ALLAH’IN DEVESİ

NAKATULLAH

Yani “Allah’ın Dişi Devesi” hikayesi Kur’an’da Araf, Hud, Şuara, Kamer ve Neml surelerinde geçer. Semud kavminin peygamberi Salih’e gönderilen bir mucizedir. Deveyi kesmeleri Semud kavminin helak edilmesine sebep olur.

Araf:

73. Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i Peygamber olarak gönderdik.Rabbinizden açık bir delil geldi. İşte size bir mucize olarak Allah’ın şu devesi… Bırakın onu da Allah’ın mülkünde yesin, içsin. Sakın ona bir kötülük etmeyin. Yoksa sizi elem dolu bir azap yakalar.”

74. “Hatırlayın ki Allah Âd kavminden sonra, sizi onların yerine getirdi ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Yerin ovalarında köşkler kuruyor, dağları oyup evler yapıyorsunuz. Artık Allah’ın nimetlerini anın da yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”

75. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, küçük görülüp ezilen inanmışlara, “Siz, Salih’in, Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu (sahiden) biliyor musunuz?” dediler. Onlar da, “Biz şüphesiz onunla gönderilene inananlarız” dediler.

76. Büyüklük taslayanlar, “Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz.” dediler.

77. Nihayet deveyi kestiler, Rablerinin emrine karşı geldiler ve “Ey Salih! Sen eğer (dediğin gibi) peygamberlerden isen, haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir” dediler.

78. Derken, onları o şiddetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yüzüstü hareketsiz çöke kaldılar.

 

Hud:

 

61. Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli (ve buna donanımlı) kıldı.Öyle ise ondan bağışlanma dileyin;
sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.

62. Onlar şöyle dediler: “Ey Salih! Bundan önce sen, aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz, biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz.”

63. Salih dedi ki: “Ey kavmim! Söyleyin bakayım, eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerinde isem ve bana tarafından bir rahmet vermişse ona karşı geldiğim takdirde beni Allah’dan kim koruyabilir? Demek ki zarara uğratmaktan başka bana katkınız olmaz.”

64. “Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah’ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar.”

65. Derken onu kestiler. Salih dedi ki: “Yurdunuzda üç gün daha yaşayın. İşte bu, yalanlanamayacak bir tehdittir.”

66. Emrimiz geldiğinde Salih’i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

67. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında diz üstü çökekaldılar.

68. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki Semûd kavmi Rablerini inkâr etti. Bilin ki Semûd kavmi Allah’ın rahmetinden uzaklaştı.

 

Şuara:
141. Semûd de peygamberleri yalancılıkla itham etti.
142. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: “Siz Allah’tan korkmaz mısınız?”
143.Haberiniz olsun ki ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.
144. Gelin artık, Allah’tan korkun ve bana itaat edin.
145. Buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatımı verecek olan ancak âlemlerin Rabbidir.
146. Siz burada güven içinde bırakılacak mısınız?
147. Bahçelerin, pınarların içinde,”
148. Ekinlerin, salkımları sarkmış hurmalar arasında,
149. Ki bir de dağlardan ustaca evler oyuyorsunuz.
150. Gelin! Allah’tan korkun da bana itaat edin.
151-152. Yeryüzünde bozgunculuk yapıp dirlik düzenlik vermeyen bozguncuların emrine uymayın.
153. Sen dediler, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin!
154. Sen de ancak bizim gibi bir beşersin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi bize bir mucize getir.155. Salih “İşte bu dişi devedir; su içme hakkı onundur, belli bir günün içme hakkı da sizin” dedi.
156. Sakın ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir.
157. Derken onu kestiler; fakat pişman da oldular.
158. Çünkü kendilerini azap yakalayıverdi. Şüphesiz bunda bir âyet vardır, ama çokları iman etmiş değillerdir.
Kamer:
23. Semûd kavmi de o uyarıcıları yalanladı.
24. “Bizden bir insana mı uyacağız? O takdirde biz apaçık bir sapıklık ve çılgınlık içine düşmüş oluruz.” dediler.
25. “Zikir, aramızdan ona mı bırakıldı? Hayır o, yalancı, küstahın biridir”.
26. Yarın onlar, yalancı, küstahın kim olduğunu bilecekler.
27. Biz onlara, kendilerini imtihan etmek için dişi deveyi göndereceğiz. Onun için sen onları gözet ve sabırlı ol.
28. Onlara suyun aralarında paylaştırılacağını haber ver; her içene düşen miktar, hazır kılınmıştır.
29. Bunun üzerine arkadaşlarını çağırdılar. O da çekip (deveyi) kesti.
30. Ama azabım ve uyarılarım nasıl oldu.
31. Biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik; kuru ot kırıntıları gibi dökülüverdiler.
Semud kavminin helakı Neml suresinde de geçer ama burada deveden bahsedilmez.
Neml:
45. Andolsun ki, Allah’a ibadet edin diye Semud’a da kardeşleri Salih’i gönderdik. Hemen birbirleriyle çekişen iki zümre oluverdiler.
46. Salih dedi ki: “Ey benim kavmim! İyilik dururken niçin kötülüğe koşuyorsunuz? Ne olur Allah’a istiğfar etseniz, belki rahmetine ulaşırdınız.”
47. Cevap verdiler: “Senin ve beraberindekilerin yüzünden uğursuzluğa uğradık. Salih: “Size çöken uğursuzluk Allah katındandır. Belki siz imtihana çekilen bir kavimsiniz” dedi.
48. O şehirde dokuz çete vardı ki, bunlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar, iyilik tarafına hiç yanaşmıyorlardı.
49. Allah’a and içerek birbirlerine şöyle dediler: “Gece ona ve ailesine baskın yapalım; sonra da velisine, ‘Biz o ailenin yok edilişi sırasında orada değildik, inanın ki doğru söylüyoruz’ diyelim.”
50. Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik.
51. İşte bak! Tuzaklarının akibeti nice oldu: Onları da, kavimlerini de toptan helak ettik.
52. İşte haksızlıkları yüzünden çökmüş evleri! Bilen bir kavim için elbette bunda bir ibret vardır.
53. İman edip Allah’a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.
Bu 4 surede anlatılan hikayenin kısaca özeti şöyle:Semud kavmine peygamber olarak gönderilen Salih’e mucize olarak Allah bir dişi deve gönderiyor. Suyu onunla paylaşmalarını istiyor. Ama deveyi kesiyorlar. Bunun üzerine Salih ve ona inananlar şehirden uzaklaşıyor. Korkunç bir sesle semud kavmi helak ediliyor.Ama Neml suresinde helak sebebi farklı. Salih yüzünden toplum ikiye bölünüyor.
Diğer taraf Salih ve yandaşlarını uğursuzlukla suçluyor.
İçlerinden 9 bozguncudan oluşan çete Allah’a and içerek Salih ve ailesine suikast planlıyor. Ama Allah onlardan önce davranıp Semud kavmini helak ediyor. Salih ve yandaşları kurtuluyor, diğerleri katlediliyor. 

4 surede hemen hemen aynı bilgiler var. Neml suresinde ise bambaşka bilgiler.

Kur’an dışında anlatılanlar ise daha detaylı. Diyanet Vakfı ve Elmalılı tefsirlerinde bu dişi devenin taştan, kayalıktan çıktığı söylenir. Kur’an’da taştan çıktığına dair bir anlatım yoktur ama hikaye böyle anlatılır. Ayrıca tefsirlerde bu devenin bir de yavrusu olduğundan bahsedilir.
Yine Diyanet vakfı anlatımına göre Semud kavmi oldukça çalışkan ve yaratıcı bir halktır. Dağlardaki kayaları ve mermerleri kesip biçmişler, yontma taşlardan saraylar, binalar, havuzlar ve güzel evler yaparak ülkeyi mamur etmişlerdir. Söylendiğine göre tarihte kaya ve mermerleri ilk kez yontma sanatını Semûd kavmi bulmuş ve bu kavim bin yediyüz kadar şehir yapmıştır.
(Türkiye Diyanet Vakfi, Kur’ân çevirisi, âyet 74 açiklamasi)
Demek ki Semud halkının çalışkanlığı, kalkınmışlığı önemli değil, önemli olan inanmaları. Bu büyük kavmin içinden çıkan birkaç bozguncu için koca kavim yokediliyor. Kansız bir temizlik. Korkunç bir sesle gelen soykırım.Hadiste ise deveyi kesen bozguncuların elebaşısının ismi dahi verilir:Bu mucize karsisinda halktan bir kısmı Salih’e iman eder; fakat diğerleri “kâfirliği” tercih ederler. Hem de bu “kâfir”lerden Kudar Ibn-i Sâlif adinda biri, diğer “kafirlerin” isteği üzerine, kılıcına sarılıp zavallı deveye saldırır, ve ayaklarını bıçakladığı gibi devirip öldürür.
Sahih-i Buhari… cilt XI, sh. 217-219, Hadis no. 1759)

4 surede birden aynı tekrarları yapmak yerine bu hikayenin detayları verilseydi de bu detaylar Elmalılı’ya, diyanet’e, Buhari’ye bırakılmasaydı daha doğru olmaz mıydı? Aynı hikayeyi 4 ayrı surede anlatmaya ne gerek var? Üstelik 5. surede tamamen farklı bir anlatım var, Allah’ın devesi hiç geçmiyor. Neml suresini okuyan Semud kavminin 9’lu çete yüzünden helak edildiğini sanır. Sebebini de Salih’e suikast düzenlemek olarak anlar. Kimse bunun ayrı bir olay olduğunu iddia etmesin çünkü o olayda kavmin tümüyle helak edildiği yazılır. Herhalde tekrar diriltilip tekrar helak edilmemiştir. 9’lu çetenin Allah’a and içerek yemin etmesi de ilginç. Anlaşılan Muhammed hazretleri, kendisine inanmayan putperestlerin Allah’a inanmaları gibi, 9’lu çetenin de Allah’a inanan ama Salih’e inanmayan putperestler olduğunu kurgulamış.

