DEVE OLAYI – CEMEL SAVAŞI

HALİFE OSMAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ

cemelHalife Osman döneminin ilk 6 yılı iyi geçtiyse de, son 6 yılı başta Küfe’liler olmak üzere Medine müslümanlarının dahi tepkisini çekecek siyasal yanlışlarla doluydu.
İlk 6 yılın iyi geçmesinin nedeni ise fetihlerin iç sorunları kamufle etmesiydi. Fetihler durunca sorunlar da gün yüzüne çıktı. Bu sorunların başında halifenin Emevi ailesine, kendi akrabalarına yanlı davranması, valilik ve önemli devlet görevlerini yakınlarına vermesiydi.
Sadece Ömer’in vasiyetiyle vali yaptığı 2 kişi haricinde tüm eyaletlere kendi akrabalarından vali tayin etmişti. Emevi olmayan eyalet valilerini ya istifaya zorluyor ya azlediyor, yerine Emevi bir vali atıyordu. En fazla eleştirilen tarafı ise başa getirdiklerinin genç ve tecrübesiz oluşlarıydı. Tayin ettiği valilerden ikisi henüz 25 yaşındaydı. Bunun yanında Şam valisi Muaviye’nin yetki sınırlarını alabildiğine genişletmesi de tepki gösterilen konular arasındaydı. Bu valilerin yanlı ve yanlış yönetimleri, haksız kararları, rüşvet ve yolsuzlukları şikayetleri arttırıyor ama halife bu şikayetleri dikkate almıyordu.
Devlet görevlileri arasındaki haksız maaş farkları, fetihlerin durmasıyla birlikte ekonomik sorunların artması, zenginlerle fakirler arasındaki uçurum oluşması krizin büyümesinin faktörlerindendi.
(Belâzürî, Futûh, s.564, 566, 570; a.mlf., Ensâbu’l-Eşrâf, VI, 139; Ya’kubî, II, 61; Taberî, I, 2830; İbnü’l-Esir, el-Kâmil, III, 99; Halife b. Hayyât, s.161; Zehebî, Nübelâ, II, 175.)

Osman’ın çeşitli bölgelerdeki Kur’an’lar arasındaki farklardan dolayı, Ömer’in kızı Hafsa’da bulunan ilk derleme Kur’an’ı alıp, yeni 4 nüsha yaptıktan sonra bu orijinal sayılacak Kur’an’ı yakarak ortadan kaldırması söylentilere neden olmuş, yeni nüshalarda değişiklikler yapıldığı iddia edilmiştir. Ayşe’nin Ahzap suresinin çok daha uzun olduğunu söylemesiyle ve Osman’ın Kur’an’ı bozduğu rivayetleriyle muhalefet daha da şiddetlenmiştir.

(Buhari, e’s- Sahih, Kitabu Fedaili’l-Kuran/3, Süyuti, el İtkan, 2/32)

Osman’ın tepki çeken atamalarına bir örnek verirsek Ömer’in vasiyeti ile Küfe valisi yapılan Sad bin Ebu Vakkas ı alıp yerine ana bir kardeşi Velid bin Ukbe’yi atamıştı. Velid’in içki içtiği, sarhoşken namaz kıldırdığı şikayetleri üzerine geri almak zorunda kaldı. Yerine yine akrabası Said bin el As’ı atadı.
Diğer bir örnek; Amr bin As Mısır valiliğinden alınıp yerine Abdullah bin Sad getirildi ki Hz.Osman’ın sütkardeşidir. Bu şahıs Medine’de vahiy kâtibi iken mürted olan ve peygamberin hakkında ölüm emri verdiği insandır. Hz.Osman o sıra onu evinde saklamıştı.

656 yılında muhalifler yazılı olarak şikâyetlerini Hz.Osman a ilettiler. Mektubu Hz.Osman a götüren Ammar bin Yasir Hz.Osman ve adamlarından dayak yedi.

Muhammed’in dostlarından ve sahabe tarafından çok sevilen Ebu Zer’in eleştiri ve şikayetleri Osman’a iletmesi, onun da dayak yemesine ve Şam’a ardından da Rebeze’ye sürülmesine neden olmuş, sürgünde ölmüştü.

656 yılında Kufe den 1000, Basra’dan 150, Mısırdan 2000 kişi hac bahanesiyle Medine’ye geldi. Ali’nin aracılığıyla yapılan görüşmelerde istekleri Osman tarafından kabul edildi. Mısır valiliğine Ebubekir’in oğlu Muhammed’in getirilmesi de onayları arasındaydı.

Tüm muhalifler memleketlerine doğru yola çıktılar. Mısır’a gidenler yanlarından geçen şüpheliyi durdurup sorgulayınca yanında Mısır Valisine yazılmış bir mektup buldular. Mektup Mısır’a dönenlerin öldürülmesini ve Muhammed bin Ebu Bekr’in vali atandığına dair emirnamenin geçersiz olduğunu yazıyordu. Altında da Osman’ın mührü vardı.
Mısırlılar Kufeliler ve Basralılar yarı yoldan dönüp mektubu Ali, Talha, Zubeyr ve Said bin Zeyd e gösterdiler. Bu olaydan sonra Medine’de Osman’a kamuoyu desteği sıfıra indi.

Müslümanların ileri gelenlerinden bir grup Ali ile birlikte mektup hakkında Osman’ı sorgulayınca mektubu Osman’ın genel sekreterliğini yapmakta olan amcaoğlu Mervan’ın yazdığı anlaşıldı.

