DİN VE ŞARAP

şarŞarap ya da diğer içkiler Tevrat ve İncil’de yasak değildi, haram yiyecek içecekler arasında sayılmamıştı. Kitaplarda adı geçen hiçbir peygamber şarap aleyhinde söz etmemişti, tersine şarapla ilgili şiirler yazılmış, şarap övülmüştü.  Sadece dua sırasında şarap içilmemesi emredilmişti.

Levililer Bap / 10
8. Ve Rab Haruna şöyle dedi,
9. Sen ve seninle beraber oğulların toplanma çadırına girdiğiniz zaman ölmeyesiniz diye şarap ve içki içmeyin. Nesillerinizce ebedi kanun olacak.

Benzer şekilde Kur’an’da da sarhoşken namaza yaklaşılmaması istenmişti.

Nisa 43. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın.

Şarap Tevrat’ta Rabbin bir nimeti olarak belirtiler ve Rabbe sunulan takdimeler arasında şarap olması da istenir.

Hosea 2/ 9. Bundan ötürü vaktinde buğdayımı ve mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım.

Tevrat – Sayılar Bap / 15
 7. Ve Rabbe hoş koku olarak dökülen takdime için bir hinin üçte biri şarap takdim edeceksin.

Tanrı, Vaiz 9:7’de “Neşeyle şarabını iç” diye talimat verir. Mezmurlar 104:14-15’de “Yüreklerini sevindiren şarabı” Tanrı’nın verdiğini bildirir. Amos 9:14’de insanın kendi bağının şarabını içmesini bir bereket olarak ele alır. Yeşaya 55:1’de “Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın” diye teşvik eder.

İncil’de şarabın aşırı içilip sarhoş olunması hoş karşılanmaz.

Efesliler 5: 18 Şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh`la dolun.

Ayrıca İncil’de İsa’nın suyu şaraba çevirdiği iddia edilir. Ve aşağıdaki ayetten İsa’nın da şarap içtiği anlaşılır:

Yuhanna 2/7. İsa hizmet edenlere, ‘Küpleri suyla doldurun’ dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular.
8. Sonra hizmet edenlere, ‘Şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün’  dedi. Onlar da götürdüler.
9.  Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilemedi, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı.

Ve aşağıdaki ayetten İsa’nın da şarap içtiği anlaşılır:

Markos 14/25. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın Egemenliğinde tazesini içeceğim o güne dek, asmanın ürününden bir daha içmeyeceğim.

İncil’de sadece Yahya’nın şarap içmediği belirtilir:

Luka 1/15. O(Yahya), Rab’bin gözünde büyük olacak. Hiç şarap ve içki içmeyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh’la dolacak.

KUR’ANDA NASIL YASAKLANDI?

Nuzül sırasına göre ayetler incelendiğinde ve hadisler dikkate alındığında Hicretten önce Mekke döneminde şarap içmenin serbest olduğu görülür.

Muhammed 15. Allah’a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir: Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu, ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu?

Görüldüğü gibi cennetten bahsederken şarap imrendirici örnekler arasında yer almış. Ayrıca şaraptan güzel bir rızk olarak bahsedilir:

Nahl 67. “Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden içkiler yapıyor, güzel rızk ediniyorsunuz. Bundan aklı erenler için ibret vardır.”

Medine döneminin ilk yıllarında farklı tutum ortaya konur ve ilk tavır alma başlar:

Bakara 219.Sana şarabı ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür.”

Ve ardından “sarhoşken namaza yaklaşmayın” ayeti gelir. Ama hala şarap serbesttir.

Nisa 43. Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız, veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

hayyam-esek

Şarhoşluklar neticesinde müslümanlar arasında ortaya çıkan bazı nahoş hadiseler şikayetlere sebep olur. Özellikle Ömer şarabın yasaklanmasında ısrarcıdır. Ömer Hayyam’ın da belirttiği şekilde Hamza’nın sebep olduğu bir olay sonucunda dananın kuyruğu kopar. Olayı anlatan hadis şöyledir:

2253 – Hasan İbnu Ali (radıyallâhu anhümâ) babasından naklen anlatıyor: “Bedir savaşı ganimetinden hisseme düşen yaşlı bir devem vardı. Resülullah (aleyhissalatu vesselâm) da humus’dan (o gün) bana yaşlı bir deve daha verdi. Develerim, Ensar’dan bir zatın hücresinde ıhmış dururken (yanlarına) geldim. Bir de ne göreyim, develerimin hörgüçleri kesilmiş, böğürleri oyulmuş, ciğerleri de sökülmüştü. Bu manzarayı görünce kendimi tutamayıp, ağladım.    “Bunu kim yaptı?” diye sordum.    “Hamza yaptı. Şu anda, falanca evde, Ensardan birinin içki meclisindedir. Şarkıcı câriye ona şarkı okumuş, şarkısında şunları söylemişti” dediler:    “Ey Hamza! şişman yaşlı develere dikkat et,    Onlar avluda bağlıdırlar,    Bıçağı onların sinesine vur,    Pirzola veya benzerini çabuk yap!”     Bu şarkı üzerinde Hamza (radıyallâhu anh) fırlayıp, kılıcı kapıp develerin hörgüçlerini kesmiş, karınlarını yarmış, ciğerlerini sökmüş.”    Hz. Ali (radıyallâhu anh) devamla şunları söyledi: “Ben hemen gidip Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ın huzuruna çıktım. Yanında Zeyd İbnu Hârise vardı. Beni görünce, başımdan geçenleri yüzümden okudu.    “Neyin var?” diye sordu. Ben:    “Ey Allah’ın Resülü! Bugünkü gibi (dehşetli bir manzara) görmedim. Hamza iki deveme saldırıp hörgüçlerini kesmiş, böğürlerini yarmış. Hemencecik şurada, bir içki meclisinde!” dedim. Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) ridâsını istedi, getirdiler, giyip yayan gitti. Biz de arkasına düştük. Hamza’nın bulunduğu eve kadar geldi.    İzin istedi, buyur ettiler. Girince bir içki meclisiyle karşılaştı. Resülullah fiilinden dolayı Hamza’yı ayıplamaya başladı.    Hamza sarhoştu, gözleri kızarmıştı. Resülullah’a baktı, sonra nazar edip aşağıdan dizlerine kadar süzdü, tekrar ayağından başlayıp beline kadar süzdü, sonra tekrar bakışlarıyla süzerek yüzüne kadar geldi ve:    “Siz benim babamın kölelerinden başka bir şey misiniz?” dedi. Resülullah onun sarhoş olduğunu anladı. Hemen izinin üstüne geri döndü, çıkıp gitti. Peşinden biz de çıktık.    Bu vak’a hamr’ın haram edilmesinden önce idi.”
Buhârî, Hums 1, Büyü 28, Şirb 13, Meğazî 11, Libâs 7 

Müslim, Eşribe 2, (1979) 
Ebü Dâvud, Harac 20, (2986).