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

38 Responses to ALLAH’IN DEVESİ

 1. Sapiens dedi ki:

  Güzel bir çalışma, elinize sağlık…

  Herşey açıkça ortada ancak kafama takılan bir soru var. Neml suresinde bahsedilen 9’lu bozguncuların, Salih’i ve ailesini öldürmeden önce (plan safhasında) Allah’a and içtikleri belirtiliyor. Yani adamlar hem Allah’a inanıyorlar, hem de bir deveyi taştan çıkararak mucize gösteren bir peygamberi, peygamberliğini ilan etti diye öldürmeye kalkıyorlar…

  Böyle bir şey nasıl olabilir?

  Saygılar…

  • pante dedi ki:

   Teşekkürler Sapiens.
   Sorduğun soru da önemliydi.
   Yazının son paragrafına bu konudaki görüşümü ilave ettim.

   Sevgiler.

  • Gencer dedi ki:

   Burada yazılan (Ayetlerde) zırvalardan ayrıca bize ne.Bana ne Salih’ten deveden,Semud’dan eğer bozgunculuk yapılmışsa onu da anlaşılan o ki Salih yapmış.Allah’a tapan tapar tapmayanda tapmaz kardeşim.Madem diğer tarafta acı çekecekler bırak diğer taraf gittiğinde çeksinler sanane Salih.Nuh bunu yapmış,Lut kızlarını peşkeş çekmiş,muahammedin evine zırt pırt gidilmeyecekmiş gidilirsede sohbete dalınmayacakmış,muhammed ölünce karılarıyla evlenilmeyecekmiş.Ama kendisine onun bunun karısı kızıyla evlenmek Helal miş.Ammada kandırılmışız bir kişini ihtiraslarına.

 2. enerji dedi ki:

  50. Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik.
  51. İşte bak! Tuzaklarının akibeti nice oldu: Onları da, kavimlerini de toptan helak ettik.

  Neml süresinde tüm kavmin aynı sebepten yani 9 çete yüzünden helak olduğu anlamı çıkmıyor.
  Dikkatli okuyun. Planları alt üst edilen bir çete var evet. Ama sonrasında deve sebebi ile alt üst edilen kavim de var. Her ikisinin de aynı anda olduğunu yukarıdaki ifadelerden eğer çıkarıyor iseniz ciddi anlamda mantık hatası yapmaktasınız demektir. Ya da aşırı art niyetli oluşunuz da buna sebep olabilir ama buna ihtimal vermek istemem.

 3. haşimi dedi ki:

  selam hidayete tabi olana ey insanlar sizi korunmuş kurana davet ediyorum bu kitap haricindeki kitaplar islamı tahrif etmektedir içinizde hiçmi aklı çalışan yok kuranda namaz kaf 39 isra 78 taha 130 hud 114 arapça bakın kaç vakit oldugunu göreceksiniz kör ve sagır olmayalım abteste aynen kuranda geçtigi gibi oruçta geçiyor hacda zekatta zekat zamanın şartlarına bırakılmış kör ve sagır degilseniz, kuran okuyanlar hiç dikkat ettinizmi sadece la ilahe illallah geçiyor ve ortak koştuklarızdan münezhehdir diyor sizce ne anlama geliyor usame bin ladenin bayragı hiç dikkatizi çektimi biliyorduda niye açıklamadı muhammed as sünneti kurandı ve ümmeti 70000 geçmiyor niye biliyormsunuz yalan dolan olan kitaplara tabi oldugunuz için İslâm’a (teslime) davet olunurken, Allah’a karşı yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Ve Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez.saff 7 tevrat yeramya bölümüne bakarsanız gerçekleri göreceksiniz duyunlar duymayanlara anlatsın dijital kıyamet açlık hastalıkla çogunuz öleceksiniz. hak batıldan ayrılmıştır.

  • karmakan dedi ki:

   daveti kabul etmiyorum çünkü benim kalbim mühürlendi. bunu yapanda senin allahın.

   • bir kul dedi ki:

    karmakan dedi ki:
    03/09/2011, 23:30 bu tarihli yazına istinaden
    daveti kabul etmiyorum çünkü benim kalbim mühürlendi. bunu yapanda senin allahın.DEMİŞSİN
    AKLEDEREK YÜCE LER YÜCESİ OLAN ALLAH A İFTİRA ATMIŞSIN

    karmakan dedi ki:
    03/09/2011, 23:30 bu tarihli yazına istinaden

    daveti kabul etmiyorum çünkü benim kalbim mühürlendi. bunu yapanda senin allahın.DEMİŞSİN

    AKLEDEREK YÜCE LER YÜCESİ OLAN ALLAH A İFTİRA ATMIŞSIN

    kitaplara olan bu ön yargının sebebini bu yazından anlaşılıyor

    bayos ayarlarını anlatan bir kişi kalkmış kitaplardan cok korktugunu bu yetmemiş diger insanlarada kendisi gibi hareket etmesini yani karanlıga davet etmesi cahillige davet etmesi bilgiden uzak tutması aydınlıga olan bu düşmanlıgınızın bir göstergesidir

    ——————————————–

    BELED 8-10 Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona hak ve bâtıl şeklinde iki yolu göstermedik mi?

    BELED 11-16 Fakat insan, sarp yokuşu aşamadı. O sarp yokuşun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Köle âzat etmektir veya açlık gününde yakını olan bir yetimi, yahut toprakta sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

    BELED 17-18 Sonra iman edenlerden, birbirine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar sağdakilerdir.

    BELED 19-20 Âyetlerimizi inkâr edenler ise, işte onlar soldakilerdir. Cezaları, kapıları üzerine sımsıkı kapatılmış bir ateştir.[761]

    BAKARA 26 Allah, bir sivri sineği, hatta ondan daha küçük bir şeyi örnek vermekten çekinmez. İnananlar, bu örneğin Rabblerinden bir gerçek olduğunu bilirler. Kâfirler ise, “Allah bu örnekle ne demek istedi?” derler. “Allah bu örnekle birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğruya yöneltir; bu örnekle, fâsıklardan başkasını saptırmaz.”

    BAKARA 27 O fâsıklar ki, Allah’a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler; Allah’ın bitiştirilmesini emrettiği ilişkileri keser ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Onlar manen iflâs etmiş kimselerdir.

    BAKARA 28 Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Siz yokken, sizi var etti. Sonra sizi öldürecek ve sonra tekrar diriltecek. Sonunda O’na döndürüleceksiniz.

    ENAM 39 Bizim âyetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklara gömülmüş sağır ve dilsizlerdir. Allah, sapmayı dileyeni saptırır; doğru yola girmeyi dileyeni de doğru yola yöneltir.

    ENAM 40 De ki: “Ne dersiniz, size Allah’ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse siz, Allah’tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım!”

    NAHL 93 Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet yapardı; fakat O, dileyeni saptırır, dileyeni de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan elbette sorgulanacaksınız

    ZÜMER 23 Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah’ın Zikri/Kur’an’ı karşısında yumuşar. Bu, Allah’ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah’ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.

    FATIR 8 Ya o kişi? Yaptıklarının kötülüğü kendisine allanıp pullanmış da onu güzel görüvermiş. Doğrusu şu: Allah dilediğini/dileyeni saptırır, dilediğini/dileyeni de doğruya ve güzele kılavuzlar. O halde canın onlar için üzüntülere dalmasın. Hiç kuşkusuz, Allah onların ürettiklerini/ortaya koydukları oyunları çok iyi bilmektedir.


    iyi düşünceler
    eger bu verdigin adres seninse eger bir yanlışlık yoksa
    sanadır bu cevap tıkladıgımda bu siteye getirdi beni
    eger yanlış ise şimdiden özür dilerim

    iyi düşünceler

 4. Kello dedi ki:

  Senin benim kalbimi muhurleyen bizi cehennemde yakarken hasim gibi davarlar cennette hurilerle finl atacak lanet olsun boyle ayrimcilik yapan tanriya

 5. Kul dedi ki:

  Slam’ un Aleyküm

  ” Allah için zulmedenler ya da adalet için aatıl bilimlerini kullananlar gözlerinin önündeki perdeyi göremezler. ”

  O hal vakit ki, birileri tarafından uyarılanlar mutlak kafir olacak değillerdi. Ama uyarıya delil olarak verilen dişi deveyi kesmeselerdi. Kesince kafir oldular. Fakat üzerilerine yazılmış olan o intikamlı ve tek vuruşlu bir ses kafirleri yakalayıverdi.

  Bir anlatım da Süleyman ‘ ın devesi ile ilgilidir. Karıncalar Süleyman’ ın devesinin yaptıklarından rahatsız olmuşlar ve laf dinlemeyen deveyi Süleyman’ a şikayet ederler. Süleyman (A.S.) peygamber bir kaç kez deveyi uyarmasına rağmen devesi yine söz dinlemez. Karıncaları rahatsız eder. Evlerini çok seven karıncalar da söz dinlemeyen deveye tuzak kurarlar ve öldürdüler. Sonra Süleyman’ ın ordusu bir sefer için yola düşünce karıncalar Süleyman’ ı görür ezileceklerini zannederler . İçlerinden biri ” kaçın Süleyman’ ın ordusu geliyor ” dedi. Suçluydular çünkü devesini öldürmüşlerdi. Süleyman ( A.S.) bu sözü duydu ve güldü. ” Rab’ bim dedi , bana ve aileme verdiklerine şükür eden bir kul eyle beni ”

  Bir devenin halından anlamayan şu karıncalar toplumu Semud kavmine çok benzer.
  Çünkü Semud kavmi de dağları, taşları karıncalar misali oyarak yer yurt edinirler. Allah’ ı anıp ama O’ ndan gelen delilini kesmeye çalışanların ve kesenlerin vay durumlarına kendi elleri ile kazandıkları için..

