IRKÇI BİR TANRI: YHVH

allah-tanri-farkiMusevilik, Hristiyanlık ve İslâm semitik ve ilahi kökenli olarak kabul edilen dinlerdir ki bu dinlerin en kadim olanı Museviliktir. Diğer bütün dinlerde olduğu gibi semitik kökenli dinlerin de temel unsurunu tanrı inancı oluşturur. Yine İslam ve Hristiyanlığın temelini de oluşturan Musevilik ve Tevrat’tır. Bu üç dinin ise İbrahim’e kadar dayandığı öne sürülür. Bu dinlerde ortak unsur tanrı olmasına rağmen bu tanrıya hitap ederken kullanılan İsimlerin tamamı olmasa bile, en başta gelenleri farklıdır. Bu İsimler, Yahudiler için YHVH, Hıristiyanlar için Baba Tanrı ve Müslümanlar için ise Allah’tır.
Her ne kadar Hristiyanlar, YHVH ismini Yehova olarak telaffuz etmiş olsalar da, YHVH’nın Yehova olduğu iddiasının kanıtı yoktur. Yehova ismi Yahudiler tarafından kabul görmez. Çünkü kendileri de YHVH’nın telaffuzunu bilmemektedir ve çok uzun zamandan beri bu adı ağızlarına almamakta olduklarından ve telaffuzu da bir yerde kayıtlı olmadığından Yehova telaffuzu doğrulanmamaktadır.
Yehova ismine ilk kez 1270 yılında kaleme alınan Raymond Martin’in Pugio Fidei adlı eserinde rastlanır. Söz konusu okunuşun, Papa Leo X’un itirafçısı olan Peter Galatin’in icadı olduğu ve aynı okumayı Fagius’un (1550) da ileri sürdüğü genel olarak kabul edilir. Büyük olasılıkla Peter Galatin, bu ismi Raymond Martin’in kitabından duymuştur.Yahudi inanışına göre Adem ile Havva ve iki oğlu Habil ve Kabil, tanrıyı YHVH ismiyle bilmekte ve
Adem’in büyük oğlu Enoş’un zamanında tanrıya bu İsimle dua edilmekteydi.
Çünkü Musa, “Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakub’un Tanrısı gönderdi” demiştir. Yani, YHVH atalarının tanrısıyla özdeşleştirilmiştir.Musa şöyle karşılık verdi: “İsrailliler`e gidip, `Beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi` desem, `Adı nedir?`diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?”
Tanrı “Ben Ben`im” dedi, “İsrailliler`e de ki, “Beni size ‘Ben Ben`im’ diyen gönderdi”.
Çıkış 3:13-14″İsraillilere de ki, “Beni atalarınızın Tanrısı, İbrahim`in Tanrısı, İshak`ın Tanrısı ve Yakup`un Tanrısı Rab gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.”
Çıkış 3:15

İbranice’de sesli harf olmadığından, bütün kelimeler sessiz harflerle yazıldığından, telaffuzu sessiz harfler arası seslilerle doldurularak sağlanırdı. Ancak kayıtlardaki YHVH yasaklı oluşundan dolayı halk arasında konuşulmadığından dilden dile gelememiş ve zamanla nasıl telaffuz edildiği bilinemez olmuştu. Artık YHVH denmiyor, onun yerine “İsim” deniyordu.
(Yahudi kaynaklarında, ‘İsim’ Tanrı’nın telaffuz edilemez ve hususi ismi olan YHVH’nin
yerine kullanılır ve büyük harfle yazılır. Bkz. Ephraim E. Urbach, The Sages Their
Concepts and Beliefs, trs. Israel Abrahams, Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts and London 2001, s. 124-134.)

Peki YHVH neden yasaktı ya da yasak olarak algılanmıştı?