Muhammed, herkesin içinde amcası Hamza’yı ayıplamıştır. Hamza’da, Muhammed’e herkesin içinde hakaretamiz sözler sarfetmiştir.  Ümmetinden başka insanların da sarhoşken kendisi ile aynı şekilde konuşarak prestijini sarsacağı düşünülürse, Muhammed’in içkiyi yasaklamak istemesi anlaşılır.
Ancak, Muhammed bu yasağı şarabı çok seven amcası Hamza’nın Uhud savaşında ölmesinden sonra getirebilmiştir. Yasağın gelmesi aşamalı olarak Ömer’in istekleri doğrultusunda olmuştur. Sonunda Maide 90. ayetle şarabın kumar gibi, put gibi pislik olduğu söylenmiş ve içmekten vazgeçilmesi istenmiştir.

Maide 90. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar  ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz.

592 – Ömer İbnu’l-Hattâb anlatıyor: Ömer: “Allah’ım, şarap hakkında bize tatminkâr bir açıklamada bulun” diye dua etmişti ki Bakara suresinde bulunan şu ayet indi: “Sana içki ve kumarı sorarlar de ki: “İkisinde hem büyük günah ve hem insanlara bazı faydalar vardır. Günahları faydasından daha büyüktür.” (Bakara 219).     Bunun üzerine Ömer çağırıldı ve ayet kendisine okundu. Ömer yine: “Allah’ım şarap hakkında bize tatminkâr bir açıklamada bulun” dedi. Bir müddet sonra Nisa suresindeki: “Ey iman edenler! Sarhoşken ne dediğinizi bilene kadar, cünübken, -yolcu olan müstesna- gusledene kadar namaza yaklaşmayın…” (Nisa, 43) ayeti nazil oldu. Ömer  çağırıldı ve ayet kendine okundu. Ömer yine: “Allah’ım şarap hakkında bize tatminkar bir açıklamada bulun” dedi.     Bir müddet sonra, Maide suresindeki ayet indi: “Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan şüphesiz içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı anmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçersiniz değil mi?” (Maide 90-91). Ömer yine çağırılıp ayet kendisine okundu. Bu sefer “Evet Rabbimiz vazgeçtik, vazgeçtik” dedi.
Tirmizi, Tefsir, Maide (3053) 

Ebu Davud, Eşribe 1, (3670) 
Nesâi, Eşribe 1, (8, 286, 287).

Sonuç olarak şarap yasağı Hamza vesilesi ile konmuştur. Hamza’nın olayı ile Ömer’in eli güçlenmiş ve isteği kabul görmüştür.

Şarap şeytan işi pislik ama uyuşturucu değil!

Maide: 90-91. Ey inananlar, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları şeytân işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytân, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allâh’ı anmaktan ve namazdan alakoymak istiyor. Artık vazgeçecek misiniz?

Şarabı yasaklayan ve pislik olarak gören Kur’an, sigara ve uyuşturucuyu neden yasaklamamıştır? Hadi o dönemde sigara yoktu, ama esrar ve afyon çok yaygındı.

Sigara-esrar demezdi de “duman içilmesi, kafasını-vücudunu uyuşturan maddeler kullanılması haramdır” derdi. Ama denmemiş.

İnsanlar arasında yoğun kullanılıyor olmasına rağmen, Allah’ın ve Muhammed’in bundan haberi mi yoktu acaba?
Çinliler 4000 yıl önce uzun çubuklarla esrar içmeye başlamışlar.
M.Ö. 4000 yıllarında da Aşağı Mezopotamya’da yaşayan Sümerliler’in haşhaş ve kenevir yetiştirdikleri çivi yazılarından ortaya çıkarılmış. M.Ö. 2000-1500 yıllarından kaldığı sanılan Mısır’da Thebes kenti yakınlarında bulunan papirüslerde haşhaş ekimi, afyon üretimi ve afyondan yapılan ilaçlara ilişkin ayrıntılı bilgi verilmiş. Halusinojenik maddeler içeren mantarlar Aztek ve Maya uygarlıklarında, psiko-aktif bir madde olan Amanita Muscaria mantarları ise Asya kıtasındaki şaman törenlerinde kullanılmaktaydı. Kokain,Güney Amerika yerlileri tarafından, sert doğa koşullarına karşı, uzun yaya yolculuklarında açlığa ve yorgunluğa karşı bugün bile kullanılmaktadır. 3000 yıllık geçmişe sahip Hindu metinlerinde esrar kutsal bir yere oturtulmaktaydı. Afyon, Eski Roma ve Yunan uygarlıklarında, Mısır, Pers ve Hint uygarlıklarında da yaygın olarak kullanılmış. Mezopotamya bölgesinde yaşamış olan Asur ve Sümerler ile ilgili kayıtlarda, Orta Asya’da bulunan Moğol, Türk ve Sibirya bölgesinde de bu maddelerin dinsel törenlerde kullanıldığına ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Dünyada bu kadar yaygınken Muhammed’in esrarla, uyuşturucuyla karşılaşmadığı, duymadığı düşünülemez. Yoksa uyuşturucunun zararları olduğunu mu düşünmüyordu? Şarap gibi kokmuyor ondan mı acaba? Şarabı yasaklamışken, insanlık için içkiden çok daha zararlı olan uyuşturucudan söz edilmemesi önemli bir mantıksızlıktır.

Domuz etini yasaklayacaksın. Ama bugüne kadar hiçbir zararı kanıtlanmış olmayacak. Müslümanlar ve Yahudiler haricinde bütün insanlar yiyecek ve hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayacaklar. Buna karşın insanlığın en büyük belalarından biri olan uyuşturucu, esrar, eroin-kokain hakkında bir yasak olmayacak. Böyle bir yasak mantığı olabilir mi?

Bu arada belirtelim, eskiden sara hastalığının tedavisinde de esrar kullanılırmış.
Sara nöbetleri geçirdiği rivayet edilen Muhammed hazretleri de esrar kullanmış olabilir mi acaba?

Hamr sözcüğünün şarap değil, uyuşturucu olabileceği iddiasında olanlar da var. Çünkü şarap için hamr değil, nebz kelimesi kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Nebz, meyvaların sıkılmasıyla elde edilen meyva suyu ve içkiler için kullanılan kelime.  Ve asıl haramların sayıldığı Maide 3 ayetinde içkinin, şarabın geçmemesi, şarabın haram görülmediği fikrini ortaya çıkarıyor. Acaba gerçekten pislik olarak nitelenen ve uzak durulması söylenen uyuşturucu muydu?

http://www.akevler.org/AkevlerMakaleler/619/SonEk/10316/Sam-Adian/HAMR-ve-HUMR?seoContent_ASPxGridView2=page1&seoContent_ASPxGridView1=page1

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

50 Responses to DİN VE ŞARAP

 1. Elevation dedi ki:

  Muhtemelen sarhoş ettiği için önce “Namaz kılarken içmeyin” denmiş, sonra kökten yasaklanmış. Çünkü bazı ayetlerde “Üzümden güzel içkiler elde edersiniz” gibisinden bir şeylerden bahsediyordu sanırım. Üzümden üzüm suyuda elde edilebilir, ama o ayet büyük ihtimalle şaraptan bahsediyor gibi. Şarap üzüm suyunun fermantasyonundan elde edilen damıtık olmayan içkiler (bira gibi) kategorisindendir. Rakı, Votka, Brendi, Cin, Tekila ve Viski ise damıtık içki olduklarında alkol oranları yüksektir. Şarap %10-14 arası alkol oranına sahip. Meyve şaraplarıda var, ben en çok Ahududu ve Böğürtlen bazende Karadut şarapları içmişimdir. Bunları içince alkol oranı biraz fazla olan Üzüm şarapları (Kırmızı ve Beyaz) daha acı geldiğinden dönemiyorsunuz. Ama ben üzüm şaraplarında daima İthal (çoğunlukla Roma mirası ülkeler, Fransa, İtalya ve İspanya’dan ithal) içtiğim için Meyve şaraplarında Türkleri tercih ederim. İzmir’de üretilen Şirince meyve şarapları harikadır mesela. Şirince kasabasında yapılır üretimi.