  Karıncalar çalışkandır , daima çalışırlar pervane olurlar. Kimi tarikatlar karıncayı örnek alır.
  Kendilerinden büyük gördüklerini ejderha sanırlar. Karıncalar sezgi kuvvetleri çok gelişmiş canlılardır. Ve karıncalar birbirleri ile sürekli iletişim kurarlar. Karınca dilinden anlayan kişi çok uzak diyarlardan haber alır ve haber verir. Birbirlerine sürekli destek olurlar. Zikir’ llerinden tanırsınız onları. Allah’ ı andıkları an gösteriş yapan, pervane olan, takla atanlar vardır. Bir de kendilerinden büyük kişileri ejderha olarak görmelerinden tanıyınız, övmek için size ejderha gibisiniz diyenlerden…

  Tasavvufta 4 kapı vardır ve 41 yol. 4 Kapı ve 40 yol Hz. Ali ( K.V.) den gelir. 1 yol ise Ebubekir ( R.A.) dan. Yolların hepsi 4 kapıya varır, bunlar ilim, hikmet, anlayış ve kavrayış kapılarıdır. Ne yazık ki günümüzde insanlar yoldan gitmek isterler, önlerinde ki kapıları göremezler. Görememelerinin nedeni ise Allah için zulüm ettiklerinden ya da adalet için aatıl bilimlerini kullandıklarından dolayıdır.

  Hz. Süleyman ‘ ın Devesine gelince, deve karıncaları Süleyman’ ın ordusunun oradan geçeceğini biliyordu ve karıncaları uyarmaya çalışıyordu. Fakat karıncalar bu durumu tehdit olarak algıladılar. Develer Allah’ ın ismi Azam’ ını bilen canlılardır. Çok soylu, hataları örtmeye çalışan, üzerilerinde ağır yük taşıyan ve her zaman doğru yolu bilen, susuz çöllerde günlerce yaşayabilen, yavaş gelen, ama kızınca aslan kesilen, koşunca hız yapan, Allah tarafından Kur’ an da övülmüş canlılardır.

  Karınca gibi olmak isterseniz anlayış kapısına yol alınız ama Had’ dinizi biliniz. Unutmayınız ki acizler bir rüzgar esintisi ile dağılıverir, Zikir çektiğinizde vücudunuza zarar vermeyiniz, mendil alıp halay çekmeyiniz, pervane olup takla atmayınız ve unutmayınız ki karıncalar aslan kesilemez. Alçak gönüllü ve destek veren olunuz. Anlayış kapısı sizi gerçeğe ulaştırır. Hakk Allah’ a, Zahir’ e, Şekür’ e…Anlayış kapısından uzak olan karıncaların hikayelerini yukarı da dinlediniz.

  Unutmayın ki develer yalnız başlarına huşu içinde Allah’ ı Zikir ederler. Gerçek geldi , batıl gitti. Zaten batıl yok olmaya mahkumdu…

  Allah cümlemizin günahlarını bağışlasın

  Kul
  Aleyküm Selam

 6. yasir dedi ki:

  Sizler aklınızı kullanmakla mantıklı bilimsel olmakla övünenlerler(sözüm sadece bu yazıları yazanlar için çünkü ilime ve bilime bende her Müslüman gibi inanırım çünkü islamda imandan önce ilim gelir bilmediğin öğrenmediğin bir şeye inanamasın) hıslarınız ve kibirleriniz yüzünüzden kendi düştüğünüz durumu dahi farkedemiyecek durumdasınız…
  Çünkü hırsları, kibirleri ve kini etrafını sarmış bir insanın sağlıklı ve mantıklı düşünmesi beklenemez.
  Açıkcası ben bu yazılarınızı ve mantık-anlam hatalarınızı gördükten sonra hırslarınız-kibirleriniz ve kininizden dolayı mantıklı ve sağlıklı düşünmenizi beklemiyor ve sizi hoş görüyorum.
  Kaldı ki kendinizin sağlıklı ve mantıklı düşündüğünüzü iddaa edeceksizniz bende size tavsiye ediyorum bu üstün zekanızı insanlık yararına ilim için bilim için kullanın insanların inançlarına saldırmakla boşa harçamayın.
  Dünyada kediye,köpeğe, inağe, heykele , insana tapan nice saçma dinler var onlar dururken Her şeyin yardanına tek yaradana inanan ve ilimi ve bilimi düşünceyi aklı ön plana çıkaran ALLAH’ın dinine ve ALLAH’a neden muhalefet oluyorsunuz,,, o çok kuvvetli üstün aklınızı verende o ALLAH onu sizden almasıda ona çok kalay ayağın takılıp düşsen başını çarpsan o aklın böyle düşünebilecekmi bakalım…

  YASİN…
  7—Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
  8—Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.
  9—Biz onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.
  10–Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.

  – 9’lu çete ALLAH’ın peygamberi ve ailesine suikast baskın yapıyor bu baskında ALLAH inananları kurtarıyor Deve bir sınav olduğu için onun boğazlanmasına izin veriyor sonucunda ALLAH ikiye ayrılmış inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye bölünmüş kavmin inanmayan kafirlerini helak ediyor.Yukardaki ayetlerden dahi mantıksızlık çıkaranlArdan bilim ve ilim adına ne beklene bilirki acaba bilim ve ilim adına insanlık adına ne yapabildiniz ki kansere çağremi buldunuz, mars’a mı gittiniz, günümüzde bilimeyen bir enerji gücü mü buldunuz, atom’un cekirdeklerini parçaladınız yaradılışın gerçekliğinimi ispatladınız,,,

 7. abdullahabdal dedi ki:

  Yasir efendi Köpeğe tapan varsa,( ki ben bilmiyorum..)
  Senin allah putunun dininden daha iyidir..
  Köpek dinine tapanların insanlığa hangi zararını gördün?
  İslam dininin kötülüklerini baştan saymaya başla,,
  üç halife katledildi..,
  kerbela

  sen devam et aşağıya doğru

  • yasir dedi ki:

   ALLAH’a tapdığını söyleyip başka şeylere tapıp putlaştırıp(bu para-petrol-karı-altın vs her şey olabilir) putlaştırdıkları uğurda zulümler savaşlar yapanların yaptıklarını sen ALLAH Kuran veya islama maal ediyorsun…

   Köpekte vs başka şeylerden kasıt mecaze anlamda çok değişik şeylere tapanlar var demek istedim.

   İnsanların ALLAH’a tapmayıp başak şeylere tapması sonucu oluyor dünyada bu kötülükler.

 8. abdullahabdal dedi ki:

  Allah şeytandan daha iyi midir?
  Allahın gücü kuvveti varmıdır?
  Ben Allahın kötü ve iğrenç olduğunu yada gücü kuvveti olmayan zavallının biri olduğunu sana ispat edebilirim..
  Allahın kadın put olduğunu da ispat ederim..

  sen Allaha tapıyorsun taptığın allahın bu söylediğim şekilde olmadığını ispat edebilirmisin?
  Hadi bekliyoruz. iyi tapılacak allah için neden söyle,,

  • yasir dedi ki:

   Senin sinirlerin çok gerğin neden böylesin çözemediğin bazı sorunların olabilir diye düşünüyorum seni hoş görüyorum…Bence biraz gevşemelisin.
   Tartışmak iyidir insanı doğruya götürür lakin fazla gergin ve sinirli oldunmu tartışma değil kavğa olur buda insanı doğruya depil yanlışa hataya götürür.
   Yine aynı hataya düşüyorsun selim akıl ve kalp ile düşün senin dediğin olayda insanların uydurduğu bie durumdur Lat menat uzza bunlarda öncede binlerce insanı veya hayvanı putlaştırdılar sen ispatlarım demekle sadece putperestlerin yanlış inancını ispatlamış olursun…Allah inancı zaten ilk insandan beri var lakin insanlar ALLAH’a hep ortak koşarak inanmışlardır veya inkar etmişlerdir insan inanılmayan olmayan bir şeyi inkar edebilirmi veya ortak koşabilirmi, bu tam bir çelişkidir.
   Arap dönemindede daha öncede insanlar hep eş koştular bazı dönemde yaşamış din alimlerinide öldükten sonra putlaştırıp bunlar bizim ALLAH katında şefatçımizdir dediler veya krallar kendilerini ilah edindiler ölümlerinden sonrada onlara putlarına tapındular…
   Senin anlatacağın kadında aynı bunun gibi Peygamberlerde çıkıp bunların yanlış olduğunu açıklamış bir insana veya yaratılana değil onu yaratana kulluk edilmesi gerektiğimi beyan etmişlerdir…Çünkü bu mükemmel düzenin kurucusu hepsinin üstündedir.
   Zaten bilği insanları bu hale getirmedimi hep arz talep meselesi en ufacık bir bilği diğerini araştırma gereksinimi getirdi…Halbuki az düşünmek az bilmek en büyük mutluluktur lakin bunları söylerken birileri düşünüyor ve biliyorsa bizde bilmeliyiz tabiki
   İnsanlarda şimdi ya paraya yada güçe tapmakta değillermi?
   Para ve güç kimin elindeyse onun konunları geçip uyğulanmakta değilmi senin veya benim işçinin veya çalışanın emeği veya haklılığı söz konusu dahi olmamakta…
   ALLAH bunların hepsini hakkının gözetilmesini emrediyor, bunları yanlış uyğulayan insanların yüzünden sen ALLAH ve dine kin gütmüşsün sağlıklı düşünemiyorsun hırsın senin aklını kuşattığı için hırslı aklın seni yanlışa itiyor.
   Şimdi Klasik hadi bak isipatlarım, bu tarz şeyleri geçelim bu hikayeleri zaten biliyoruz daha fazlasınıda Arapların her kabilesin putlarınıda..

   Halbuki senin aklın belki iyi çalışıyor ama bu aklı iyi yolda kullanman lazım.
   Sana iyi düşünmeler.
   Biraz uzun yazdım kusura bakma bir daha bu kadar uzun yazmam sürükleyici olmadımı okuması zor oluyor.

