecileri ise, kendilerine hizmet eden aşiret liderlerine seyit, şeyh vb.ünvanlar vererek, politikayı zamanla derinleştirerek, halkın hem mezhepler biçiminde bölünmesinin zeminini yaratmış, hem de halkı kendilerine bağlamanın kurumlarını yaratarak, kendi gerçeklerine yabancılaşmasını sağlamıştır.

Özellikle yabancı egemenliğinin kurulamadığı dağlık alanlara çekilen Kürtler, ayaklanmalarla İslamiyetin sunni biçiminde gelişimine uzun yıllar direnmiştir.
Araplar, Kürt halkının kültürü, dili ve inançları üzerinde tam bir imha savaşı yürütmüşlerdir. Arap çıkarlarına hizmet eden bir sömürge toplumu örgütlenmesine gitmişlerdir. Bunun bir sonucu olarak ilk dönemlerde başlayan ve Arap egemen sınıfının çıkarlarını yansıtan İslam’ın sunni mezhebinin gelişimi, Kürt halkının kendi içerisinde bölünmesini getirmiştir. Kendi halk kimliği ile yaşamak isteyen kesimde ise, dağlarda ve Arap egemenliğinin gelişim göstermediği bölgelerde bazen tek başına, bazen bölge halkları ile ittifaklar halinde, kimi zaman mezhepler biçiminde, kimi zaman da sosyal mücadele yönü daha belirgin siyasal taleplerle 10.yüzyıla kadar süren nafile direnişler gösterdiler. Sonuçta zaman içinde dinsel yönden asimile ola ola diğer zorla müslüman yapılan halklar gibi, en katı İslamcı toplumlardan biri olup çıktılar.

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Tarih içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

38 Responses to KÜRTLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

 1. Bengi Dönüş dedi ki:

  Kalemine ve klavyene eğiliyorum. Arap-İslam ordularının halkımızı kırıp döktüğünü çok güzel ifade etmişsin.

  • yılmaz akbulut dedi ki:

   elhamdülillah elhamdulillah elhadulillah şıkru hamde xuda teala em kırım mısılman

 2. bilal dedi ki:

  Goran ve Bengi Dönüş ! Belli ki,siz Yezidisiniz. Melik Tavusa ( şeytana ) tapanlardansınız. Siz,
  bu konunun doğru kaynağı olan ” Medinetu Mardin’i ”okuyun.! Hz.Ömer zamanında islamla tanışıp
  onunla müşerref olan kürt halkı,kendi rızasıyla islamiyeti seçmiştir. Zira, İslam dininin temel kayna-
  ğı olan kur’an’ı Kerim,insanlara din,inanç ve düşünce özgürlüğünü sağlamıştır.Kur’an’a göre hiç bir
  kimse başkasının inancını ve dinini zorla değiştirmeye yetkili değildir. Hz.Ömer’de, ilhamını
  kur’an dan alarak böyle davranmıştır. O büyük zata iftira etmeyin.. Yukarıda gösterdiğiniz şiirin ta-
  rihi gerçeklerle hiç bir alakası yoktur.Onu yazan da,kürt halkının kendi isteğiyle islamla müşerref olmalarını tahammül edemeyen sizin gibi bir yezididir.
  BAKINIZ ! KUR’AN’I KERİM DİN,İNANÇ VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKINDA NE DİYOR ?
  BAKARA SURESİ 256: 1- لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الخ ” Dinde,(inanç ve düşüncede,) zorlama yoktur. Muhakkak,doğru yol sapıklıktan ,hak batıldan ayrılıp belli olmuştur.Artık kim,
  tağutu (sahte tanrıları) reddedip Allah’a inanırsa,işte o kopması mümkün olmayan sağlam tuta-
  mağa yapışmıştır.Allah her şeyi işitir , bilir. ”
  2-YUNUS SURESİ 99: ولو شاء ربك لامن في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتي يكونوا مؤمنين الخ ”
  Eğer senin Rabbin (zorlamayla) dileseydi,yeryüzünde ne kadar insan varsa (istemeyerek de olsa ) hepsi iman ederdi.(Ama zorlamayla bunu istemedi.) Şimdi sen mi,iman etsinler diye insanları zor-
  layacaksın ???
  3- NAHL SURESİ 125: ادع الي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ” Sen insanları Allah yoluna hikmetle,gü-
  zel ve makul öğütlerle davet et.Gerektiği zaman da onlarla en güzel tarzda mücadele et.”
  ” وما عليك الا البلاغ الخ ” ….Sana ancak tebliğ etmek düşer…” (Bunun dışında sana hiç bir yetki verilme-
  miştir.) Ve daha nice benzer ayetlerle,gerek Hz.peygamber ve sahabeler ve gerekse bütün müslü-
  manlar bu konuda uyarılmışlar ve hiç kimsenin dinine,inancına ve düşüncesine zorla müdahale et-
  melerine olanak verilmemiştir. Müslümanlara,böyle bir müdahale şiddetle yasaklanmıştır.Kim böyle
  bir şey yapıyorsa,o kur’an’a ve Allah’ın emrine aykırı davranmıştır. Ama,islamda hikmet,güzel, ma-
  kul öğüt ve ikna metoduyla tebliğ vardır.Zorlama kesinlikle yoktur. İSLAMDA CİHAD,BUNUN İFA-
  DESİDİR.Cihad savaş demek değildir.Kur’an’da savaş ” قتال ” kıtal ” ifadesiyle geçmektedir.
  CİHAD İSE, ” جهاد ” Cehd’den gelir. ” yani Allah yolunda,çaba göstermek,gayret etmek,güzellikle
  insanları Allah yoluna davet etmek vb.ikna metodları içermekte olup bu anlamları taşımaktadır.
  ÖZETLE,Kur’an’ı en iyi anlayan ve uygulayan Hz.ömer,hiç bir kimseyi ve özellikle kürt halkını zorla
  imana getirmiş değildir, Bu saçma iddia ve iftirayı ileri sürenler kürt halkının kendi arzusuyla islami-
  yetle müşerref olmalarını hazmedemeyen Yezidilerdir. Diğer milletler olduğu gibi,kürt halkı da islam
  dinini özgür irtadesiyle seçmiştir ve hiç bir güç onları evrensel ve hak din olan islamiyetten kopara-
  mayacaktır.Müslüman kürt halkı,dinini,inacını ve namusunu ilelebet koruyacaktır.!!!!! Yezidiler ve
  islam düşmanları boşuna uğraşmasınlar.!!! saygı ile.