  Damıtık olanları nadir içerim, Absolut Votkanın dışında hiç bir şey içmem. Rakı denen kıro içeceği desen zaten anason kokusundan geçilmeyen iğreti bir şey. EFE rakıdan küçük boy bir şişeye bir ton para verip geçen sene ilk kez denemiş çay bardağı kadar bir şey bile içemeden hepsini lavoboya boşaltmıştım. Brendi Şarap’ın damıtılmasıdır, Viski ise Biranın damıtılmasıdır. Bir de ikincil fermantasyona uğrayan şaraplar vardır, buna da Şampanya denir. Netekim bu da Burjuvazi içeceği olduğundan bir komüniste yaraşmaz. Bu nedenle ne bunu ne de Viskiyi denemek için bile ağzıma sürmedim.

  Fermente içkilerden biride Şaraptan daha az alkol ihtiva eden Biradır. Birada daima 33cl (şişe) ve ithal olanları (Miller, Heineken, Corona Extra bazende Mariachi ve Carlsberg) içmişimdir. Bir kere Efes Light 33cl (şişe) denedim. Ama adı üstünde Lightdı. Fena olmasa da yabancı biranın yerini tutmaz. Hele şu Efes’in Tombul şişeler en iğreti olanı, tam kıro işi. Ağzıma bile sürmedim bir kereliğine. Tuborg felanda içmem, yine sokak sersilerinin içkisi gibi görünür bana.

  2009’dan beri yoğun olarak votka, şarap ve bira içtim. Ama bir zararını görmedim. Bir hasar olsa dahi Karaciğer kendini hızla yeniler. İçki içmek zararlı değildir, ama alkolizm zararlıdır. Bu alkolizm ise zaten Rakı gibi içkilerden kaynaklanır.

  Hristiyanlıkta Şarap dini ayinlerde bile kullanılıyor.

 2. ceyhun dedi ki:

  Tesekkür ederim Pante bey .Evet tam dogru yazmissiniz ,Muhammedin kendisinin bile icki icmesine inaniyorum ben .Güzel genc karilari olan kes, icki icipte eylenmeden yasamaz bence.Ama zaman zaman sarhoslarin allah, peygamber tanimadiklarinin farkina varmis ve ickiyi ortadan kaldirmis muhammed .Ama muhammedi cok takdir ediyorum ,adam cok akilli tarihi bir sahsiyat .1400 yildir ismi geciyor ,koydugu raconlar hala kendi gücünde.Hic bir zaman unutulmayacak ,ismi her zaman aninacak su adamin.Insanlar(muslumanlar) hala gunde 5 kere baslarini yere döverek sürekli muhammet- muhammet diyorlarsa ,su adami deyerlendirmemek mümkün diyil.Ama beni cok-cok üzen sey bizlere yani TÜRK toplumuna yazik oldu. Kadinlarin irzina gecildi(azil yapiyoruz diye.) ,erkekler olmazin zülme maruz kaldi.Kul pazarlarinda satildi ,asagilandi karisi cocugu elinden alindi.Kisacasi sonunda zorla musluman olduk.Ama hic anlayamiyorum ,su son islam dini bizlere ,topluma vahsi bir yasam tarzindan baska ne verdi .

  • bilal dedi ki:

   Doğru bir söz vardır.! Aç olan herkesi aç sanır,tok olan herkesi tok sanır,ayyaş ve sarhoş
   olan herkesi sarhoş sanır.Demmekki sen ayyaş ve sarhoşsun.Yoksa görmediğin,duymadı-
   ğın ve elinde bir kanıt bulunmadığı halde haşa Hz.Muhammed’ (s.a.s) in içki içtiğine nasıl
   inanıyorsun.????????????????? Ey müfteri, varsa kanıtını göster.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • nizami dedi ki:

    ama muhammedi sende gormemishsin icki icmediyiinin kanitini nasil vere bilirsin o zaman …mademki gormediyin biri diyorsun

   • Nuri Baba dedi ki:

    bilal Bey ; sizin bir ilahiyatçı olduğunuz ve bu konuda çok engin bilgilere sahip olduğunuz tüm yazı ve yorumlarınızdan anlaşılıyor…

    Ancak sizin doğru söz diye bizleri kandırmaya yönelik sözlerinizi kendinize yakıştırıyor musunuz ?

    “”Doğru bir söz vardır.! Aç olan herkesi aç sanır,tok olan herkesi tok sanır,ayyaş ve sarhoş
    olan herkesi sarhoş sanır.””

    Öncelikle tok olan, herkesi tok sanabilir de -ki hep öyle olmuştur, din adamları gibi- ancak aç olanın herkesi aç sandığını sadece sizden duydum…

    Ben emekli ameleyim…Bilgim yok denecek kadar az…Üstelik de 50 yıldır Allah’ın izniyle Rakı içerim…

    Ancak, bugüne değin “””Sarhoş olanın, herkesi sarhoş sandığını””” sadece sizden duydum…

    bilal bey ; basbas bağırıyorsunuz, “”Ey müfteri, varsa kanıtını göster.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”” diye…

    Ben size öyle sıfatlar takmayacağım ama soracağım…

    Nur Dağının Hira Mağarasına Cebrailin gelip Muhammedle görüştüğüne ve de onu Tanrının elçisi yaptığına dair bir tane kanıt gösterir misiniz ?

    Saygılarımı sunuyorum…!!!

   • Gencer dedi ki:

    Bilal kardeş sen her konuda alim olmuşsun.Ama herşeye nedense amuda kalkıp bakmış gibi yorum yapıyorsun.Tersten görüyorsun galiba herşeyi.Tamam Kuranı çok savunuyorsun saygı duymak lazım ama şimdi yukarıda hadisler verilmiş ayetler yerinde taş gibi duruyor.Bir ayette güzel rızk diye bahsediyor,Cennette şarap ırmakları yazılı eee.
    Şimdi olay çelişkileri irdelemek mi yoksa sarhoş birinin toplum içinde nasıl göründüğümü?
    Ayrıca sende elinde hiçbir kanıt olmadan savuruyorsun şurada pante süper bir bilgi deposu vermiş yararlanıyoruz işte.Kuran’da şüphe varsa işte ayet karşılaştırmalarını pante yapıyor.Çok ta değerli bir çalışma yapmış bende bir sürü soru işaretleri ortaya çıktı.Bir ayette Ak olan diğerinde Kara.Bilimden zerre bilgi yok.Yıldızlara Kandil denmiş arkadaşın biri meteor diye uyduruyor.Bilmiyorki meteorda ışık yok cahil işte.
    Burada medeni bir şekilde durum değerlendirmesi yapalım.
    Birileri geçmişte yaşamış şahsiyetlere iftira atıyorsa o onun bileceği iş ve onun günahı.
    Kimse kimseyi savunmamalı.
    Dogmalardan kurtulmamız dileği ile.