YHVH şeklindeki 4 sessiz harfin tam olarak telaffuz edilmesinin ne zaman sınırlanmaya başladığı hususunda farklı görüşler vardır. Talmud, İsim’in mabedin tahribinden kırk yıl önce baş haham adil Simon’un ölümünden sonra hahamların İsim’in telaffuzuna son verdiklerini söyler.
Bu tarihten sonra İsim’in telaffuzu yasaklandı ve onu telaffuz edenin gelecek dünyada bir payının olmayacağı ifade edilmeye başlandı. Hatta, Hanannah ben Teradion, talebelerine İsim’in telaffuzunu öğrettiği için cezalandırıldığı nakledilir. Bu cezalandırılmanın nedeni, İsim’in ehil olmayan insanlara öğretmek olduğu söylenir. Çünkü, dört sessiz harfin kamuya açık yerlerde seslendirilmesine son verilmiş olmasına rağmen, hem birinci mabet hem de ikinci mabet boyunca
bu seslendirilmenin bütünüyle ortadan kalkmadığını yalnızca kullanımının gittikçe daraldığını gösteren deliller vardır.
Dört sessiz harf mabette, haham kutsamasında tekrarlanmaktaydı:
“YHVH, Musa’ya şöyle dedi: Harun’la oğullarına de ki, ‘İsrail halkını şöyle kutsayacaksınız. Onlara diyeceksiniz ki, YHVH sizi kutsasın ve korusun; YHVH aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin; YHVH yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin. Böylece, kahinler İsrail halkını adımı anarak kutsayacaklar. Ben de onları kutsayacağım.” (Sayılar 6/ 22-27)

Zaman içinde sinagoglarda da kullanım çekincesi doğmuş olmalıdır ki, YHVH telaffuzu tamamen ortadan kalkmıştır.
YHVH’nın telaffuz edilmeme tarihini tespit etmek mümkün gözükmemektedir. Ancak bunun birdenbire değil, tarihsel bir süreç içinde ve tedricen olduğu söylenebilir. Gündelik hayattaki
kullanımının terk edilmesi, hahamlara has kılınmasının yanı sıra Kitab-ı mukaddesin son kitaplarında da gittikçe daha az görünmeye başlar. Örneğin, YHVH yerine Kyrios kullanılır. Yine kyrios gibi rab anlamına gelen adonai kullanılmıştır. Adonai bile zamanla telaffuz edilmekten kaçınılmaya başlandı ve onun yerine İsim anlamına gelen İbranice ha-Shem’i (ya da Aramca Shema’yı) söylemek adet haline geldi.

Dört sessiz harfin telaffuz edilmeme sebeplerinden biri, Levililer’de (24/16) yer alan metindir:

“Rabbe söven kesinlikle öldürülecektir. Bütün topluluk onu taşlayacak.
İster yerli isterse yabancı olsun, Rabbe söven herkes öldürülecektir”.

Sövgünün rabbin adıyla yapılmış olması olarak algılanan ve uygulanan bu ayetin YHVH isminin telaffuzunu engelleyen temel yasa olduğu düşünülmektedir.
Telaffuz edilmeme uygulamasının kendisinden kaynaklandığı düşünülen bir diğer ayet de Çıkış 3/15’de yer alır:

“İsrailliler’e de ki, beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve
Yakub’un Tanrısı Rab gönderdi. Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım”. Burada “sonsuza kadar” anlamına gelen le-olam ifadesi le-allem şeklinde okunduğunda “bu benim gizlenecek ismimdir” anlamına gelmektedir.

Bir başka sebep ise;
“Senin Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına almayacaksın” şeklindeki Çıkış 20/7 ve Tesniye 5/11’de yer alan ve On Emir’den birini teşkil eden ifadedir.