  • sevginin ışığı dedi ki:

   Sevgili Bilal bey,
   Arapça’ya hakimiyetinize ve Kuran’dan verdiğiniz ayetlerden örneklere hiçbir itirazım yok. Fakat dinin özü ile din adına yapılanlar maalesef çook çok az bağdaşıyor… Eğer dediğiniz gibi olsaydı;
   *Bu sitede yorum yazan müslümanların çoğunluğu, cehennemde yanacaksınız, sizi pis kafirler, telefon numaranı ver, ahirette görürsün gününü pislik gibi ifadeler kullanmazlardı… Yanlış anlamayın ben onlara iyi birer müslüman demiyorum, ama müslümanlık adına yaptıkları ve söyledikleri çok açık…
   *Eğer bu dini uygulayanlar meğer çok barışsever insanlar, neden Hallacı Mansur’u katletmişlerdir?
   *Neden Hz. Ebubekir haricindeki üç halife de müslümanlar tarafından öldürülmüştür?
   *Hadi diyelim Anadolu’dakiler, afrikadakiler vs.. hepsi isteyerek müslüman oldular, o zaman İspanya’da Emeviler’in yaptıkları savaşlara ne demeli?
   *Gelmiş geçmiş en güzel liderlerden biri olan Mahatma Gandhi’nin bile ölmesini beklemeden, ne diye ingilizlerin çekilmesini fırsat bilen müslümanlar hop diye pakistanı kurmuşlardır? Üstelik de daha sonra Hindistan ile üç kere savaşa girdiler?
   *Ben şimdi Suudi Arabistan’a gitsem. Kabe’ye girenlere: İnancınıza saygım var, ama puta tapmak sizin bu yaptığınız desem, acaba bana ne yaparlar dersiniz?
   *Evet, Osmanlılar da Araplar da bir yeri aldıktan sonra artık katliam yapmazlar, ama vergi yükünü de ağır ağır bindirirler. Bu sizce nasıl bir anlayışın uygulaması oluyor?
   *Benim eşim Türk vatandaşı değil. Ne zaman müslümanlar ile konuşsam, konuyu şuraya getiriyorlar ”Onu müslüman yaptın mı? … Cehenneme gidecek yoksa … Bu görüşte olan insanlardaki acaba başka inanışlara saygı mıdır, yoksa tahammül ediyoruz ama savaşa girersek de boyunlarını vururuz zihniyeti mi?
   *Size burada sabaha kadar örnek yazabilirim Bilal bey… Bu siteden yorum yazanlar arasında en iyi müslüman olarak sizi görüyorum. Ama lütfen tarafsız bakmaya çalışınız olaylara… Mesela eğer varsa müslümanlarda böyle bir güzellik kendiniz de deneyebilirsiniz… Bir gün için panteistmiş veya deistmiş gibi davranın ve müslüman ülkeleri gezin, konuşun insanlarla, bakalım başınıza neler geliyor?… ***Ben size haşa inancınızı değiştirin demiyorum. Sadece bir gün için bir rol oynayın ve insanlara konuşun diyorum. Kaybedeceğiniz bir şey yok ama kazanacağınızı saymakla bitiremem… Bir gün sadece… Bakın ve gözlemleyin, o güzel din kardeşleri, o her dine saygı duyan insanlar size nasıl cevaplar veriyorlar…
   Bir ricam var… Bu rolü denemeden lütfen bana buraya cevap yazmayınız… Çünkü ne yazsanız inanmam ve sizi cesaretten yoksun bulurum, taraflı yazıyor derim….
   Teşekkürler

   • insan dedi ki:

    islam dini müslümanlara hoşgörülü olmayı öğütlüyor. ama kimi müslümanlar bunu dikkate almıyor ve uygulamıyor olabilir.beli ki siz hep bu tür insanlarla karşılaşmışsınız sizin gibi anlayış sahibi biri koca bir dini nefsine yenik düşmüş bir insan grubu bağdaştırmamalı bence. islam dinini hakkıyla yaşanlarla karşılaşmış olsaydınız keşke.onların yaptıkları islamın öğütlediği şeyler değil.salih suruç kainatın efendisini okmanızı çook isterdim.umarım aklımdan geçenleri doğru aktarabilmişimdir

   • ismail dedi ki:

    helal sana islam olan bilal beyi kandıracaksınız neredeyse allah onun kalbindekini dahada sabit kılar inşallah

  • Oral dedi ki:

   Peki o zaman kürtlerin Yogun olarak yasadigi yerlerde orada Yogun olarak yasayan süryanilere yapilan katliamlari (Soykirimi ?) almanyadan Gelen NAZILERMI yapti ?