   • yasir dedi ki:

    ——–GENCER DEMİŞ Kİ—————-Yıldızlara Kandil denmiş arkadaşın biri meteor diye uyduruyor.Bilmiyorki meteorda ışık yok cahil işte.———-ALINTI——————-

    Gök taşları ve meteorların ışık saçtığını ida etmedik…Meteorlar atmosfere girdiklerinde sürtünmeden dolayı yanmaya başlarlar…
    Hadi Yıldız kaydı tut bir dilek, yıldız kaydı deniliyor o kayanlar yıldız mı?

    Aşığıda dünyaya düşen büyük çapta meteorlar…

    Meteorlar uzayda nerde oluşuyorlar?

    Lut kavmide bu taşlarla helak edilmiştir…

    Cahillik geçicidir, lakin siz durumuz baki…

   • MaMaLi dedi ki:

    Bilal!senin içmediğine dair delilin varmı?Harm,nebiz,yani,şarap’dan,yapılan içki,buhari,tırmızi,müslim,islam tarihcileri,taberi,ebu davut,onları,incelersen,bu kanaat,oluşuyor;ayrıca,bu konuda,hadisler var,”9 bardak dan sonra 10 bardakda,kendini bilmez oluyorsan,içki harama dönüşür”diye.ateş olmayan yerden duman hiç çıkarmı))

  • anonim dedi ki:

   Bil ki her yanlış bir yanlışı doğurur ve senin gibi iftiracıların göreceği çok acı günler vardır. İftiraların kendi yüzüne bulaştığında çekmiş olduğun acı seni doğru yola sevk eder inşallah.

   • nizami dedi ki:

    sana bir soru soracaqim eyer cehennem varsa orada insanlari atesde yakiyorlarsa o allah merhametlimidir??? boyle farz et senin 2 cocuqun var ve ya daha cok ne kadar istersen isde o cocuklardan biri kotu cocuk oldu o zaman o cocuqunu yakarmisin???? onu cezalandirirsin bir sure artik benim oqlum diyilsin ne yaparsan yap diye bilirsin ama yakmazsin dimi bunu yureyin kaldiramaz … eyer sen o kucuk merhametinle cocuqunu yakamiyorsann sence TANRI o kadar buyukkkk merhametiyle bir insani sonsuza kadar yakarmi????? acimasizca??? tanriyi merhametli olarak neden gormuyorsunuzda boyle acimasizca insan yakan zulm veren biri olarak taniyorsunuz .. iyi birisi hic kimseye zulm vermez eyer biri sana kotuluk ederse sen de ona edersen senin ondan bir farkin kalmaz..

   • Gencer dedi ki:

    İyide bu acılardan sanane.Yani acıyla korkutmaktan başka bir şey değilmiş bu İslam.Adam çalışmış çabalamış ortaya hiç te yaban atılmayacak enteresan karşılaştırmalar çıkmış.Turan Dursun saptamalarından da yararlanıldığını görüyorum.Turan Dursun’da senin düşüncende olan birisi veya birileri tarafından katledilmiş.Bırakın cezayı tanrı versin.Buradaki yazılara itibarın yoksa veya inanmıyorsan Kuran’da herhangi bir çelişki olduğuna katılmıyorsan bu sayfadan çık git kardeşim.Uzatma artık ayrıca burada yazılanlara insanların inanıp inanmamasıda seni hiç ilgilendirmez.
    Saygılar.

  • Semih dedi ki:

   Sizi gidi fasık toplulukları; siz kim oluyorsunuz da Allah’ın Peygamberi hakkında ileri geri konuşuyorsunuz. Siz hiç ölmeyeceğinizi mi sanıyosunuz? Size hiç bir sıkıntı yanaşmıyor mu? Siz hiç ama hiç düşünmüyor musunuz? Yediğiniz yiyecekler nasıl meydana gelip onlardan nasıl rızıklandığınızı. Anlaşılan siz ve yakınlarınız başından hiç ibretlik bir olay geçmemiş. Siz kim oluyorsunuz da sizi Yaratan Allah’ın ayetleri ile alay ediyorsunuz? Bi çevrenize dönüp bakın. Alay ettiğiniz o ayetler sizlere ölümü de haber ediyor. İstiyorsanız onu da yalanlayın da görelim. Hiç mi çevrenizde yok ölüp bu dünyadan ahirete göç eden? Bi düşünün isterseniz onlar toprak mı oldular yoksa başka bir alemde iyi veya kötü bir halde midirler?
   Büyük bir ihtimalle sizin gibilerinin çok boş vakitleri vardır. O boş vakitlerinizin bir kısmında alay ettiğiniz Ayetlerin meallerini okuyunuz da o inandığınız bilimin size ıspat olarak sundukları şeylerin Kur’an da çok daha önceleri haber edildiğini görün. Ancak Yüce Allah sizin gözlerinizi kör edip kalplerinizi mühürlemiş ise ne fayda.. Siz ancak böyle yaparak kendinize zulüm etmiş olursunuz ve ancak kendinize zara veriyorsunuz. Bu laflarla ne alaya almış olduğunuz ayetlere ne de Allah’ın sevgili kulu ve Resulüne ne de onlara inanan ve iman eden kişilere zarar vermiş olmazsınız.
   Aklınızı başınıza alıp sizi biraz da olsa düşünmeye davet ediyorum.. Allah dilerse siz isteseniz de istemeseniz de doğruyu bulursunuz. Allah dilerse sizi içinde bulunduğunuz karanlıkta zindan ederde sıkıntınızın ne olduğunu anlayamadan yaşar ve ölüp gidersiniz. Unutmayın herkes kabirde bu dünyalıklardan yoksundur. Ve gene unutmayın sizi kabirde kurtaracak ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Sizi orada kurtaracak yalnız ve yalnız bu dünyada ki amellerinizdir..

  • Oğuz dedi ki:

   Muhammet derken salavat getir eyy Türk

 3. Elevation dedi ki:

  İçkiye yasak değilse bile kısıtlama geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Üstteki postumu okudular herhalde 🙂

  • Elevation dedi ki:

   Bana sataşan belasını buluyor ey ulusalcılar 🙂 İçki kısıtlaması beni pek etkilemez, sizi ise derinden sarsar 🙂

   • Gencer dedi ki:

    Ne yani ben Ulusalcıyım yani Alkolikmiyim sence.Ayda yılda bir içki içerim ama Üniter devletim için canımı feda ederim.Toplumsal genelleme yaparak konuşma.