Muhalifler, Mervan ı istediler ama Osman Mervan’ı vermedi.
İşler bu noktaya ulaşıldığında Talha, Zubeyr, Abdullah bin Avf ve Ali de dâhil Osman ı koruyacak kimse yoktu. Ayşe, Ali’nin tüm itirazına rağmen bu strese dayanamamaktan olsa gerek umreye gitti. Bazı önde gelenler de Filistin’e gittiler.
Muhalifler Osman’a yirmi gün süre verdiler. Bu süre sonunda düşünüp istifa etmesini söylediler. Bu yirmi gün sonlarına kadar sakin geçti. Osman’ın evinin çevresinde kendisine koruyan 500 adamı vardı.
Muhasaradan korkan Ali ve diğer önde gelenler oğullarını da kapıya bekçi koydular. Olayların sonuna kadar Ali’nin oğulları Hasan ve Hüseyin,
Zubeyr’in oğlu Abdullah ve Talha’nın oğlu Muhammed kapı da Osman’ı korumak için nöbetteydi.
Yirmi günün sonunda çatışmalar baş gösterdi. Kapısı muhaliflerce ateşe verildi. Muhalifleri durdurmaya çalışan Ali’nin oğlu Hasan bu çatışmalarda yaralandı.
Durum karışınca yapılan istişareler sonucunda Ebubekir’in oğlu Muhammed’le birkaç kişi Osman’ın evine girdi. Osman öldürüldü.
Osman’ı öldürenin Ebubekirin oğlu Muhammed olduğu bildirildi.
Ama bunu Osman’ı korumak isteyenler iftira olarak nitelerler. Halbuki Muhammed bin ebubekir, muhaliflerin lideri konumundadır.
Osman’ın cesedi kapı önüne atıldı. Gömülmesi için kimse girişimde bulunamadı. 3 gün öylece kalıp da kokuşmaya başlayınca 4-5 kişi cenazesini kaldırdı. Cenazenin Müslüman mezarlığına gömülmesine izin verilmedi. Yahudi mezarlığına gömüldü. Cenazeyi taşıyanların da taşlandığı rivayet edilir. Muaviye döneminde Müslüman mezarlığı genişletilerek Osman’ın mezarı da Baki mezarlığı sınırlarına dahil edildi.

(Taberi, Tarih, IV, 412)

CEMEL SAVAŞI:

Osman’ın öldürülmesinden 5 gün sonra Ali halife seçildi.
Bu defa Emeviler muhalefete başladı. İsyan sırasında sessiz kalanlar, Osman’ın öldürülmesinin hesabının sorulmasını istediler. “Kanı yerde kaldı, katiline kısas yapılsın.” Diye Ali’yi sıkıştırdılar. Katilin Ebubekir’in oğlu olduğunda ısrar ettiler. Ama hakkında şahit yoktu. Peygamberin kızı olan Osman’ın eşi de suikast sırasında yanındaydı. O da katili teşhis edememişti. Şehre isyancılar hakimdi ve “Osman’ı hepimiz öldürdük” diyen bir topluluk olduğundan kimseye ceza verilememişti.Hz.Osman muhasara edildiği günlerde Hz.Aişe Mekke’ye çıkıp gitmişti. Hac mevsimi bittikten sonra Medine’ye dönerken -Serif-denen yerde Benü Leys’ten,yani kendi dayılarından Ubeyd b. Selime adında birisiyle karşılaştılar.Bu şahıs Ümmü Külab’ın oğlu idi. Hz.Aişe “Neler oldu Medine’de?” diye sorunca Ubeyd; “Osman öldürüldü”diye cevap verdi. Hz.Ayşe; “peki ondan sonra ne yaptılar?” diye sorar. Ubeyd bu soruya; “Hz.Ali’ye bey’at etmek üzere birleştiler.”diye cevap verdi. Hz.Ayşe bunun üzerine:”Senin bu bahsettiğin adama bey’at edileceğine keşke gökyüzü yerin üzerine çöküp düşseydi. Beni geri çeviriniz, geri çeviriniz.”demiş ve Mekke’ye geri dönmüştü. Hz.Aişe şöyle diyordu; “Vallahi, Osman mazlum olarak katledildi ve ben onun kanını mutlaka arayacağım.”
Ubeyd ona; “Neden kanını arıyorsun? İlk defa Osman’ın yanlış uygulamalara giriştiğini ve yoldan inhiraf ettiğini söyleyen ve “Şu yaşlıyı öldürünüz, o küfretti” diyen sen değil miydin?” diye sorunca Hz.Ayşe; “Onlar Osman’ın tövbe etmesini istediler, o da tövbe etti; Fakat arkasından dönüp öldürdüler. Ben bunları söylemiştim, onlar da aynı şeyleri söylemişlerdi, ancak benim sonradan söylediğim sözlerim ilk defa söylediklerimden daha doğru ve hayırlıdır.” diye karşılık verdi. (İbni Esir – El Kamil Fit Tarih, Cilt 3, 210)Ali halife seçildiğinde ilk iş olarak Osman zamanında atanmış olan valileri görevden aldı. Görevden alınan ve çoğu Emevi sülalesinden olan valiler, yeni halifeye tepkilerini gösterdiler. Bunun üzerine Şam Valisi Muaviye isyan bayrağını açtı. Öldürülen halifenin kanlı gömleğini Şam halkını galeyana getirmek için camide teşhir etti. Mısır Valisi görevinden ayrılarak Muaviye’nin yanına Şam’a gitti. Yemen ve Basra valileri de görevlerinden ayrılarak Osman’ın kanını talep etmek üzere Mekke’ye Ayşe’nin yanına gittiler.

Ayşe, İfk Olayında aleyhinde yer alan Ali’ye karşı olan nefreti nedeniyle Ali’nin halifeliğini kabul edemiyordu. Kendi de Osman’a muhalefet etmesine rağmen Osman’ın katillerini yakalamakta yavaş davrandığı gerekçesiyle Ali’ye karşı oldu ve kan davası gütmeye başladı. Başlangıçta Ali’ye biat eden ama valilik alamadıkları için eleştirilere başlayan Talha ve Zübeyr’i de yanına aldı ve güçlerini toplayarak Ali’nin halifeliğine fazla memnun olmayan Basra şehrine gittiler.

Basra da Ali yanlısı olanları öldürdüler, şehre tamamen hakim olup, hazine ve emniyet kuvvetlerini ele geçirdiler. Basra valisini hapsedip işkence yaptılar.