  • Kırdo dedi ki:

   Kürtler kendiligindenmi yoksa kılıç zoruylamı müslüman olmuşların cevabı kürdistanın her tarafındaki arap komutanların öldügü yerler birer kanıttır. mesela kürdistana seferin komutanlıgını yapan Qıbeys / Kays Bingöl ile elazıg arasındaki Sultan daginda kürt komutan Kırd Beelek tarafından öldürülmüs ve bu gün qıbeysın mezarı ziyaretgahtır. İşte hafızamıza katillerimizin kazdıgı islamın adaleti… Qıbeys islam tarihindede bir cok katliama imza atmış. hatta kadın ve çocukları dahi katliamdan geçirmiştirş bilal bey.

 3. firtina bahoz dedi ki:

  kurd halki zorla musulmanlastirildi omer halfe denilen kisi rihadan(urfa) sengale (guney kurdistana kadar) 750 bin kurdu kilictan gecirdi ve zorla musulmanlastirildi.tabiki diyemeyiz kuranin soylediklerine gore haraket etti ama yasananlar kurdistan halkina soykirim uygulanmistir ve simdiki kurlerin yasadiklari ve butun dunya’ay yayilmanin sebebi budur ne yazikki ,bunlari sorgulamadan kendi tahimiziden der cikaramayiz ve onumuzude goremeyiz simdikki kurd halkinin dort parcaya bolunmesi ve her dort parcadaki sistemlerde sozde musulman olmasi ve islam adina kurdlere yapilan zulumler ne anlama geliyor demeki bunun altinda birseyler var musulmanligi siyaset araci olarak kulaniyorlar ve dunyanin butun ulkelere bakalim ayni sorun var ve herkese zarar veriyor neyse bunuda gecip herseyden once insan oldugumuza gore insanligin insan haklari kiriterleri var bu kiriterler din mezheb ayrim yapmadan herkese uygulanmalidir ama bu olmuyor kuranda soylediklerine bakin cok guzel seyler var ama bu kutsal kitabi kabul eden bir kisim haric,diyerleri hicbiri bu kutsal kitaba gore haraket etmiyor bu buyuk bir celiski ve buyuk gunah anlamina geliyor,
  simdiki yasadigimiz 21.yuzyil cidi bir degisik yok bunun bir neticeside orta doguda mezhep catismalar yargisiz infazlar islam adina saga sola zara verenlar ortadadir yine seriat adina yapilanlar cok insanlik disi uygulamalardir ne yazikki.
  saygilar

  • pervin dedi ki:

   Kürtler müslümandır unutmayın ilkokulda muslumanım dogruyum demedik türküm doğruyum dedik ne mutlu müslümanım diyene! Allah bize can verdikçe son nefesime kadar kürtbir müslüman olarak ölü cem

 4. elevation dedi ki:

  Evet, Kürtleri 4 halife müslümanlaştırmıştır, Türkleri Emeviler. 🙂 Zerdüşt, Şamandan üstündür ama 🙂

 5. Efsane dedi ki:

  sapla samanı karıştırmış yorumcular üzücü bir durum haliyle sunni müslümanlar her zamanki gibi saldırgan ve kan kokan dizelerini eksik etmemişlerdir

  üzücü olanda zerdüşlüğü şamanla karıştırmaları bir başka akıllıya göre şeytana tapma :)) ne diyeyim ben böyle ender rastlanan din cahillerine

  Ahura mazda (Pehlevice : Ohrmazd, Farsça: اهورا مزدا „bilginin Efendisi“) eski Pers İmparatorluğu resmi dini Zerdüştçülüğün, kötülük ilkesi ya da Tanrı’sı olan Ehrimen’le sürekli bir mücadele ya da savaş hali içinde olmakla birlikte, Zerdüştçü iyimserliğin bir ifadesi olarak, sonunda mutlak bir zafer kazanacak olan baştanrısı, iyilik ilkesi. Moğol mitolojisinde “Hormosta”, Türk mitolojisinde “Kurbustan” veya Hürmüz adıyla yer alır. Moğollara göre 55 Batı Tanrısının başında bulunur

  http://tr.wikipedia.org/wiki/Zerd%C3%BC%C5%9Ft

  Ateşi kutsal bir varlık olarak görmelerinin tarihi temeli, Medleri oluşturan kabilelerden biri olan magaların, eski dini olan Magilikten kaynaklanmaktadır. Magalar, diğer dinlerde olduğu gibi, tanrıya kayıtsız şartsız teslim olma sözkonusu değildi. Magalar, yaptıkları sihirlerle (MAGİ) tanrıları etkiliyeceklerini düşünüyorlardı. Bundan dolayı yaşam için gerekli olan aydınlığa ve ısıya kavuşmaları için, ateşler yakarak güneşi taklit ederlerdi. Böylece, tanrıları etkiliyerek, güneşin sürekli doğmasını sağlıyacaklarını ve arzuladıkları sonuca ulaşacaklarını sanıyorlardı. Bundan dolayı ateş, sürekli yanardı. Zerdüşt, ekonomik ve sosyal koşulların zorlamsı sonucu ari dinlerini, yeniden günün ihtiyaclarına göre düzenlemeye başladığında, eski dinleri tamimiyla dışlamamış, zamanın koşullarına göre yararlı olan bazı özelliklerini yeni dine aktarmıştır. Ateşin güzelliklerini Mazdaizme entegre etmiş ve Ahura Mazdayı, ışık ve ateşin tanrısı olarak nitelemiştir. Ateş kulelerinde, sürekli ateşler yanar. Ateş kulelerinde yanan ateşe dokunulmaz ve kirletilmezdi. Ateşin sürekli yanmasını sağlıyan kişi, ateşi nefesi ile kirletmemek için ellerinde eldiven, ağzını kapattığı bir peçe bulunurdu.