 4. ceyhun dedi ki:

  müfteri kendinsin senin muhammedindir .Muhammed kadar tas düssün o bos kafana ki, anlayasin sonda salak biri oldugunu.Sen kendini ne saniyorsunda hep karsima cikip bana müfteri-müfreri diyorsun. Kendini topla, agzini topla adam ol önce .Bide senin ne isin var bu sitede isin gücün yokmu ?Namazini kil, duani et yat.Ahzabimizi bozma yeter.

  • exhorder dedi ki:

   Hakikaten lan, bir de nisan’dan beri müfteri diye bir kelime çıktı durmadan onu söyleyip duruyorlar. Şuna iftiracı diyin gitsin, müfteri ne lan ilkel insanlar. 🙂

   • nurullah dedi ki:

    Bide sorarsan bilim vs takipçileri siniz. İftira bir olay mufteri olayi yapan anlamına gelir ki buda arap gramerinden turemiş kelimedir. Kelime kökü fe te ra. ondan eftera olarak turemiş ve çekiminde ismi mefulu mufteri dir. Ha bu arapça diyosan çok Afedersin de okadar da mal olmayalım dimi? Çıkar bakalım arapça yı dilden noluyo. Ayrıca siz Türk olacak kapasitede görünmüyor sunuz yorumlarıniza bakarsak. Bi grup vatan haini.

  • kadir dedi ki:

   sayın ceyhun en ufak bilginin bile olmadığı şeyler hakkında yorum yapmayı kendinize yakıştırıyomusunuz. eğer iddianız da tutarlı iseniz kanıtınızı gösterin. şöyle olmuşta, aslında böyledirde, diyerek o mübarek insana iftira ediyosunuz. müfteri kanıtlanması imkansız iddialar demektir. siz kendinize bunu küfür olarak görüyosanız. iddianızı ispatlayınız o zaman. ayrıca bu sitede kimlerin olup kimlerin olmayacağına siz mi karar vereceksizniz. bu sitenin yöneticileri var. size düşmez…

   • exhorder dedi ki:

    Müfteri eski dilde İftiracı demektir. Bir sıfattır. Kişileri alakadar eder. Yani “Kanıtlanamayan iddia” değildir. Kanıtlanamayan iddiaya bilinmez meçhul vb. denir.

    http://tr.wiktionary.org/wiki/müfteri

    Arkaik bir jargona ait, mide bulandırıcı bir kelime Müfteri.

   • Gencer dedi ki:

    Bir Türk olarak Arapların peşinden gitmek Yüce Irkıma hakarettir.

  • bilal dedi ki:

   Ceyhun,kanıtın olmadığı halde,bence Muhammed şöyle yapmıştır,böyle yapmıştır,(haşa )Muhammed’in içki içtiğine inanıyorum gibi ifadeniz bir iftira değil midir.??? İddiani ispat etmezsen müfteri olmuyor musun ??? Müfteri ne demek ??? İddialari kanıtsız olarak
   ileri süren değil midir.??? İftira etmiyorsan kanıtını göster bakalım.!!! Elinde bir kanıt
   yoksa bir daha hz.Muhammed (s.a.s) hakkında böyle iftiralarda bulunma.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   O büyük zata iftira etme !!! Elinizde bir kanıt varsa,iddianizi ileri sürebilirsiniz.! Hani kanıt ?
   Kanıtın olmadığı halde,neden bizim peygamberimize iftira ediyorsun.??? iftira etmeseydin,
   ben de sana saygı duyardım ve öyle bir kelime asla kullanmazdım,hakkım da değildi.!!!
   Senin gibi ateistler var,hz.peygambere,kur’an’a inanmayanlar var,buna rağmen onların
   inançlarına saygı duyarım.Kutsal değerlerime hakaret ve iftira etmedikleri sürece saygın-
   lığını korurlar.Ama siz öyle değilsiniz.? Siz sadece saçmalıyorsunuz,iftira ediyorsunuz.!
   ==============================================================
   ” Namazini kil,duani et yat.Ahzabimizi bozma ”! diyorsun.! Bu ifadeniz bile” Ahzabinizin ?
   daha önce de zaten bozuk olduğunu gösteriyor.Lütfen ” ahzabinizi ! ” bozmayın.!!! Evet,
   iftira yapmanız asabınızın bozulmasına sebep olur.!!! Böyle bir sonuçla karşılaşmak iste-
   miyorsanız,iftira dolu böyle saçma sapan iddialarda bulunmayın.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
   =================================================
   Exhorder ! Müfteri kelimesini kullanan insan ilkel mi olur.? Vali,valilik,müdür,amir,memur,
   belediye ve daha nice kelimeler vardır.Bu kelimeleri kullanan ilkel mi olur.? ilkel olmayan
   tek insan siz misiniz.? Ama sen de bu tür kelimeleri kullanıyorsun.Mesela:..Nisan’dan
   beri müfteri diye bir KELİME çıktı ” diyorsunuz. Acaba neden ” Kelime ” yerine ”sözcük ” ifadesini kullanmadınız. ??? ” Kelime ” ifadesi hangi dilden türkçeye girmişse müfteri ke- limesi de aynı dilden girmiştir. Müfteri kelimesini kullanmakla bir insan ilkel oluyorsa,ku- sura bakma, ” Sözcük ” yerine ” kelime ” ifadesini kullanan sizin gibiler de ilkel oluyorlar !!!
   Neden ” Hakikaten lan ” kelimesi yerine,” gerçekten lan ” ifadesini kullanmadınız ???
   Yoksa siz de mi ilkelsiniz.?????????????????????????????????

   • exhorder dedi ki:

    hakikat, kelime vb. gibi “sözcükler” şu an için kullanımdadır. müfteri ise kullanımdan kalkmış eskimiş sözcükler içinde sayılır. benim için önemli olan arapça orjinli olup olmaması değil, kullanımda olup olmaması, arkaik olup olmadığıdır. ama arapça orjinli olanlar osmanlıca’dan miras kaldığı için çoğunlukla eskimiş sözcüklerdir, kullanılmazlar. müfteriyi nisanda ilk kez duydum mesela ben.

 5. kadir dedi ki:

  şu içki olayına gelince
  Sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki; Onların ikisinde de büyük günah vardır. İnsanlara bazı yararları varsa da günahları yararlarından büyüktür. Sana Allah yolunda ne vereceklerini sorarlar. De ki; “ihtiyaçlarınızdan artakalanını verin’: Allah size ayetlerini bu şekilde açıklıyor ki düşünesiniz. (bakara-219)

  bilindiği gibi kuranı kerim bir anda inmemiş kısım kısım ve zamana yayılarak indirilmiştir. kuranı kerim inmeden önce ve peygamberlik gelmeden öncede insanlar üzümden içki yapıp içerlerdi. kumar oynarlardı. üzümün insan vücuduna faydaları vardır. fakat içki konuma getirip içtiğinde o fayda azalır. ve insana sarhoşluk veren ve bilincin kaybolmasına neden olan durum ortaya çıkar. hepimiz çok iyi bilirizki içki ve kumar-sigara gibi şeyler insanda alışkanlık yapar. tedavi olmadan bırakılması çok zordur. işte o dönemlerde müminler böyle idi. islam geldikten sonra bu alışkanlıklarından bir anda kopmaları imkansız gibi bişeydi… işte yüce allah insanları zor durumda bırakmayıp içki ile ilgili ilk olarak bu ayeti indirmiştirki insanlar bu durumu düşünüp içki ve kumarı bırakmak için çaba sarfetsinler. devam ediyoruz.

