EBU TALİB’İN İMANSIZLIĞI

Peygamberin Amcası, Ali’nin babası ebedi Cehennemlik mi?

Ebu Talib’in asıl adı Abd Menaf’tır. Menaf, kabe’deki putlardan birinin adıydı. Muhammed hazretlerinin sülalesi olan Haşimiler, bu putu kutsal sayarlardı.

Kureyş’in ileri gelenlerinden olan Ebu Talib, son derece iyi kalpli, hoşgörülü, yardımsever ve çevresi tarafından sevilen ve sayılan bir kimseydi. Öylesine hoşgörülüydü ki, farklı din ve inanca bağlı olanlara karşı sevgi kanatlarını açmıştı. Örneğin kendisi puta tapanlardan olmakla beraber Muhammed’in, müşriklere (puta tapanlara) karşı düşmanlık beslemesine aldırış etmez ve onu müşriklerin saldırılarından korurdu. Her gece kılıcı ile Peygamberin evinin etrafında sabaha kadar dolaşırdı. Bu işi ölünceye kadar yapmıştır.

Öte yandan, Ebu Talib’in Ali, Cafer, Akil ve Talib adında dört çocuğu vardı ve bu dört çocuktan ikisi (Ali ile Cafer) Müslümanlığı seçmiş, diğer ikisi (Akil ile Talib) putperest olarak kalmayı tercih etmişlerdi. (Sahih-i Buhari Muhtasarı Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan, c.VI, sf.101, Hadis No: 785 ve c.X, s.308).

Böyle olduğu halde Ebu Talib, çocukları arasında ayırım yapmamış, hepsini de bağrına basmıştır. Kendi bağlı bulunduğu dinsel inancın dışında kalanlara sevgi ve şefkat göstermekten geri kalmamıştır. Müslümanlığı seçen oğullarının (Ali ile Cafer’in) ve Muhammed’in inançlarına saygı göstermiştir. Söylendiğine göre Muhammed, Mekke dönemindeyken Ebu Talib’in koruması sayesindedir ki yaşamını sürdürebilmiştir.

Ne var ki kendisine babalık eden, kendisini ölümlerden koruyan Ebu Talib’i, İslamdan başka bir inançta öldü diye, cehennemlik bilmiştir. Ve Müslüman kişilerin de kendisi gibi yapmaları için, yani Müslüman imanında ölmeyen ana, babaları ve yakınları hakkında mağfiret dilememeleri için şöyle demiştir:
“Kafir olarak ölen Cehennemliktir, ona şefaatin ve Tanrı’ya en yakın olanların akrabası olmanın faydası yoktur.” (Bkz. Müslim, e’s-Sahih, “İman” bölümü).

Lokman/33. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun.

Yani, Muhammed’in söylemesine göre Allah bildirmiştir ki Müslüman kişi, kafir olan çocuklarına ahirette şefaatte bulunamayacağı gibi, Müslüman imanında bulunan çocuklar da, kafir olarak ölmüş babalarına (ya da analarına) şefaatte bulunamayacaklardır.

Tevbe/113. “(Kafir olarak ölüp) Cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar (Allah’a) ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de insanlara.”

İslam kaynaklarına göre bu ayetler Muhammed hazretlerinin anne ve babası için inmişti.

Kasas-56. Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.

Buhari, Müslim ve müfessirlerin tümüne göre Kasas-56 ayeti Mekki idi ve müşrik olarak ölen Ebu Talib için yazılmıştı.

Ebu Talib, ölüm döşeğinde iken, peygamber yanına gelip “İman et” diye buyurdu. Ebu Talib “Ben şimdiye kadar inanmamışken Kureyş’in kadınlarına ‘Korkusundan iman etti’ dedirtmem” diye cevap verdi. Öleceği zaman bir şey söyledi. Fakat hâlsiz olup sesi yavaş çıktığından herkes işitemedi. Yakınında bulunan Abbas Kardeşim iman etti dediyse de Peygamber “Ben işitmedim” buyurdu.

Kur’an’a göre inanmayanlar ebedi cehennemlik. İnananların dünyada yaptıkları iyi ve kötü işlerin değerlendirileceği belirtilirken, inanmayanların yaptıkları tüm iyi işlerin boşa gittiği ve değerlendirilmeyeceği belirtiliyor. Bu durumda hayatı boyunca Muhammed’e bakan, büyüten ve onu koruyan Ebu Talib de ebedi cehennemlik.