  Kürtlerin dinine gelecek olursakta hangi bir dini tapınakları var ? yada kültür olarak ellerinde ne vardır ki dinleri olup zorla islamlaştırıldılar diyelim

  mesela Türkiyede yaşayan kürleri kim zorla müslüman yaptı ki ozamnın devriminde zorla müslüman yaptılar esinler bunlar knedilerine tarih uydrup bakın geçmişimiz budur demeye çalışan 3 5 çapulcunun inandığı yalanlar

  öncelikle Kürtlerin dini olarak gösterilen Mitra tanrısı(Güneş tanrısı ) olarak kabul ederler
  ama bundada yanılırlar
  Mezopotamyalı ilk tanrı Mitradır ve
  Mitra hep yerinde kalır. Çünkü insanların iyiliğiyle görevli bu dost tanrı; onların içlerinde taşıdıkları iyilikle kötülük arasındaki savaşın sürüp gittiğini bilmektedir.

  M.S. I. Ve III. yüzyıllar arasında, Roma İmparatorluğu’nda Mitra’nın dinine tapınılıyordu. Mitra, “iyilik”in ve “dostluk”un tanrısıydı kötülüğün düşmanıdır.Onun dinine inananlar, kollarına yedi şeritli dövme yaptırıyorlar ve bir boğayı kurban eden Mitra’nın heykeli önünde, dualar edip günahlarından arınıyorlardı…

  kürtler sadece bu tür dinlerin etkisi altında kalmışlardır kendi kendilerine her ne kadar da zerdüşüz falan deselerde palavradır zerdüştlükte iranlılardandır

  Zerdüştlük : Zerdüşt (Avesta dilinde: Zarathustra, Farsça: Zartoşt. Kürtçe:Zerdeşt), Zerdüştlük dininin kurucusudur. Bazı akedemisyenlere göre gerçek adı Sipitama’dır. Zerdüşt’ün Farslı olduğu bilinse de doğum yeri hakkında ortak bir kanı yoktur. Antik İran’ın doğusunda doğduğuna dair genel bir düşünce hakimdir. Zerdüşt’ün Avesta’da toplanan ve Zerdüştçülük ile ilgili günümüze ulaşan tek belge olan kutsal Gatalar ve Yasna Haptanghaiti ilahilerinin yazarı olduğuna inanılır.

  üzgünüm kürtler yine dinsiz kaldılar

  • oktay dedi ki:

   sen tarihin neresini okumuşsun bilmem ama şunu biliki farsların temeli kürt temellerinin üzerine kurulmuştur dinsiz diyede senin gibilere derler ahmedi necatın bi konuşmasında biz iranlıların temeni kürtlerin temeni üzerine kuruludur diye konuşmuştur persapiliste kurulu med sarayında milattan önce 2500 yılında kurulu sarayda sarı kırmızı yeşil kürdistan bayragı 8×6 metre boyunda orjinal rengiyle halen duruyor bu cografyanın en eski dinleri ve gelenekleri olan bi halka dinsiz diyecek kadar ileri gitmen senin ırkçı oldugunu gösteriyor ırkçı olanıda allaha şirk koşandır allah islah etsin sizi ne diyim

  • Inadina kürt dedi ki:

   Anlayamadigim senin derdin ne ?
   Neyi ispat etmeye calisiyorsun
   Yobaz kafa mann kafa
   Al sana kendini türk sanan dewsirme kafa

 6. yunus dedi ki:

  Ben bi Kurd’um ve kurd’lugumle gurur duyuyorum. ilk once Allah’a (cc) sonrada arab kardeslerime sonsuz tesekkurlerimi sunuyorum bizi musuluman yaptiklari icin al hamdulillah. ne mutlu Muslumanim diyene

  • Arif dedi ki:

   katiliyorum bende kürdüm elhamdürüllah Müslümanim Atalarimizi müslümanlikla tanistiranlardan Allah razi olsun Kürterin zorla müslüman olduklarina inanmiyorum hazreti ömerin adaletine dinimizde zorlama olmadigina inaniyorum ne iyiki kürtlerin ekseriyeti müslümandir Azinlik olan yezidilere Allah hidayet versin

 7. Murat Denizer dedi ki:

  ben bi kürdüm kendi inancını zorla başkasına empoze etmeye çalışan bağnazları lanetliyorum..çoluk çocuk demeden insanları öldüren vakşi ömerede lanet olsun…yıllarca halkları müslüman yapmak için katlettiler..şimdide bir birlerini katlediyorlar..