10 Emir’de “Tanrının adını boş yere ağzına almayacaksın” demesine rağmen Musevilikle Müslümanlık arasındaki en önemli farklardan biridir bu.
Yahudiler tanrının adını hiç ağızlarına almazken, müslümanlar ağızlarından düşürmezler.
Vallahi, billahi, tillahi, “Allah Allah”, “Hay Allah!” “Ya Allah”, “Of Allahım of”, “Öff. Allaaahh!”i “Allahısmarladık, “Allaha emanet ol”,”Allah mesut etsin”, “Allah rahmet eylesin” vs. gibi, her sözde ve yeminde Allah’ı kullanırlar.

Gelelim YHVH’nın anlamına.

YHVH’nin anlamının ne olduğuna dair bir çok açıklama ileri sürülmüştür. Temel hareket noktaları, Çıkış 3/14’de yer alan ‘ben benim’ ya da “ben ben olanım” şeklindeki anlamlandırmadır.
Burada kullanılan kelime, “vhv” kökündendir ve “olmak” anlamına gelir.
Sahası olmasından dolayı, Albright bir çok çalışmasında YHVH meselesini ele almış ve onu anlamlandırma çabasında, kelimenin kullanılış tarihini, Yahudilerin tarihini ve dinsel-kültürel olarak ilişkili oldukları kültürlerdeki uygulamaları bir alt yapı olarak kullanmıştır.
Ona göre, Söz konusu İsim, yalnızca “düşmek, olmak, var olmak” anlamlarına gelen şifahi kök HWHden türetilebilir.
Abright’in YHVH’nin anlamının ne olduğuna dair yaklaşımı onun, kelimenin mevcut haliyle, daha uzun olan bir ismin kısaltılmış şekli olduğu teorisine dayanır.
Bu konuda ciddi bir örnek ise, MÖ. on beşinci yüzyıl Kenan dilinde bulunmaktadır.
Burada Kenan fırtına tanrısı olan ve sürekli olarak Al’iyan olarak zikredilen Baal, aslında “savaş meydanlarında karşılaştığım şampiyonlara galip geleceğim” şeklindeki bir ismin kısaltılmış halidir ve “ben kesinlikle galip geleceğim” anlamına gelmektedir.

İbranice Kitab-ı Mukaddes Çıkış 3/14’de yer alan “ben ben olanım” cümlesi, ettirgen Yahveh, üçüncü şahıs olarak takdim edildiğinde Yahweh asher yihweh (daha sonra yihyeh), “var olanının olmasına sebep olan” anlamına gelir.
Orijinal haliyle formül, tek başına düşünüldüğünde doğruluğu hususunda şüphe etmek mümkün olabilir ancak, söz konusu kullanıma mö. ikinci bin yıl Mısır metinlerinde fazlasıyla rastlanılmaktadır.
Mö. on beşinci yüzyıldan kalma olan ve Amun’a yöneltilen bir ilahide şöyle denilir: Ey, var olanın olmasına sebep olan (yaratan) tanrı.
Albright, YHVH’nin anlamına yönelik bu teklifinin yanlışlığının ortaya konması halinde, bu İsrail’lilerin kendi tanrılarının her şeyin yaratıcısı olduğunu kabul ettikleri gerçeğinin değişmeyeceğini, çünkü Kitab-ı Mukaddes’de buna dair oldukça yoğun metinlerin bulunduğunu söyler.
Albright, From Stone Age to Christianity, s. 261.

Daha geniş bilgi için:

Bir Sessizliğin ya da Yhvh’nin Tarihi
(YHVH’nin Telaffuz Edilmeme Olgusu Üzerine Bir Araştırma-Fuat Aydın

YHVH’nın Irkçılığı / Vaadedilmiş Topraklar:
(Yorumsuz)
Yaratılış 15:18-21. O gün RAB Avram`la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: “Mısır Irmağı`ndan büyük Fırat Irmağı`na kadar uzanan bu toprakları -Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş ve Yevus topraklarını- senin soyuna vereceğim.”Tesniye 11:

23. RAB bu ulusların tümünü önünüzden kovacak. Sizden daha büyük, daha güçlü ulusların topraklarını mülk edineceksiniz.

24. Ayak basacağınız her yer sizin olacak. Sınırlarınız çölden Lübnan`a, Fırat Irmağı`ndan Akdeniz`e kadar uzanacak.

25. Hiç kimse size karşı koyamayacak. Tanrınız RAB, size verdiği söz uyarınca, ayak basacağınız her yere dehşetinizi, korkunuzu saçacaktır.