“Aynı zamanda sahabelerden olan Basra valisi Osman b. Hunenf yakalanıp getirildiğinde Ayşe’ye durumu hakkında sorular sormuş ve istişare etmişlerdi. Ayşe; ‘Onu öldürün’ diye emir verince orada bulunan bir kadın şöyle demişti : ‘Hay Allah kahrını versin! Bu adamın Resulullah ile arkadaşlığı ve sohbeti vardır. Ne yapıyorsunuz?’ Bu kadının sözleri üzerine Ayşe; ‘O halde onu hapsedin!’ diye emir verdi. Mücaşi b. Mes’ud ise ‘Onu önce kırbaçlayın, saçını-sakalını, kaşlarını-kirpiklerini yolun’ demişti. Onlar da Osman’a kırk sopa vurmuş, saçını-sakalını, kaşlarını ve kirpiklerini yolarak hapsetmişler, sonra da serbest bırakmışlardı.” (İbni Esir; el-kamil Fit Tarih, cilt-3)

Bu isyana dair haber alan halife Ali, 656 senesi ekim ayı sonlarına doğru ordusuyla Basra’ya doğru yola çıktı. Cemel savaşı 8 aralık 656 günü Hurayba denilen yerde vukubuldu. Savaş önce şahıslar arasında cereyan etmişti. Bu ferdi savaşta, kardeş, amca, yeğen, hatta, baba-oğul karşı karşıya gelip, birbirlerini öldürdüler. Savaşın en şiddetli safhası Ayşe’nin devesi etrafında cereyan etti. 70 kişi Ayşe’yi korumakla görevliydi. Korumaları ile birlikte Ayşe’nin devesi de öldürüldü, Ayşe esir alındı. Devenin öldürülme emrinin savaşa son vermek amacıyla yapıldığı söylenir. Savaşa Cemel Savaşı denmesinin nedeni bu deve etrafında geçen çatışma safhası nedeniyledir.

Resim

Savaşı Ali kazanmış ama her iki taraf da büyük kayıp vermişti. Bazı kaynaklarda ölü sayısının 10.000’i bulduğu belirtilir. Kimi kaynaklarda ise Ayşe tarafından 13.000, Ali tarafından ise 5.000 müslümanın öldüğü öne sürülür. Zübeyr ve Talha da öldürülenler arasındaydı. Ayşe serbest bırakılıp kardeşiyle birlikte Medine’ye gönderildi.

Kaynaklar:

Sahih-i Buhari (M.810-869), c.12, sa.219, D.İ.B.Y.
Taberi, (M.839-923), Tarih-i Taberi, c.3, sa.173-187 E.O.Y.
İbnü’l-Esir (M.1160-1234), El-Kamil, c.3, sa.209-267 B.Y.
İslam ansiklopedisi, Leyden tabı ma.Aişe M.E.B.Y.
Neşet Çağatay, Başlangıçtan Abbasilere Kadar İslam Tarihi,

Serdar Kaangil

About pante

Araştırmacı sosyal medya editörü...
Bu yazı Din içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

41 Responses to DEVE OLAYI – CEMEL SAVAŞI

 1. musab bin umeyr dedi ki:

  kardeşim nerden uyduruyorsunuz böyle saçma şeyleri bi kere hz. ali hz. aişenin damadıdır hasan ve hüseyinin babalarıdır yani torunlarının babasıdır ona karşı çok büyük bir muhabbeti vardır nedir bu karalamalar ayıptır ya insanlara doğru bilgi vermek için çabalayın yanlış bilgiler vererek onların vebali altına girmeyin yazık hemde çok yazık

  • karmakan dedi ki:

   sen hangi dünya da yaşıyorsun ? bunlar senin inandığın kitabın hadislerinden altta verilen kaynakları iyi incele.

   • Hakan dedi ki:

    İnandığımız kitabın verdiği bilgilere hadis denmez. Onlara “Ayet” denir. Ayrıca Kuran-ı Kerim peygamberimizle gelmiştir ve O’nun vefatından sonra olan bu olaylarla ilgili zaten ayet de gelmemiştir ve gelemez. Burada Alevilerin tezlerini haklı göstermeye çzalışırcasına bir çalışma var. Kur’an-ı Kerimin aslının yok edilip düzmecesinin yazıldığını söyleyerek aklımızda ikilem mi oluşturulmak isteniyor?

  • MaMaLi dedi ki:

   Ali mi aişe nin damadı?)))muhammed de avrad çok,demek ali hepsinin damadımı oluyor mankafa))ne iftirası aşşağıda kaynaklar verilmiş moron)))o halde o kaynakları,kaldırın,

 2. memet dedi ki:

  bismillahirramanirrahim

 3. ÖMERÖZEN dedi ki:

  islam ansiklopedisi diye bişey var artık bu ülkede,20-30 senedir madde made yazılıyo cilt cilt çıkıyor.DOĞRU YU arayan oraya müracaat eder.internette doğru arayan ÇU-VAL-LAR.
  nokta.

  • mfurkan dedi ki:

   çok haklısınız

  • İvan dedi ki:

   İstediğiniz kadar yırtının bu mütenebbi bedevinin uydurmalarını herkez öğreniyor artık.TDV yayınladığı ansiklopedi dışında, arap ülkelerindede birçok islam ansiklopedisi var, özellikle mısırdaki islam ansiklopedisi islamın ne olduğunu ortaya koyuyor, islam karşıtı bir papaz bile ordan faydalanarak islamı yerden yere vuruyordu…

 4. TEBLİĞCİ dedi ki:

  Bazı Akıllı insanlar çıkıp yaşanan tuhaf şeyleri islam kaynaklarından ve kuran dan kaynak göstererek verince…..
  cahilliğin ve Dindarlığın özelliği olarak..
  önce isyan ve inkar edecekler..
  Kaynakları bile anlayamayacaklar.
  sonra tehdit ve hakaret edecekler..
  Çocukları onlardan akıllı doğacak..
  Kaynaklara söyle bir bakıp ..
  onlar sorgulamaya başlayınca..
  kaynakları ve kuranı inkar edecekler..
  En sonrada ..o gün ilerde olanlara..
  daha geride olan bişeyle muhalefet edecekler..