  • yasir dedi ki:

   (Allah şeytandan daha iyi midir? DİYORSUN…)

   Bu sorunda bir art niyet bir sürtüşme seziyorum belki ben yanılıyorum…
   Kuranda Şetan kavramı cini ve insani azğınlar ve nefsinin istek ve arzularını-hevasını kendine öncü ilah edinen hırsalarına ve kızğınlıklarına sinirine yenilenler için kullanılır.
   ALLAH’ın emrine itaat etmeyen İblis veya Marid bunların en iyisini ALLAH bilir kibrine ve hırsına yenik düşüp ALLAH sözünden çıktığı için aşırıya gidip Şeytanlaşmıştır.
   İnsanları baştan çıkaran yoldan çıkaran bazı insan arkadaşlrıda kişinin şeytanları olarak anılmış ve ahritte birbirleriyle kavğa edip keşke seninle arkadaş olmasaydım diye yakınacaktır.
   Kimide Nefsini ve Aklını kullandığını sanıp aklını ve nefsini Şeytan haline getirir.Bunu yaparak kendilerine zulum yapmış olular.
   İyi ve kötü kişi ve kurumlara göre değişiyor…
   Senin iyin benim kötüm olabilir.
   Benim kötüm senin iyin olabilir.
   Şeytanın iyisi kötülük yapmaktır.
   Şimdi bunun içinden nasıl çıkacaz.

  • yasir dedi ki:

   (Allahın gücü kuvveti varmıdır?DİYORSUN)
   Valla sen varsan düşünüyorsa yazıyorsan- ateş suya dönüşüyosa su hayat kaynağıysa…doğa kanunları fizik kanunları varsa var demek oluyor.
   Hatta adaletiyle birlikte var oluyor çünkü ALLAH buyuruyorki
   16 / NAHL – 61
   Ve lev yuâhızullâhun nâse bi zulmihim mâ tereke aleyhâ min dâbbetin ve lâkin yuahhıruhum ilâ ecelin musemmâ(musemmen), fe izâ câe eceluhum lâ yeste’hırûne sâaten ve lâ yestakdimûn(yestakdimûne).
   Ve eğer Allah, insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp (derhal) cezalandırsaydı, onun (yeryüzünün) üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları, belirli bir zamana kadar tehir eder (erteler). Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir (ertelenir) ne de (bir saat) evvele alınır.
   Bu sebebten ALLAH’ın adaleti ve güçü sebebi ile sen düşünüp konuşabiliyorsun.
   Finalde her şey belli olacak inşallah.

  • yasir dedi ki:

   (((Ben Allahın kötü ve iğrenç olduğunu yada gücü kuvveti olmayan zavallının biri olduğunu sana ispat edebilirim..DİYORSUN)))

   İşte burda ayrışma çıkıyor ben senin kutsalın nedir bilmiyor her ne olursa olsun hkret etmem sayğı duymaya bilirim ama sayğısızlıkta yakmam aslında sayğısızlık ve hakaret etmememde bir sayğı gösterğesidir…

   Bence çok aceleci ,sinirli ve hırslısın bu seni yanlış düşünmeye sevkeder.

   Tartışacksak bilim düşünce ahlak ve sayğı çercevesinde olsun dileği ile…

 9. abdullahabdal dedi ki:

  Önce kesinlikle sinirli değilim, sen öyle algılıyor olabilirsin.
  Sözlerimi hakaret olarak ele almayın lütfen,
  senin inandığın şeylerin tam tersine inanan biriyim.
  sen iyi diyorsun ben kötü..
  senin iyi dediğine ben kötü dediğim için sen beni sinirli buluyor olabilirsin..
  Bazen kızdığım olur bunuda doğal karşılayın..1400 yıl öncenin basit mantığını
  halaaa çözememiş olmanıza şaşırıyoruz tabikii..
  *****************************
  “ALLAH bunların hepsini hakkının gözetilmesini emrediyor, bunları yanlış uyğulayan insanların yüzünden sen ALLAH ve dine kin gütmüşsün sağlıklı düşünemiyorsun hırsın senin aklını kuşattığı için hırslı aklın seni yanlışa itiyor.”
  ————————
  diye söylemişsin ama,,
  İslamın Allahı Kurana göre; bir insan kadar bile akıllı ve güçlü değildir..
  Allah olsa bile bir işe yaramaz..
  Allah öyle gözünüzde büyüteceğiniz bir şey değildir..

  Tartışma böyle olur.
  Allahın sen işe yaradığını ..bense işe yaramadığını ..kimseye faydası dokunmayacağını kanadı kolu kırık bişey olduğunu anlatacağım..

  Tabiki istersen ..Yoksa kızmak yok..
  Ben aynı Dili konuşabildiğim insanlara kızmam..

 10. abdullahabdal dedi ki:

  Şeytan Allahla konuştuğu ve gördüğü halde ondan kormaz ve çekinmez..
  Allaha hadi leennn der..
  Allah korkulacak çeknilecek bişey olsa onu gören şeytan korkardı.

  Kuran yazıyor..
  Ademe secde et deyince..Hadi len demiş..
  Allah bişey diyememiş..şeytanın isteğini yapmış..

  Şeytan saptırır islama göre,,
  İslamın allahı ise, yakar..kaynar su içirir..derisini yüzer..vs vs..
  şeytan sadece saptırıyor..
  Kötülük yapan Allah..

  Tecavüz edilen bir bebeği Kurtarmayan Allahmı?
  yoksa şeytan mı?
  hangisi Bu ayıbı ve zulümü görüpte müdahale etmiyor..

  • yasir dedi ki:

   Sen arğo konuşmaya çok alışmışsın işte sinizlerinin zayıflığının sabırsızlığının aceleciliğin sık görülen belirtilerinden.
   İblisin senin Kullandığın kelimeleri kullanmaya pek cesaret edeceğini sanmıyor İblis dahi senin kullandığın şu kelimeleri RAB’bine kullanamaz hatta kulanmaz.

   İBRAHİM–22 – İş bitince şeytan onlara şöyle diyecek: “Şüphesiz ki Allah size gerçek olanı vaad etti, ben de size vaad ettim, ama sonra caydım! Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ancak ben sizi (küfür ve isyana) çağırdım, siz de geldiniz. O halde beni kınamayın, kendi kendinizi kınayın! Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz! Ben, önceden beni Allah’a ortak koşmanızı da kabul etmemiştim.” Doğrusu zalimler için acı bir azab vardır!

   iblis Kibrine-Gururuna-Hırsına ve aceleciliğine kurban gidip bu isyanı yapmıştır lakin bu gibi tipleride biliriz bir şeye inandıkları ve savundukları zaman savunduklarının yanlış olduğunu sonradan anlasalar dahi gurur ve kibirleri hatalarını kabul etmelerini engeller işte bu onun gibi bir durum.
   Lakin ALLAH onu huzurundan kovmuş yapılabilecek en büyük aşşalama bu olsa gerek değilmi Heleki kibirini-gururnu ve hırlarına esir olmuş bir ins veya cins durumu sence ne olabilir acaba… şeytan huzurdan kovulduktan sonra İblisin ne yaşadıklarını sen nereden bileceksin…
   Adem cennetteyken ekmek elden su gölden değilmiydi üzerlerine giysi bile giymiyorlardı o kadar larç bir durumdaydılar şeytan onları cennetten çıkardıktan sonra her şey emek ve çalışmak karşılığı insan oğluna verilmedimi şu an hala terlemeden emek vermeden bir şey kazanabiliyormuyuz…Ya şeytana ne oldu o zaman artık şeytanda ter dökmeliydi değilmi zaten huzurdan kovulan İnsan ve cinler değilmiydi…
   Evet öyleydi insan ve cin topluluğu birbirlerinin cekişmesi ve kibirleri atdatmaları yüzünden sınav olarak hür iradeler hisler ve duygularla donatıldı…
   Her şeyin oluşumu ALLAH’tan hayırda şerde…
   ALLAH iyiliği hakkı sabırlı olmayı kibirimizi sinirmizi yenmemizi iyikil yapmamızı emrettiği için,,,bütün kötülükler ya nefsinden ya aklından yada insani ve cinni şeytanların vesveselerinden…Çünkü bütün kötülükerin anası haddi aşmak hırslı olmak kibirli olmak aceleci olmaktır.
   Allah hakkı emreder, nefis ve şeytan şerri emreder…
   Senin her kötü arzu ve isteklerin azğınlıkların nefsani istek ve zevklerindendir işte senin şeytanın Nefsin olabilir Aklın olabilir çok yakın bir arkadaşın olabilir…

   ARAF–11 – Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: “Âdem’e secde edin” dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis, secde edenlerden olmadı.

   ARAF–12 – (Allah) buyurdu: “Sana emrettiğim zaman, seni secde etmekten alıkoyan nedir?” (İblis): “Ben, dedi, ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın.”

   ARAF–13 – (Allah) buyurdu: “Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın.”

   ARAF–14 – (İblis) dedi: (Bari) bana (insanların) tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver.”

   ARAF–15 – (Allah) buyurdu: “Haydi sen süre verilmişlerdensin.”

   ARAF–16 – “Öyleyse, dedi, beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onlar(ı saptırmak) için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.”

   ARAF–17 – “Sonra (onların) önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından onlara sokulacağım ve sen, çoklarını şükredenlerden, bulmayacaksın.”

   ARAF–18 – (Allah) buyurdu: “Haydi, sen, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. And olsun ki,onlardan sana kim uyarsa, (bilin ki) sizin hepinizden (derleyip) cehennemi dolduracağım.”

   ARAF–19 – (Sonra Allah, Âdem’e hitab etti): “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette durun, dilediğiniz yerden yeyin; fakat şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.”

   ARAF–20 – Derken onların, kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı: “Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti.” dedi.

   ARAF–21 – Ve onlara: “Elbette ben size öğüt verenlerdenim.” diye de yemin etti.

   ARAF–22 – Böylece onları aldatarak aşağı sarkıttı (önceki mevkilerinden indirdi). Ağacı(n meyvesini) tadınca, çirkin yerleri kendilerine göründü ve cennet yapraklarını üst üste yamayıp üzerlerini örtmeğe başladılar. Rableri onlara seslendi: “Ben sizi o ağaçtan men etmedim mi ve şeytan size apaçık düşmandır, demedim mi?”

   ARAF–23 – Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize rahmetinle muamele etmezsen muhakkak ziyana uğrayacaklardan oluruz!”

   ARAF–24 – (Allah) buyurdu: “Birbirinize düşman olarak inin, sizin yeryüzünde bir süreye kadar kalıp geçinmeniz gerekmektedir.”

