GERİCİLER ve GERİCİLİĞİN KARAKTERİSTİĞİ

Gericilik sözcüğü İlericiliğin tersi anlamı ifade ediyor.

İlericilik, mevcut olanın yerine daha iyiyi, daha güzeli daha yararlı olanı getirme girişimi.
İnsanlık tarihi yenilikçi hareketler sayesinde ilerleme kazanmış ve siyasi, ekonomik, toplumsal evimlerini tamamlayarak yaşam şartlarının çok daha iyi olduğu aşamaya erişmiştir.
Her dönemde ilerici hareketlere, yeniliklere karşı duran, mevcut şartların korunmasında ısrarcı olan ya da eskiye, daha önceki şartlara dönüşü isteyen siyasi, sosyal kesimler olmuştur.
Eskiye dönüşü isteyen ya da mevcut şartlarda ısrarcı davranıp yeniliklere karşı çıkan bu oluşumlara gericilik, bu oluşumun mensuplarına da gerici diyoruz.
Arapçada gericilik irtica, Arapça türeviyle gerici ise mürteci olarak ifade ediliyor.

Tarihteki gerici hareketlere baktığımızda gericiliğin genelde dinden kaynaklandığını, gericilerin dini kullandıklarını görürüz.
Sadece islam değil, Hristiyanlık ve Musevilik de ilerleme hareketlerinin önünde bir engel teşkil etmiştir.
Çok tanrıcılık da dahil hemen her din, bilim ve felsefenin düşmanlığını yapmış olup, bilim ve felsefe tarihi bu dinlerin tüyler ürperten cinayetleriyle doludur.
Sokrates’ten Bruno’ya, Hallac-ı Mansur’dan Nesimi’ye, zehirlenen, yakılan, derisi yüzülen, etleri lime lime edilerek öldürülen çok sayıda filozof ve bilimadamı mevcuttur.

İslam tarihinde örneği en çok kullanılan gerici tavır, Gazali’nin felsefeye muhalif olması, filozofları kafir ilan etmesidir.
Hristiyanlık tarihinde ise Galileo’nun Engizisyonca yargılanması, Bruno’nun yakılarak öldürülmesidir.

Batı literatüründe gericilik teriminin 1789 Fransız devriminden sonra cumhuriyet ve devrim karşıtlarının tekrar monarşi yönetimine geri dönme hareketleri için kullanıldığını görürüz.

Bizde ise ilk örnekler 18. yüzyıla aittir.
Matbaanın Osmanlı’ya gerek dini gerekse iktisadi sebeplerden dolayı 200 yıl gecikmeyle gelebilmesi gericilik olarak nitelendirilir.
3. Selim’in ıslahat hareketlerine karşı yapılan isyan hareketleri de bir başka örnektir.
En önemli gerici hareketlerden biri 31 Mart Vakası olarak gösterilir ve bu olay, meşrutiyete karşı çıkanların monarşiyi geri getirmek maksadıyla ayaklanması olarak açıklanır.
Cumhuriyetin ilk döneminde ise Şeyh Sait isyanı, Menemen olayı gerici isyan ve eylemler için gösterilen örneklerdendir.

Günümüzde dünyada Taliban hareketi en bariz gericilik örneğidir.
İslam ülkelerindeki diktatörlüklerin rejimlerini sürdürebilmek için dini kullanmaları gericilik olduğu gibi, bu ülkelerdeki köktendinci örgütlenmeler de gerici karakterdedir.
Ülkemizde ise cumhuriyetin kuruluşu ve hilafetin kaldırılışından günümüze kadar karşı devrimci gerici örgütlenme süregelmiş, bilhassa 1950’den itibaren gericilik yükselme kaydetmiştir.
Bugün gericiliği laikliğe karşı çıkan ve daha fazla islami yaşam tarzını hedefleyen siyasi-sosyal oluşumlarda görmekteyiz.
Bunların başında tarikat ve cemaatler gelmektedir.
MNP, MSP, RP ve FP gerici hareketlere destek vermekten yasaklanmıştı.
İktidar partisi AKP ise,laikliğe karşı hareketlerin odağı olmaktan hüküm giymişti.