  • ilter dedi ki:

   bende kürdüm bende bunları sevmiyorum umarım kısa sürede birbirlerini imha ederler temennim sadece bu dur bir zihniyet düşüninki insanı 1500 yıl öncesine götürsün

  • Arif dedi ki:

   Bilmeden etmeden HZ Ömere vahsi dedigin icin seni ve senin gibi vahsi cahilleri Allah islah etsin Müslüman olmayan kürt de olamaz seytana tapan yezidi olur ne mutluki kürtlerin büyük ekseriyeti müslüman ve ehli sünnetdendir sizin gibi kendini kürt sayan dinsiz azinliklari ezip gececek imana ve kuvvete sayiptir kiyamete kadar Müslüman kürtler dinine sadik kalacaklardir Sana Murat adi yakismamis adin seytan olsun daha yakisir cünkü onun tayfasindansinnnnn

   • hakan adanır dedi ki:

    Arif güzel insan belliki sanada o arabın zehirinden vermişler kardeş belliki müslümanlar sana yanlış anlatmış yezidileri ve yezidiliği senin onlar hakkında bilgi vermen için onları görmen bilmen tanıman gerekir.Eminim onları tanıdığında onlar hakkında ne kadar yanlış kanıya vardığını anlarsın dediğin gibide onlar şeytana filan tapmaz.

   • zerdeşt kurdistan dedi ki:

    Burda senin soylediklerin ile senin senin davranışların örtüşmüyor cunku sen muslumanluktan baska butun dinlere hakaret ediyorsun biliyorum muslumanlarin baska dinlere asla saygilari olmamistir ve asla olmicaktaallah muslumanlari lanetlemis hala farkinda değiller bu muslumanlar nerde musluman varsa orda huzur yoktur dunyaya bakin musluman olan bolge kapkaranliktir heryerde katliam var insanlari zorla muslumanlastirma var bunlari zaten görmenizi beklemiyorum zaten göremezsiniz cunku korsunuz

 8. ismail dedi ki:

  Ömer bir zorba olduğundan ondan herşey beklenir,muhammedi zehirleyerek öldürenlerin arasında oda vardır,daha ayrıntılı bilgi isteyenler, Arif Tekinin kitaplarını okuyabilirler.

 9. ekomite dedi ki:

  KÜRDİSTAN’DA HALK OYLAMASI!

   
  Önümüzdeki dönem, Kürtler’in temel sorunlarını ilgilendiren alanlarda önemli kararlar almanın zamanıdır.
  Kırım, Katalanya ve İskoçya’nın kendi kaderlerini belirlemek için referanduma gitme kararları almaları Kürtlerin yolunu açmaktadır.

  1 Milyon civarında bir nüfusa sahip Kosova’ya referandum hakkı tanındı, Kırım halkının öz iradesi ve demokratik seçeneğini ise savaşla tehdit ediyorlar…Kırım referandumu benzeri bir seçimi 40 milyonluk Kürt halkına fazla görüyorlar!
  Dünyada bu türden haksızlıklar devam ettiği müddetçe barıştan bahsedilemez!

  Kırım halkının kendi geleceğini belirlemek için halk oylamasına başvurması Kürt halkı için demokratik bir örnektir. Kosova’ya bağımsızlık isteyenler, Kırım halkının isteklerine karşı çıkmamalı ve Kürdistan’da da böylesine bir demokratik halk oylamasının gerçekleştirilmesini savunmalıdırlar. Kosova halkının bağımsızlığını NATO olarak savaşa girerek dayattılar. Kosova’lılar insan da, Kırım ve Kürdistan halkları insan değilmidir? Bu türden aşırı iki yüzlü politikalarla dünya barışı korunamaz…!

  Kürdistan halkı, bu şekliyle tamamıyla tabii olan bir yöntemle, kendi yaşam alanında, kendi geleceğini belirlemek için özgür bir halk oylamasının kaçınılmazlığını iradi olarak kavramalıdır. Bu halk oylaması, Kürtlerin ayrı bir millet olmalarından kaynaklanan doğal bir zorunluluktur: her millet kendi geleceğini daima kendisi belirler.

  Irak ve Suriye’deki durum, TC’nin statükocu Kürt politikasının açmazı, Kürt düşmanı ırkçı Kemalistlerle dinci AKP arasındaki yeni flört süreci, Kürtler açısından tamamıyla yeni ve büyük tehlikeler arzetmektedir. AKP, Kürdistan’da katliam yapan bütün çeteleri kendi koruması altına almaktadır. Bu haliyle AKP, çözme değil, öldürme yolunu seçmiştir. Türkiye, Osmanlı ve Arapların 1000 yıldır kullandıkları ”Kürdistan” kelimesinden öcü gibi korkmakta ve bu kelimeyi yasaklamaya devam etmektedir: en son örneği: “Kürdistan” kelimesi, AKP, CHP ve MHP’nin ortaklaşması ile TBMM Genel Kurulu’nda bütçe için oluşturulan kitap ve kataloglardan çıkarıldı.

  İyi polis, kötü polis senaryosu Kürtleri kandırmak içindir. Kürtlerin bu ülkelerin eğemen güçlerinden bekleyebeilecekleri herhangi bir çözüm sözkonusu değildir. Bu durum dolayısıyla, Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı için Kürdistan’ın dört parçasında referandum yaparak, özgürce, kendi geleceğini kendisinin belirleme hakkını kullanması zorunluluk halini almıştır.