 5. diren dedi ki:

  benim adım diren aleviyim ve hakan denen şahısa seslenmek istiyorum ya sız niye herseyi anlamak istediginiz gibi anlıyorsunuz hiç düsündün mü peygamberimizin damadı ve amcasının oglu olan ali ye aişe niye biat etmiyo ebubekıre osmana omere isyan etmiyorda niye ilk muslumanlardan biri olan aliye peygamberimizin goz bebegim ,o benim bir parcam dedigi Hz.Ali ye isyan ediyor ne bu kin niye bu nefret.biyerlerde yazı gorursunuz işinize geliyosa dogrudur gelmiyosa safsata dersiniz ya daha soyleyecek binlerce şeyim var ama burda keseyim ben sanada tavsıyem olaylara biraz objektif bak kafanda kurmuş oldugun yargıları tabuları yık ve biraz araştır

 6. lokman hakim dedi ki:

  bu savaş münafıkların ortayı karıstırmasıyla olan bir savastır.ve bu munafıkların soyu hala bu günlere kadar devam etmiş anlasılan..tarihi adam gibi yazılan kaynaklardan arastırrısanız sizin için hayırlı olur

 7. mehdi dedi ki:

  Biz kafımızda canlandırdığımız peygambere inanıyoruz . Gerçekte hayatı hep şehvet ve hep arap kültürü putperestliği tek Tanrı inancına , uyarlayan Muhammed’e değil ..
  Ali peygamberin damadı ama Aişe’nin değil ,Ayşe’nin en çok kıskandığı hata Peygambere onu ne yapacaksın o yaşlı bir kadındı ve öldü giti dediği; HATİCE’nin damadı…
  Aişe ,Alinin karısı Fatma’yıda hiç sevmezdi hata bazı kaynaklarda fatma ile aişenin saç saça kavga etiği bile dile getirilir.
  Hal böyle iken Aişe’nin,Aliyi sevmemesi gayet normal …
  Benim tuhafıma giden ise biz hala bunları bilmiyoruz ve bilmediğimiz için her biri bizim gözümüzde birer nur gibi.. (ama bir birlerini hep asıp kesen arklarından dolap çeviren peygamberleri ölüm döşeğinde ike kağıt ve kalem bile vermeyen:) nurlar)
  Halbuki bizim yaşantımızı ve bizim ana babamız bunlardan kat kat üstün…

 8. gayb`a inanan dedi ki:

  Allah askina adamin örnek verdigi kaynaklara bakarmisin?..
  Birakin birbirleri ile arasindakini, kendi icerisinde bile celiskilerle dolu hadisler barindiran kitablar…

 9. yusuf dedi ki:

  allah hepinze akıl ve günüleriniz den degerlerimizin sevgilerini çıkarmasın

 10. serkan dedi ki:

  ÇOK DEGERLİ ALEWİ ARKADASLARIM,BİZ SİZİ HİÇ Bİ ZAMAN ANLAMAK İSTEMEDİK MALESEF.SİZ ÇOGU YERDE HEP DOGRUYU SÖYLEDİNİZ AMA BİZ SİZE HEP CAMUR ATTIK.DEGERLİ ARKADASLAR,OLAYIN TAMAMI BÖYLEDİR WEYA DEGİLDİR.AMA GERCEK ŞU Kİ ALLAHIN ARSLANI HZ ALİ BİR YANA,PEYGAMBER EŞİ HZ AİŞE BİR YANA.EGER TUTULMASI GEREKEN BİR SAF WARSA BEN HZ ALİ’NİN YANINDAYIM.BANA KALKIPTA BU SAVASTA MUAVİYEDEN BAHSETMEYİN.HEM BİR DÜSÜNÜN MUAVİYE VE OGLU KAHROLASI YEZİDİ.O DEGİL MİDİR PEYGAMBER TORUNU VE AİLESİNİ ŞEHİT EDEN BAŞINI KOPARIP,GÜNLERCE SUSUZ BIRAKAN..HELE Bİ DÜÜŞÜNÜN.VAR MI BUGUN COCUKLARINIZDA VE ARKADASLARINIZDA ADI YEZİD VEYA MUAVİYE OLAN.NEDENDİR DİYE Bİ SORDUNUZ MU.O ZAMANIN İKTİDARLARI MALESEF O GÜNÜN GERCEKLERİNİ SONRADAN KAPATTILAR.KİM GELMİŞ HZ ALİ’DEN SONRA Bİ DÜŞÜNÜN..MUAVİYE VE OGLU KAHROLASI YEZİD..İYİ DÜŞÜNÜN ARKADASLAR.OLA Kİ NE KADAR AZ DÜŞÜNÜRSÜNÜZ..

  Edit: İlk mesajınızda büyük harflere göz yumuldu. Ancak bundan sonraki mesajlarınızı küçük harfle yazmalısınız ki onaylansın…

 11. ahmet dedi ki:

  ehl-i sünnet yani alevilerin dışındakiler bu konularda (cemel savaşı,sıffin savaşı,kerbela olayı) grçekleri araştırıp ortaya koymaktan niye kaçınırlar? verecekleri cevapları mı yok,bu konulara Allah bilir demekle geçiştirmekten vazgeçsinler. kısacası bu konulardan haberleri ve bilgileri yok.yazılanları ve anlatılanları alevilerin söylencesi demek ne kadar abes.yüzyıllardan beri şu alevileri ve aleviliği anlamadık.anlatmadılar.düşmanlıktan öte geçemedik. yazık bize.ben sünni bir ortamda doğdum diye mi alevi olmadım acaba? oysa dünyayı onlara bizler dar etmişiz.