Günümüz gericilerinin yazılarından laikliği kaldırmak, hilafeti geri getirmek,İslami yaşam tarzını ve hukukunu zorunlu kılmak, Osmanlı’ya dönmek ve İslam birliğini kurmak vb. amaçlar taşıdıklarını görmekteyiz.
Daha köktendincileri ise açık olarak şeriat düzenini getirmeyi amaçladıklarını ortaya koyuyorlar.

Gericiliğin Karakteristiği

Bir yanda dünyayı, evreni açıklamak için insan aklına ve bilime güvenenler ve bu yolda yapılan çalışmaları destekleyenler, öte yanda inancın duygusal etkileri altında bilimdışı doğaüstü varlıklara bel bağlayan dinci kesimler. Akıl ve bilimden yana olanların maddeci niteliklerinin ağır bastığını, akla ve bilime mesafeli kalıp inancı öne çıkaranların ise idealizmin en koyu batağına saplandıklarını görürüz.

Gericilerin akıl ve bilimden uzak olmaları hatta akla ve bilime karşı tavır almaları, her alanda maddecilerden farklı yapılanmalarına neden olmuştur. Kullandıkları dilden tutun da yaşam tarzlarına  kadar bu fark net olarak fark edilir derecededir. Akıl ve bilimden yana olanlar maddeci bir dil kullanırlar. Buna karşın gericilerin dilinden dini söylemler, Allah-peygamber eksik olmaz.

Gerici düşünce hoşgörüsüzdür. Dine ve inanca aykırı bulduğu her değişimi reddeder. Değişime ayak uyduranlara karşı tavır alır, onlara ağır suçlamalarda bulunur. Herhangi bir değişimin getireceği yararlar anlatılıp açıklansa da kabullenmez,  dine zarar getireceğini düşünür. Yenilik ve farklılık konusunda tamamen anlayışsızdır. Dininde ve kutsal kitabında olmayanlara daima karşı durur.  Yeni bir şeyin faydasıyla, topluma katkısıyla ilgilenmez, dinin o konuda ne söylediğine bakar.

Gericiler sanata karşıdır. Dini bir yanını görmedikleri her sanatı eleştirirler. Müzik, dans, resim, heykel, şiir vb. sanat dallarının hiç biriyle ilgilenmedikleri gibi, ilgilenenleri de soyutlamaya çalışır. Bu tür sanatların kafirlere ait ve şeytan işi olduğunu öne sürer.

Giyim kuşam konusunda peygamber döneminin ilk müslümanları nasıl giyiniyorsa öyle giyinilmesi gerektiğini savunur. En büyük takıntıları tesettürdür. Kadının eli yüzü haricinde saçının bir teli dahil hiçbir tarafının görünmemesi gerektiğini ileri sürerek toplumsal sorunlara sebebiyet verir.

Kadın erkek eşitliğini kabul etmez. O yüzden kadın haklarına karşı çıkar. Kadının çalışmasına da karşıdır. Ona göre kadın evinde oturmalı ve ev işleriyle, çocuk bakımıyla, dikiş-nakışla uğraşmalıdır. Gericiliği had safhaya taşımış olanlar çalışan kadınları  fahişe olarak gördüklerini açıklamaktan çekinmezler. Onlara göre tecavüze uğrayan kadınlar suçludur. Çünkü açık giyinerek erkekleri tahrik etmektedirler.

Gericiler birbirlerine ve kadınlarına karşı o denli güvensizdir ki haremlik-selamlığı savunurlar. Kadınlarla erkeklerin bir arada oturmasını, birlikte seyahat etmesini doğru bulmazlar. Bir Erkeğin bir kadınla yalnız kalmasını ahlaksızlık olarak nitelerler.
Erkekle kadının tokalaşmasına bile karşıdırlar. Tokalaşmanın erkeği tahrik edeceğini öne sürerler.