   ARAF–25 – “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (dirilip) çıkarılacaksınız!” dedi.

  • yasir dedi ki:

   ALLAH Kuranda Cin süresinde aşşağıda kopyaladım cin topluluğunada tevbe kapısını açmıştır yani merhametli olan ALLAH süre verir ,cezalandırmada acele etmez yarına bırakır ama yanına bırakmaz… Çünkü RAB bizim gibi aceleci değil zamanın RAB’bide o olduğu için sorun yok yani.
   ALLAH’ın azabı gazabı kahrı her şeyin üzerindedir hiç kimse onun gibi azap ewdemez gazap edemez kahredemez laki ALLAH’ın rahmetinin ve bağışlamasının önüne hiç bir şey geçemez….

   CİN süresi 1 ila 15 ve arası……————————————-
   1 – Deki: Hakikat bir takım cinnin Kur’ân dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyedildi. Şüphesiz biz, hayret verici bir Kur’ân dinledik.

   2 – O Kur’ân hidayete erdiriyor, biz de ona iman ettik. Rabbimize hiçbir şeyi ortak koşmayacağız.

   3 – Doğrusu, Rabbimizin şanı çok yüksektir. Ne bir arkadaş edinmiştir, ne de bir çocuk.

   4 – Meğer bizim beyinsiz (İblis), Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş.

   5 – Doğrusu biz insanları ve cinleri Allah’a karşı asla yalan söylemez sanmışız.

   6 – Doğrusu insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların şımarıklıklarını artırırlardı.

   7 – Doğrusu onlar sizin zannettiğiniz gibi, zannetmişlerdi ki, Allah asla kimseyi Peygamber göndermeyecek.

   8 – (Cinler, dediler ki): “Biz göğe dokunduk, onu kuvvetli bekçiler ve alevlerle dolu bulduk.”

   9 – “Doğrusu biz göğün bazı mevkilerinde dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa kendini gözetleyen parlak bir alev buluyor.”

   10 – “Doğrusu biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?”

   11 – Doğrusu bizler; bizden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Biz çeşitli yollara ayrılmışız.

   12 – “Doğrusu biz anladık ki, Allah’ı yerde acze düşürmemize imkân yok. Kaçmakla da O’nu asla âciz bırakamayacağız.”

   13 – “Doğrusu biz o hidayet rehberini dinlediğimizde ona iman ettik. Kim Rabbine inanırsa, ne hakkının eksik verilmesinden korkar, ne de kendisine kötülük edilmesinden.”

   14 – “Ve biz, bizlerden müslümanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır.”

   15 – Ama yoldan çıkanlar, işte onlar cehenneme odun olmuşlardır.
   ————————————————————————————————-

   ALLAH kimseye hiç bir peygamberi ve kitabı aracılığı ile hırsızlık yapı yalan söyleyin tecavüz eden faiz yeyin haram yiyin diye emretmez bunların tam tersi şeytan işi ve insanların nefislerinin zevklerin istek arzu ve hevaları olduğunu ve bunlardan sakınılması gerektiğini buyurur…bu sebebten bu yapmış olunan kötülükler hep şeytandan ve insanın kendi elleri ve akılları ile yapmış olduklarının sonucudur…
   ALLAH hep iyiliği emrettiği içinden bütün iyilikler ALLAH’tandır çünkü ALLAH emir ettde yaptık… o emir etti sadaka verdik o emir etti yoksula yardım etik o emir etti alkol kullanmadık o emir ett çalmadık o emir etti yalan söylemedik o emir etti faiz yemedik bunlar hepsi ALLAH’tan…

   YUSUF—53 – Ben yine de nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis şiddetle kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmetiyle yarlığadığı müstesna. Muhakkak ki, Rabbim bağışlayıcı ve merhametlidir.

  • küfür etmek zayıfların .bir şeye gücü yetmemesinin kabul edilmesidir. dedi ki:

   tecavüz edilen bebeği kurtarmayan veya kurtaramayan allah masum dur.

 11. yasir dedi ki:

  HİCR süresi 26 ila 46 arası…
  Şu aşşağıdaki sakin acele etmeden hırs kibir ve sinirine yenik düşmeden sağlıklı bir biçimde okuduğun zaman İblisinde Ademinde yaratıcısı olan ALLAH’ın çok merhametli ve adaletli olduğundan dolayı insani ve cinni şeytanların bu şekilde konuşabildiklerini ve azğınlaştıklarını anlayabilirsin….

  26 – Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

  27 – Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık.

  28 – Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: “Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım.”

  29 – Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın.”

  30 – Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.

  31 – Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti.

  32 – Allah buyurdu ki: “Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?”

  33 – İblis şöyle dedi: “Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim.”

  34 – Allah şöyle buyurdu: “Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin.”

  35 – “Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir.”

  36 – İblis: “Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver” dedi.

  37 – Allah buyurdu ki: “Sen mühlet verilenlerdensin.”

  38 – “Allah katında bilinen vaktin gününe kadar…”

  39 – İblis şöyle dedi: “Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!”

  40 – “Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır.”

  41 – Allah şöyle buyurdu: “İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur.”

  42 – “Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur.”

  43 – “Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir.”

  44 – “Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır.”

  45 – Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.

  46 – Onlara: “Selametle güven içinde oraya girin” denir.

 12. abdullahabdal dedi ki:

  ALLAHLA YAPILAN ANLAŞMA VE ŞEYTANIN KURANI YAZMA NEDENİ

  Adem in yaratılışıyla beraber
  Tevrat ve Kuranda yazılı olanlara göre Allah ile şeytan arasında aşağıda ki anlaşma yapılır.

  ARAF SURESİ-11-Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” dedik. İblis’ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı.

  ARAF SURESİ-12-Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi.

  ARAF SURESİ-13-Allah, “Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi.

  ARAF SURESİ-14-Şeytan dedi ki: “ bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver.”

  ARAF SURESİ-15-Allah da, “Sen süre verilenlerdensin” dedi.

  ARAF SURESİ-16-Şeytan dedi ki: “ beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım.”

  ARAF SURESİ-17- “Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenler bulamayacaksın.”

  ARAF SURESİ-18-Allah, dedi ki: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum.”

  Burada birileri şeytan ile Allahın ilk insanı yarattı dedikleri andaki anlaşmayı anlatıyor.

  SECDE SURESİ 13.AYET- Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat “Cehennemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım” diye benden kesin söz çıkmıştır.
  ARAF-179.Andolsun ki; cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık.
  HUD-119- Zaten onları bunun için yarattı. Rabbinin, “Andolsun ki cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan dolduracağım” sözü kesinleşti.

  Cehennemi doldurabilmek için bir söz verdiği için gerekli insanları yarattığını söylemektedir.
  Yani diyor ki ben herkesi iyi yaratırdım.Ama bunu istemedim.Çünkü ben kendime bir söz verdim.İnsanları ne yaparlarsa yapsınlar cehenneme atacağım.

  Allah Kurandaki ayetlerde insanların hepsini cehenneme atacağına yemin etmektedir.Şeytanda bu konuda yardımcı olacağını beyan etmiştir.

  Peki kuranda yazan bu anlaşmanın gerçekleşmesinin en kolay yolu nedir?
  Şeytanın Yaratıcıya yakışmayacak kurallar içeren ve Allahtan gelmediği apaçık belli olan Din ve Kitapları Allah emrediyormuş gibi sunarak insanları kandırmasıdır.Böylece milyarlarca insanı cehenneme doldurarak hem Allahın hemde şeytanın yemini yerine gelmiş olacaktır.

  Kuranın Türkçesini okuduğunuzda Allahtan gelme bir kitap olmadığını kolayca göreceksiniz.
  Dindarlar aman kuranın Türkçesini okumayın ne yazdığını anlamayın diye çaba harcarlar.
  Okuyunca göreceksiniz çünkü böyle bir kitap asla Allah ın kitabı değildir.

  Bir ganimetin bir çapul ve hırsızlığın helal olduğunu ancak şeytan yazabilir.
  ENFAL-69..Artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin ve Allah’a karşı gelmekten sakının.

  Küçücük kızlar la 9 yaşından küçük kızlarla sex yapılmasına hiç allah izin verirmi tabiki yine şeytan devreye girmiş.
  TALAK suresi ..ayet..4 – henüz âdetini görmemiş(buluğ)bulunanlardan eğer şüphe ederseniz onların bekleme süresi üç aydır.(Küçücük minicik kızlarla evlenmeyi Allah teşvik edermi)

  Savaş ganiimeti cariyelerden Doğan babası belirsiz zavallı yetim çocukların oluşmasıda şeytan işidir.
  NİSA SURESİ..AYET.3 – Eğer cariyelerden doğan babası belli olmadığı için yetim olan kızlarla evlendiğinizde kendi kızınız olma ihtimalinden korkarsanız, diğer kadınlardan iki, üç ve dörde kadar evlenebilirsiniz.

  Kadını Allah dövün demez buda şeytanın oyunu ve düzenlemesidir.
  NİSA -34-Eğer itaat etmezde sizi dinlemezlerse kadını dövün.

  Allah kulları arasında ayrım yapmaz bu şeytanın yaptığı bir ayrımdır.
  Bakara 178 – Öldürmede kısas size farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın.

  NİSA SURESİ..AYET.24 – Bir de harb esiri olarak sahibi bulunduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlarla ilişkiye girmenizde size haram kılındı.
  Evli kadınla ilişkiyi bile ancak şeytan helal kılar.Nisa 24 de gördüğünüz gibi Kuran da cariye bir başkasıyla evli olsa bile müstesna!!!!!