Peygamberin düşünmediği amcasını başkaları düşünüyor ve kimisi ölürken iman ettiğini, kimisi de onun cezasını hafifleten hadisleri uyduruyor.

Cehennemde en hafif azap Ebu Talib’e yapılır. Ayaklarında ateşten iki nalın olacak, bunların sıcaklığından beyni kaynayacaktır.) [Müslim]

Said Nursi ise Ebu Talib için cehennemde bir cennet köşesi ayırmış:

Evet, ciddî bir surette Cenâb-ı Hakkın Habib-i Ekrem’ini sevmiş ve himaye etmiş  asabiyet-i kavmiye gibi hissiyata binaen makbul bir iman getirmemesi üzerine, Cehenneme gitse de, yine Cehennem içinde bir nevi hususî cenneti, onun hasenatına mükâfaten hâlk edebilir.
Kışta bazı yerde baharı hâlk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla, bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî cehennemi, hususî bir nevi cennete çevirebilir” (Mektubat s. 375-376).

Said Nursi’nin bu iddiasının dayanağı Zahzah hadisidir.

Buharî ve Muslim gibi bazı yazarlar, Süfyan b. Said-i Sevrî, Abdulmelik b. Umeyr, Abdulaziz b. Muhammed Deraverdî ve Leys b. Sa’d gibi ravilerden naklen aşağıdaki iki hadisi aktarırlar:

“Ebu Talib’i ateş katmanları arasında gördüm ve onu bir zahzaha (çukura) naklettim.”

“Belki kıyamet günü Ebu Talib’e şefaatim fayda verir de onu, derinliği incik kemiklerine kadar olmakla birlikte beynini kaynatan ateşten bir zahzaha (çukura) koyarlar.”

Ebu Talib’in diriltilerek iman ettirildiğini dahi uyduran hadisler mevcuttur. Yukarıdaki Müslim’e ait hadisin aşağıdaki hadisle neshedildiği iddia edilir:

“Amcam Ebu Talib, diriltildi ve iman etti.”
(Kurtubi’den naklen İbni Hacer-i Mekki’nin Nimet-ül-kübra kitabından)

Bu hadis Şifa-i şerif şerhinde de vardır. İmam-ı Süyuti, Ebu Talib’in imanlı olduğunu iddia eden bir kitap yazıp, 12 hadis âliminin ismini vererek uydurmasını ispatlamaya kalkışmıştır. (Mirat-ül harameyn s.1096-1112)

Tabi bunların inandıkları Allah’ı mı yoksa insanları mı kandırmaya çalıştıkları hakkında bir yorumda bulunamıyoruz. Ama Ebu Talib gibi bir insana imansızlığı ve ebedi cehennemi yakıştıramadıkları ve omuzlarında bir yük gibi durduğu anlaşılıyor.

Bu yük, özellikle Şiileri rahatsız ettiğinden onlar tüm bu hadisleri yalanlıyor ve ayetlerin Ebu Talib’le ilgisi olmadığını öne sürüyorlar. Onlara göre Ebu Talib iman etmiştir. Örneğin;

Ebuzer-i Gıfarî, Ebu Talib hakkında şöyle demiştir: “Kendisinden başka ilâh olmayan Allah’a yemin olsun ki Ebu Talib, Müslüman olmadan dünyadan göçmedi.”

Ne demişler: “Dilin kemiği yok.” Bunların hepsi İslam kaynaklarından. Ama bakınız aynı konuda kaç farklı sonuç çıkıyor bu kaynaklardan:

a- Ebu Talib müşrik olarak ölmüştür ve ebedi cehennemliktir.

b- Ebu Talib cehennemliktir ama en hafif azap ona yapılacaktır.

c- Ebu Talib cehennemliktir ama cennet gibi serin bir çukura sahip olacaktır.

d- Ebu Talib müslümandır ve cennetliktir.

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

21 Responses to EBU TALİB’İN İMANSIZLIĞI

 1. Diegitirtiedy dedi ki:

  Hello,

  Your link url submitted to our movies portal it’s approved.

  Please check below and confirm.

  http://movie2k.info

 2. Mikeharvey dedi ki:

  Hey, from Toronto, Canada

  Just a quick hello from as I’m new to the board. I’ve seen some interesting comments so far.