Gerici düşüncede eğitimde din bilgisi esastır. Dini eğitimin zorunlu olmasını savunur. O nedenle de İmam-Hatip okullarından imam yetişmesini amaçlamaz.
Eğitimin bu tür dinin ön planda olduğu okullarda yapılmasını savunur. O yüzden de İslam’ı siyaset edinen partiler bu okulları arka bahçeleri olarak görürler.
İktidarları zamanında bu okuldan mezun olanlara ayrıcalık tanır, önemli gördükleri kadrolara bu okullardan mezun olanları yerleştirirler.

Gerici kafaya göre eğitimdeki araçlardan biri dayaktır. 10-12 yaşına gelmiş çocukların namaz kılmayıp oruç tutmamaları halinde dövülmeleri gerektiğini savunurlar.
Bir dönem falaka ve kızılcık sopası dini eğitimde eksik olmazdı. Kuran kurslarına çocuklar “Hocam, eti senin kemiği benim” diye teslim edilirdi. Hala Anadaolu’da bu ilkel uygulamalar mevcut. Çocuklar dayak zoruyla dini eğitime tabi tutulurlar.
“Kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik bırakmayacaksın” ve “Kızını dövmeyen dizini döver” gibi sözlere sarılan dinciler bu dövme yetkilerini Kur’an’dan alırlar.

Gerici zihniyet özgürlüklere karşıdır. Öyle ki çocuğunun yanında ayağını uzatmasını bile saygısızlık olarak görür. Hele ayak ayak üstüne atmayı hiç kabullenmez.
Kadının fikirlerini belirtmesine izin vermez. “Elinin hamuruyla erkek işine karışma” diyerek engeller. Evde tek söz sahibi erkektir. Demokratik aileyi asla tasvip etmez. Öyle ki “Kadının söylediğini asla yapmayacak ya da tersini yapacaksın” sözünü destekler.

Sağlık konusunda, hastalıklar karşısında da gerici zihniyetini sergiler. Okuyup üflemenin şifa getireceğine inanır. Tıp yerine alternatif bitkileri, kocakarı ilaçlarını savunur. Doktordan çok hocaya, cinciye inanır. Muska taşır, ayetelkürsi gibi ayetleri okumanın belalara karşı koruyucu olduğunu savunur.

Gerici zihniyet kadercidir. Olayların gerçek nedenlerini irdelemek ve çözüm bulmak yerine kadere bağlar. O yüzden gerekli ve yeterli tedbirler almaz ve yeni felaketlere sebebiyet verir. Örneğin doğal afetleri Allah’tan bir ceza olarak görür. Depremin günahın çok işlenmesinden dolayı olduğunu öne sürer. Allah’ın yıldırımlarla, gök gürültüsü ve şimşeklerle insanlara korku verip uyardığına inanır.

Gericiliğin hakim olduğu bir ülke gelişemez, büyüyüp kalkınamaz. Zaten dinin ve gericiliğin egemen olduğu bir kalkınmış ülke mevcut değildir. Bu tür toplumlarda halkın refahını ve mutluluğunu sağlamak mümkün olmaz. Topluma teokratlar tarafından sürekli korku ve tedirginlik pompalanır. Kişilikler gelişemez. Psikolojisi bozuk insanlar yaygındır. Sağlıksız-eğitimsiz bir toplumun da ilerlemesi mümkün olmaz.

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Politika içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

14 Responses to GERİCİLER ve GERİCİLİĞİN KARAKTERİSTİĞİ

 1. Natürelist dedi ki:

  Eline saglik sayin pante, mükemmel calisma.

  Zaten örneklerini TV de haber’lerde görüyoruz, Tunus, Misir, Libya, Bahreyn, Suriye, Yemen, Iran, ve daha sayamadigim digerleri, Türkiye de dahil’dir.

  Neden buradaki insanlar hep kafir dedikleri Ülke’lere siginmistir? ve halen de siginmaya calisiyorlar.

  Neden baska Islam Ülke’lerine siginmiyorlar ve daha uygun olmazmi? Hani palavra laflar’la Müslüman Müslüman’nin kardesidir diyorlar? Onlarda kendileri gibi müslüman degilmi dir?

  Neden yüz bin’lerce Hiristiyan’lar kendi Ülkeleri’nden kacip Müslüman Ülkelere Siginmiyor? Cünkü Hiristiyanlar Müslümanlar gibi pek orta caga hevesli degildir’ler.