  Allah ın parayla işi olmaz istese tüm dünyayı paraya boğar bu cizyeyi isteyen yine şeytandır.
  TEVBE- 29.hak din İslam’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın

  Bu aşağıdaki sözler yaratıcının değildir.ancak şeytan böyle sözler söyleyebilir.
  TEVBE-30-Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!
  NİSA-15Kadınlarınızdan(ONLARDAN) fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın)

  NİSA-16Sizlerden (ERKEKLERDEN)fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

  Zina suçu için belirlenen evlerde alıkoyma cezası kadınlara yöneliktir,Erkelere karşı ise Muhammed veya Kuranı yazanlar ne kadar da merhametlidir.Bu merhamet nedeniyle oğlancı erkeklere kınama ve azarlama cezası veriliyordu.
  İslam dünyasının ileri gelenleri de bu durumun farkında olmuşlar.Bazı müfessirler,15. âyetin kadının kadınla cinsel ilişkisi şeklindeki fuhuş (sevicilik); 16. âyetin ise erkeğin erkekle cinsel ilişkisi şeklindeki fuhuş hakkında olduğu kanaatindedirler.

  ŞUARA-210-O Kur’an’ı şeytanlar indirmemiştir.

  Böylebir kitabın Allahın lafı olamayacağı ve Allahtan gelmediği kolay anlaşılabileceği içinse bu ayeti koymuştur.Yoksa Doğru düzgün olan bir kitap olsa böyle ayet koyma gereği hissedilebilirmi?

  Gördüğünüz gibi yaratıcı gibi üstün ve güçlü Allah a ait bir şey yoktur.Tamamen şeytanidir.
  Allah ile şeytanın anlaşmaları sonucunda Cehennemi doldurabilmeleri için
  Kuran şeytan tarafından Allahtan geldi diye insanları kandırmak için yazılmıştır.
  Ve Şeytan la Allahın istadikleri olacaktır.Çünkü Müslümanlar akın akın cehenneme akacaklardır..

  • yasir dedi ki:

   Bu yazından senin ALLAH inancının olduğunu lakin gelen kitapların ALLAH katından değilde şeytan tarafından bir aldatma vesilesi olarak yazıldığını söylüyorsun…
   Sen tam bir çelişki yumağısın yaşını bilmiyorum ya çok küçüksün yada çok feci bir akıl bunalımındasın…
   Senin yazını okuduğum zaman senin ALLAH’a değil de Şeytana isyan ve karşı çıkman gerektiğini seziyorum…Butün suç Şeytanda diyorsun sonra ALLAH karşı geliyorsun bu ne yaman çelişki…
   ALLAH bütün donanımsal özellikleri insana verdi sen bunları kullanacak ve sadece ALLAH’a ibadet edeceksin…
   ————————————————–
   (((((TALAK suresi ..ayet..4 – henüz âdetini görmemiş(buluğ)bulunanlardan eğer şüphe ederseniz onların bekleme süresi üç aydır.(Küçücük minicik kızlarla evlenmeyi Allah teşvik edermi) DİYORSUN))))

   Bu yukarıdaki ayette ufak kızlar kastedilmiyor bu senin aceleciliğin ve yanlış anlamandan kaynaklanan nefsani hırsi ve kızğınlığının sonucu yanlışların….
   İslamda buluğ cağına aylık kanaması başlamamış bir kız evlendirilmez,,, hatta arap toplumunda kız çoçukların yaşları buluğ çağından sonra sayılmaya başlar…

   Bu yukarıdaki ayaette evli olduğunuz bayanlardan boşanırken hamile mi değilmi diye emin olmak için bir 3 ay bekleme süresi vardır diyor çünkü bir bayanın yumurtlama döneminde ilişkiye girdinmi siperm yumurtayla birleşip hüçreler çoğolmaya başladımı rahim bebek için bir yatak olduğun taki doğuma kadar bayanların ay başı hali kanaması olmaz,,, her ay bayanların kanamalarının olmasıda rahim ve rahim yatahı her ay temizlenip hamileliğie ve doğuma hazır hale gelir….

   İslamda buluğ cağına giren kızların evlenmesi olabilir çünkü aylık kanamaları başlayan kızlar artık rahim yatakları doğuma elverişli hale gelmiştir bu tıppende kanıtlanan bir gerçek 14 yaşında veya 13 yaşında Amerikanın veya avrupanın bir çok ülkesinde okullarda düşük yapan veya sen hala bakiremisin diye bir birleriyle alay eden ufacık kızları herkes biliyor…

   Yukarıdaki okuduğum yazından anlıyorum ki sen her parağrafında çok çelişki var ve bir çoğu hatalı onun için sana yoğun bir mesai lazım yavaş yavaş sabır ederek..
   O vermiş olduğun ayette boşanılacak bayanın yaşı geçmiyor sen bundan bunu anlıyorsan işimiz çok zor… o ayette boşayıcağınız bayanın hamile olup olmadığını anlamak için 3 ay bekleyin bakalım ay kanaması devam ediyorsa hamile değildir boşayabilirsiniz ay başı kesildi mi hamiledir 3 ay sonra zaten bulantılar karın şişmesi başlar…
   Zaten günümüzde bile yasalarda boşanan bir bayan yasal olarak dahi 3 ay veya 6 ay evlenemez evlenebilmen için Tıp doktorlarından kesin kes hamile olmadığına dair rapor alman gerekir…………

  • yasir dedi ki:

   (((((((((( ALINTI—–Bu aşağıdaki sözler yaratıcının değildir.ancak şeytan böyle sözler söyleyebilir.
   TEVBE-30-Allah onları kahretsin, nasıl da saptırıyorlar!
   NİSA-15Kadınlarınızdan(ONLARDAN) fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın)

   NİSA-16Sizlerden (ERKEKLERDEN)fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Çünkü Allah, tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

   Zina suçu için belirlenen evlerde alıkoyma cezası kadınlara yöneliktir,Erkelere karşı ise Muhammed veya Kuranı yazanlar ne kadar da merhametlidir.Bu merhamet nedeniyle oğlancı erkeklere kınama ve azarlama cezası veriliyordu.
   İslam dünyasının ileri gelenleri de bu durumun farkında olmuşlar.Bazı müfessirler,15. âyetin kadının kadınla cinsel ilişkisi şeklindeki fuhuş (sevicilik); 16. âyetin ise erkeğin erkekle cinsel ilişkisi şeklindeki fuhuş hakkında olduğu kanaatindedirler.————-DİYORSUN———))))))))))))
   ———————————————————————————–
   Senin yanlışların hala devam ediyor bu anlam karğaşaları ve anlama zorluğun içinde senden daha fazlısını tabiki bekleyemeyiz.

   Tevrat’ta zinaya ağır cezalar yapanların evli veya bekar olma durumlarına göre değişmektedir evliyseler recm taşlama veya diri diri yakma gibi kurallar vardır eğer bekarsalar birbirlerini evlendirme ve bir daha başkalarıyla evlenmeme gibi cezalar mevcut…
   ALLAH ben indirdim ben değiştiririm ve yerine daha hayırlısını indiririm diye Kuranda bizlere bildiriyor.

   Kuranda zina yapan kadına Hak mahrumiyeti veya oda ev hapsi mevcut bunlar hem büyük bir ceza hemde çok büyük bir pozitif ayrımcılıktır tabiki anlayabilenlere.Bayanlar yaratılış olarak erkeklerden daha zayıf olduğu için onun hapsedilmesi o bayan için hem bir koruma hemde toplum aşşalamalarından uzuk tutulmasıdır.
   Zina yapan bayanı cezalandırım toplum içinde serbes bıraktınmı o bayan toplum aşşalamalarından veya o bayanı ağına düşürmek işteyen fırsatçı erkeklerin ellerine bırakmış olacasın…Ayrıca Zina yapan bir bayana ölüm cezasına çarptırmak hem onun için bir kurtuluş olmuş olacak hemde hemde yapmış olduğu hatayı düzeltmek için bir telafi sansı verilmemiş olacak..Zina şuçu ile toplum arasında yaşamak çok aşşalık bir duyğu olsa gerek heleki eski toplumlarda.

   Zina yapan erkelere Aşalama ve sopa var bu yapılanlar zaten toplum önünde yapıldığı için bu verilen ceza öldürülmekten veya haps cezasından daha ağır olsa gerek değilmi… kaldıki bu erkek toplum içinde toplumun bakışları altında zina şuçu ile birlikte yaşayacak ve çalışmak zorunda kalacak toplumda bu gibi yüz kızartıcı suçlarla yaşamak ve çalışmak çok zor olsa gerek sana kimse güvenmez evine davet etmez çünkü sen zinakarsın heleki eski toplumlarda bu gibi durumlarda insanlar seninle ticaret yapmaz ve sana is vermezler…
   Bu pozisyonları göz önüne alındığında acaba ölmekmi yaşamakmı daha zor veya kolay???
   Çok merhametli ALLAH bu sucu işleyenlerin bu suçla yaşamalarını hemde tövbe edip kendilerini düzeltirlerse kendilerinin af edileceğini buyuruyor bu kuranda inmiş hayırlı bir değişim ve ayet değilmidir…

   • rammsteinn dedi ki:

    Turan Dursun bu 4 şahit olayını çok güzel izah etmiştir.
    Diyelimki ben eve geldim bir baktım benim karının üstünde bir adam.4 tane şahit görmesi gerekiyor bu olayı.en kestirme yol ya komşu kapıyı çalacaksın yada sokakdan birilerini yakalaman eve getirmen olayı göstermen gerekir.4 kişi bulup getirinceye kadar zinacılar üstlerini giyerler birer çay alırlar otururlar salona beklerler.Al sana komedi.
    arabistanda müftü fetva yayınladı. bayanların evlenme yaşı yoktur diye. erkek istediği zaman nikah yapar diye.bu adamlar kimin soyundan kimin kanından geliyor.
    kuranın akıl mantık dışı ayetlerini görmemezlikten geliyorsunuz.

    Biz de, her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşerât), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. (Sure 7:133 Diyanet)

    tanrı bir kavimle başedemiyor.üzerlerine haşare çekirge gönderiyor.
    tanrı bu kadarmı aciz? veya
    hani cezayı cehennemde çekecektik?

    alın bu sureyide evirin çevirin laf cambazlığıyla anlaşılmaz kelimeler kullanarak bi yerlere çekin.