 12. yusuf dedi ki:

  Alevi, sunni ne farekeder hepimizde tek bir (ALLAH),a inanmıyormuyuz bu sadece elevi yada sunnilerin değil tam tersine hepimizin suçuAlevi kişilerinde neden hz. Aliyi sevdiklerini söyleyipte namzları camide kılmadıklarını neden Peygamberin sünnetinin terkeddiklerini Peygamberin benim sünnetimi terkedenler ahir zaman benden şefaat beklemesinler dediğini bilmezlermiki onlarda işine geldiği gibi davranıyorlar neden Peygamberimizin yasakladığı içkiyi hz. Ali,nin tek damla içkinin düştüğü ırmağın suladığı tarlaların yemişlerini yemem dediğini bilmezlermi ama yok herkez işine geldiği gibi davranıyor kim asabbım hakkında kötü konuşursa onun cennette yeri yoktur dediğini bilmezmilerki hz osman peygamberimimn kızını aldı ve eşi öldü Peygamberimiz ikinci kızını verdiler oda öldüler kainatın serveri dediki eğerki bir kızımdaha olsa onuda osmana verirdim dedi ondaki edep ondaki haya kimsede yoktur eğer benden sonra bir peygamber gelecek olsa bence bu osmandan başkası olamazdı derdi şimdi kalkıpta bu halife hakkında bu şekilde aşağılayıcı yazılar yazmak doğru değildir bu şekilde kimsede hz .Ali,yi sevdiğini ima etmesin kardeşim bizde hz .A li,yi seviyoruz ama kimseyide karalamıyoruz kalın sağlıcakla

  • gamalak odunu dedi ki:

   Yusuf Hoca 500 yil önce Osman ile birlikte içki sofrasinda yasamis gibi konusuyorsun:) Yukarda yazilanlarin kaynagini palavra zannediyorsun da senin 500 yil önceki yasananlari mülayim gibi bilmis olman senin Allah tarafindan özel bir kul olmani gerektiriyor sanirim:) Senin kaynagin varmi da Osman’i melek yaptin?.. Kaynagina inanmadigin yazilara yorum yaparken kaynagi olmayan yanitlarinla Osman’in can yoldasi gibi Ali’yi seviyoruz diye kendini kandirma! Tek bir gerçek var o da Sünniler bugün dahi ellerinde güç olsa dünyada bir tek Alevi birakmaz kör bicakla keserler, aynen 500 yillik tarihte oldugu gibi…

 13. divine rebel dedi ki:

  Yukarıdaki tüm yorumlara güldüm…Hiç İslam tarihini Batı kaynaklarından okuyanınız var mı içinizde?Burada anlatılanlar külliyen RİVAYETE dayalı uydurma tarih…

  • Serhat Kul dedi ki:

   Kardesim,, ben avrupada yasayan ve batinin islam icin islam kulturu icin ne dusundugunu iyi bilen biriyim.. 600 senelik osmanlidan bati hic okullarinda bahsetmez kiskancligi yuzunden.. Sen islamin ozunu anlamamissan ve ALLAHIN sozune degilde batinin sozune inaniyorsan rabbim yardimcin olsun..

 14. mehmet dedi ki:

  kuran tekdir.. çeşidi oraya buraya çekilebilir bir yanı yoktur. mezhebi yoktur. daha sonraları iktidar mücadeleleri ve tarafların fikirleri mezhepleri doğurmuştur. farklı aşiretlerin ve değişik coğrafyaların kendine has din uluları türemiş kendi görüşlerini anlayışlarını tamponladıkları fetvalarıyla bunu sürdürmüşlerdir. ben ne alevi ne sünni ne bilmem ne tanımam.. mümin mümindi. islam tekdir öyle herkesin kafasına göre ortaya atabileceği bir şey değildir. görüyorumki hepinizin mezhebi kendine göre haklı.. bu anlatılanın gerçek olması bir yana (ki sizin şu an ki haliniz bile bu yüzyılda böyle iken o zamanın tasavvur etmeye dahi gerek kalmıyor) durupta yok efendim şu şöyle yok efendim aslında böyle, biz ılımlıyız siz kabasınız, onlar saldırgan,bunlar haklı diyeceğinize kendinize bir sorun ben müslüman mıyım diye.. yorumlarınızı okurken yukarıdaki anlatılanı sizlerin canlandırdığına şahit oldum.. felsefe müslümanları…. ayrılıkçı kimselersiniz. kafanıza göre aliciyim ayşeciyim bilmem neciyim. muhammetten başka hiç biri bir halt değildir.. son peygamberdir. öldü geriye kitabı kaldı.. kalan sağlar değil.. milleti ilahlaştırmışsınız.. hepsi hazret olmuş.. hepsini ayrı mezhebi olmuş.. tarih biliyorlarmışta müslümanlarmışta..

 15. Hewina dedi ki:

  Ilk once soyle bi sorun var ortada, “biz” sunni, “biz” alevi deniyor surekli.. Biz muslumanlar olarak bir’iz BIR. Ha alevi ha sunni… Sonrasinda birseyi anlamak isterim, Hz. Ali yi bu kadar severken, onun ugruna öldügü seyi inkar etmek niye ?.. Allah’in yarattigini bu kadar seversiniz pesinden gidersinizde, yaraticisina niçin sukretmezsiniz, Allah ile gelen her seye neden razi olmayip surekli isyan edersiniz.. Hz Ali Basra’ya girmek istediginde, Talha ile Zubeyr karsi cikmamislarmidir musluman kaniyla buraya nasil girersin diye.. Hz Ali dememismidir, Ebu bekir secildiginde ben ona beyat etmedimmi ? Ya Ömer, o halife secildiginde ona beyat etmedimmi ? Omer’den sonra ben secilecegimi zannederken, Osman secilmedi mi ? Bende ona beyat etmedimmi ?.. Ondan sonra halife olarak beni secmediniz mi ? bana beyat etmedinizmi ?.. Acikcasi bu sabah kalktigim anda, boyle bi anda arastirmaya koyuldum.. Fakat kaynaklara guvenmekte gucluk cekiyorum, cogu hz Aise yi karalar, derinlere indigimde kaynaklarin cogu alevi paylasimlari oldugu ortaya cikiyor.. Sonra bu sitenin diger konularina bakiyorum, “Ateizm nedir, ateizm ve din, Kuran degistirilmismidir.”. Iste burda yazan kaynaga inanmadigimin sebebidir.. Sozde muslumanlarin, cikardigi fitnelerle, dedikodularla bu kargasa baslamamismidir ? Fitnelik, fesatlik, dedikoduculuk yapin, karalayin, senelerce huzur vermeyin ondan sonrada ilk halife Ali olmaliydi diye soylenin..Hz. Ali gibi, rabbimizin Aslani dedigimiz, asil dedigimiz, mutevaziligi ve adaletiyle herkesi duygulandiran kisi… Neden sunniler icin onemsiz oldugunu dusunursunuz ? Yada neden onun inandiklarina inanmazsiniz, surekli isyan edersiniz ?? Kuran’da da gectigi gibi “Ilk fitne” o vakitler cikmistir ortaya. Muslumanlarin ilk iç savasi”.. Insanlik uslanmaz, hep isyan hep isyan 🙂 Hep dedikodu hep fitne hep fesat.. Oysaki inkarcilardan olmasalar, oyle bir dostluk olusur ki …. Her neyse yukarda Yusuf denen sahis’in yazisi en icten ve samimi olaniydi.. Diger kisilerin bu tarz yazilara olan cevaplari hep ayni 🙂 Inkar, isyan, sonrada delil olarak kaynak istiyorlar.. Kara cahilliktir bu, bunda inat edeceginize eminim… Allah hepimizi islah etsin insallah… Suphesizki herkes Allah’in varligini biliyorda, nefslerinden vazgecmek istemedikleri icin inkar ederler.. Cennet’i cehennem’i…. Canimiz alinmadan, dogrulari gormemiz dilegiyle.. Saglicakla kalin insallah ..