  Dünyada bugünkü koşullarda bir milleti zorla parçalanmış halde tutmak olanaklı olmadığı gibi; iki ayrı milleti de bir sistem içinde zorla tutamazsınız. Almanya, parçalanmış bir ülke ve millet halindeydi, soğuk savaştan sonra birleşti. Çekoslovakya federal bir devletti, Çek ve Slovakya şeklinde barışçıl şekilde iki devlet şeklinde örgütlendi. Kürt Milleti parçalanmış bir millet, Kürdistan parçalanmış bir ülke. Bu durum sonsuza kadar devam edemez. Kürtlerde millet olarak artık bağımsızlık ve birliklerine kavuşmalıdırlar.

  Kendi kaderini tayin hakkı”nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan üç ayrı kararla güvence altına alınmasına rağmen TC Hükümetleri ile oyunlar oynamanın gereksizliği meydandadır. Kaldı ki bu hak ayrıca uluslararası mahkemeler tarafından da kabul edilmiştir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (CSCE) 1975 yılında Helsinki, 1993 yılında Paris, Birleşmiş Milletler’in 1993 yılında Atina’da düzenledikleri konferanslarda kendi kaderini tayin hakkının en merkezi insan hakkı olduğu, temel insan hak ve özgürlüklerinin yaşama geçirilmesinin temel koşulunun bu hakkın tanınmasından geçtiğini vurgulamışlardır.

  Belirtilen sözleşme ve alınan kararlara rağmen Kürt halkının en temel haklarının inkar edilmesi, Kürtlerin, bin bir yalan ve dolanla oyalandırılması kaybedilen zaman olarak görülmelidir.

  Kurdistan’ın büyük bir bölümünün bulunduğu Türkiye’de Kürtlerin varlığı neredeyse yüz yıldır inkar ediliyor.
  Kemalizm adına Kürtlerin kaderini tayin etmiş bulunan İsmet İnönü, 12 Aralık 1922 tarihli Meclis oturumda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir. Çünkü Kürtlerin gerçek ve meşru temsilcileri Millet Meclisi´ne girmiştir…” demiştir.

  Aynı İnönü, Ankara’nın Kürt milletvekillerine gelince, onların nasıl seçilmiş olduklarını çok iyi biliyordu…O dönemde halkoyu ile seçilmiş tek milletvekili varmıydı? Bütün bu insanların doğrudan doğruya atanmış oldukları ve bunların çoğunun Türkçe bilmedikleri için Meclis’in çalışmalarına katılmadıkları herkesçe bilinmektedir.
  Nasıl oluyorda ”Kürt iradesini temsil eden kardeşler” aynı dili konuşamıyorlardı?
  Aynı yaygaraları şimdi de AKP ve diğer TC temsilcilerinden duymaktayız. İçlerindeki Kürtleri bahane ederek, kendilerinin anlamadıkları bir dili konuşan bu bizar kardeşlik oyunlarına devam ediyorlar.
  Sahte Kürt İsmet paşa öldü, Kürtlerin ulusal, politik ve kültürel hakları hala yok. Örneğin kendi dillerinde okuma hakları yok, Kürt isimler yasal sayılmıyor, Kürt toprakları Türk malı diye dayatılıyor…

   
  KÜRTLER KİMİNLE KARDEŞ OLDUKLARINI KENDİLERİ BELİRLEMEMİŞLERDİR!.

  Bilindiği gibi I. dünya savaşının sonunda Kürdistan toprakları Kürt halkının rızası dışında dört parçaya bölünüp, her bir parçası ayrı bir yabancı egemenliğe teslim edilmişti. Kardeşlik yalanları ile çizilen sınırlar ile Kürdistan ve Kürt Halkı parçalamış, Kürdistan Halkına demokratik bir ülke ve devlette birlikte yaşamaları için gerekli şartlar ortadan kaldırılmıştır.
   
  a- Kürtler, nereden bölündüklerini bile bilimiyorlar, sınırları kendileri çizmemişlerdir. Çoğu Kürt ailesi içki masalarında çizilen sınırlar yüzünden, tel örgülerce bölünmüştür. Ailenin bazı fertleri Irak, bazıları ise Suriye tarafında kalmıştır.
  b- Bölenler, şimdiki sömürge valileri değil, batı devletleri idi. Yani ingiliz ve Fransızlar Kürtlerin kiminle kardeş olmaları gerektiğini Kürtler’den bağımsız olarak belirlemişlerdir!

  Birinci Dünya savaşı’ndan sonra Milletler Cemiyeti’ni kuran ülkelerin Kürtlerin taleplerine karşılık vermedi, aynı tutumun İkinci Dünya savaşı’dan sonra kurulan Birleşmiş Milletler tarafından da sürdürüldü. Bu yıllarda Asya, Latin Amerika ve Afrika’da büyük değişiklikler olup 67 yeni devlet kurulup, cemiyetlerce tanınırken, onlarca halk teker teker bağımsızlıklarını kazanırken, Kürdistan’da bir şey değişmedi ve Kürtler’e statü verilmesine amansızca karşı çıkıldı.