  • bir kul dedi ki:

   abdullahabdal dedi ki:
   06/09/2013, 17:50 BU TARİHLİ YAZINA İSTİNADEN

   bir kul dedi ki:
   03/07/2015, 04:35

 13. yasir dedi ki:

  4 Şahit olayı iftirayı zorlaştırma için ALLAH’ın bir kanunu inanmadığın zaman bu inanmayan için anlamsızdır zaten…Her şutça iki sahit istenirken zina olayında neden 4 şahit isteniyor acaba?…veya zina isnat edilen kişinin suçunu ispat için sizce kaö sahit istenmeli çok düşünen arakadaşlarda bir çözüm sunsun bakalım…Kuran zina yapan kişiyi gördüğünüzde hemen başını vurun deseysi o zamanda bu ne biçim adalet demiyeckmiydiniz yani sizin amacınız yapmak düzeltmek değil yakmak ve yıkmak olduğu buradan anlaşılıyor…
  İslamda zina veya suç-günahın açığıda gizliside yaşaktır lakin bu zina pisliğini yapıyorsa gizli en az 4 kişinin hatta bir kşinin göremiyeceği bir yerde işlenirse bu zina toplum içinde meşru hale gelmemiş olur… Zina’dan kasıt zaten günümüzde sokaklarda kuçak kuçağa ve yalap şalap dudak dudağa öpüşenler biliniyor ve bu gün bunlar meşru hale geldi, bunlar 20 veya 30 yıl önce ulu orta sokaklarda yapılamayacak kadar ayıplanan şeyler idi ama günümüzde meşru hale geldi ve ilerleyen yıllarda veya yüz yıllarda dudak dudağa öpüşme olayı köpekler ve kediler gibi sokata çiftleşmeye kadar varabilecektir…En iyi tabiî ki ALLAH bilir sadece bu suç için 4 şahit istemiş ise bir hikmet vardır…

  Biz de, her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşerât), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. (Sure 7:133 Diyanet)

  Yahu bireder bu yukarıdaki ayetten bile çelişki çıkaraçak kadar çelişki içerisindesiniz…Yukarıdaki ayet ALLAH’ın acizliğini değil tam aksine güçünün sınırsız ve adaletinin sonsuz olduğunu göstermektedir…Azğın Fravun kavmine ders almalrı için gönderilmiş uyarı ikazlarıdır bu nusubetleri gönderebilen muhakkakki sınırsız bir güçe sahiptir beyin bedava ama düşünen yok günümüz teknelojisi ile bunların hanğisini yapabilirsin…Kaldıki ALLAH fravun ve kavmini hem helak etmiyor yola gelmeleri için ikaz ve uyarı olarak bu nusubetleri gönderiyor…Zaten ALLAH kulunu doğru yoluna çekmek için nusubetler gönderirmiş kul bu nusubetlerden ders almıyor yola gelmiyorsa zaten o kula nefse yapcak bir şey yok…Başına gelen her nusubet gelişinde ALLAH’a şükretmek ve bin kere düşünmek lazım hayatımızdaki yanlışları düzeltmek lazım,,,hayatımız yanlışlar üzere ise ve nusubetler gelmiyor ve hala her şey yolunda gidiyorsa işte orda durup daha çok düşünmek lazım çünkü bu hal üzerindeki nefis bırakılmış ve sadece ateşini arttırmak için ona zaman verilmekte…Yosa sana nusubet ve felaket göndermek ALLAH’a çok mu zor sanıyorsun seni canınla-hastalıkla veya malınla veya iffetinle veya en çok sevdiğin bir şeyle bile seni deneyebilir nusubete uğratabilir…Bakalım o zaman kime sığınacaksın…Şimdi seni gelse bir sivri sinek ısırsa veya bir kene ısırsa veya yolculuk yaparken aracında veya uçakta veya gemide akıbetin ne olur acaba sen kendini çok emin ellerdemi sanıyorsun muhakkak ki ALLAH’a hiçbir şey zor değil.
  Devrin en büyük kralı nemrutta ALLAH’a kafa tutuyordu, ALLAH burnundan bir sinak soktu kafasını yerlere vura vura can verdi,,, Lut kavmi azğınlaştı yola gelmedi ALLAH meteor taşlarını üzerinine yağdırdı,,,Nuh tufanında yerleri su taşkınları ile helak etti,,,sebe halkınada arim selini gönderdi ve her yerini yerle bir etti,,,helak edilen daha bir çok kavim bunları ya deprem yada başka felaketlerle helak etti ALLAH’ın güçü sanamı yetmicek lakin sen böyle konuşabiliyorsan seni bırakmış uğraşılmaya deymiyeceğin için ve ateşini arttırman için…

 14. rammsteinn dedi ki:

  Al-Lât ın hikmetinden sual olunmaz.4 şahit istediyse vardır bir bildiği.topu direk taca at sonrada uğraşılmaz seninle uğraşılmaya felan… korkma al eline oku din bu kitabını.orda senin açıklamandan çok daha mantıklısı var. merak etme günah yazarsa benim üstüme yazsın. öyle korkuyorsunuzki bende bunlar gibi olurum cehennemde yanarım diye cesaret edemiyorsunuz.

  demekki kavmin biri laf dinlemedi uyarı olarak çekirge pire gönderildi.lut kavmide laf dinlemedi bu sefer tanrı ikazı sertleştirdi hepsini taş etti.nuh kavminide sular altına bıraktı. bu nasıl bir tanrıdırki inanmayanları bazısının direk dünyada biletini kesiyor.
  aynı şeyin senin başına geldiğini düşün. ben sana desem ki bak bunların hepsi hikaye gerçek tanrı bana görev verdi bana inanmak zorundasın yoksa öbür tarafta yanarsın bu dünyayı sana dar ederim desem sen ne dersin?senin diyeceğin belli “hadi len ordan”
  o kavimlerde senin bu dediğini dedi. ne oldu ? taş oldular bitlendiler su altında kaldılar.

  rusyada meteor yağmuru oldu.evler arabalar zarar gördü.nurcular ne dedi?
  “işte bu şehirde said nursi yasaklandı.bakın Al-Lât uyarıda bulundu”

  peki düzcede ölen onbinler? onlarda laf dinlemeyen kavimden miydiler?

  hani tanrının adaleti? hani hesap öbür tarafta görülecekti?
  dünyada budisti var şamanı var yezidi var … bunların yaşadığı yerde deprem olsa bunada kılıf bulacaksınız. hemen dine sarılacaksınız. bakın bunlar inanmadı başlarına bunlar geldi diyeceksiniz.

  çoğunuzun içinde aynı korku. ya tanrı varsa??
  inanmakla kaybedilecek bir şey yok.

  • yasir dedi ki:

   Ağzınıza almışsınız bir putun ismini, ALLAH kelimesi diğer sami dilerindede geçmekte Lat putu onlardada varmıydı…Karmaşa içerisindesin…
   ALLAH o kavimleri inanmadıkları için değil ilimi yakalayıp yeryüzünde büyüklük tasladıkları için adaletsizlikler, haksızlıklar, fitne, fesat, bozğunculuklar yaptıkları için helak etti, daha bunun farkına varamamışsın senin diğer fikirlerinin sağlklı olmasını bekleyemeyiz…

   (Sebe Suresi, 34-35)—Biz hangi ülkeye bir uyarıcı gönderdikse, mutlaka oranın ‘refah içinde şımaran önde gelenleri: ‘Gerçekten biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi tanımıyoruz’ demişlerdir. Ve: ‘Biz mallar ve evlatlar bakımından daha çoğunluktayız ve bir azaba uğratılacak da değiliz’ de demişlerdir.

   (Fussilet Suresi, 15)—Ad (kavmin)e gelince; onlar yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve dediler ki: “Kuvvet bakımından bizden daha üstünü kimmiş?” Onlar, gerçekten kendilerini yaratan Allah’ı görmediler mi? O, kuvvet bakımından kendilerinden daha üstündür. Oysa onlar, Bizim ayetlerimizi (bilerek) inkar ediyorlardı.

   Bu kavimler var iken başka kavimler yokmuydu lakin dünyada ileri medeniyet ve ilimi yakalamış kavimlere ve o kavimlerin merkezine uyarıcılar gitmiştir,,, nedeni ise düzelirlerse bu mesajı bütün cahil medeniyetlere dağıtırlar bunu kendilerini dahi düzeltemediklerinden helak olmayı hak etmişler…
   İsrailoğlu peygamberlerinin sadece kendi kavimlerine geldi diyenlere bakmayın siz…Musa peygamber hanği kavme gelmiş ve tebliği ilk kime yapmış mısır ve Fravuna lakin o dönem peygamberler kendi kavimlerine dahi söz dinletememişler tek tanrıya inanan İsrailolüğlu’ları dahi ALLAH’ın açık mucizeleri gördükleri halde bir çok azğınlık ve sapkınlık yapmışlar kitaptan tevrattan size ineni açıklayacak ve kimseye gizlemeyeceksiniz demiş bunu dahi tam yapmamışlar tevratı gizleyip bu bizim kavme inen özel kitap demişler…

   ÂLİ İMRÂN – 187—Hani Allah, kendilerine kitap verilenlerden, “Onu (Kitabı) mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz” diye sağlam söz almıştı. Fakat onlar verdikleri sözü, arkalarına atıp onu az bir karşılığa değiştiler. Yaptıkları bu alışveriş ne kadar kötüdür!

   Rusya’daki meteor ve Kocaeli depremi işte siz bu kıyaslarla yolunuzu bulamıyorsunuz…Bunların açıklamasıda çok kolay lakin bunlar için ben suçlu desem ispatlayamam, sen suçsuz desen ispatlayamasın…Sizin topu taça atmalarınızda hep böyle işte…
   4 Şahit olayında topu tapa değil aslında gol attım ama anlamadın…4 şahit iftiraları önlemek için her önüne gelen zina şuçu isnat edemesin diye,,, kaldıki Kuran şahitsiz yarğısız infaza izin verseydi o zamanda bu ne biçim kitap demiyecekmiydiniz…Yani sizin için kaşı olana gözü var gözü olana burnu var diyeceksiniz o yüzden sizin ruh halinizdeki insanların pisikolejisini az çok tahmin ettiğimden hoş karşılıyorum.

   ÂLİ İMRÂN – 186—Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir.