  • LEONKING dedi ki:

   sorun su kı bız sunnuler alıyı halıfe peygamberın damadı ve allahın aslanı olarak tastık edıyoruz ama alevıler ellerınde saglam bı kanıt olmadan ıftıra ve dedıkodu yapıyorlar osman omer ebubekrın hayatını sadece okusunlarsonra yorumlasınlar allah rızası ıcın ojbjektıf olun

 16. Pirate dedi ki:

  Müslümanlar yine kendilerine yakışır bir cehaletle saçmalamışlar. Cemel Vakası’nı bu arkadaşın uydurduğunu sanıyorlar. Kendi dinlerinden, din tarihlerinden bihaber gafillere ne anlatılabilir ki?

  Ne oldu? Zorunuza mı gitti? Canınız mı acıdı? Gerçekleri ilahiyatçılardan değil de bir dinsizden öğrenmeyi kendinize yediremediniz mi? Hadi itiraf edin.

  İslam ansiklopedisinde Cemel Vakası yazmıyor mu? Eğer yazmıyorsa, o ansiklopediyi yazan kişi sahtekârın önde gideni demektir. İslam dünyasında çok var bu tür kişilerden, merak etmeyin.

  İslam tarihinde bu olay işlenmiyor mu? ‘Müslümanlar yalancıdır.’ dediğimiz zaman bize kızıyorsunuz. Peki, neden her seferinde bizi haklı çıkarıyorsunuz?

  Zaten yazıyı yazan kişi, yazının sonunda ‘İslam ansiklopedisi’ diye kaynak da vermiş. Acaba kör müsünüz? Ama işte;

  1- Yazıyı sonuna kadar okumadan yorum yapmak.
  2- Yazıyı hiç okumadan yorum yapmak.
  3- Bir iki cümle okuyup hemen cevap yazmak. (ki çoğunuzun yaptığı şey bu)

  Çoğunuzun yaptığı şey bunlardan ibaret olunca, böyle saçma yorumlar da oluyor haliyle. Yazının sonunda kaynak kısmında ‘İslam ansiklopedisi’ diye belirtiliyor. Yorum yazan eleman, ‘İslam ansiklopedisine bakın, internetten araştırmayın.’ diyor.

  Yani daha ne söylenebilir ki? Kelimeler kifayetsiz.

 17. berket dedi ki:

  burda yazılanlar doğrudur ve alevi kaynak diyenler bunu yazanlar arasında sunni kaynakta var.
  Haa şimdi konuya gelelim sünni kısım Hz.Muhammede hainlik yapanların hilafet peşinde koşanların peşinde gidiyor kimse inkar etmesin.Ama bu sünnilerin müşrik olduğunu göstermez kardeşim siz bilmesenizde ilahiyatçılarınız bilir ama inkar ederler halk onları öldürür yoksa bize bu kadar anlattığınız kişiler böylemiydi diye.hz Muhammedin bir hadisi vardır. Benim ehlibeytim nuhun gemisine benzer ona binen kurtulur binmeyen helak olur. evet sünniler bu gemiye binmediler şimdi binlerce ideoloji peşinde sürükleniyor bir çoğu.(alevi görüşü)(bende aleviyim) ama görüşüm biraz farklı şimdiye kadar anlatılan olaylar ne kadar gerçeğinden farklı olsada bugün sünni halkı bu olaylara o zatlar ı iyi gösterilmiş diye onların melek gibi olduklarını sandıkları yüzünden biat etmişlerdir.yani birine bak bu adam kötüydü dediğin halde o kişiyi severmi örn:yezid sünniler(cüppeli taifesi hariç o hz. diye bahseder) de sevmez şiiler de yani Kuran ın dediği gibi amellerinizden sorulacaksınız. şimdi gelelim alevilere bizim burdan nusayrilerden yola çıkalım bütün tarihi olayları doğru bilselerde doğru kişileri takip etselerde bugünkü halleri müslümanlıkla alakası yok (bir kısmı sünni cemaatçiler gibi) yani herşeyi bildiğini iddia edeceksin hz Ali ye biat edeceksin ama bile bile dinin kurallarını kendine göre yorumlayacaksın şıhlara zekat vermeği farz hale getireceksin aranda ayrılıklar çıkaracaksın haydri kilazi sonra kilazilere de iftiralar atacaksın sonra eee biz ehli beyt yolundayız biz aleviyiz biz gerçek müslümanlarız vs. vs… )

  ŞİMDİ bütün bunları bir kenara bırakalım gerçekten olaylara objektif bakmak gerekiyor bu halifeleri ululaştırarak elinize birşey geçmiyecektir vs.vs. AMA ŞUNU BİLİN mezhepler hikaye yaptığımız iyi ya da kötü işlerden sorulacağız!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • Eski Dindar dedi ki:

   Fark ettim de her yorumcu, olaya Alevi-Sunni bağlamında yaklaşmış ve yapılan bütün yorumlar, “Ali haklıydı Ayşe haklıydı” odağından kurtulamamış.