  “Ey müminler, sarhoşken ne dediğinizi bilecek duruma gelinceye kadar namaza yaklaşmayın.” (Nisa Suresi, 43)

  islamiyet geldikten sonra ve namaz emrolunduktan sonra. insanlar içkiyi bir anda bırakamadıkları için alışkanlıklardan dolayı içiyorlardı. namaz vakitleri genel olarak birbirine yakın olduğu için insanların içki alışkanlıklarını bir nevi tedavi yöntemiyle daha aza indirmek ve azaltmak için bu ayet inmiştir. çünkü namaz ancak sağlam bir kafayla ve tam bir konsantreyle yapılan bir ibadettir. örneğin gün içinde içki içtiniz. saat 13.00 gibi sonra ikindi namazını kılacaksınız fakat ikindi namazına kadar ayılmak çok zordur. veyahut genel olarak insan içkiden sonra uyuya kalır ancak uyandıktan sonra ayılabilir. namaz kılmak mümin biri için kaçınılmaz bir durum olduğundan içkiyi bırakma olayını müminlerin psikolojilerine yerleştirme niteliğinde mükemmel ötesi bir ayettir bu nisa 43. işte yüce allah namazla müminleri uyararak içkinin allahı zikirden alıkoyduğunu müminlerin psikolojilerine yerleştirmiştir… tüm bu uyarılardan ve sakındırma ayetlerinden sonra… son ve kesin ayet iniyor. okuyoruz…..

  “Ey müminler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları kuşkusuz Şeytan işi pisliklerdir. Bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz.”·(Maide Suresi, 90).

  işte bu ayette kesin ve net olarak içkinin müminlere haram olduğunu bildiren ayettir.
  sayın allah ve kuran karşıtı arkadaşlarım. kuranı kerim 23 senede yeryüzüne zamana yayılarak yavaş yavaş o tevhit inancını insanlara aşılamayı. cahiliye döneminden kalma eski kötü alışkanlıkları bıraktırarak insanlara doğru yolu göstererek inmiştir.

  • serkan dedi ki:

   Çok mantıklı,katılıyorum..

  • Gencer dedi ki:

   Allah daha önce görememişmi dir.Kuran’ın açıkça insanlar tarafından yazıldığı artık benim için su götürmez bir gerçektir.23 yılda başlarına ne gelmişse ona karşı bir ayet yazmışlar.Birde her konuşulana cevap vermiş Allah.Tanrı katında da çok büyük bir günah işlemişler bence.Tanrı vardır bence ve adına yapılan bu kurnazlıkları affetmeyecektir.

 6. serkan dedi ki:

  Çok mantıklı,katılıyorum..

  • exhorder dedi ki:

   Vay be, hem Kadir’in yorumuna katılıyor, hemde Pante’nin 🙂 Çok akıllı bu arkadaş. İki yazının tezat olduğunu bile anlamamış. Yok ikiside bir yorumcuya yönelikse acaba niye üstüste iki aynı mesajı yolluyor. 🙂

 7. serkan dedi ki:

  Cep telefonumdan Kadir’e katıldığımı belirtmek için cevap yazmak isterken yanlışlıkla yazdım pante’ye,hatamı sonradan anlayıp yorumumu silemediğimden tekrar Kadir’e cevap yazma gereği istedim.Beni böyle basit şeylerle mi köşeye sıkıştıracağını zannediyorsun.İlk önce karşındaki insana bir soru yönelt cevabı al ondan sonra yargıla..Evet çok haklısın kendi ağzınla söylemen ayrıca beni çok memnun etti Allah’a çok şükür senden çok akıllıyım :))) Salaklığını heryerde belli etme bari cıvık insan :))

 8. hasan dedi ki:

  Şarab arapça içecek demek, malum su, soda, gazoz alkol birer içecektir. İslamda yasaklanan sarhoşluk veren içecekler yani “şarab”lardır. Uzatmaya gerek yok, zorlamışsınız biraz ama olay aslında basit.

 9. Arzu Sezen Şen dedi ki:

  aklınızın yerinde olmaması dinlerin geçin mantığa aykırı hayat zaten kısa her anını hatırlamak varken unutmak için çaba sizce ne kadar mantıklı belki eskiden trafik yoktu insanların sayısı az ömrü uzundu şimdi hayatlar o kadar kısaki yapacaklarımıza zaman yetmezken birde içki içip uyuşup zamanı yok etme derdine düşmek mantıklı değil eğer yaratıcı hz. muhammed dönemimde getirdiğse bu yasağı bir bildiği vardır hadi dini inanışları geçin sizce yarı deli olarak gezmek var olan aklı yoketmeye çabalamak niye? sadece koskoca bir yanılgı zaman kaybı yaşam kaybı hele ortalama ömrün çok kısa olduğu bu dünyada yarısı uykuda yarısı sarhoş geçecekse hayatımıza en büyük hilekar yaklaşımımız bence uyuşturucu yada bedenimize zarar veren bütün maddeler…bu maddeler bizden hayatımızı yok etmek için varlar tatlı sinsi ve yokedici düşünen bir insan için sağlık dışında kullanılması çokta mantıklı değil…..

 10. elevation dedi ki:

  Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır. (Nahl Suresi, 67)

  burada alenen şarap sözkonusu oluyor. “sarhoşluk verici içki ve güzel bir rızk edinmektesiniz” deniyor. bu ayetin indiği -uydurulduğu- dönem muhtelemen şarap ve diğer alkollü içkiler yasak değildi islamda. sonradan yasak geliyor. adım adım,

  ama muhammed haksızda değil. sarhoşken namaz kılmak namümkün bir olay. şarap sarhoşluğu daha beter, insan kendisini biliyor ama kendinden geçmiş vaziyette en saçma şeylere gülerek biliyor. şarap sarhoşluğu insanı intihara sürükleyecek cesareti bile verir. bin senelik sırlar bu sarhoşluk nedeniyle açığa çıkabilir. çünkü kendimden iyi biliyorum, zamanında çok içtim bu içkiyi. hiç bir içkinin sarhoşluğuna benzemiyor. hepsi alkol nedeniyle ama şarap daha farklı çarpıyor insanı. votkada çakırkeyf olmuyor mesela insan, sadece uyku hissiyatı ve yorgunluk baskın hale geliyor.

  bakıyor olacak gibi değil, önce şarhoş iken namaza yaklaşmayın deniyor bir ayette ki şu olmalı,

  NİSA 43. Ey iman edenler! Siz sarhoş iken -ne söylediğinizi bilinceye kadar- cünüp iken de -yolcu olan müstesna- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya bir yolculuk üzerinde bulunursanız, yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse, yahut kadınlara dokunup da (bu durumlarda) su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprakla teyemmüm edin: Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.

  ardından kökten yasaklanıyor şu ayetlerle,

  Maide.90:Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

  iş burada noktalanıyor. Aşama aşama yasaklandığından Müslüman ülkeler içki tüketmekten çekinmeselerde, aniden yasaklanan ve tevratta da yasak olan domuz eti tabusuna hassastırlar.