   • rammsteinn dedi ki:

    çocukluğum hep şu yalana inanmakla geçti. uzaya çıkan ilk insan ezan sesi duydu. vaybe.müthiş bir olay.ateist bir insanın bile duyduğunda tüyleri ürperiyor. o astronot geldi türkiyeye. gazetecilerin sorduğu “ezan sesini duyduğunuzda ne hissettiniz” sorusuna adam “ne ezanı. ben öyle bir şey duymadım” diye cevap verdi. bunuda leman dergisinden okudum. niye gazeteler manşet atamadı? niye tv ler ilk haber olarak vermedi?

    adamın biri uzaydan atladı. hemen haberler türedi “uzaydan atlayan kişi ezan sesi duydu” diye. adama sordular ” ezanı duydunuz ne hissettiniz diye” cevabı yazmayayım.

    marsa robot gönderildi. aynı hikaye.girin youtube a . marsta ezan sesi varmış….

    kabe dünyanın altın oranındaymış yok efendim melekler kabede görüntülenmiş.kuran arapça okunursa sevapmış. bırakın arap uşaklığını. adamlar olduğu yere tuvaletlerini yapıyor. kıçlarını sildikleri taşların sayısı 1-3-5 gibi tek sayılardan oluşuyor. niye? tanrı tekmiş tek olanı severmiş.

    bir çocuğu dinden bahsetmeden yetiştirin. bakın bakalım büyüyünce hangi dini seçecek. al-lat bize kızar günah yazar diye korkunuzdan 5-6 yaşındaki kızların başını örtüyorsunuz.
    ufacık çocukaları “dünyayı eşşekler yarattı. öbür tarafta onlar bizi sorgulayacak” diyerek beyinlerini yıkayarak yetiştirin bakalım ne olacak?

    her din insanların mutluluğu için var. islam dininin de güzel tarafları var ama şu anda dünyada terörün cehaletin şiddetin olduğu çoğu coğrafya müslüman ülkesi.
    yok efendim kapitalist ülkelerin oyunlarına müslümanlar geliyormuş. beyin beyin beyin

    elektrik telefon dna aşı ……..
    bunları kim keşfetti. hacı osman bey mi? molla ibrahim mi??
    herkes meşgul. namaz niyaz abdest kuran
    99 kere al-lat diyelim. şu dörtduvarın etrafında iki tur atalım.ömür bitti. “gavurlar bize oyun kuruyorlar bizi birbirimize düşürüyorlar.”

   • yasir dedi ki:

    rammsteinn !!! belliki sen kişisel kinlerinden dolayı çok kızmışsın islam veya araplara nefret duyuyorsun…Belkide ırkçısın bilemem…Bu durumda doğru ile yanlışı ayırt edecek durumda değilsin, sağlıklı bir düşünce içerisinde olmanı bekleyemeyiz, hırsların seni yanıltır…Yanıltmışta…
    Yani yazılarından anladığım kadarı ile sen aklınla, mantığınla değil hırslarınla, kinlerinle, nefrtetlerinle düşünüyorsun…

 15. rammsteinn dedi ki:

  islamın şartlarından zekat. 40ta birine fakire verirsin. eğer araplar bırak 40ta birini 100 de birini afrikadaki açlık için yatırsa orda 1 kişi bile aç kalmaz. ama bu araplar ne yapıyor. uzaydan ismim gözüksün diye milyonlarca dolar harcayıp çöle adını yazdırıyor. altından uçakla geziyor. hepsini demeye gerek yok. ama lafa geldiği zaman elhamdulillah müslümanız biz peygamber soyundanız demesini iyi biliyorlar. terör ötgütlerine aktardıkları paranın haddi hesabı yok.islami terör örgütlerine zaten hiç girmiyorum.mezhebi farklı diyerek insanların birbirini öldürmesine girmiyorum.
  yok aydan ezan sesi duyuldu yok marstan ezan sesi duyuldu diye uydurma mucizelere hiç girmiyorum (insanların zekalarına hakarettir)
  eğer öve öve bitiremediğiniz din buysa ben almayayım.
  dünyada din teröründe birincilik kimde?
  şehitlik mertebesi hiçbir dine yakışmaz
  buyrun,
  —-
  Eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah’ın bağışlaması ve rahmeti, (sizin için) onların topladıkları (dünyalıkları)ndan daha hayırlıdır.

  Savaşta inkâr edenlerle karşılaştığınız zaman hemen boyunlarını vurun. Nihayet onlara üstün geldiğiniz zaman bağı sıkı bağlayıp esir alın. Sonra harp ağırlıklarını atıp, savaş bitince de onları ya karşılıksız olarak, ya da fidye ile salıverin. Allah’ın emri budur. Eğer Allah dileseydi onlardan başka türlü de intikam alırdı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz.
  —–

  savaşlar savunma amaçlıydı zırvalıklarını bırakın.
  dinde zorlama yoktur. ama islamdan çıkmanın cezası ölümdür.
  intikamcı,öldürmeyi emreden,zırt pırt yemin eden,yarattığını sular altında bırakan,taş eden,yakmakla tehdit eden bir tanrı olamaz.

 16. 4 Şahit olayı iftirayı zorlaştırma için ALLAH’ın bir kanunu inanmadığın zaman bu inanmayan için anlamsızdır zaten…Her şutça iki sahit istenirken zina olayında neden 4 şahit isteniyor acaba?…(Yaser arkadaştan alıntı)

  Neden olacak !!!
  Erkeğin zına yaparken suç üstü yakalanmaması için.
  Kardeş, senin aklından zorunmu var. 4 tanık olayı kolay iftira atılmaması için değil, kolay ispat edilmemesi için sadece erkeklere özel madde olarak konulmuş.
  Hiç düşünmüyonmu ! zina yapmış kadın, 4 kişinin tanıklığı istenmeden ömür boyu ser sefil bir odada aşağılanarak kalmak zorunda bırakılıyor, neden erkeklere uygulanan kural kadınlar için geçerli değil ?
  Neden zina yaparken yakalanan bir erkeğe aynı kadınlara olan ceza uygulanmıyor ?
  Burdaki ayrımcılığı görmüyormusun sen ?
  Yaşın kaç, yaşantın nasıl bilmiyorum ama bir kadınla beraber olan bir erkek ulu orta insanların içindemi zina yapıyor ?
  Adam kadını almış, dağ evine atmış.
  Diyelimki kocası veya kadının babası izlerini sürdü yakaladı ama olayın olduğu anda 4 tanık bulamadığı için suç ispatlanmış olmuyor, zinayı yapan erkeğin yanına kar kalıyor ama büyük ihtimal kadın ayvayı yiyor.
  Terside olabilir, 4 yakınını tanık gösterterek olmayan zinayı ispatlaya bilirsinde!!!
  Bu adilmi ?

  Tersini düşün.
  Sen bir kadın veya adama kızıyorsun,ondan birseylerin intikamını almak istiyorsun.
  4 kişiye para ver ve bu adam ve ya kadını zina yaparken gördüklerini söylettir, hem toplum gözünde onursuzlaştır hemde mahkum ettir.
  Bu adilmi ?

  Gelelim insanlar arasındaki eşitliğe.
  Nisa-24.Diyanet Vakfı: (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah’ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.

  Diyelimki Yunanistanla savaştayız ve savaşı kazandık, topraklarını aldık.
  Maide 33 ayetine uyarak Allaha ve Peygambere düşman, bozgunculuk yapan erkeklerin bir kısmını esir ettik, bir kısmınıda öldürdük.
  Nisa 24 ayetine uyarak kocalarını öldürdüğümüz kadın ve kızlardan oluşan savaş esirlerini cariye olarak kullanmaya karar verdik.
  Sonrada bu kadınları elde ettiğimiz ganimetlerden biraz vererek istediğimiz kadar( ayette sayı belirtilmiyor) alıp kullanıyoruz ama bu zina olmuyor, çünkü ollar zapt ettiğimiz ülkeden edindiğimiz ganimetlerden merhirlerini(ücretlerini) verdiğimiz onursuz, namussuz, kadınlık gururları olmayan bize kulanmamız için yaratılmış cariyeler.
  Üstelik, bu kadınları cariye yapan, ücretlerini belirleyen, kocalarının veya kardeşlerinin katilleri olarak koynumuza
  girmelerini zorlayanda biziz !!!
  Hani nerde Kul Hakkı ?
  Hani insanlar eşitti ?
  Hani kimse kimseden üstün olamazdı ?
  Nerde insanlık, kadınlık onuru ?
  Bu kadınların suçu istemedikleri kirli bir savaşta karşı tarafta olmakmı ?
  Birde tersini düşün.
  Işid’de göre bizler(Türkiye) Müslüman değiliz.
  Onlarda bu ayetleri uygulayarak anamızı, bacımızı, kızlarımızı cariye olarak aldılar.
  Fırsatları olsa, güçleri yetse zaten yapacaklar. Örneğin Musul’da savaş esiri olarak aldıkları başka mezhep ve tarikatlardan olan müslüman kadınlardan oluşan köle, cariye pazarı bile kurdular.
  Sex düşkünü bir çok insan IHH ile iletişime geçip kadın, kız bile getirtiyorlar.
  Bu uygulama sana, bana yapılıncadamı amenna bu Allah’ın emri diyeceksin ?
  Adil olmayan ve hertürlü çıkar için kullanılmaya açık bir uygulamanın nesini savunuyon sen Allah aşkına ?
  Biraz beyin jimlastiği yap, mantığını çalıştır.
  Adilmi ? değilmi ?

  • küfür etmek zayıfların .bir şeye gücü yetmemesinin kabul edilmesidir. dedi ki:

   harikasın.çok güzel açıklama olmuş…ama cehennem korkusu insanları felç etmiş..bilinçaltına yerleşen cehennem korkusu insanların gerçeği görme yetisini köreltmiş..yusuf yusuf ediyorlar..diline sağlık

 17. ismailkenzo dedi ki:

  isbat edilmiş olsaydı karizması yok olacaktı

 18. sencer dedi ki:

  Islamın nurunu böyle boş laflarla söndüremezsiniz. Kuran eşi benzeri olmayan bir kitaptır

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s