  To be honest I’m new to forums and computers in general 🙂

  Mike

 3. lypeluboppy dedi ki:

  Hi All!

  I’ve just signed up here and wanted to say hi all!

  Cheers!

 4. Nutioulty dedi ki:

  Great tip! I will add this site to my bookmarks.

  racing gaming seat

 5. Hilmi dedi ki:

  Bu şahıs zamanın da gerçeği görmüş saçmalıklarla mücadele etmiş ama malesef yenilgiye uğramış bir zamanının aydınıdır diye düşünüyorum..

 6. zeynep dedi ki:

  ebu talıp musluman olarak olmustur.

 7. hdyt dedi ki:

  Hz. Ebu Talib”in iman ettiğine dair bir yığın delil var:
  1- Ebu Talib’in iman etmeden vefat ettiğini söyleyen, Ebu Hureyre’dir.. Ebu Hureyre…hicretten 8 yıl sonra Medine’ye geldi.. Ebu Talib ise hicretten önce vefat etti.. yani Ebu Hureyre hayatında hic Ebu Talib’i görmedi..
  2-İslam dünyasının; gerek Sünni gerek Şii’nin kabul ettiği bir gerçek vardır.. bir Müslüman kadın asla bir putperestin nikahında kalamaz.. Ebu Talib’in eşi Fatıma binte Esed’in ilk müslüman kadınlardan olduğunda da ittifak vardır.. peki Hz. Peygamber (annem dediği) Fatıma binte Esed’i neden Ebu Talib’in nikahından ve evinden ayırmadı.. (bu hükmün Mekke’den sonra çıktığını düşünenler ltfn..
  Hz. Peygamber ve Ummi Habibe’nin evliliğine baksınlar)
  3-Ebu Talib’in Allah’ı tanıma ve kabul etmesiyle ilgili söylediği şiirler tarihi kayıtlar da var.. öyleki, Ebu Talib’in kendisine ait meşhur bir divanında bu kasideler sıklıkla okunmaktadır..
  4- Ebu Talib’in Hz. Peygamber’e onlarca yardımına rağmen Müslüman olarak vefat etmediğini söyleyen kaynaklar Ehl-i Sünnetin %10’u bile değildir.. bu kayhaklar da çoğunlukla Emevi düşüncesini yansıtır. Muaviye’nin siyasi gücü ele geçirmek için rakibi olarak gördüğü Hz. Ali’nin şahsını zayıflatma icin attırdığı iftiralardan sadeve biridir..
  5-..

 8. Ng dedi ki:

  Siz müslüman olmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz?

  Birkaç kelimeyi tekrarlayıp birkaç ritüeli yerine getirmek mi?

  Yoksa doğduğumuz toprakların – veya atalarımızın(!) – dini mi?

  Müslüman olmak bu değil.

  Müslüman olmak ve iyi insan olmak farklı şeylerdir.

  • engin altan dedi ki:

   eğer kendine müslüman diyen bir insan iyi bir insan değilse gerçekten müslüman mıdır?

 9. ALİ NUREDDİN dedi ki:

  ASLINDA YAZIMA VE DELİLLERİYLE KASAS 56 AYETİ KERİMESİNİN MEDİNEDE NAZİL OLDUĞUNU KURANI KERİME HAKİM OLUP ONU BİLEN KİŞİLER DELİLLERİYLE ÇOK İYİ BİLİRLER
  HER SORULAN SORUYA HER ZAMAN ŞİA,,,
  SUNNİ KAYNAKLARLA DELİLLER GETİRİYOR
  AKLİ VE NAKLİ DELİLLERDEN SONRASI İSE
  AÇIK MUCİZE GÖSTEREN MUSA VE İSA ALEYHİSSELAMIN KAVMİNİN AYNINI ŞİMDİ İSLAM ALEMİ YAŞIYOR
  ŞİMDİ MUHAMMEDİ NURU DOĞDUĞU ANDAN İTİBAREN ALNINDA TAŞIYAN RASULULLAHIN EBEVEYNLERİNE CEHENNEMLİK VE KÜFÜR EHLİ OLDUKLARININ SAVUNAN
  KÖR VE ŞEYTANİ TAASSUPÇU ZİHNİYETİN AÇIK MUCİZELERİ
  GÖRMEMELERİDE VE BUNLARI SAYMAMALARIDA
  İLAHİ NURU TANIMIYAN GEÇMİŞ KAVİMLERİN CAHİLLARİNDEN ÇOK DAHA KÖTÜ CANİ VE ACIMASIZDIRLAR
  KERBELA BUNA EN GÜZEL DELİL VE ÖRNEKTİR
  EĞER GERÇEKTEN İMAN EDEN TOPLULUK OLSALARDI
  CENNET GENÇLERİNİN EFENDİLERİNİ HUNHARCA KATLETMEZLERDİ
  VE BU KATLİAMLAR ARASINDADA KAFİR VE MÜNAFIK KATLİAMCILAR CEMAATLE NAMAZ KILIP KURANI KERİMDE OKUYORLARDI