 11. yılmaz dedi ki:

  İneğin Etini, Peynirini, Yoğurduğunu Yersiniz. Ama Bokunu Yemessiniz. Şarap ta öyle birşey. Anlayana .

  • elevation dedi ki:

   Neden öyle olsun ki. Zaten Kuran’da da güzel içki olarak geçiyor Şarap denen sıvı. Ama sarhoşluk verici olduğu yani alkol barındırdığı, namaza engel olduğundan yasaklanıyor.

   Şarap içmeyi severim. Çok sık içmiyorum artık sene de bir kaç kere alıyorum. Eskiden çok içmişliğim vardır. Bütün markaları, kaliteli üzümleri iyi bilirim. Bu bilgiyi deneyimle kazandım, yani amatör olarak. Yoksa gurmelikle şarap uzmanlığıyla bir ilgim yok. Özellikle ithal için derim. Fransa, İtalya ya da Portekiz ve Şili şarapları iyidir. Marketlerden bulabilirsiniz. Zor değil, almak. 15-20 tl arası bir parayla orta ayar kalite bir şişe (75cl) şarap alabilirsiniz. 20 tl üstü iyi olur genellikle. 15 tl altı da mutlaka yerli ve kötüdür, dokunmayın derim. İspirto kokusu kaplar ortalığı 🙂

 12. merve dedi ki:

  Tek yumurta ikizleri de dahil olmak üzere, her insanın parmak izi kendine özeldir. Başka bir deyişle, insanların parmak uçlarında kimlikleri şifrelenmiştir. Bu şifreleme sistemini, günümüzde kullanılmakta olan barkod sistemine benzetmek de mümkündür.

  Kuran’da, insanları ölümden sonra diriltmenin Allah için çok kolay olduğu anlatılırken, insanların özellikle parmak uçlarına dikkat çekilir:

  Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (Kıyamet Suresi, 4)

 13. merve dedi ki:

  Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’an)’den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın. (Bakara Suresi, 23)
  Yoksa: “Bunu kendisi yalan olarak uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Bunun benzeri olan bir sûre getirin ve eğer gerçekten doğru sözlüyseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi çağırın.” (Yunus Suresi, 38)

  • gerzekmahoni dedi ki:

   Bak Muhammed gibi şeytansı derecede uyanık birinden bahsediyorken Kuran a daha geniş açıdan bakmalısın.Bu ayetler şeytansı bir kurnazlık içermekte.
   Şimdi herhangi bir kitabı sana versem ve desem ki git bütün insanları cinleri hatta kainatta ne kadar akıllı canlı varsa toplasan istediğin kadarda süren var bunun bir benzerini yazıp getiremezsin diye sana meydan okuyabilirim.

   Çünkü işin tilkiliği şurada iyi oku:

   Kitabı az benzetirseniz bumu benzeri alakası bile yok bak şurası şurası burası orası arkası önü bir sürü benzersizlik var diyebilirim 🙂

   Kitabı çok benzetirseniz Ohoo ! ne yaptınız siz böyle resmen kitabı kopyalamışsınız benzer denince aklınıza kopyalamak mı gelir sizin diyebilirim 🙂

   Yani her zaman her yerde sonsuza kadar bu meydan okumayı sürdürebilirim karşımdakileri de bütün canlılar bir araya gelip benzerini yazamadığınız şey benim uydurmam değil Tanrının sözüdür derim.

   bu kadar basit Kuran da bile akıl kullanın denir ama hiç kullanmıyor ezber üzerinden konuşuyorsunuz sürekli..

 14. nizami dedi ki:

  merve hanim afedersin ama ben kiyamet suresinin 4 cu ayetinde parmak ucu diye bir shey okuyamadim parmak uclarini diyilde parmaklarini yazilmish .. parmak ucu sadece aciklamasinda var

  • bilal dedi ki:

   Sayın Nizami ! KIYAMET-4.ayette zikredilen parmaklar değil,Merve arkadaşımızın da yazdığı gibi parmak uclarıdır.Yani parmak izlerinin bulunduğu yerdir…Arapçada tekil olarak parmağa, ‘’ اصبع’’, çoğul olarak da ‘’ اصابع ‘’ denir.’’ Asabi’i ‘’ (Yani parmaklar ) ifadesi KIYAMET-4.ayette hiç geçmiyor… Burada parmak ucları olan ‘’ بنا نه’’ Benaneh ‘’ geçiyor..Kur’an,burada insanın diğer organlarına değil de neden insanın parmak uclarına vurgu yapıyor.? İşte ayet,Merve arkadaşımızın anlattığı gibidir… Söz konusu ayet şöyledir… ‘’ بلا قادرين علي ان نسوي بنا نه ‘’ İşte görüldüğü gibi bu ayette ‘’ اصابع ‘’ Asabi’i ‘’ parmaklar değil, ‘’ بنا نه ‘’ Benaneh ‘’ parmak ucları ‘’ diye geçiyor.. 1400 sene önceyi düşündüğümüzde bizim gibi bir beşer olan hz.Muhammed’in o döneme ait biligilerle insanların parmak uclarına ( buradaki parmak izlererine ) dikkatimizi çekerek vurgu yapması mümkün değildir. Bildiğiniz gibi her insanın parmak ucundaki izleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle İngiltere’de 1884 tarihinde ilk defa parmak izleri bilimsel olarak suçluların tesbitinde kullanılmaya başlanmıştır.İşte Kur’an,1400 sene önce adeta insanın kimlik kartını taşıyan bu parmak uclarına dikkatimizi çekmiştir… Neden insanın kalbine değil de parmak uclarındaki çizgilere kur’an dikkatimizi çekiyor..? Tek başına bu ayet bile kur’an’ın 1400 sene önce yaşamış olan bir beşer sözü olmadığını bize gösteriyor…..!Bunun gibi daha nice ayetler de vardır… Bu kur’an ancak,evereni yaratan yüce Allah’ın sözü olabilir.O,1400 sene önce yaşamış olan bir beşer sözü olamaz..! Öz ve kısa olan bu değerli bilgilerinden dolayı sayın Merve hanıma da çok tşk.ederim.Selam ve saygılarımla.

   • Hakan dedi ki:

    Benaneh Sözcüğü ayette Benâne-hu diye geçer bu yüzden onun parmakları anlamına gelir. Ve onun parmakları denildiğinde daha anlamlıca oluyor çünkü orda inanmayanlardan bahsediyor.

 15. HAMZA dedi ki:

  kadir arkadaşımız durumu anlatmış. Ne demişler “Nasıl bakarsan öyle görürsün” . Din nasihattır, Kuran zamana yayılarak indiği için zamanın şartlarına göre ayetler vesileler sonucu şekillendi. Yüce Allah her şeyin en doğrusu bilir/yapar asla hata yapmaz. Haddinizi bilin!!