   Oysaki, yazının amacı ve ana fikri hurafelerin tasviri ve ortaya konması idi, bence. Bu ve benzer yazıları okuyan herkes, esasında bu kişilerin (Ali, Ayşe, Osman ve diğerleri) Muhammed’e inanmadıklarını ve fakat pragmatik davranarak inanıyormuş gibi yaptıklarını derhal anlar. Birkaç yerde daha yazmıştım, tekrar etmeliyim:

   “Esasında Müslümanların en büyük eksiği, bilgisiz olmaları; öyle ki kendi kaynaklarını bile açıp okumuyorlar.”

   Ben de bir zamanlar bu kısır döngünün girdabı içindeydim ve işime gelmediği için hiç okumuyordum. Çünkü okuyunca imanım sarsılacak, huzurum kaçacaktı, biliyorum. Ama gerçekleri görüp de reddetmek, insan onuruna yakışmazdı ve ben onurluca hareket ettim. Okuyup araştırdım ve İslam’ın bir hurafeler yumağı olduğunu anladım. Bu süreçte hemen her gün ağladım; çünkü bel bağladığım bütün değerlerin çöktüğünü görmek beni tahammül edilmez acılara gark ediyordu. Tam üç yıl, neredeyse her gün ağladım: “Bana öğretilen peygamber bir edeb timsali idi; oysaki ben onun bir şehvet hastası olduğunu görüyorum, bu nasıl olur?”

   Bu ve benzer sorular, beni çılgına çevirdi; yıllardır bana huzur veren değerlerin birer birer yıkılması, ruhumda tarifi imkansız ıstıraplara yol açtı; ama insan haysiyeti ve onuru, bu gerçekleri gördükten sonra bağnazca devam etmeme engel oldu.

   Şimdi, yazıya gelen yorumları okuyunca, bazı Müslüman kardeşlerimin ne kadar tutarsız ve mantıksız bir düşünce yapısına sahip olduklarını görünce, eski halimi hatırladım ve içimden şöyle geçti: Umarım siz de bir gün hakikati kavrar, hurafe ve safsataların kucağında oyuncak olmaktan kurtulursunuz.

   Şu kaynak meselesine de değinmek istiyorum:

   Yazarın başvurduğu kaynaklar, İslam’ın bel kemiği ve esası olan kaynaklardır. Örneğin Buhari ve Taberi, Kur’an kadar sahih ve muteber addedilir. Yani bu kaynaklardaki ifadeleri reddetmek, Kur’an’ı reddetmeye kapı aralar; zira Kur’an’ın toplanma şekliyle bu kaynaklardaki hadislerin toplanma şekli aynıdır.

   Son sözüm: Sırf içine doğduğu toplumun değer yargılarını körü körüne tatbik etmek adına yanlışı savunmak, insan onurunu ayaklar altına almaktan farksızdır. Onursuz bir insan ise, gerçekleri göremeden göçüp gidecektir.

 18. deniz dedi ki:

  muslumanlarin temel referansi kurandir . biri cikmis ehlibeyt uzerinden siyaset yapiyor , boluculuge bahane ariyor, islam ve kuran soy sopla ovunmeyi zaten ayaklar altina aldi ve sadece ameli salihi ovdu, hz peygamberden sonraki hadiseler muslumanlari baglamaz boyle bir emir yok, bu insanlar hata yapmayacaklar diye kaidede yok cunku melek degil insan bunlar,Ehlibeyte gelince bunlara itaat oluncak anlamina gelmez , Sadece o donemde ev halkidir ve her babanin dostlarina benzer vasiyeti vardir, Bu ehlibeyt meselesi o kadar onemli birsey olsaydi binlerce peygamberin ehlibeyti vardi ve bunlardan bahsedilirdi , islam aleminde bu ranta donustu bunu kullandilar, o kadar peygamberler geldi sadece bizim peygamberinmi ehli beyti vardi? Sonucta hz ali hz osmanin katilini bulamadi geregini yapamamis ve halki teselli edemeyince fitne cikti ve halifeligi muaviyeye birakmak zorunda kaldi , Sonradanda oglu yezid devr almis .Islam kulturunde ikinci halifenin ortaya cikmasina yok edilme emri yokmu? ister bu kim olursa olsun bu hz peygamberin emri degilmiydi,?

 19. ugur dedi ki:

  Soyle bakiyorumda uzun uzun anlamsiz cahilce seyler yazmissiniz ali nurdur be peygamber efendimiz soylemis aliyi ancak muminler sever ve ancak munafik olanlar bugzeder ve onunla savasir vallahi aliyle her kim savastiysa kafirdir ve kafir olarak olduler.

  • Malik Ester dedi ki:

   Ugur arkadasim sana katiliyorum ve yazdiklarini ben de destekliyorum.Peygamber (saav) söyle buyurdu: Benim Ehli Beytim Nuh un gemisi gibidir ona binen kutulur binmeyen helak olur bogulur. Size iki emanet birakiyorum bunlara tutundugunuz sürece delalete sapmayacaksiniz bunlar Kuran i Kerim ve Ehli Beytim dir.Ehli Beyt ime zulüm edenler ve itretime eziyet etmekle bana eziyet eden kimseye Cennet haram kilinmistir. Ya Ali seni ancak müminler sever ve senden ancak münafiklar bugz eder.Ali ye bakmak ibadettir.Ali yi anmak ibadettir.Ali daima hak üzeredir. Ya Ali sen benim kardesim vezirim vasim varisim ve benden sonra Halifemsin.Hendek savasindan sonra Ali nin bu zaferi ümmetimin kiyamete kadar yapacagi bütün zaferlerden daha hayirlidir.Ali dinin diregidir.Bu Ali benden sonra hak ugruna insanlara kilic sallayacaktir.Ey Ammar insanlarin cogunu bir yerde Ali bin Ebu Talibi de tek basina bir yerde görürsen sen Ali yi yalniz birakma demistir.Peygamberin (saav) Ehli Beyt ine ve taraftarlarina Selamlar olsun,Ehli Beyt in son Imami Imam Mehdi (a s) selamlar olsun onu sabirsizlikla bekliyoruz.

 20. HAKK HZ ALİYNENDİR.BEN TALİS HALKİYAM.AZERİNİN CENUBUNDA.(ALİ KEBEDE DUNYAYA GELEN TEK İNSAN….İLK İSLAMİ KABUL EDEN…İLK NAMAZ KİLAN…)su saydiklarim besdi.Alini zinadan doqulan…pic…babasi namalum sevmez..momin sever alini-peyqember deyib su sozu.