Yeşu 1:

3. Musa`ya söylediğim gibi, ayak basacağınız her yeri size veriyorum.

4. Sınırlarınız çölden Lübnan`a, büyük Fırat Irmağı`ndan -bütün Hitit* ülkesi dahil- batıdaki Akdeniz`e kadar uzanacak.

“Kuzey sınırlarımız Kapadokya’daki dağlara kadar dayanır. Güneyde de Süveyş Kanalı’na. Sloganımız, David ve Solomon’un Filistin’i olacaktır.” – Theodor Herzl (1887)

“Filistin’in bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi tarafından çizilmiştir.Yahudi halkının, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine getirmesi gereken bir iş daha vardır. Nil’den Fırat’a kadar.” – David Ben Gurion (1948)

“Tanrınız RAB sizi övgüde, ünde, onurda yarattığı bütün uluslardan üstün kılacağını, verdiği söz uyarınca kendisi için kutsal bir halk olacağınızı açıkladı.”
Yasa’nın Tekrarı 26:19

Çünkü ben seninleyim, seni kurtaracağım diyor rab. `Seni aralarına dağıttığım bütün ulusları tümüyle yok etsem de, seni büsbütün yok etmeyecek, adaletle yola getirecek, hiç cezasız bırakmayacağım.
Yeremya 30:11

Yabancılar sürülerinizi güdecek, Irgatınız, bağcınız olacaklar.
Sizlerse RAB`bin kâhinleri, Tanrımız`ın görevlileri diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, Zenginlikleriyle övüneceksiniz.
Yeşaya 61/ 5-6

“Allah’ın Rabbin sana miras olarak vermekte olduğu bu kavimlerin şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın. Allah’ın Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin.” Tesniye 20/16-18)

“Rabbin işini gevşeklikle yapan lanetli olsun ve kılıcını kandan alıkoyan lanetli olsun.”
Yeremya 48:10

Çünkü o gün her şeye egemen YHVH’nın günüdür. Düşmanlarından öç alması için öç günüdür. Kılıç doyana dek yiyecek, kanlarını kana kana içecek. Çünkü Rab, her şeye egemen YHVH kuzeyde, Fırat kıyısında kurban hazırlıyor.
Yeremya 46:10

“Onları tamamen yok edeceksin, onlarla ahdetmeyeceksin, onlara acımayacaksın.”
(Tesniye: 7/1-3)

Muhammed hazretleri Yahudilerin ırkçı tanrısını ve onların ırkçı peygamberlerini almış, Arapların putperest adet ve ibadetleriyle harmanlayarak İslam’ı kurmuştur.
O’na göre YHVH Allah’tır.
Nitekim Bakara-47’de YHVH’yı tasdik eder.Bakara-47. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.Meallere parantez içinde “vaktiyle” ya da “bir zamanlar” eklenerek, bu ırkçı kayırmanın artık sona erdiği yansıtılmak istenmiştir ama Arapçasında bu sözcükler yoktur.Başlangıçta Yahudilerin seçilmiş bir ırk olduğunu kabul eden Muhammed hazretlerinin Medine’deki Yahudilere peygamberliğini kabul ettirememesinden ve onların bir kısmını katledip bir kısmını yurtlarından sürmesinden sonra Yahudi karşıtı ayetlere yer verdiğini görüyoruz.