  SORARIM ŞİMDİ BU NAMAZ VE OKUNAN KURANI KERİMİN ONLARA BİR FAYDASI OLDUMU SİZCE,
  ASLA ASLA ASLA OLMADI ,KİŞİNİN NAMAZI ORUCU HACCI SİZİ ALDATMASIN
  İMANI DÜŞÜNCESİ VE VELAYETİ İMAMININ KİM OLDUĞUNA BAKINIZ
  İMAM VE VELAYET ALİ ALEYHİSSELAMINDIR

  BUNU ÇEKEMEYEN LANETLİ MUAVİYE VE ÜMEYYE OĞULLARI DEĞİLMİYDİ
  EMEVİ SALTANATINDA
  SÖZDE ALLAH RASULUNUN MİNBERİNDEN
  BÜTÜN İSLAM ADI GEÇEN COĞRAFYADA EVET BÜTÜN COĞRAFYADA

  MEKKE VE MEDİNEDE DAHİL OLAMAK ÜZERE
  HZ ALİ ALEYHİSSELAMA HZ HASAN VE HZ HUSEYİNE
  90 YIL BOYUNCA
  ( EVET 90 YIL SUNNİ KAYNAKLARDA DELİLLİ İSPATLI )
  HER NAMAZ ÖNCESİ LANETLER VE PAK TEMİZ HANIMI CENNET HANIMLARININ SEYYİDESİ
  HZ FATIMA ANNEMİZE ÇOK KÖTÜ KÜFÜRLER VE LANETLER ETMEDEN HUTBE VE NAMAZ KILMIYORLARDI
  İLK DÖNEMLERDE SÖZDE RASULULLAHIN YANINDA OLAN SÖZDE SAHABİLERDE BUNA KATILIYORLARDI VE BU MÜNAFIKLARDAN SONRADA
  90 YIL SÜREN BİR GELENEK HALİNE GELDİ

 10. ALİ NUREDDİN dedi ki:

  1 -Bir ayette şöyle buyrulur: “Muhakkak ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğine hidayet verir ve O, hidayet bulanları daha iyi bilir.” (Kasas: 28/56)
  İbn Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınları: 4/368.

  Süleyman Ateş diyor ki: “Bu rivayet doğru olamaz, çünkü Rasulullah’ın amcası Hicretten önce Mekke’de ölmüştü.
  Bu ayetler ise Medine devrinin sonlarında inmiştir. Bu rivayet Ebu Talib’in müşrik olarak öldüğünü kanıtlamak ve böylece
  Hz. Ali’yi bir müşrik’in oğlu olarak göstermek amacıyla uydurulmuş olabilir.
  Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi zarif bir insan, can çekiştirmekte olan bir insanla pazarlık eder mi? Bu cahilce uydurulmuş rivayetin hiçbir makul yanı yoktur.
  Tek amacı Ebu Talib’i cehennemlik yapmaktır. Bu insanlar Kur’an ayetleriyle dahi nasıl oynamışlar, yazık!!!
  İşin garibi bu rivayet,
  “Sen sevdiğine hidayet edemezsin, fakat Allah dilediğine hidayet eder.” (Kasas: 28/50) ayetinin de iniş sebebi olarak zikredilmiştir ki o ayetin de Ebu Talib’le bir ilgisi yoktur.”
  Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri: 4/147.