 21. QADİRİ HUM SEHRASİNDA PEYQEMBER HZ ALİNİ REHBER…VALİ TAYİN ETDDİ.AMMA EBU BEKR..OMER..OSMAN OLDU.PARCALANMA DA SURADAN BASLADİ.AY CAHİL MUSALMANLAR.HAKKİ GORUB KOR OLANLAR.QADİRİ -HUMMMMMMMMM(allah …cebrail ve peyqember alini veli …rehber meslehet gordu.amma secilmedi.ve su kanayan yara hala davam edir.hakk hz aliynendir.ilk xalife olacaqdi …yeri kasb edildi.baxmayaraq ki en iyi namizeddi..peyqemberin kurekeniidi…ilk islami kabul edendi..ilk namaz kilan….tum savasdarda olan…tum savasdarda en qorkulu savascilarla tek-be tek savasa cikan.amma secilmedi.alcakliq edildi)

 22. PEYQEMBERİN HİCRET VAKTİ KORKMADAN OLUM YATAQİNA GİREN ALİDİR.YATAQ UZANDİ .HEC SORMADİKİ BENİ SEHİD EDERLER.MUSRİKLER(KAFİRLER) YORQANİ KALDİRDİLAR VE GORDİLE Kİ UZANAN ALİDİR.(BİRDEM YORQANİ KALDİRMAYİB QİLİNCLA PARAM-PARCA ETSEYDİLER NE OLARDİ)

 23. HEYBER KALASİNİ (YEHUDİ)SEHRİ ALAN HZ ALİDİR.TEK KOLUYLA SEHRİN KAPİSİNİ SİNDİRİB KALKAN EDEN.HEYBER 1 AY MUHASİREDEYDİ.EBU BEKR…OMER..OSMAN ALA BİLMİYORDU.PEYQEMBER ALİNİ CAQİRDİ VE ALİ ALDİ.YEHUDİLERİN KAHRAMANİ MEHRABİ VE 2 KARDESİN MAHV ETDDİ.MEHRAB ASLAN İDİ YEHUDİLERİN.HER GEYİMİN 2 KATİN GEYİNERDİ.2 DEBİLQE..2 QALKAN VE SAİRE.Kİ DUSMANİ KORKSUN

 24. HENDEK SAVASİNDA EMR BİN EBDEVİDİ MAHV EDEN ALİDİR.AMR KİSKİRDİ VE HAMİ GİZLENDİ.CAKKAL KİBİ KACDİLAR.3 DEFA ALİ AYAKA DURDU VE PEYQEMBER İZN VERDİ.AMR ABBDAVİD O KADAR GUCLU SAVASCİYDİKİ KİSKİRANDA YER GOY TİTRERDİ..İNSANLAR KORKARDAİ.ZEHİMLİYDİ…ARABİSDANDA KARSİSİNA CİKAN YOKDU.NERDEYDİ EBU BEKR..OMER..OSMAN..KACİB GİZLENMİSDİLER KARİLARİN ARKASİNDAsimdi yerimiz rahat konusmak bedava.simdi kahramanlik kolay.dilde pehlevanlik

 25. VE ALLAH KAFİRLERİN VE ALCAKLARİN…HAKKİ NAHAKKA VERENLERE GORE ALİNİ PEYQEMBERİN AMCASİ OQLU DUNYAYA GETİRMİSDİ.KAN KOHUMLULUQU.KAN BAQLİLİQİ.1 KANDAN.amma yenede alini sevmeyirler ve kan kohumluluqu olmayanlari halife verdiler.savasdarin 1..2 6 sa olanlar halife oldu.savas meydanlarini tanki ali ise olmadi

 26. HZ ALİ AHLİ-BEYTİNİN UZVUDUR.PEYQEMBER..ALİ…FATİME ..HASAN VE HUSEYN

 27. Bir_Teslim dedi ki:

  Ali ve Osman hilafetin yüz karalarıdır. Onlara gelen onca ilimden sonra dünya hayatı onları aldatmıstır. Kararınızı verin, hangisini tekfir ediyorsunuz? Ali? Aişe? Nerede Hz. Ebu Bekir es-Sıddîk ve Hz. Ömer-ül Faruk, nerede Ali ve Osman? Allah ne demiş: Fitne katilden beterdir. Her Müslümanım diyen Mümin mi oluyor? Yoksa siz Allah katından bir ahit mi aldınız? Ne Alevi ne Sünni, sadece Kuran’ an yerinin hayat olduğunu bilen ve onu hayatının ortasına koyan, onu anlayarak okuyan kurtulacak!

 28. bir kul dedi ki:

  HİLAL TV DE CANLI YAYIN EN VARUL KURAN DİNLEMEK İSTEYENLERE BİR TAVSİYEDİR

 29. bir kul dedi ki:

  MEALLERDE Kİ YEMİNLERİN NASIL YANLIŞ CEVRİLGİDİ Nİ ANLAMNIZ İÇİN KURANDA CELİŞKİ YOKTUR BİR TAVSİYEDİR

 30. Tural Alxas dedi ki:

  Deyerli muselmanlar, Bu tarixdir tariximizi oxuyaq, kecmisimizi bilek! Ama kimseni qinamayin cunki onalrin coxu saqliqinda cennetle mujdelenmis, ve ya baresinda aye nazil olmus sahabelerdir. Onlarda insan idiler ve xeta etdiler, Rasulullahin rehbere qarsi cixmayin – emrlerini unutdular baslari dunyaya qarisdi. Her halda hesabini Allaha verecekler. Islam ne Alidir ne Aise. Islam Allaha iman getirib Rasulullaha itaet etmekdir! Bize dusen ise tariximizi oxuyub onan bir netice cixardib bir olmak vehdet olmak ve geleceye doqru addimlamaktir! Ey menim Alevi Sie Sunni Muselman kardeslerim gelin vehdet olaq, parcalanmayaq Allahin ippinen mohkem yapisaq ! Azerbaycandan Sevgilerle Tural Alxas

bir kul için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s