Maide-82. İnsanlar içinde inananlara düşmanlık bakımından en azılısı olarak yahudilerle Allah’a ortak koşanları bulacaksın. (…)

Ahzap-27. Allah, sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Yani, ırkçılık bu defa tersine dönmüş, Yahudi düşmanlığına dönüşmüştür.
Yahudi Beni Kureyza kabilesinin tüyü bitmiş tüm erkeklerin kafalarının kesilerek katledilmesi bu düşmanlığın neticesidir. İslamdaki Yahudi düşmanlığı o zamandan beri devam etmektedir.

Yahudiler dinlerinde kısmende olsa reforma gitmişlerdir ama fanatik Yahudilerin köktendinci İslamcılardan hiçbir farkı yoktur. Onların kafasında hala Tevrat’taki YhVH’nın emir ve vaatlerine inançtan kaynaklanan ırkçı, emperyalist emeller mevcuttur. Gözleri Nil’den Fırat’a ve Batı akdeniz’e kadar olan topraklardadır, yani Anadolu’dadır.

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

8 Responses to IRKÇI BİR TANRI: YHVH

 1. MaMaLi dedi ki:

  Sayın yazar!Yahudilerin tanrısı,yalan söylememiş demekki doğru tanrı,dünya insanları,şuan,yahudilerin köleleri değilmi?Bunlar,uzun vadeli projeler,ülkemizde,bu proje!en ince ayrıntısına kadar,yürülmüyormu?dicle ve fırat,muhtemelen,2015 seçimlerinden sonra,şekil alacak,bizden bir şekil de koparılacak,kısacası yahudi tanrısı,ne dediyse,oluyor,müslüman’ların tanrısı,muhammedin’e,cennet de alem yaptırıyor))

 2. Yadudilik içerikli Fransızca yazılarda YHVH “Yahve” olarak verilir, Fransızca okunuşta “H”harfi söylenmediği için Türkçesi Yave’dir.
  MaMali can’ın kısa ve öz yazıları çok yerinde.
  Yave İsrailoğullarına bu dünyayi vaad ederken, Allah bilinmeyen Cenneti vaad ediyor.
  İsrailoğulları dünyada egemen olurken, bizim aslan Müslümanlarda ohhh nasıl olsa cennet bizim diye kaderlerine,yok olmaya razı oluyorlar.
  Oysa din önderi aldıkları insanlarda sionizmi dünyada egemen kılmak isteyen yahudi.

  Örneğin:
  Ağustos 2013’te ,Abd kaliforniya asıllı el kaide içinde lider konumuna yükselen “Adam yahiye gadahn” isimli dönme bir yahudi El Kaide teröristlerinin batı elçiliklerine saldırmaları için zengin müslümanlardan para yardımı istemişti.
  Tayyipin üstün hizmet ve cesaret ödülü adığı, yahudi bütün kurumları çatısında toplayan meşhur sionist ADL örgütünün faal militanı olan Carl Pearlman’nın torunu olan bu adam, günümüzde en tehlikeli ve en karmaşık terör örgütü olan el Kaide’nin lideri konumuna yükselmiştir. El Kaide ve Suriyedeki uzantısı El Nusra, İşid gibi terör örgütleri eylemlerinin oluş, neden ve getiri sonuçlarına bakıldığında Adb ve İsrailin hiç zarar görmediği, aksine iç savaşa sürüklenen ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini ele geçirmelerine neden oldukları görülecektir. İslam ülkelerinin işkaliyke sonuçlanan savaşlarda sefalete mahkum edilen ve ölen milyonlarca müslümana El Kaide ve İşid’in zerre kadar bir yararı olmamıştı.

 3. ahkaf haylaz dedi ki:

  Madem yahudiler tanrının seçilmiş kulları o zaman ölmeyi istesinler,neden bu dünyada uğraşıyorlar,tanrıları onları( seçilmiş kullarını) cehenneme koyacak değil ya,neden ölmeyi istemiyorlar ;))

 4. Bilimsever dedi ki:

  Panteidar ama Hristiyanlar tevrata da inanıyor hristiyan forumunda gördüm nasıl inanıyorlar bu kadar savaş ayetine rağmen bi açıklasan ?