  Muhammed Mahmud Hicazi diyor ki: “Ebu Talib’in Peygamber efendimize karşı tutumuna ve ona yaptığı yardımı da unutmamak gerekir.
  Zannımca
  bu ayetin Ebu Talib hakkında indiğini söyleyen rivayet zayıftır. Çünkü Tevbe suresi, Kur’an-ı Kerim’in son inen surelerindendir.”
  Muhammed Mahmud Hicazi, Furkan Tefsiri, İlim Yayınları: 2/545.

  Ali Arslan diyor ki: “Ebu Talib hicretten önce Mekke’de vefat etmiştir. Dolayısıyla bu ayetin onun ölümünden sonra nazil olup, daha sonra

  Medeni bir sureye (ahkâmla ilişkisinden ötürü) ilhak mı edildiği, yoksa Tevbe suresinin diğer ayetleriyle birlikte nazil olup,

  Rasulullah’ın daha önce Ebu Talip için af talebinde bulunmasının hükmünü mü beyan ettiği tartışmalıdır. Çeşitli kanallardan gelen rivayetlere göre, Rasulullah’ın (s.a.v.) annesinin mezarını ziyaret edip, onun hakkında af talebinde bulunduğu için bu ayetin indiği de iddia edilmiştir.
  ( BURDADA BAŞKA BİR İKİLEM ÇIKIYOR
  RASULULLAH İSA ALEYHİSSELAMDAN MAKAMCA DAHA AŞAĞIDAMIYDIKİ
  İSA ALEYHİSSELAMIN ANNESİ PAK TEMİZ VE TAHİR OLSUN
  PEYGAMBERLİĞİN SON ALTIN HALKASI OLAN HZ MUHAMMED SAA EFENDİMİZİN ,PAK TEMİZ VE TAHİR ANNESİ MÜŞRİK OLSUN
  VALLAHİ BU İFTİRALARA AHMAK VE CAHİLLER DAHİ GÜLERLER )

  İbn Hacer Askalani, burada çözülmez bir düğümün olduğunu söylemiştir. Çünkü Ebu Talib’in hicretten önce Mekke’de öldüğü hususunda ittifak edilmiştir.

  Ayetin nüzul sebebi her ne kadar daha önce vuku bulmuşsa da tehir edilmiş olması veya biri Ebu Talib, diğeri

  Âmine Hatun ile ilgili olmak üzere ayetin iki nüzul sebebi olması ihtimal dahilindedir.
  DİYORLAR İŞTE AÇIK BİR İFTİRADIR
  Nüzulün sebepten sonra meydana geldiğine delalet eden delillerden biri de, daha önce belirttiğimiz gibi yasaklayıcı ayet gelene değin Rasulullah’ın yakınında bulunan münafıklar hakkında af talebinde bulunmaya devam etmiş olmasıdır.
  peki kim bu yakınındakiler işte can alıcı soru budur,,,,,,,,,

  Rasulullah’ın bu uygulaması, sebep her ne kadar daha önce vuku bulmuşsa da ayetin daha sonra nazil olduğunu göstermektedir.
  Nitekim Allah teala: “Kötülükler yapıp yapıp da nihayet ölüm gelip çatınca: “Ben şimdi tevbe ettim” diyenlere ve kâfir olarak ölenler için tevbe yoktur.” (Nisa: 4/18) ayetiyle bu hususa değinilmektedir. En doğrusunu Allah bilir.”
  İbn Hacer Askalani’den naklen Ali Arslan, Büyük Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Arlan Yayınları: 7/267-268.

 11. ALİ NUREDDİN dedi ki:

  2) Atıyye ve Abdullah b. Abbas’tan rivayet edilen diğer bir görüşe göre bu ayeti kerime Rasulullah’ın annesi hakkında nazil olmuştur.
  Atıyye diyor ki: “Rasulullah Mekke’ye gelince annesi için af dilemesine izin verilir ümidiyle güneş ortalığı iyice kızdırıncaya kadar annesinin kabrinin başında durdu. Nihayet Tevbe: 9/114 ayeti indi. Rasulullah da annesi için af dilemekten uzak durdu. Bu husuta Ebu Hureyre diyor ki:

  “Rasulullah (s.a.v.) annesinin kabrini ziyaret etti. Kendisi ağladı, çevresinde bulunanları da ağlattı ve buyurdu ki:
  “Ben Rabbimden onun için af dilememe izin vermesini istedim. O bana izin vermedi. Onun kabrini ziyaret etmek için izin istedim. Bana izin verildi. Sizler, kabirleri ziyaret edin. Çünkü onlar, ölümü hatırlatırlar.”

  İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: Allah, Mekke’nin fethini müyesser kılınca, Rasulullah (s.a.v.) ebeveyninden hangisinin kendisine en yakın zamanda öldüğünü sordu. Bunun üzerine, “Annen!” denildi. Rasulullah (s.a.v.) de annesinin kabrine gitti ve onun yanında durdu. Sonra da başı ucunda oturarak ağladı. Bunun üzerine
  Ömer (r.a.) Rasulullah’a: “Sen, bizi kabirleri ziyaret etmekten ve ağlamaktan nehyettin. Ama sonra da sen, kabirleri ziyaret etmeğe başladın!” diye sorunca
  Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bu hususta bana müsaade edildi. Ben, annemin içine düştüğü azabı görüp ve Allah’tan anneme gelecek olan azab hususunda da elimden hiçbir şey gelmeyince, ona merhametimden dolayı ağladım.”
  Fahreddin Razi, Mefatihu’l-Ğayb, Akçağ Yayınları: 12/202.

  Süleyman Ateş diyor ki:
  “Bu rivayet doğru olamaz, çünkü Rasulullah (s.a.v.) doğumundan önce babasını kaybettiğinden onu hiç görmemiş idi. Annesi ise, kendisi altı yaşında iken vefat etmişti. Babasını hiç görmemiş idi. Annesi ise, kendisi altı yaşında iken vefat etmişti. Babasını hiç görmemiş, annesiyle altı yıl beraber yaşamış olan Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi çok zeki bir insan, annesinin mi babasının mı daha önce öldüğünü sorar mı? Kaldı ki peygamberin annesi, Medine’den dönerken Ebva’da ölmüştür, kabri Mekke’de değil Ebvada’dır.”
  Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri: 4/147

 12. ömür dedi ki:

  ebu talibin asıl ismi abdi menaf araplarda adet olduğu için talip isimli oğlunun adıyla anılıyor talip müşrik olduğuna göre ebu talipte adıyla anıldığı oğlu gibiydi demek ki.

 13. zeynep dedi ki:

  Bence cennetlik o çok iyi kalpli çok iyi yürekli bir insan müslüman olmasada ölmeden 1 kaç dakika önce kelime-î seâdet getirmiş ve müslüman olmuştur

  • Bi yabancı dedi ki:

   ZEYNEP ;

   Yanındaymışsın gibi konuşuyorsun ! Bence cennetlikmiş bu dinde kimlerin nereye gideceklerine dair karar verme yada fikir yürütme ehliyetini hangi merciden aldınız ?

 14. Taner Öğüt dedi ki:

  Müslümanlık farzları yerine getirip, şerrlerden kaçmaktır. Hayırlara vesile olmak, herşeyi helalinden yapmaktır. Haramlardan, şüpheli şeylerden kaçınmaktır. Mesela zina eden ancak zina edenle evlenir, inananlarla zina edenlerin evlenmesi haramdır ayeti var. Haliyle zina eden ile etmeyenin evliliği, nikahı kabul olmaz çünkü haram ile helal bir değildir. Tâbi bunu herkes kabul edemez, nede olsa en amansız düşmanların inandık diyenlerin güzel sözler söyleyenlerin, inananların beğenisini kazananların olduğu bildirimiş. Veledi-Zinalar Gökten zenbil ile inmiyor ya!

 15. Mansur dedi ki:

  Doğrusu Allah (c.c)bilir

 16. heda dedi ki:

  tek bir soru soracağım.. müslüman bir kadın, müşrik bir adamın nikahında kalması mümkün müdür..? Fatıma binte Esed, ölene kadar Ebu Talib’in nikahında idi.. Hz. Peygamber, kendisini büyüten, annem dediği ve cenaze namazını kıldığı Fatıma binte Esed’in, Ebu Talib’in eğer müşrik ise nikahında kalmasına müsede etti.. eğer derseniz müşrik kimsenin nikahında kalma meselesi mekke döneminde yok idi, ben de size Habeşistana göçen ve kocası müslümanlıktan hıristiyanlığa geçip nikahı düşen Ummu Habibe’yi hatırlatırım ki, Ummu Habibe’yi o durumda kimsesiz bırakmayan Hz. Peygamber kendi nikahına almıştır..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s