  Olay cok basit kim ne derse desin, Islam gericiliktir her sey ortada, ve görünen köy kilavuz istemez.
  Saygilar

  • muzaffer dedi ki:

   İslam gericilik değildir.Eğer araştırırsanız bunun böyle olmadığını gözlemlersiniz.Bu konuda size bir yazarın adını veriyorum.Lütfen okuyun.HALUK GÜMÜŞTABAK google dan arayıp ulaşabilirsiniz.Ayrıca Yaşar Nuri Öztürk’ü de takip edin.

 2. ilkim dedi ki:

  okuduklarından hiç birşey anlamadığın yazdığın yorumdan anlaşılıyor. zaten yazıda da sizin gibileri anlatıyor ama anlamıyorsunuz???
  dünyada müslüman ve gelişmiş bir ülke veya din referanslı gelişmiş olan bir ülke varmı? en gelişmiş ve ahlaklı toplum olan japonlar’ın %50 sinin ateist olduğunu biliyormusun??

 3. emre dedi ki:

  Galiba yanlis yazdiniz; gericilik,yobazlık,cahillik, kısacası beyinsizlik Islam’a yaklasmakti hani?

 4. mümin dedi ki:

  e sizin gibi ateistler ne yapmış bi görelim japonlar binalarımızı hiç birşey yıkamaz diyorlardı depreme fırtınaya dayanıklı ama ne oldu ALLAH 10 dakkada yerle bir etti alın size ateistleriniz ve yüksek teknolojileriniz titanic batmazdı hani ateistler uzay sonsuzdu bilimciler hani ışık hızına ulaşacak hiçbirşey yoktu bilimciler gerçi siz insanda değilsiniz sonradan insanlaşmış insancıklarsınız sizin atalarınız şempaze ler orangutanlar goriller darwindw sizin akıl hocanız ne kaddddar bilgili ilerici yahu bilim gelir geçer şeyler bu gün var yarın yoklar kafalarınızı bu fikirlerle bozmayın tabi kafa varsa maymun soylular darvin sizin dedenizdir o ne derse o olur yoksa karl mı aklınızı bozuyor yoksa nietzsche mi bunlara kanmayın bunlar yıkanmayı bile bilmiyorlardı kirleri o kadar çoğaalmışki o kadar çoğalmışki kirleri elbise gibi olmuş zaten nietzsche bıyıklarını kendine palto diye giyermiş hatta yemek yemek için ağzını bulamazmış işte bundan dolayı hastalanıp ölmüşler nietzsche frengi olmuş umumhaneye gitmiş ya siz biliyorsunuz da freud ta ….neyse daha fazla uzatmayayımki utanmayın nede olsa bunlar sizin peygamberinizmi oluyorlar hocalarınızmı neyse işte öyle ya

  • candost neşeci dedi ki:

   sn muzaffer yani pes doğrusu ne araştırması kardeş her gün tvde görüyoruz adamlar resmen bir birlerinin kafasını kesip top oynuyorlar siz dahada utanmadan yok bilmem şuna ulaşın buna ulaşın diyorsunuz yaw kardeş bizim beynimiz yokmu kendimiz olayları muhakeme edemiyormuyuz yani illa birilerine bağlımı yaşamamız gerekir ve ne mağlum bu dediğin adamlarında yarın iktidar olup din adına kafa kesmiyecekleri be birbirlerinin kafalarıyla top oynamayacakları işiniz gücünüz başkasına bağlı yaşayıp yalanlarla dolanlarla yaşamak milleti kandırmak yeter artık bir bitin be bir bitin

 5. mümin dedi ki:

  sen iklimmisin mevsimmisin nesin ben neyi okuduğumu çok iyi biliyorum ve okuduğum şeye nasıl cevab yazacağımıda iyi biliyorum ben senin yazına cevab yazdım ama nedense sayın adminlersenin yazını benim yazının arkasına aldılar ve sen bana cevab yazmışsın gibi olmuş vallahi kafanız iyi çalışıyor sayın admin !!! ama herkesi kandıramazsınız bari tarihleri ve saatleri değiştirseydiniz daha inandırıcı olurdu