  • pante dedi ki:

   Evet, Hristiyanlar Tevrat’ı kabul ediyor. Ama Tevrat’taki savaş, şiddet, vahşet ayetlerini evrensel görüp de terör örgütleri kurup insanlık dışı din katliamlarına girişmiyorlar. O döneme ait sayıyorlar ve İncil’deki sevgi içerikli ayetleri önemsiyorlar. Bir Hristiyan arkadaş daha geniş açıklama getirir belki.
   ——–
   Bu arada tekrar belirteyim:
   Bilhassa ilk kez yorum gönderenler, gereksiz ve uzun alıntılar onaylanmaz, yorumlar kendi görüşleriniz içindir, sadece link ilave edebilir ve gerek duyduğunuz kısa alıntıları ekleyebilirsiniz. Siteye ve yöneticilere hitaben kişisel yorumlara yer verilmez. Yorumlar konuyla ilgili olmalıdır. Hakaret, aşağılama, yaftalama ve belgesiz-kanıtsız iftira içeren yorumlar da yayımlanmaz. Büyük harfler sadece yorum içinde dikkati çekmek, vurgulamak amacıyla birkaç kelime olabilir, büyük harfle yazılmış yorumlar onaylanmaz. Sonra “Neden yorumum yayımlanmadı?” diye sormayın boşuna. Mevcut yorumların niteliğini, düzeyini inceler ve yayımlanmayan yorumunuzla kıyaslarsanız anlayabilirsiniz.

   • bir kul dedi ki:

    Batıl Güce Dayanır
    Batıl sadece menfaatine tapar ve ona ulaşma mücadelesinde dine, imana, ahlaka, fazilete, insanlığa değil, sadece ve sadece güce bakar, gücü bilir, gücü sayar ve güce kuvvete dayanır.
    Bütün haksızlığının, hukuksuzluğunun, zulmünün, sömürüsünün, katliamının arkasındaki itici ve kışkırtıcı güç, sadece maddi güç ve kuvvettir. Vicdan gibi, insaf gibi, insanlık gibi, erdem gibi değerleri tanımayışı, verdiği acıdan etkilenmeyişi de bu yüzdendir. Alçakça bütün şımarıklığının ve hoyratlığının sebebi de budur. Anladığı dil de budur batılın.
    Batıl güçlü olduğu zaman başkalarının yer altı ve yerüstü servetlerini vurarak, kırarak ellerinden alır. Ona “aman ayıp olur, hak hukuka aykırıdır, insanlığa sığmaz, acı, merhamet et” diyerek insafa, adalete, insanlığa davet etmek, yalvarıp yakarmak boşunadır. Hatta iştahını kabartacağı için belki daha da zararlıdır.
    Batıl, çıkarları için binlerce, milyonlarca insanı gözünü kırpmadan öldürür. Hatta bazen zevk alarak da öldürür. Tarihte düşmanlarını kılıçtan geçirmiş ve daha ölmemiş alacanlı insanların üzerine sofra sererek yemek yemiş canavarlar az değildir. Bosna’da, Afganistan’da, Irak’ta, Filistin’de sergilenen vahşet hala çok tazedir. Minarede ezan okuyan müezzini canlı hedef tutarak silah atış yarışı ne demektir Allah aşkına? Bu nasıl bir duygudur?
    Onlar boşuna dememişler “insan insanın kurdudur” diye. Akif de Peygamber Efendimiz (Aleyhi’s Salatu ve’s Selam)’den önceki cahiliyyeyi anlatırken diyor ki:
    Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta,
    Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi.
    Amerika’yı bulan Avrupalılar oradaki yerlileri nasıl yemişlerdi hatırlayalım. Dün Japonya’ya iki atom bombasını nasıl atmışlardı unutmadık. Bir anda binlerce, milyonlarca insan kül oldu. Avrupa tarihi, birinci ve ikinci dünya savaşlarında öldürülen insanları dehşetle yazar. Bir de kalkmış bu “tek dişi kalmış canavarlar”, utanmadan sıkılmadan kendilerine medeni, başkalarına “barbar” ve “yamyam” derler…
    NOT 4 KİTAP VE KİTABLARIN SAHİBİ ALLAH ASLA NE IRKCILIK NEDE ŞAVAŞTIRIR
    TÜM YANLIŞLIKLAR İNSANLARIN KENDİSİNDEDİR BU İNSAN OLMAYA VE İNSANCA YAŞAMAYI HAK VE HUKUKU GÖZETMEMİZİ İSTER BU KONUDA ASLA AYRIMCILIK YAPMAZ DİNLİ VEYA DİNSİZ DİYE HAK VE HUKUK KONUSAUNDA ADALET KONUSUNDA
    TÜM İNSANLARI GÖZETİR VE KOLLAR