 16. mene man dedi ki:

  1-)Kur’an’da bazı ayetler vardır ki bir önceki ayetin hükmünü siler. Nedenine gelince kademeli olarak o kaldırılır.
  2-)Kur’an’da şarabı, birayı, esrarı, eroini vs haram sayan ayet yoktur dahası hadislerde de böyle bir mesele yoktur.
  3-)Kur’an’da geçen mesele “hamr” dır. yani içince, koklayınca, bi tarafına sokunca, herhangi bir maddeden dolayı akli yetilerini kaybediyorsan eğer o haramdır. (Şarap haram mı değil mi al burdan yak!)
  4-)Cennetteki şaraba gelince, orada haram veya helal yoktur, orası sadece keyif yeridir Allah’ın salih kulları için hazırladığı mekan.
  5-)Madem beyin bedava neden bir tane edinmediniz? Meraksadım da.
  6-)Asıl mesele akıldır. Aklın tarifini yapın daha sonra buyrun gelin Kur’an hak mı değil mi tartışın. Yoksa sizden öncekilerin zanları ile haraket etmiş olursunuz.

  • Hakan dedi ki:

   Yaklaşık 1 buçuk 2 yıldır dinleri araştırıyorum. Kuranda ayetlerinde senin ahiretle ilgili baya bir araştırma yaptım. Bunun yanında Tevrat Mezmur ve İncilide okudum.
   Kuran cennete hurilerin olcanı her istediğinizin olcağı yazılıdır. Bir hristiyan arkadaşım söyle demişti eğer her isteğin oluyorsa Muhammedin karısını istersek ne olacak. Çünkü Hz muhammedin kadınları ile ilgili ayetler vardır. Onlarla asla başkası evlenemez ve onlarla duvar arkasından konuşulması gerektiğine dair. Şimdi bunu dediğinde biz dedikki ozaman Allah izin vermez ozaman dediki ayet yalan oldu hani her istediğimiz oluyordu ?
   Bunun üzerine söyle yanıt verdik öbür dünyada nefsi düşünce olmadığından böyle bişey otomatikmen istemiceksin yani sen ölünce kontrol Allaha geçecek bu nedenle Allah ne isteyip istemediğini bildiği için bu ayet gönderildi dedik. O da dediki eğer öbür dünyada istediğimiz gibi düşünemiyorsak Adem havva yasak elmayı yemezdi. Çünkü onlara akıl verildi ve dünyada nasıl düşünürsek ordada düşündümüzü gösterirki kendi istekleriyle günah işlemişlerdir. Desekki Kuranın hükmü saten öbür dünyada kalkıyor. O zamanda bir sorun olmuyor ancak çok kötü bir hal alıyor ahiret. Buna cevap veremedik çünkü haklıydı. Yani anlatmak istediğim şey şu İslamı mantıksal düşünürsek asla doğru bir dindir sonucuna ulaşamayız.

 17. ismail dedi ki:

  Fani dünyada içme adam gibi kul köle ol ben sana cennette en iyisini verecem,diyen bir tanrı olamaz,tanrı insanları kandıramaz.

  • Nuri Baba dedi ki:

   İsmail kardeşim ; sözlerin doğru gibi görünse de külliyen yanlış…

   Bir Tanrı düşünün…Cenneti var, cehennemi var…
   Cennette şarapları, hurileri var…
   Cehennem de ateşi , kızgın yağı var…

   Kimin cennete veya cehenneme gideceğini de biliyor..
   Ve kendisiyle ilgisi olmayan dinlere inanarak, cennet adına kıçını başını sallayanlara kahkahalarla gülüyor…

   Ve bu Tanrı ; şarap ikram edilen ve bakire huriler sunulan cennet denilen bir eğlence merkezinin işletmecisi…

   Şimdi bazıları, hop oturup hop kalkacaklar…Ama Ali Rıza Demircan denen ve cennete canı sıkıldıkça gidip gelen ilahiyatçıya (!) seslerini çıkaramayacaklar…Zira bu adam İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanının babası…Tayyibin kıçının kıllarına, cennette nasıl yüz bakire huriyi becerebileceklerini ayrıntılarıyla anlatıyor…

   Her neyse…Sevgili kardeşim, Tanrı insanları kandıramaz diyorsun ya, sana haklısın diyemediğim için üzgünüm…

   Zira, olsaydı, kesinlikle kandırırdı…Kendi yarattığı (!) dünyada sadece Arap Yarımadasını bilen ve de gönderdiği (!) kitap da dünyanın kuzey yarım küresini ıskalayan bir Tanrı ; insanları da çok rahatlıkla kandırırdı kardeşim…

   Sonsuz Evrende ki bir “Mavi Nokta” için, sanki çok önemliymiş gibi Cebraili gönderip, kendisine elçi diye bula bula bir mağarada ki cahil bedeviyi bulan Tanrı, seni de beni de kandırırdı kardeşim…

   Neyse ki, insanoğlu internet denen olağanüstü teknolojik mucizeyi gerçekleştirdi de, içine arapça harfler yerleştirilmiş masallar manzumelerine gülüp geçiyor…

   İsmail kardeşim ; dünyada Tanrı enflasyonu var…Biri değilse bile, diğeri illa ki kandırıyor insanları…

   Bir süre daha insanlar cennette huri becerme adına kandırılmaya devam edecekler…!!!

 18. Nefti dedi ki:

  Şarab kelimesi Arapça Şerebe fiilinden gelir(şerbet kelimesi de aynı şekilde) anlamı ise içecek demektir. Türkçeye geçerken ise anlam kayması olmuş ‘içki olan şarap’ kelimesi anlamında kullanılmıştır. Alkollü içki arapçada hamr yada hımır olarak geçer. Ne güzel söylemiş HZ.MUHAMMET ‘İçki kötülüklerin anasıdır’ Trafik kazalarının çoğu alkoldendir, nice aileler sırf alkol yüzünden dağılmıştır. Basına yansıyan bir sürü adi suçlara bakın çoğunluğu içkili iken işlenir.. Yıllar önce haberlerde izlemiştim ve çok etkilenmiştim, iki yakın arkadaş meyhaneye gidiyorlar gecenin sonunda biri diğerinin boğazını kesiyor, bunun gibi nice hadiseler… Bir insan tuzu, şekeri yada başka gıdaları fazla alınca tansiyon, şeker yada obezite gibi hastalıklara yakalanır fakat bu bireysel birtakım rahatsızlıklara sebebiyet verir toplumun cemiyetin huzurunu bozup, taşkınlıklar yaptırmaz, yuvaları dağıtmaz vs… Ama alkol öyle değil herkes sarhoş olmayacak kadar ölçülü içmez ve ölçüyü kaçırdığınız zaman yukarıda bahsettiğim tahribatlara sebep olur.. Tıbbi olarak zararları tartışmasız bir realitedir.. Allah en güzelini yapmış ve içkiyi tamamen yasaklamıştır….

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s