  • candost neşeci dedi ki:

   sayın mümin onu bunu iyi bileceğinize insan olun biraz insan bir kişiye nasıl hitap edeceğnizi başta bir öğrenin senin o dediğin japonyadaki deprem senin o çok sevdiğin yerlerde olsun bakalım ne oluyor taş üstünde taş kalıyormu senin o ataist dediğin kişiler olmasın bakalım sonunuz ne oluyor okadar çok islam dinini islamiyeti savunuyorsan yiyorsa git israile karşı savaş israil üç tane vatandaşı için taş üstünde taş bırakmadı yiyorsa gidip israile karşı savaşsana yemez tabi siz anca birbirinizin kafasını kesesiniz başkada bir cacık olmaz sizden sizlere bol bol canerler cübbeliler adnanlar lazım sana ne gerek bilim ilim

   • hakikat dedi ki:

    kardeşim çok gereksiz konuşuyorsun, tv den izlediğin şeylerle yorum yapma, islam dini gericilik değildir o kafa kesme vs islamda böyle şeyler yoktur, tatrihe bkarsak bir çok büyük buluşları müslümanlar bulmuşlardır..

 6. gayb`a inanan dedi ki:

  Natürelist..
  Pante orada bir yem atiyor, sende hemen havada kapip saksakciligini yapiyorsun.
  İslam`i, kendi cikarlari dogrultusunda yorumlayarak yasayan bazi yobaz kesimleri gericilikle suclayabilirsin, ama bunu islam`a ve kur`an a mal ederek “islam gericiliktir” diyemezsin!.

  Seninki neye benziyor biliyormusun?
  Bugün bir cok aletle insan öldürülüyor, ekmek bicagi, döner bicagi, tornavida, makas, catal, ütü vs. Sen bu gibi aletlerle insan öldürüldügünde, öldüreni degilde, kullanmis oldugu aleti sucluyorsun. Simdi burda sence kim sucludur?. İnsanmi, aletmi?
  Eger insan diyorsan, diyecegim yok, ama yok alettir diyorsan o zaman evindede bu tür aletleri kullanmiyorsun demektir ki, bu mantiksizlikla Kur`an ida kullanmasan olur..

 7. Geri bildirim: Anonim

 8. merd dedi ki:

  Adam ağız tadıyla islam aleyhine bi sürü ithamda bulunmuş.. islam ı öyle bi anlatmışki ben bile acaba dedim. o kdr tarafsız ve soğukkanlı olayı özetlemişki hiç açık kapı bırakmamış resmen.. ama tabi o kdr kolay değil.. olay okdrda basit değil.. Peki bu mümin adlı arkadaşın yazdıkları hakkında ne düşünüyorsun.. Her türlü düşünceye ve farklılıklara hoşgörüsüz yaklaşır demiş adam.. Mümin arkadaşta bu adamın örnek verdiği gerici islam modelini burda uygulamaya geçirmiş.. yav arkadaşım biraz kafayı kullanın yaa bu kdrda olmaz.. adam resmen yemi atmıs önünüze sizde aldanıp havlayarak yemi yutmak için kosusturmayın.. burda ince bi durum mevzu bahisken yaptıgınız hareketlerle bu islam düşmanın laflarını onatlaymayın!!

 9. Drogba CC dedi ki:

  Bu yazıyı şimdi okudum. Bu Gerici zihniyet daha iyi tasvir edilemezdi. Aynen dediğin gibi gerici ülkelerin kim olduğu ve yaşam tarzları ortada.

 10. Mert Doğan dedi ki:

  Yazınızın sizi ayakta alkışlıyorum.Din özellikle İslam Şeriatı temelli bir devlet 6 yy ın çöl karanlığından kurtulamaz.Kurtulamamıştır.Kurtulamayacaktır.Bugün İslam ülkelerinin haline baktığımızda bunu görüyoruz.İslam ülkelerinin zaten dünyayla ilgisi yok bunların yaşadığı İslamı yaşatmak.İslam ın da zaten nasıl gerici ve barbar din olduğunu biliyoruz.Hadi hayal edin o zaman bir İslam devleti.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s