    TÜM PİSLİKLER İNSAN OGLUNUN KENDİSİNDEDİR

    ARAF 7/28 Onlar bir kötülük işlediklerinde, “Babalarımızı bu kötülük üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti” derler. De ki: “Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?”

   • bir kul dedi ki:

    ADALET MERKEZLİ ÇÖZÜM ORTAYA KOYMADıKTAN SONRA

    Amerika eski Başkan Bill Clinton un 2003 te Yale Üniversitesi nde yaptığı konuşmada gücü elde etmek hürriyet ve egemenliği kontrol altında tutmak ülkenizin geleceği için önem oluşturmaktadır. Buna karşılık, eğer kural, davranış ve ortaklıklar içerisinde bir dünyada yaşamak isterseniz o vakit dünyada, askeri, ekonomik ve siyasi bir güç olamazsınız.` Bu anlayışın şu anda Batı’nin dünyadaki tüm paradiğmalara karsı bir meydan okumaya ve gücü tek çözüm yolu olarak görmesinin ana eksenli nedenlerinin basında gelmektedir.
    ADALET MERKEZLİ ÇÖZÜM ORTAYA KOYMADıKTAN SONRA ASKERİ SİYASİ VE SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMENİN HİÇ BİR ÖNEMİ YOKTUR.EKONOMİK
    Çözüm için, PKK’dan silah bırakma isteğine yönelik çağrının arkasında da bu nedenler vardır. PKK, Batı’nin tek çözüm yolu olarak gördüğü `güç` odağını local menzide manupule edip, kullanarak amacına ulaşmaya çalışmaktadır.
    TÜM TÖRÖRLERİN SORUMLUSU İSTİSNALAR HARİÇ HAKSIZ GÜC İLE ZORBALIKLA MEDENİYETTEN BAHSEDENLERDİR

 5. bir kul dedi ki:

  pante
  Evet, Hristiyanlar Tevrat’ı kabul ediyor. Ama Tevrat’taki savaş, şiddet, vahşet ayetlerini evrensel görüp de terör örgütleri kurup insanlık dışı din katliamlarına girişmiyorlar. demişsin
  yahu sen nediyorsun şakamı yopıyorsun 5 devlet orta doguda hertürlü fitne ve vesadı yapıyor ve hiç birşey yokmuş gibi BİR LEŞ MİŞ MİLLETLER OLARAK HİÇ BİR İŞE YARAMIYORLAR şaka gibİ bir açıkla ma olmuş en sıcak İŞİD KİMİN MAŞASI TERÖRLER LADİN VESAİRE VESAİRE İKİZ KULELERİ DE KENDİLERİ ORTA DOGUDA HER TÜRLÜ MENFAATİ İÇİN YAPTI IRAKI KİM BU HALE GETİRDİ HEP BİRLİKTE YAPTILAR VE YAPIYORLAR

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s