  Bugün Dünyada 208 devlet var. Bunlardan 193’ü Birleşmiş Milletler’in üyesi. BM denilen insafsızlar birliği, Kosova’yı bağımssız devlet yaparken, işlerine gelmeyenleri ise başkalarına bağlıyorlar…Kürtler hala statüsüz…
  Bugünkü TC hükümeti de bunu örnek alarak Kürtlere insanca bir statü vetrmeye yanaşmıyor!
  Yabancı devletlerce çizilen sınırlar içerisinde, tanımakdıkları kardeşilerini bulan Kürtler, sömürge valilerince acımasızca ve cok insafsızca katliamlardan geçirildi. Kürtler tarafından buna karşı görkemli çıkışlar olmasına rağmen başarı sağlanamadı.Kürtlerin biribirlerine gidiş gelişleri engellenemeyince,Zahodan Hataya kadar araya tel örgüler çekilmiş, sığınaklar kazılmış,askeri gözcü kuleleri dikilmiş bu da yetmeyince mayın tarlaları döşenmiştir.
  İran, Irak, Suriye ve Türkiye, Kürtlerin dostu değil, düşmanları olduklarını ispatlamışlardır.
  Şimdi bu şekliyle, Kürt Halkı dört devlet tarafından eziliyor, bugün, oluşan şartlar altında, bunlara kendisini sonsuza dek ezdirmeme sinyalini birleşerek vermelidir…
  Kürt halkı; dört ülkede kardeşlik adı altında, kendisine düşmanlık yapan bu işgalcilerle beraber yaşayamaz. Bunun maddi temelleri ortadan kalkmıştır.
  Birlikte yaşama yüzyıllardan beri deneniyor,yeniden fantaziler kurmak, insanları kandırıp, başka dilden masallar uydurmak abes kaçmaktadır. TC ve diğer 3 devlet yeterli zamanlarını kullandılar, sonuç tam bir fiyasko olduğuna göre daha fazla zaman geçirmemek gerekir. Kürt halkı 4 devlet tarafından kardeşçe değil, düşmanca muamele gördü. 4 devletin ortak zulmüne karşı birleşik Kürdistan olarak mücadele etmek başarılı olmanın ana şartıdır. Kürtlerin birliği zafer için kaçınılmazdır.
   
  ETNİK TEMİZLİĞE KARŞI OTONOMİ VEYA BAĞIMSIZLIK!

  Kürtler, bugün kendilerini işgal altında tutan ülkelerle birlikte mi yaşamak, yoksa ayrı bir devlet kurmak istediklerini belirleyebilmek için Birleşmiş Milletler gözetiminde Kürdistan’ın dört parçasında bir referandum yapılmasını şart koşmalıdırlar. Bu, demokratik anlamda tek yoldur. Kürtler, Kürdistan’ın Kuzeyinde ve diğer parçalarında, diğer milletler gibi kendi kaderlerini kendi elleriyle tayin etme, Kürdistan’da hükümran olma haklarına sahiptir. 

  Türkiye ve diğer müteffikleri böylesine demokratik bir referanduma karşı çıktıkları müddetçe bağımsızlık talebi tekrarlanmalıdır. Hala Irak adını taşıyan kağıt üzerindeki devlette kalan Güney Kürtleri bağımsız bir Kürdistan devleti ilanına geçebilirler, bu kıvılcım diğer 3 parçayı hemen harekete geçirecektir. O zaman AKP’nin sahte açılım, süreç gibi yalanları da çöpe atılacaktır.

   
  Referandum için hazırlık komitesi adına : SAMİ AKTAŞ, BEDRİ ENGİN, VEDAT KONAK, SEVDA SUNER
   

 10. umut dedi ki:

  en uygun şey bence…hiç bir şeye inanmayanlar veya inanıyormuş gibi görünenler için:humanizm dinleri liberalizm dinleri uygun…ne şiş yansın ne kebap.islam hoşunuza gitmiyor hristiyanlığı kendinize yediremiyorsunuz…bu çağda putperestlik zor zenaat..en iyisi emperyalistlerin verdiği ATEİZM HUMANİZM KOMİNİZM DEMOKRASİ HAVUCU İLE YETİNMEYE ÇALIŞIN….

 11. Amed Dicle dedi ki:

  işit islamiyetin özüdür 1500-1600 yıl önce Müslümanlar kürtlere ne yaptıysalar bugünde işit aynısini yapıyor din insanligin bittiği yerdir

  • bilal dedi ki:

   Amed Dicle,

   1-Neye dayanarak islamiyetin tarihini 1500-1600 gösteriyorsunuz ? Demek ki araştırmadan, islamiyetin tarihini doğru öğrenmeden mesnetsizce yazıyorsunuz.!!!

   Bakınız ” Hz Muhammedin Peygamber oluşu, kırk yaşlarında miladi 610 senesinde Mekke’de gerçekleşmiştir.Yani hz.peygambere ilk vahiy miladi 610 tarihinde gelmiştir. Buna göre,islamiyetin başlangıç tarihi: 2014-610 =1404 eder.

   Peki islamiyetin tarihini bile doğru bilmeyen ve araştırmayan sizin gibiler,kürtlerin nasıl müslüman olduklarını da doğru bilmesi düşünülebilir mi.???

   2- Söz konusu münafık örgütün kısaltılmış ismi ” işit ” değil, IŞİD’ tir.Bu da gösteriyor ki kulaktan dolma bilgilerle bilgilendiriliyorsunuz.

   3- Bu tür saşma sapan iddia ve iftirayı ileri sürenler kürt halkının kendi arzusuyla islamiyetle müşerref olmalarını hazmedemeyenlerdir.Diğer milletler olduğu gibi kürt halkı da islamiyeti özgür iradesiyle seçmiş ve hiç bir güç de onları evrensel hak din olan islamiyetten de koparamayacaktır.Müslüman kürt halkı,dinini,inancını,kimliğini ve namusunu ilelebed koruyacaktır.

   DİN VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ KONUSUNDA KUR’AN’IN NET VE KESİN EMRİ !!

   BAKARA-256:

   – لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي الخ ”

   Dinde (inanç ve düşüncede) asla zorlama yoktur.Şüphesiz doğru yol sapıklıktan,hak batıldan ayrilip belli olmuştur,artık kim tağutu (sahte tanrıları) reddedip Allah’a inanırsa,işte o kopması mümkün olmayan sağlam tutamağa yapışmıştır.Allah her şeyi işitir,bilir.” deniliyor.

   İşte kur’an’a göre,din ve inanç konusunda hiç bir kimseye baskı ve şiddet uygulanamaz, ifade özgürlüğü elinden alınamaz.Bunun sonucunda kürt halkı da islamiyeti kendi özgür iradesiyle seçmiştir.!!!

   Saygılar.

 12. zafer dedi ki:

  Gizemli

 13. Burhan yazar dedi ki:

  Saçma sapan şeyler yazmayın insanları da kandırmayın kürtler peygaber soyun dan gelmişler ve ilk müslüman olanlar dandir

 14. malik dedi ki:

  Kuranın alahtangeldiğiinanmiyan incilede inanamaz cumkialaha inanmiyor ortadoğuda olanzulum islamyapmaz demeki islamolmamişler

 15. gonca dedi ki:

  Önyargılarınızda sizinle beraber mezara girecek neyin derdindesiniz? Seninde,benimde,onunda hesabı ayrıysa o zaman bırakın kim kime inanırsa inansın Tanrı sizi korusun Allah’ın hidayeti, mağfireti,merhameti de bizim üzerimize olsun..

 16. Erdal Amedi dedi ki:

  arkadaşlar yalan yanlış bilgiler ile lütfen kimseyi kandırmayın bazı internette bu konuyu araştran kardeşlerimiz denk gelirse yanlış bilgilenir bilgi bilgilendirildikçe toplum bilgilenir.kürtlerin müslüman oluşunu kısaca anlatım HZ.Resulullah döneminde sahabilerinden cahabiyi el kürdi varmış.peygamber efendimiz hakkın rahmetine erince.hz ömer halife olmuş cahabiyi el kürdi hz ömer cizir tarafında yani mezopotamyada yaşayayan zerdüşt inancında olan bir topluk kendi topluluklarıını bildirmiş. ve bunları islama davet edilirse kuşkusuz hepsi müslüman olacaktır. diye hz ömer de buna istinaden peygamber efendimizin sahabisini dikatte alıp bi tebliğ yapmış kürtlere ,kürtlerde koşulsuz şartsız savaşsız ölümsüz kabul etmiştir.kabul etmiyenlerde yezidi ,zerdüşt olarak yaşamaya devam etmiştir. bildiğim bu yanlışım varsa düzeltilsin. herkese saygılar.ALLAH cc hepimizi afına ve magfireti ile esirgesin.

 17. hasan dedi ki:

  Kürtler Müslüman olmadan önce, en çok etkilendikleri dinin Zerdüşt olduğu hususu kabul görmüş bir görüştür. Zerdüşt’ün Peygamber olup olmadığı ise, alimler arasında tartışmalı bir konudur.

  Ünlü Müfessir Alusi’ye göre, Kürtlerin bir kısmı Hz. Peygamber(a.s.m) zamanında müslüman olmuşlardır. Hatta bunlardan “Ebu Meymun Cabân el-Kurdî” ismindeki bir sahabi kürt kökenlidir. (1)

  Futuhu’l-Buldan’da (s.208) bildirildiğine göre, Kürtlerin bulunduğu bölgelerden Ruha/Urfa, Harran, Meyafarkin, Hasankeyf, Mardin, Amed/Diyarbakır, Nusaybin gibi bölgeler, savaştan sonra sulh yoluyla fethedilmişlerdir. Bu fetihler, Hz. Ebu Ubeyde’nin görevlendirdiği büyük komutan Iyad b. Ganem tarafından hicrî 19-20. yıllarında gerçekleşmiştir. Buna göre, Kürtlerin, memleketlerinin Hicaz bölgesine yakın olmasının da etkisiyle, bu dönemde Müslüman olduklarını söylemek mümkündür.

 18. insan dedi ki:

  ben kürdüm , islam asla zorba ve baskıcı bir din değildir dinimiz insanları uyarmayı ve onlara doğruyu öğretmeyi emreder.insanları kılıç zoruyla müslümanlaştırmayı değil.biz onları uyardıktan sonra inanıp inkar etmek tamamen onlara kalmış bir şey.neden islamı bu kadar karalamaya çalışıyorlar acaba!!!!!

 19. erkan arslan dedi ki:

  Diyarbekir’e, Hz. Ömer’in askerleri piknik için gitmediler. bura da Arap komutanı Halit’in oğlu Süleyman, savaş ta öldüğü için, Diyarbekir Araplar tarafından alındıktan sonra büyük bir zulüm ve kıyıma maruz kalmıştır. Binlerce Kürt genci Araplar tarafından idam edildiler. Hz. Ömer’i de suikastla öldüren de Lülu Firuz adlı bir Zerdüştdür.

  • Ahuramazda dedi ki:

   Sevgili guzel muslumamlar bugun nasil Kurtler’i bogazini kesip namusuna el atiyorsaniz ve bugun arkasinda druyorsaniz demekki dunde onu yaptiniz.
   acaba 1000 yil onceki halimiz neydi? Kurd’un inanci ne olursa olsun kaderi birdir

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s